Nα τι σημαίνει ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Δημοσιεύουμε το πιο κάτω νομικό κείμενο από την νομική ομάδα του Ενιαίου Παλλαϊκού Μετώπου διότι το θεωρούμε πολύτιμο συμβουλευτικό βοήθημα, ώστε οι πολίτες να μην φοβούνται και ενεργούν υπό το άγχος και τον πανικό των κατασχέσεων. Εκείνο που απαιτείται όμως είναι να ενωθεί ο λαός σε κοινή αντιμνημονιακή δράση.

Ώρα να τον ακούσουμε και να εφαρμόσουμε τα λόγια του

Αθήνα 5-10-2016

Εάν η Δικαιοσύνη απλώς λειτουργούσε, κανένα περιουσιακό στοιχείο Ελλήνων Πολιτών δεν θα εκπλειστηριαζόταν επειδή θα αρκούσε η εφαρμογή του ισχύοντος;;; και μόνον Δικαίου. Συνεπώς η επιστροφή των ιδιοκτησιών, που περιέρχονται παράνομα στις Τράπεζες –Εφορίες- Ασφαλιστικά Ταμεία, Δήμους και οργανισμούς του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, είναι υποχρέωση έστω και μίας Συμβατικής Κυβέρνησης που θα αντικαταστήσει τις Κατοχικές η οποίες κατέχουν με τρομερές παραβιάσεις του Συντάγματος, του Αστικού και του Ποινικού κώδικα,την εξουσία.

Και αυτό γιατί εκτός από την καταστρατήγηση των ανάλογων διατάξεων του Συντάγματος, όπως π.χ. Άρθρο 2 §1, Άρθρο 4 §5, Άρθρο 17 §1, Άρθρο 21 §4, Άρθρο 25 & Άρθρο 78, έχουν καταστρατηγηθεί και σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα όπως:
1.- Άρθρο 281: Η άσκηση δικαιώματος απαγορεύεται να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη & ο οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.
2.-Άρθρο 388: Αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως, εν όψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν την σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης μεταβλήθηκαν ύστερα από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν και από την μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, εν όψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το Δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξολοκλήρου ή κατά το μέτρο που δεν εκτελέστηκε ακόμη.
Αν αποφασιστεί η λύση της σύμβασης επέρχεται απόσβεση των υποχρεώσεων παροχής που πηγάζουν από αυτήν και οι συμβαλλόμενοι έχουν υποχρέωση αμοιβαία να αποδώσουν τις παροχές που έλαβαν, κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.
3.-Άρθρο 300: Αν εκείνος που ζημιώθηκε συνετέλεσε από δικό του πταίσμα στη ζημία ή την έκτασή της, το Δικαστήριο μπορεί να μην επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το ποσόν της. Το ίδιο ισχύει όταν και εκείνος που ζημιώθηκε παρέλειψε να αποτρέψει ή να περιορίσει τη ζημία ή δεν επέστησε την προσοχή του οφειλέτη στον κίνδυνο ασυνήθιστα μεγάλης ζημίας τον οποίο ο οφειλέτης ούτε γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει.
Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για το πταίσμα των προσώπων για τα οποία ευθύνεται εκείνος που ζημιώθηκε.
4.- Άρθρο 178: Δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ είναι ΑΚΥΡΗ.
5.- Άρθρο 179: Άκυρη ως αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι ΙΔΙΩΣ η δικαιοπραξία με την οποία δεσμεύεται υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου η Δικαιοπραξία με την οποία εκμεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη, την κουφότητα (βλακεία), ή την απειρία του άλλου και πετυχαίνει έτσι να συνομολογήσει ή να πάρει για τον εαυτό του ή τρίτο για κάποια παροχή, περιουσιακά ωφελήματα, που κατά τις περιστάσεις βρίσκονται σε φανερή δυσαναλογία προς την παροχή.
6.-Άρθρο 180.- Η άκυρη δικαιοπραξία είναι σαν να μην έγινε ποτέ (ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ).
7.- Άρθρο 342.- Ο οφειλέτης δεν γίνεται Υπερήμερος, αν η καθυστέρηση της παροχής οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη.
Συνεπώς μόλις το Ε.ΠΑ.Μ. αναλάβει την Κυβέρνηση της Χώρας θα αποκαταστήσει τους Νόμιμους Ιδιοκτήτες στις Ιδιοκτησίες τους όχι μόνον με εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, που τώρα δεν εφαρμόζονται από την Δικαιοσύνη, αλλά με Συντακτική Πράξη, για να υπάρξει άμεση αποκατάσταση δεδομένου μάλιστα ότι θα εφαρμόσει ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ δηλ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, προκειμένου να προχωρήσει σε δημιουργία ΝΕΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ με ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ!!!

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.