Ο Sucharit Bhakdi ανοσιολόγος και λοιμωξιολόγος, είχε δίκιο όταν έλεγε πως ντρέπεται για τη Γερμανία και τη γερμανική κυβέρνηση που επιβάλλει μέτρα κατά του κορωνοϊού για χάρη των φαρμακοβιομηχανιών

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ : ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΝ ΜΙΣΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΨΕΙΣ. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ. – 20 Σεπ 2020 – 18:00

Ναί καλῶς βλέπετε! Δέν εἶναι κανίβαλοι δέν εἶναι ἀνθρωποφάγοι, 

 εἶναι  οἱ Ἔρουλοι,  εἶναι  οἱ πρόγονοι τῆς Μέρκελ καί τοῦ Σόϊμπλε 

   Ἡ Μέρκελ κρατᾶ ἴσαις ἀποστάσεις ἀπό Ἑλλάδα καί Τουρκία. Μά τοῦτο πρωτίστως οὐδεμίαν σχέσιν ἔχει  μέ τό δίκαιον καί ἐξοφθάλμως εἶναι ἄδικον, δευτερευόντως δέ καταπατᾶ τήν Εὐρωπαϊκήν ἀλληλεγγύην. Ἄπαντες λέγουσιν καί λανθασμένως, ὅτι τό κάμει διά τά οἰκονομικά συμφέροντα πού ἔχει μέ τήν Τουρκία καί τά 5.000.000 Τούρκους πού ἔχει εἰς τήν Γερμανίαν. Ἀπάντησις! Ὄχι, δέν τό κάμει δ’αὐτό. Τό κάμει δ’ ἕνα ἀπλούστερον λόγον. Μέ τήν Τουρκίαν κάτι τό ἄϋλον τήν συνδέει, ὑπάρχει ἕνας κοινός ψυχικός σύνδεσμος, ἔχουν ἕναν κοινόν παρονομαστήν, ἔχουν μίαν ὁμοιότητα, τήν βαρβαρότητα καί τό αἷμαὍσον ἀφορᾶ τούς Τούρκους, ο Τούρκοι εἶναι ὁ μοναδικός λαός εἰς τήν Ἱστορίαν, πού παρ’ τι ἔχει διατελέσει αὐτοκρατορία, τήν ἐπονομαζομένην ὀθωμανικήν αὐτοκρατορία, ὄχι μόνον  δέν ἔχει προσφέρει οὔτε ἕνα πολιτιστικόν στοιχεῖον εἰς τήν ἀνθρωπότητα, ἀλλά ἀντιθέτως τό μόνον πού ἔχει εἶναι να ἀπέραντον ποινικόν μητρῶον μέ Γενοκτονίας. Γενοκτονίας Ἀρμενίων, Ἀσσυρίων, Ἑλλήνων. Γενοκτονίες πού διέπραξεν μέ ἕνα ἕναν βάρβαρον, ἀπεχθήν, κτηνώδην καί φρικιαστικόν τρόπον, διά τάς ὁποίας καυχᾶται, ἐπαίρεται καί διατυμπανίζει καθημερινῶς. Μέ αὐτούς τούς ἄθλιους ἔχει συμπάθειαν καί φιλίαν ἡ Μέρκελ καί αὐτούς ὑποστηρίζει καί στηρίζει. Ὁ Πλάτων εἰς τό<Συμπόσιον> λέγει:  «ὁ γὰρ παλαιὸς λόγος εὖ ἔχει, ὡς ὅμοιον ὁμοίῳ ἀεὶ πελάζει».  δέ  Ἀριστοτέλης εἰς τά <ἡθικά Νικομάχεια> γράφει διά τήν φιλίαν: «οἳ μὲν γὰρ ὁμοιότητά τινα τιθέασιν αὐτὴν καὶ τοὺς ὁμοίους φίλους, ὅθεν τὸν ὅμοιόν φασιν ὡς τὸν ὅμοιον, καὶ κολοιὸν ποτὶ  κολοιόν». κολοιός=καλιακούδα. Δηλ. «ἄλλοι πάλιν θεωροῦν αὐτήν(τήν φιλίαν) ὡς  τήν ὁμοιότητα μεταξύ ὁμοίων φίλων, δηλ. ὁ ὅμοιος συνομιλεῖ μέ τόν ὅμοιον καί ἡ καλιακούδα μέ τήν καλιακούδα».  Μέ τήν στήριξιν πού παρέχει ἡ Μέρκελ εἰς τούς φίλους της Τούρκους, ἐπιβεβαιώνει τόν Πλάτωνα πού εἰς τήν Πολιτείαν του ἀναζητώντας τό δίκαιον μεταξύ τῶν ἄλλων λέγει: «Κελεύεις δὴ ἡμᾶς προσθεῖναι τῷ δικαίῳ  ὡς τὸ πρῶτον ἐλέγομενλέγοντες δίκαιον εἶναι τὸν μὲν φίλον εὖ ποιεῖντὸν δ‘ ἐχθρὸν κακῶς». Εἰς ἡμᾶς κάμει τό κακόν διότι μᾶς αἰσθάνεται ἐχθρούς της. 

