«

»

Αυγ 04

Γιατί οι Έλληνες είναι ανάξιοι να οικοδομήσουν το Ναό του Σωτήρος, αλλά ασεβέστατοι ώστε να λατρεύσουν το τρικέφαλο τέρας της ανομίας. Μέρος 2ο

Είναι ώρα να δούμε και ιστορικά πως ο ίδιος ο Θεός αποτρέπει τους κι ορθώνει εμπόδια προς εμάς τους βέβηλους ώστε να μην οικοδομηθεί το τάμα τους Έθνους.

Γελοίες μακέτες

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η Αντιβασιλεία, το Δάνειο των 60 εκ. φράγκων, η Τράπεζα Ρότσιλντ και ο  Ναός  του  Σωτήρος  Χριστού…

     Στις 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1833… Η Αντιβασιλεία συνάπτει δάνειο 60 εκατομμυρίων φράγκων με την τράπεζα Ρότσιλντ των Παρισίων. Το Χρέος του Έθνους και οι Ρότσιλντ.

     Η Δ΄ Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων που έγινε στο Αργος, την 31η Ἰουλίου 1829 υιοθέτησε ομόφωνα, μετά από πρόταση του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, το Η΄ Ψήφισμα της, «Περί ἀνεγέρσεως Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστού», στο οποίο αναφερόταν:

Α΄ Ὅταν ἡ τοπική περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καί ἡ Καθέδρα τῆς Κυβερνήσεώς της κατασταθῶσιν ὁριστικῶς καί οἱ οἰκονομικοί πόροι τοῦ Κράτους ἐπιτρέψωσι, θέλει ἀνεγερθῆ κατά διαταγήν τῆς Κυβερνήσεως εἰς την Καθέδραν αὐτῆς Ναός ἐπ” ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος τιμώμενος.

………………………………………………………………………

Ε΄ Τά ὀνόματα τῶν Φιλελλήνων, ὅσοι ἀπέθανον εἰς τήν Ἑλλάδα μαχόμενοι ὑπέρ τῆς ἀνεξαρτησίας της, θέλουν χαραχθῆ ἐπί τινος Μνημείου ἀνεγερθησομένου εἰς τόν Ναόν τοῦ Σωτῆρος.

……………………………………………………………………

ΣΤ΄ Τά ὀνόματα τῶν Φιλελλήνων, ὅσοι συνετέλεσαν εἰς τήν ἐπανόρθωσιν τῆς Ἑλλάδος, θέλουν κατατεθῆ ἐπί τοῦ ρηθέντος Μνημείου.

 

     Μετά την δολοφονία του Καποδίστρια και την έλευση του Όθωνα, η Αντιβασιλεία, αφού εξέδωσε το 1834 το διάταγμα με το οποίο η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του νέου Ελληνικού κράτους, εξέδωσε εις υλοποίηση του Η΄ Ψηφίσματος «τῆς ἐν Ἄργει Δ΄  Ἐθνικῆς τῶν Ἑλλήνων Συνελεύσεως» Βασιλικό Διάταγμα, «Περί ἀνεγέρσεως Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος εἰς Ἀθήνας». (Ἐφημερίς Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος ἀριθ. 5. Ἐν Ναυπλίῳ 29 Ἰαν./10 Φεβρ. 1834), στο οποίο αναφερόταν:

    Ὄθων ἐλέῳ Θεοῦ Βασιλεύς τῆς Ἑλλάδος Λαβόντες ὑπ’  ὄψιν τά ἄρθρα 1, 5 καί 6 τοῦ ἀπό 31 Ἰουλίου 1829 Η΄ Ψηφίσματος τῆς Δ΄ τῶν Ἑλλήνων Ἐθνικῆς Συνελεύσεως, ἀπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν.