    Μήν λησμονοῦμεν ὅτι εἰς τόν πρῶτον παγκόσμιον πόλεμον(28/07/1914-11/11/1918)  οἱ Γερμανοί εἶχον συμμάχους τούς Τούρκους, μέ τήν ἐπονομαζομένην τότε ὀθωμανική αὐτοκρατορία, τότε ἡ Γερμανία δέν εἶχεν οὔτε ἕναν Τούρκον μετανάστην. Οἱ Γερμανοί ἀπό τό 1913 εἶχον στείλει στρατιωτικήν ἀποστολήν εἰς τήν Τουρκίαν μέ ἐπικεφαλής τόν Στρατηγόν Λίμαν φόν Σάντερ καί  μέ κύριον στόχον τόν ἐκσυχρονισμόν καί τήν ἐκπαίδευσιν τοῦ ὀθωμανικοῦ στρατοῦΜάλιστα ἐγένετο δέ ἀνώτατος στρατιωτικός διοικητής τῶν Τούρκων. Καί τοῦτο συνέβη μετά τάς στρατιωτικάς ἤττας πού ὑπέστησαν, ὁ ἐμβέρ Πασάς ἀπό τούς Ρώσους καί ἀχμέτ τζεμάλ Πασάς εἰς τό Σουέζ. Ὁ Λίμαν φόν Σάντερ εἶναι αὐτός πού διόρισεν διοικητήν τοῦ 19ου συντάγματος τόν μετέπειτα σφαγέα τῶν Ἑλλήνων ἀλλά καί Ἀρμενίων, τόν μουσταφά κεμάλ ἀτατούρκ. Ἐδῶ φωτογραφίζεται ὁ Γερμανός στρατηγός ὄτο λίμαν μέ τόν κεμάλ τατούρκ. Καί τοῦτο τό λέγομεν διότι οἱ (διεθνολόγοι) τοῦ κ….ου, καθ ὅτι ἄπαντες εἶναι, ἐξαιρουμένου τοῦ ΚουΚου Μάζη ἡμιμαθεῖς, ἀγράμματοι καί μέ ἀκρισίαν, ἐπικαλοῦνται τους Τούρκους μετανάστες ὡς πρόσχημα διά τάς ἴσας ἀποστάσεις πού κρατᾶ ἡ Γερμανία.  

  Μήν λησμονοῦμεν ὅτι καί εἰς τόν δεύτερον παγκοσμιον πόλεμον οἱ Τούρκοι ἤσαν δορυφόροι τῶν Γερμανῶν καί τοῦ Χίτλερ. Καί ἐδῶ ἡ Γερμανία δέν εἶχεν οὔτε ἕνα Τούρκον μετανάστην. Καί τότε ἤσαν φίλοι καί σύμμαχοι.  

  Ἡ ἐπιλογή, ἡ προτίμησις καί ἡ σύνδεσις τῆς Γερμανίας μέ τήν βαρβαρότητα τῶν Τούρκων ἄρχεται ἀπό παλαιότρερα ἀπό τό ἔτος 1867, ὅτε τότε ἰδρύεται εἰς τήν κατεχομένην ἀπό τούς Τούρκους Ἑλλάδα δηλ. τόν Πόντον, τήν Μικράν Ἀσίαν καί Κωνσταντινούπολιν  < ἡ σχολή ἐκμαθήσεως τῆς Γερμανικῆς γλώσσης>. Ἐπίσης τό ἔτος 1917 ὁ τελευταῖος κάϊζερ=καίσαρ (ἀπό τό Λατινικόν ceasare δηλ. αὐτοκράτωρ) τῆς Γεμανίας Γουλιέλμος ὁ Β! ἐπισκέφθει εἰς τήν Κωνσταντινούπολιν τόν σουλτάνο μωάμεθ Ε! τῆς  παρηκμαζούσης τότε ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. Τό κλίμα τῆς συναντήσεως  ἦτο θερμότατον. Ὁ δέ ceasare Γουλιέλμος ὁ Β! εἰς αὐτήν τήν συνάντησιν ἐνεδύθει μέ Τουρκικήν στατιωτικήν στολήν. Ὀλίγον ἀργότερον κυκλοφορεῖ εἰς τήν Γερμανίαν τό βιβλίον: «ἡ Μικρά Ἀσία πεδίον Γερμανικοῦ ἐποικισμοῦ». Ἀπό τότε Χιλιάδες Γερμανοί κατακλύζουν τήν (Τουρκία), καί Τούρκοι ἀξιωματικοί γόνονται δεκτοί εἰς τήν στρατιωτικήν Ἀκαδημίαν τοῦ Βερολίνου.  Γερμανία καί τότε δέν εἶχεν οὔτε ἕνα Τούρκον μετανάστην 

   Ἀπό τό ἔτος 1888 ἀρχίζει νά ὑλοποιῆται ἕνα μεγαλόπνοον σχέδιον τῆς Γερμανίας, ἡ σιδηροδρομική σύνδεσις, Βερολίνου-Κωνσταντινουπόλεως-Βαγδάτης. Οὕτως οἱ Γερμανοί ἐπιτυγχάνουν τήν ἐξάρτησιν τῆς παρηκμαζούσης τότε ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας, ἀλλά καί σιγά-σιγά ἀρχίζει καί ὁ ἐμπορικός ἐκτοπισμός τῶν Ἄγγλων καί Γάλλων ἀπο τήν Τουρκίαν. 

  Τό ἔτος 1904 φθάνει εἰς τήν Ἑλλάδα ἕνας ἐκπρόσωπος τῆς Ἐθνικῆς τραπέζης τῆς Γερμανίας καί πείθει τόν τότε διευθυντήν τῆς Ἐθνικῆς τραπέζης τῆς Ἑλλάδος Στέφανον Στρέιτ νά ἰδρύσουν ἀπό κοινοῦ τήν τράπεζαν τῆς Ἀνατολῆς. Ἀπ’ὅτι φαίνεται οἱ Γερμανοί γνώριζαν ὅτι τά χρήματα καί τό ἐμπόριον τό κατεῖχον οἱ Ἕλληνες τῆς Μικράς Ἀσίας. Βασικός ρος τῆς συμφωνίας ἦτο ὅτι ἡ πλειοψηφία τοῦ συμβουλίου θά ἦτο Ἑλληνική. Ἡ ἀνάπτυξις τῆς τραπέζης ἦτο πρωτοφανής καί τοῦτο τήν ὁδήγησεν εἰς τήν αὔξησιν τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου. Οἱ Γερμανοί μετέπειτα προκάλεσαν τήν ρήξιν καί τήν διάλυσιν τῆς τραπέζης, καθ’ὅτι ἀθέτησαν τήν ἀρχικήν συμφωνίαν αἰτούμενοι τήν πλειοψηφίαν τῆς διοικήσεως τῆς τραπέζης. Ἀλλά ἤδει εἶχον καταφέρει νά εἰσέλθουν εἰς τό τραπεζικόν σύστημα καί ἰδρύουν μίαν νέαν τράπεζαν, τήν Deutsche Bank, μέ τά ἀρχικά Ἑλληνικά κεφάλαια. Αὐτή ἡ τράπεζα ἀνοίγει πολλά ὑποκαταστήματα καί μοιράζει αὔθονον χρήμα διά ἐπενδύσεις εἰς τήν Τουρκίαν. Ἀρχίζει δέ ἕνας πόλεμος ἐναντίον τῶν Ἔλληνικῶν προϊόντων καί τοῦ ἐμπορίου. Τό πῶς οἱ Γερμανοί βοήθησαν τότε ποικηλοτρόπως τούς Τούρκους καί κατέστρεψαν τόν Ἑλληνισμόν, περιγράφονται εἰς τό βιβλίον τοῦ Μιχαήλ Ροδά, τό ὁποῖον ἐκυκλοφόρησεν τό 1916, «πῶς ἡ Γερμανία κατέστρεψεν τόν Ἑλληνισμόν τῆς Τουρκίας». Ἐπίσης οἱ Γερμανοί  τό 1897 ἐπρομήθευσαν τούς Τούρκους τά ὅπλα Μάουζερ καί τά τηλεβόλα Κρούπ καί συνέβαλλον εἰς τό νά ἡττηθῶμεν ἀπό τούς Τούρκους. Σαφῶς καί ἡ τότε κυβέρνησις τῆς Γερμανίας δέν πρωτιμᾶ νά συνεργασθῆ μέ τόν πανάρχαιον Ἑλληνικόν πολιτισμόν ὅπως κάμουν ἄπαντες οἱ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ἄνθρωποι τῆς Γερμανίας, ἀλλά ἐπιλέγει τούς βαρβάρους κατακτητάς. Βεβαίως καί σήμερον ἡ Μέρκεκ καί ὁ Σὀϊμπλερ, μᾶς ἐπέβαλλον τά μνημόνια, λλά πρωταρχικῶς  ὑπεύθυνοι εἴμεθα ἡμεῖς οἱ ἴδιοι καθ΄ὅτι μέ τήν νοητικήν ἀνεπάρκειαν πού ἐπέδειξαν πολλοί Ἕλληνες, ἀνέδειξαν μέ τήν ψῆφον τους, ἀνθέλληνες (προοδευτικούς) πρωθυπουργούς.  Τά πολυπληθῆ Γερμανικά φύλα τά ὁποία συγκροτοῦν σήμερον τήν Γερμανίαν δέν ἔχουν νἀ ἐπιδείξουν ἀπό τό παρελθόν τους κάποιο πολιτιστικόν ὑπόβαθρον. Ἀντιθέτως  μεταξύ τῶν προγόνων τῶν σημερινῶν Γερμανῶν συμπεριλαμβάνονται οἱ Ἔρουλοι καί οἱ Βάνδαλοι. 

   Ἔρουλοι. Ἀπό Troels Brandt, «The Heruls») διαβάζομεν διά τούς Ἐρούλους: Οἱ Ἔρουλοι δέν ἦσαν ξεχωριστή ἐθνική ὁμάδα, ἀλλά μοναχικόν… τάγμα! Παιδιά ἡλικίας 15-21 ἐτῶν ἔμπαιναν εἰς τήν ὑπηρεσίαν τοῦ μεγάλου σομάνου, ὁ ὁποῖος ντυνόταν  γυναίκα. Κάθε χρόνον ἄφηναν τό σπίτι τους, ἀπό τήν πρωτομαγιά ὡς τό τέλος τοῦ Ὀκτωβρίου, διά νά ἐκπαιδευτοῦν εἰς τά ἔλη ὡς <στρατιῶται τοῦ θεοῦ>. Ὀργανώντουσαν σέ δωδεκαμελεῖς ἀγγέλες, ὑπό τήν ἀρχηγίαν δύο <λύκων> καί μυούνταν εἰς τελετάς πού περιελάμβαναν μυσταγωγίαν ὑπό τήν ἐπήρειαν ναρκωτικῶν, ἀνθρωποθυσίας, καί ὁμοσεξουαλισμόν. Ἔπιναν ἕνα κοκτέϊλ ναρκωτικῶν ἔβαφαν τό κορμί τους μόβ, χόρευαν πολεμικούς χορούς ντυμένοι μέ ἀρκουδοτόμαρα καί λυκοτόμαρα καί ξεχυνόντουσαν σάν διάβολοι στό σκοτάδι. Πηγή <ΤΟ ΒΗΜΑ>   12/08/2007. Σήμερον εἶναι δηλωμένοι 150.000 κτηνοβάται. 