Ἄρθρο 1. Θέλει ἀνεγερθῆ εἰς τήν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν Ναός τιμώμενος ἐπ” ὀνόματι τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ πρός αἰωνίαν μνήμην τῆς θαυματουργοῦ ἀντιλήψεως τῆς Θείας Προνοίας, τῆς ῥυσαμένης τόν Ἑλληνικόν Λαόν ἀπό δεινῶν καί κινδύνων, καί πρός ἐνίσχυσιν τῶν μεταγενεστέρων εἰς την πίστιν, δι’  ἧς οἱ προπάτορές των ἀνεκτήσαντο τήν ἐλευθερίαν των εἰς τούς ἀπό τῶν 1821 μέχρι τῶν 1830 αἱματώδεις πολέμους.

Ἄρθρο 2. Θέλομεν τό μνημεῖον τοῦτο νά εἶναι ἄξιον καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί τοῦ συμβάντος, πρός μνήμην τοῦ ὁποίου ἀνεγείρεται. Θέλει ἑπομένως γένει ἄνευ ἀναβολῆς ἡ ἐκλογή τῆς θέσεως καί ἡ σύνταξις τοῦ προγράμματος˙ μετά δέ ταῦτα θέλουν προσκληθῆ ἀμέσως ἀρχιτέκτονες, ἐντόπιοι και ξένοι, διά νά παρουσιάσουν σχέδια κατασκευῆς τοῦ μνημείου.

Ἄρθρο 3. Ὁ πρῶτος λίθος θέλει κατατεθῆ τήν 25 Ἰανουαρίου 1835, καί ἑπομένως αἱ προπαρασκευαί τῆς τελετῆς πρέπει νά ἐπιταχυνθοῦν. Ἡ πρός τους ἀρχιτέκτονας πρόσκλησις, διά νά παρουσιάσουν τα περί κατασκευῆς σχέδιά των, θέλει γένει πρό τοῦ τέλους τοῦ ἔτους, ἡ δέ κατασκευή νά ἀρχίσῃ καί νά ἐξακολουθῇ ἀνεμποδίστως, ἅμα τεθῇ ὁ πρῶτος λίθος.

Ἄρθρο 4. Τά ὀνόματα τῶν εἰς τά πεδία τῆς μάχης πεσόντων Φιλελλήνων, καθώς καί τῶν ὅσοι συνετέλεσαν καθ” οἱονδήποτε τρόπον εἰς τήν ἀναγέννησιν τῆς Ἑλλάδος, θέλουν καταγραφῆ ἀκριβῶς καί καθυποβληθῆ εἰς Ἡμᾶς εἰς δύο χωριστούς καταλόγους. Θέλει ληφθῆ πρόνοια, ὥστε νά προμηθευθῶσιν ἀπό ἀξίους τεχνίτας σχέδια τοῦ μνημείου, τοῦ κατά τό ἄρθρον 5 ρηθέντος Ψηφίσματος εἰς τό ἐσωτερικόν τοῦ Ναοῦ ἀνεγερθησομένου.

      Ο Όθωνας και η αντιβασιλεία ήθελαν ο θεμέλιος λίθος του Ναού του Σωτήρος, που θα ήταν η Μητροπολιτικός Ναός των Αθηνών, να κατατεθεί 25 Ιανουαρίου/6Φεβρουαρίου 1835. Ο Όθωνας εγκαταστάθηκε στην Αθήνα στις 10/22 Δεκεμβρίου 1834. Και όμως ούτε ο θεμέλιος λίθος κατατέθηκε, ούτε οι προσκλήσεις για τους αρχιτέκτονες έγιναν. Κάποιος διαφωνούσε. Και το ποιος ήταν φαίνεται από το δεύτερο διάταγμα που εκδόθηκε 4 χρόνια αργότερα το 1938, (Ἐφημερίς Κυβερνήσεως τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος ἀριθ. 12. Ἐν Ἀθήναις 11-4-1838), στο οποίο αναφερόταν ότι :