   Οἱ Ἔρουλοι τό 267 Μ.Χ ἔκαμαν ἐπιδρομήν καί εἰς τήν Ἑλλάδαν, ἦλθον ἀπό πολύ μακριά καί ἐκεῖ ἐπέστρεψαν. Ἡ ἐπιδρομή ἦταν τρομακτική, κατέστρεψαν, λεηλάτησαν, ἔκαψαν ὅλην  τήν Ἑλλάδα. Ἐλελήλατησαν τήν Σπάρτην, τήν Κόρινθον, τό Ἄργος τό Βυζάντιον, τήν Σκῦρον, τήν Λήμνον. Ἔφθασαν καί εἰς τήν Ἀθήναν καί τήν ὁποίαν πυρπόλυσαν. Σώθηκεν εὐτυχῶς ἡ Ἀκρόπολις, ὁ ναός τοῦ Ἡφαίστου, τό ρολόϊ τοῦ Ἀνδρόνικου Κυρρήστου(ἀέρηδες), τό Πάνθεον καί ἐλάχιστα ἄλλα. Τό θέατρον τοῦ Ἡρώδη τοῦ Ἀττικοῦ εἶχεν σκεπήν, ἦτο ἡ μεγαλυτέρα τῆς ἐποχῆς του, καί τήν ὁποίαν ἔκαψαν.  

  Ἀπό τόν μεγάλον Ἱστορικόν τοῦ Βυζαντίου, Προκόπιον τῆς Καισαρείας (500-570)Μ.Χ διαβάζομεν διά τούς Ἐρούλους εἰς τό:  DE BELLO GOTHICO ΓΟΤΘΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

«Πολλοί δέ ἀπό αὐτούς τούς ανθρώπους εἶναι οἱ Ἔρουλοι, καί οἱ ὁποῖοι ἐγκατέστησαν συμμαχίαν μέ τούς Ρωμαίους ἐρχόμενοι μέ αὐτούς σέ διαπραγματεύσεις. κατοικοῦσαν ἀπό παλαιόθεν πέραν τοῦ Ἴστρου ποταμοῦ,  ἐπίστευον εἰς πολλούς θεούς καί εἰς αὐτούς ἐφαίνετο ὅτι ἦτο εὐσεβές διά νά τούς ἐξευμενίσουν νά κάμουν ἀνθρωποθυσίας. Νόμους δέ πολλούς δ΄αὐτά, δέν ἐχρειάζοντο ἀπό ἄλλους ἀνθρώπους. Κατά τήν διάκειαν τῆς ζωῆς των δέν  ἐπιτρεπόταν  οὔτε νά γεράσουν οὔτε νά ἀσθενήσουν, ἀλλά ἐπειδή, ὅταν κάποιος ἐξ αὐτῶν ἤ γήρασκεν ἤ νοσοῦσεν ἀναγκαστικῶς ζητοῦσεν ἀπό τούς συγγενεῖς του ὅτι τάχιστα πρέπει νά τόν ἐξαφανίσουν ἀπό τούς ἀνθρώπους. Αὐτοί δέ ξύλα πολλά συσσώρευαν εἰς μεγάλον ὕψος καί τοποθετοῦσαν τόν ἄνθρωπον ὑπεράνω τῶν ξύλων,  κάποιον δέ ἐκ τῶν Ἐρούλων  ξένον ὅμως πρός αὐτόν μαζί μέ τό ξῖφος του ἔστελλον. διότι δέν ἦτο ὀρθόν κάποιος ἀπό τούς συγγενεῖς νά τόν φονεύση. Ἐπειδή δέ εἰς αὐτούς ὁ φονεύς τοῦ συγγενοῦς ἐπέστρεφεν, ἀμέσως ἔβαζαν φωτιά σέ ὅλα  τά ξύλα ἀρχίζοντας ἀπό χαμηλά. Ὅταν ἡ φωτιά ἔσβηνεν συνέλλεγον τά ὁστᾶ καί τά ἔκρυπτον μέσα στήν Γῆ. Μετά τόν θάνατον κάποιου Ἐρούλου ἡ σύζυγος του ἀναγκαστικῶς λόγω τῆς γυναικίας ἀρετῆς καί ἐπιθυμόντας νά ἀφίση ἕνα δοξασμένο ὄνομα ὄφειλεν νά φτιάξη βρόχον πλησίον τοῦ τάφου τοῦ ἀνδρός της καί ὄχι εἰς μακρόν χρόνον νά πεθάνη. Ἐάν δέν ἔπραττεν αὐτά ἤταν ἀτιμασμένη καί ἦταν σέ σύγκρουσιν μέ τούς συγενεῖς τοῦ ἀνδρός της. Αὐτοί ἦσαν οἰ νόμοι κατά τῶ πάλαι τῶν Ἐρούλων».  

    Οἱ Βάνδαλοι ἔδωδαν εἰς τήν παγκόσμιον κοινότητα, ὡς λέξιν καί ὡς ἔννοιαν τόν Βανδαλισμόν. Καί τοῦτο προέκυψεν ἀπό τό ἔτος 455 Μ.Χ ὅταν κατέλαβον τήν Ρώμην καί διά δύο ἐβδομάδες λεηλάτουν τήν πόλιν καταστρέφοντας κάθε πολιτιστικόν στοιχεῖον  τῆς Ρώμης, οἰκοδομήματα, ἀγγάλματα, ἔργα τέχνης κ.τ.λ. ἀλλά καί σφάζοντας τούς κατοίκους της. Οἱ Βάνδαλοι κάμουν προσπάθειαν νά εἰσβάλλουσιν εἰς τήν Ἑλλάδα κατα,φθάνοντας εἰς τήν Καινούπολιν(Νέα Πόλις), ἀλλά οἱ Μανιάτες τούς τρομάζουν καί αὐτοί τρέπονται εἰς φυγήν. 

  Ἀπό τούς Γερμανούς ἐξαιροῦνται σαφέστατα ὄλοι οἱ πνευματικοί ἄνθρωποι τῆς Γερμανίας πού εἶναι ἄπαντες Φιλέλληνες, καί δέν ἀποκλείεται εἰς αὐτούς νά ρέη ἝλληνοΡωμαϊκόν αἷμα. Κάθ’ ὄτι ἡ Γερμανία εἶχεν κατοικηθεῖ ἀπό Ἕλληνες ἀπό παλαιόθεν, ἀπό τό 1300 π.ΧΒεβαίως  κατά τό παρελθόν ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἔχομεν προσφέρει τά μάλα εἰς τήν  Γερμανικόν λαόν διά νά ξεφύγη ἀπό τήν βαρβαρότητα καί νά ἐκπολιτισθῆΤοῦτο συναίβει ἐπί Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ Αὐτοκρατορία εὐρισκομένη εἰς ἀνάγκην ἐξηναγκάσθη νά συνάψη γάμον μέ τούς Γρμανούς. Ἡ πριγκήπισα τοῦ Βυζαντίου Θεοφανώ,  ὑπανδρεύθη τόν τότε διάδοχον τῆς Γερμανίας Ὅθωνα. Ἡ Βυζαντινή πριγκίπισσα Θεοφανώ, ἀνεψιά τοῦ Αὐτοκράτορος Ιωάννη Τζιμισκή, ἐταξίδεψεν είς τήν Ιταλίαν τόν Ἀπρίλιο τοῦ 972 διά νά παντρευτῆ τόν διάδοχον τοῦ Γερμανικοῦ θρόνου Ὄθωνα Β’, εἰς τόν Ἄγιον Πέτρο τῆς Ρώμης. Εἶχεν μαζί της μία  λαμπράν συνοδείαν ἀποτελουμένη ἀπό μαγείρους, ράπτες καί γραμματεῖς ὡς καί  τήν μεγαλοπρεπήν προίκα της. Ἐμαθεν τούς Γερμανούς νά πλένωνται, νά γράφουν, νά μαγειρεύουν κ.τ.λ κ.τ.λ Ἡ  ἐκλεπτυσμένη Βυζαντινή, ἀν καί μεγαλωμένη μέσα εἰς τήν πολυτέλειαν τοῦ παλατιοῦ τῆς Κωνσταντινουπόλεως, χρειάστηκεν ἐπί χρόνια νά περιπλανηθῆ ἀδιακόπως ἀπό τήν μίαν ὡς τήν ἄλλην ἄκρη τῆς  Γερμανίας  διά τάς ἀνάγκας τῆς διακυβερνήσεως τῆς νέας πατρίδος της εἰς τό πλευρόν τοῦ ἄνδρα της καί τοῦ υἱού της. 

Καθῆκον τῶν εὐγενῶν τῆς ἐπιστήμης καί τοῦ  πνεύματος Γερμανῶν εἶναι, ἤ νά ἐκπολιτίσουν τούς συμπατριῶτας των ἤ νά διαχωρίσουν τήν θέσιν των ἀπό αὐτούς. 

ΠΗΓΗ:https://www.triklopodia.gr/%ce%bf-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd-%ce%bc/

Ο ανίερος Ελληνοπόντιος Τουρκαλάς δικτάτωρ, μας θέτει και κανόνες ήθους και ευπρέπειας

 

Αγωγή από τον Ερντογάν στην ελληνική εφημερίδα «Δημοκρατία»

Τελευταία Ενημέρωση
Μαρία Ζαχαράκη

Η μήνυση στρέφεται κατά του ιδιοκτήτη, του διευθυντή ειδήσεων και του αρχισυντάκτη της εφημερίδας «Δημοκρατία» με την κατηγορία της «προσβολής κατά του προέδρου της Δημοκρατίας»

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατέθεσε δια μέσου του δικηγόρου του μήνυση εναντίον των υπευθύνων ελληνικής εφημερίδας για το υβριστικό πρωτοσέλιδο εναντίον του, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu/

Ο επίμαχος τίτλος του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας «Δημοκρατία» αναφέρει χαρακτηριστικά: «Άντε γαμ…, κύριε Ερντογάν».