     «Ἀφοῦ ἐξεφράσαμεν ἤδη διά τοῦ ἀπό 25 Ἰανουαρίου – 8 Φεβρουαρίου 1834 Ἡμετέρου Διατάγματος τήν θέλησίν Μας, τοῦ νά ἀνεγείρωμεν εἰς την Πρωτεύουσάν Μας, τάς Ἀθήνας, Ναόν τιμώμενον ἐπ’  ὀνόματι τοῦ ΣΩΤΗΡΟΣ, πρός αἰωνίαν μνήμην τῆς θαυματουργοῦ ἀντιλήψεως τῆς Θείας Προνοίας, τῆς ῥυσαμένης τόν Ἑλληνικόν Λαόν ἀπό δεινῶν καί κινδύνων, καί προς ἐνίσχυσιν τῶν μεταγενεστέρων εἰς τήν πίστιν, δι’ ἧς οἱ Προπάτορές των ἀνεκτήσαντο τήν ἀνεξαρτησίαν των, ἐγκριθέντων ἤδη παρ’  Ἡμῶν τῶν ὑποβληθέντων παρά τοῦ ἐπ’ αὐτῷ διωρισμένου ἀρχιτέκτονος σχεδίων, ὡς ἀξίων κατά πάντα καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί τοῦ συμβάντος, πρός μνήμην τοῦ ὁποίου ἀνεγείρεται, προσδιορισθείσης δέ καί τῆς θέσεως ἐπί τῆς ὁποίας μέλλει νά ἀνεγερθῇ ὁ Ναός οὗτος, ν’ ἀρχίσῃ ὅσον τάχιστα ἡ ἀνέγερσις τοῦ Μνημείου τούτου: Ἀποφασίζομεν ὅθεν νά γένῃ τώρα ἔναρξις τῶν προκαταρκτικῶν ἐργασιῶν καί νά προχωρήσῃ ἡ οἰκοδομή ἀναλόγως τῶν ἑκάστοτε ὑπαρχόντων μέσων».

     Το ζήτημα ήταν οικονομικό. Η τότε τρόικα έλεγε ΟΧΙ. Δηλαδή ο Μαξ ντε Ροτσίλντ. Το 1838, ο Όθωνας αποφάσισε να αρχίσουν οι εργασίες και να προχωρήσει η οικοδομή αναλόγως των υπαρχόντων μέσων. Ούτε αυτό δεν του επέτρεψαν οι Ρότσιλντ. Ο Ναός του Σωτήρος Χριστού που πρότεινε ο Καποδίστριας δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Πέρασαν 184 χρόνια και το «βέτο» των Ρότσιλντ, παραμένει ισχυρό. Χτίστηκαν χιλιάδες εκκλησίες από το 1829 στην Ελλάδα. Αλλά μία δεν θα γίνει ποτέ. Ο Ναός του Σωτήρος Χριστού. Για αυτό πρέπει να αγωνιστούμε όλοι. Για την Εθνική Αναγέννηση.

Σπύρος Χατζάρας

Πέμπτη, 15 Ιανουάριος 2015 10:45ΠΜ

https://mail.hol.gr/rdomino5/mail/RE002770_17294.nsf?OpenDatabase

Τι λες βρε κατακαημένε Σπύρο, οι Ροθτσάιλντ μας εμποδίζουν ή η πρόθυμη υποταγή μας στους δανειστές και την Τρόϊκα; Αν δεν μετανοήσει ολόκληρος ο λαός κι δεν επανέρθει στην γνήσια Ορθόδοξη πίστη αλλά και πράξη, που σημαίνει: Απάρνηση της κεφαλαιοκρατίας, ΙΣΟ ΚΑΤΑΚΕΦΑΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ και  ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ για όλους, αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια αντί διχασμούς, εμφυλιοπολεμικούς σπαραγμούς, πλήρη εθνική μετάνοια και κλάμα μπρος στον εσταυρωμένο Ιησού και την Παρθένο Μαρία, Θεού πρόσωπο κι ελευθερία ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΥΜΕ. Σκλάβοι του Συστήματος θα είμαστε εις το διηνεκές.

Ακούστε το Έλληνες σταράτα και ξεμπροστάτα!

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ…!!! ΤΟ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΟΛΑΒΕ ΝΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ…!!!Πρόκειται για την φιλόδοξη ιδέα του Γεωργίου Παπαδόπουλου (πραγματικά πάσχοντα από σύνδρομο της Ύβρεως ενός αλαζονικού δικτάτορα) να οικοδομήσει μια εκκλησία εφάμιλλη της Αγίας Σοφίας(!) στα Τουρκοβούνια, για να ευχαριστήσει την Παναγία για την Επανάσταση του 1821 «εις ανάμνησιν των αγώνων του Γένους διά την Εθνικήν Ανεξαρτησίαν»!