Η μήνυση στρέφεται κατά του ιδιοκτήτη, του διευθυντή ειδήσεων και του αρχισυντάκτη της εφημερίδας «Δημοκρατία» με την κατηγορία της «προσβολής κατά του προέδρου της Δημοκρατίας».

«Απόδειξη ηθικής κατάρρευσης της ελληνικής κοινωνίας»

Στη μήνυση σημειώνεται ότι «οι εκφράσεις που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον του προέδρου της Δημοκρατίας στην ελληνική εφημερίδα, είναι από τις πιο άσχημες εκδηλώσεις μιας δραματικής ηθικής κατάρρευσης», ενώ στρέφεται και κατά της κοινής γνώμης της Ελλάδας για τη σιωπή της. «Από ό,τι βλέπουμε από τη σιωπή που επικρατεί στην ελληνική κοινή γνώμη, αυτή η ηθική κατάρρευση δεν είναι περιορισμένη μόνο σε περιθωριακούς κύκλους. Η ύβρις είναι η γλώσσα εκείνων που δεν έχουν λόγο ή ο λόγος τους στερείται της ικανότητας να χρησιμοποιήσει πιο κατάλληλη γλώσσα. Η ύβρις αποτελεί μία μεγάλη ντροπή και μια άθλια ενέργεια όχι για αυτόν στον οποίο απευθύνεται αλλά για αυτόν που την απευθύνει. Ο στόχος αυτής της άθλιας ενέργειας δεν είναι μόνο το πρόσωπο του προέδρου της Δημοκρατίας μας. Ταυτόχρονα είναι τα υψηλά συμφέροντα του λαού μας, τα οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας υπερασπίζεται με αποφασιστικότητα στην ανατολική Μεσόγειο και την Θάλασσα των Νήσων», όπως ονομάζουν το Αιγαίο, μετά την εισήγηση του αποπεμφθέντος αντιναυάρχου και αρχιτέκτονα του τουρκο-λιβυκού μνημονίου, Τζιχάτ Γιαϊτζί.

Οι ελληνικές εξηγήσεις

Στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε ο Έλληνας πρέσβης στην Άγκυρα, Μιχαήλ-Χρήστος Διάμεσης, για να δώσει εξηγήσεις σχετικά με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Δημοκρατία», το οποίο περιείχε προσβλητικές εκφράσεις για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Δυστυχώς σήμερα μια ελληνική εφημερίδα είχε έναν ιταμό πρωτοσέλιδο τίτλο κι εμείς αντιδράσαμε αναλόγως. Σήμερα καλέσαμε στο υπουργείο μας τον Έλληνα πρέσβη και εκφράσαμε την αντίδρασή μας με τον πιο σκληρό τρόπο. Παράλληλα, τον πρέσβη μας στην Αθήνα, ο κ. Μπουράκ μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών, τον κ. Δένδια. Αυτό στην πραγματικότητα δείχνει πόσο χαμηλά μπορούν να φτάσουν, δυστυχώς. Δεν πρέπει να πέφτουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, χαρακτηρίζοντας «θετική» την καταδίκη της εφημερίδας από τον ελληνικό ΥΠΕΞ νωρίτερα.

untitled.jpg
Το επίμαχο πρωτοσέλιδο

Ο κ. Τσαβούσογλου προανήγγειλε ωστόσο, ότι η Άγκυρα θα προβεί και σε περαιτέρω νομικές ενέργειες κατά της εφημερίδας. «Θεωρούμε την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ σήμερα θετική. Δήλωσαν ότι αυτό δεν είναι ελευθερία του τύπου και την καταδίκασαν. Εφόσον δεν συνάδει με την ελευθερία του τύπου, είναι υποχρεωμένοι να προβούν στις απαραίτητες νομικές ενέργειες. Δυστυχώς, αυτό είναι το επίπεδο, θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες», σημείωσε. Όπως και, τελικά, η μήνυση έγινε από τον Τούρκο πρόεδρο.

Από το πρωί της Παρασκευής, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καταδικάσει χωρίς περιστροφές το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, χωρίς να την κατονομάζει.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ ανέφερε:

«Η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία του Tύπου είναι απολύτως κατοχυρωμένες στην Ελλάδα.

Το γεγονός αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση αποχής από ύβρεις έναντι της προσωπικότητος οιουδήποτε ατόμου, κατά μείζονα λόγο ξένων ηγετών.

Η χρήση υβριστικών εκφράσεων απάδει προς τον πολιτικό πολιτισμό της χώρας μας και δεν μπορεί παρά να καταδικάζεται».

«Η ελευθερία του λόγου και η ανεξαρτησία του Τύπου είναι στην καρδιά των Ελλήνων και προστατεύονται στο Σύνταγμά μας. Αυτό ωστόσο δεν αναιρεί την ευθύνη σεβασμού ξένου ηγέτη. Η προσβλητική γλώσσα είναι αντίθετη με τις αξίες μας και μπορεί μόνο να καταδικαστεί από την ελληνική κυβέρνηση» έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο κ. Πέτσας.

ΠΗΓΗ:https://www.ethnos.gr/politiki/124848_agogi-apo-ton-erntogan-stin-elliniki-efimerida-dimokratia

 

Ολοκληρώθηκε το Συνέδριο της Ανεξάρτητης Συμμαχίας των Γιατρών μετά από διωγμό και προσπάθεια να το φιμώσει η γνωστή αντίπαλη φιλοκυβερνητική ομάδα ιατρών

 Έληξε με εντυπωσιακή επιτυχία το Συνέδριο που ο φίλος και συναγωνιστής Ανδρέας Γιαννουλόπουλος, και πολλοί άλλοι συνάδελφοι όπως ο Δημοσθένης Παπαμεθοδίου, ο Ιωάννης Αυγουστάτος, ο Ευάγγελος Ζαφειρίου και πλήθος ξένων και ντόπιων καθηγητών.  Πάνω από όλους όμως έλαμψε το αστέρι του Ταϋλανδού καθηγητή της Μικροβιολογίας, Ιολογίας και Επιδημιολογίας ο οποίος κατοικοεδρεύει και διδάσκει σε Πανεπιστήμιο  Johannes Gutenberg-Universität Mainz της Γερμανίας, ο Dr Sucharit Bhakdi,ο οποίος ήταν αξεπέραστος στα όσα είπε και μοναδικός και διακήρυξε με στεντόρεια φωνή <<Η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΕΛΗΞΕ>>. ‘Επλεξε δε με καταπληκτικό τρόπο το εγκώμιο των Ελλήνων και της ελληνικής ιατρικής κοινότητας που αγωνίζεται για μια γνήσια, ορθή και ανόθευτη από συμφέροντα ΙΑΤΡΙΚΗ.

Η Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα με την πρωτοβουλία της Ανεξάρτητης Συμμαχίας των Γιατρςών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, έχοντας βαθιά την συναίσθηση της υποχρέωσης του Κοινωνικού της ρόλου και που πρέπει άλλωστε να έχει ο κάθε επιστήμονας έρχονται ως αρωγοί και θερμοί συμπαραστάτες για να βοηθήσουν τους Έλληνες πολίτες, που βρίσκονται σε απόγνωση, σε σύγχυση και πανικό μπροστά σε αυτή την επιδημία του κορονοϊού που ενέσκηψε και ταλανίζει την Πατρίδα μας, αλλά κι ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Συγκεκριμένα μία ομάδα μέσα από την Ανεξάρτητη Συμμαχία των Γιατρών, του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών που εδώ και 6 μήνες εργάζεται νυχθημερόν σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες από την Ελλάδα και άλλες χώρες με αντικείμενο την παρακολούθηση της επιδημίας του κορονοϊού πήραν την πρωτοβουλία να οργανώσουν ένα Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα την «Πανδημία». Έχουν προσκληθεί και έχουν αποδεχθεί να συμμετάσχουν, οι πιο επιφανείς καθηγητές και ερευνητές από την Ελλάδα και από πολλές άλλες χώρες και οι οποίοι καθηγητές έχουν συσσωρευμένη εμπειρία και γνώση πάνω στα θέματα της επιδημιολογίας και της ιολογίας.

Είναι μεγάλη τιμή αλλά και τύχη για την χώρα μας που δέχτηκαν να συμμετάσχουν αυτοί οι διεθνούς φήμης Κολοσσοί της Επιστήμης στο συνέδριο μας. Οι στόχοι και οι σκοποί αυτού του Συνεδρίου είναι αποκλειστικά και μόνο να ρίξουμε άπλετο φως, σε όλες τις πλευρές και σε όλες τι γωνίες αυτής της καταστροφικής πανδημίας.

Ευχαριστούμε την Ομάδα του καθηγητού κ. Τσιόδρα που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση που ευγενικά απευθύναμε να συμμετάσχει στο συνέδριο. Έτσι επιτέλους θα αποκτήσει ολόκληρη η μάχιμη Ελληνική Επιστημονική Κοινότητα βήμα. Ένα βήμα για να μεταφερθούν όλα τα βασανιστικά ερωτήματα της κοινωνίας μας. Μιας κοινωνίας που βρέθηκε ξαφνικά περικυκλωμένη και αντιμέτωπη από νέους κινδύνους και εχθρούς. Κινδύνους και εχθρούς που αυτή τη φορά, έχουν αλλόκοτα και περίεργα χαρακτηριστικά που τρομάζουν.

Θα εκτεθούν επιστημονικές απόψεις που θα προέρχονται από τους Δασκάλους της Ιατρικής που με την Eπιστημονική τους διαδρομή βρίσκονται σύμφωνα με την γνώμη της Παγκόσμιας Επιστημονικής Κοινότητας στην κορυφή της πυραμίδας της Aνόθευτης Έρευνας και της Επιστημονικής ηθικής. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης που ζούμε, ένας γόνιμος και ειλικρινής Επιστημονικός διάλογος με την συμμετοχή διακεκριμένων Επιστημόνων αυτού του διαμετρήματος αποτελεί την καλύτερη θωράκιση για κάθε κοινωνία.

Ακόμα και οι επικριτές της πρωτοβουλίας μας, πιστεύουμε ότι μετά την παρακολούθηση του συνεδρίου και τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν, θα έχουν πειστεί για την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα του.