Στην ουσία δηλαδή επρόκειτο για τη εκπλήρωση του τάματος του Έθνους…
Στην πραγματικότητα το «τάμα» είχε προϊστορία: είχε αποφασισθεί το 1829 στην Δ΄ Εθνοσυνέλευση του Αργους, μόνο που είχε εκπληρωθεί «διά της ανεγέρσεως εν Αθήναις του Μητροπολιτικού Ναού της Ευαγγελιστρίας». Αυτό είχε υπενθυμίσει αρμοδίως η Ακαδημία Αθηνών στον ηγέτη της 21ης Απριλίου  Γεώργιο Παπαδόπουλο, ο οποίος διοργάνωσε την τελετή θεμελίωσης του Ιερού Ναού του Σωτήρος, όπως θα τον ονόμαζε, στα Τουρκοβούνια, Είχε προχωρήσει δε και σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ενώ για χάρη του «τάματος» διοργανώνονταν έρανοι στα σχολεία, σε υπηρεσίες και αλλού, ενώ δημοσιεύονταν τα ονόματα των δωρητών. Μαζεύτηκαν 453 εκατομμύρια, αλλά τα 406 εξαφανίστηκαν πριν καν μπει ο θεμέλιος λίθος (το αποκάλυψε στα Νέα το 1974 ο Γιάννης Καψής). Χώρια που τα σχέδια που υποβλήθηκαν από ελάχιστους αρχιτέκτονες ήταν από απογοητευτικά έως κωμικά.

Η μια μακέτα γελοιοδέστερη της άλλης

Άλλοι λέγουν ότι ήρθε πρόλαβε η Δημοκρατία του τέκτονα και δοσίλογου Καραμανλή, και κάτι τέτοια «τάματα του Έθνους” δεν τα έχουν σε υπόληψη οι πολιτικάντηδες και οι συνοδοιπόροι τους, αφού προφανώς και στα τάματα δεν πιστεύουν, ούτε και στο Έθνος….

Εννοείται πως κάποιοι τα έφαγαν τα λεφτά. Ποιοί; Ψάξτε να τα βρείτε είμαστε μαζί σας. Βρε δεν καταλαβαίνετε, αλήτες, προδότες, σφαγείς της ελευθερίας ενός λαού; Τέτοια τερατώματα κοινοβουλευτικά η δικτατορικά δεν θα υψώσουν ποτέ τον Ναό του Σωτήρα! Μόνο ερείπα θα συσσωρεύουν επί των ερειπίων!

Στην φωτογραφία ο Γεώργιος Παπαδόπουλος παρασημοφορείται από τον τότε Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.
Ο ένας Ιερόσυλος με τα ράσα, βραβεύει τον άλλο Ιερόσυλο της ΚΥΠ, της ζάχαρης στα τανκς του Έβρου, αυτόν που απέσυρε τη ελληνική Μεραρχία από την Κύπρο, όλα προς δόξαν της Ελλάδας των Ελλήνων βλασφήμων και καθολικώς πορνευομένων κι εκπορνευομένων!

Κατά τα άλλα οι Ροθτσάιλντ φταίνε, ο Σιωνισμός, ο Τεκτονισμός, οι αριστεροί, οι δεξιοί κ.λπ. Κανείς δεν θυμάται το «ει ο Θεός μεθ’ ημών ουδείς καθ’ ημών” και τα «αδύνατα παρ’ ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ”. Ο Θεός αδελφοί δεν θέλει έναν παραμορφωμένο από τις αμαρτίες μας Ναό του Σωτήρος. Ο Θεός τέτοιο τάμα δεν το ευλογεί, θέλει να του προσφέρουμε καθαρή και ακηλίδωτη καρδιά κι όχι λόγια άψυχα και Φαρισαίων πιπιλίσματα.

Ευαγγελάτος Γεώργιος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Επιτρέπονται τα εξής στοιχεία και ιδιότητες HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>