Θεματολογία:

  • Ποια πρέπει να είναι η υποδομή και οργάνωση των συστημάτων υγείας και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για την αντιμετώπιση των επιδημιών
  • Ποια τα βαθύτερα κοινωνικά πολιτικά και οικονομικά αίτια της πανδημίας του κορονοϊού και της νοσηρότητας γενικότερα
  • Η παραγωγή και αξιολόγηση ασφαλών φαρμάκων για την υποστήριξη των ανθρώπων που ασθενούν από τη λοίμωξη του κορονοϊού
  • Ποια τα απαιτούμενα επιστημονικά μέτρα προστασίας και προφύλαξης για τον περιορισμό της επέκτασης και της διασποράς μιας Επιδημίας στον πληθυσμό της χώρας ή και των άλλων χωρών.
  • Τρόποι ανίχνευσης και προσδιορισμού όλων των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, που είναι ευάλωτοι και κινδυνεύουν περισσότερο σε μία Επιδημία.
  • Ανάδειξη της σημασίας και της αξίας Α. των φυσικών θεραπειών Β. όλων των τρόπων ενίσχυσης του ανοσοποιητικού συστήματος και γ. τρόποι αποκατάστασης της ακεραιότητας των φυσικών φραγμών του ανθρώπινου οργανισμού.
  • Τρόποι παραγωγής ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων, που θα υπακούουν και δεν θα παρεκκλίνουν από την Ιπποκράτεια αντίληψη του “ωφελείν ή μη βλάπτειν” και των Ιπποκρατικών αρχών της ιατρικής γενικότερα.
  • Επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική υγεία από το lockdown
  • Ευαγγελάτος Γεώργιος Νευρολόγος Ψυχίατρος Ενηλίκων Παίδων

Πατήρ Αντώνιος Στυλιανάκης παιδοψυχίατρος: <<εξεγερθείτε ενάντια στην παγκόσμια διακυβέρνηση πριν επιβληθεί>>.

<<Με τη μάσκα κακοποιούμε τα παιδιά μας>> λέει μαζί με πολλά άλλα.

Αλλά το σύντομο πιο κάτω βίντεο λέει πολλά για τα παράλογα και δαιμονικά της ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ που κάνει τα αδύνατα δυνατά να επιβάλλει την παγκόσμια δικτατορία του Αντιχρίστου Δαίμονα Σατάν:

Συνέντευξη του π. Αντωνίου Στυλιανάκη από τον δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη στην εκπομπή “FOCUS ΣΤΗ 1” του FOCUS FM 103.6 την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020. Κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας Synaxaria στο Youtube για να ενημερώνεστε για τα τελευταία βίντεο και τις ζωντανές μεταδόσεις μας πατώντας εδώ: https://www.youtube.com/channel/UC33_…

Ο αληθής και ουσιαστικός σκοπός της μάσκας

Μήπως αναρρωτιέστε γιατί οι «μεγάλοι (τάχα) αγωνιστές» κομμουνιστές και αριστεροί όλων των ειδών αυτής της ιδεολογικής πατσαβούρας, είναι από τους πλέον υπέρμαχους της μάσκας και ουσιαστικά δούλοι του Σόρος και των Σιωνιστών?

Διότι αγαπητοί, οι κομμουνιστές ποτέ δεν πίστευαν στον Άνθρωπο-πρόσωπο. Ο άνθρωπος είναι γι’ αυτούς μέρος μιας μάζας, ενός πολτού, ο οποίος ουδεμία αξία έχει μπροστά στο σύνολο. Γι’ αυτό και δεν τους ήταν δύσκολο να εκτελέσουν εκατομμύρια ανθρώπους, για το γενικό «καλό» (τρομάρα τους)… Διότι είναι άνθρωποι χωρίς Θεό, έρμαια δηλαδή του αιώνιου κακού… Ένα τέτοιο είδος μπολσεβίκων είναι και οι σημερινοί κυβερνώντες…

Πριν από 2300 χρόνια, πολύ πριν το Ισλάμ, οι Άραβες ανακάλυψαν ότι αναγκάζοντας τους ανθρώπους να καλύψουν τη μύτη και το στόμα τους έσπαγαν τη θέληση τους και μεμονωμένα τους αποπροσωποποιούσαν Τους έκαναν υποτακτικούς. Γι ‘ αυτό επέβαλαν σε κάθε γυναίκα την υποχρεωτική χρήση ενός υφασμάτινου προσωπείου που καλύπτει το πρόσωπο. Τότε το Ισλάμ το μετέτρεψε σε σύμβολο υποταγής της γυναίκας στον Αλλάχ, τον άντρα ιδιοκτήτη του Χαρέμ και του Βασιλιά. Η σύγχρονη ψυχολογία το εξηγεί : χωρίς πρόσωπο δεν υπάρχουμε ως ανεξάρτητα όντα. (Σ.γ.:Τα παιδιά των 18 με 24 μηνών όταν κοιτάζουν τον καθρέφτη δεν αναγνωρίζουν τον εαυτό τους, τον αγνοούν  και κοιτούν το πρόσωπο της μάνας ή του γονέα που τα φέρνει σε επαφή με τον καθρέπτη. Αυτό είναι ενδεικτικό ότι δεν έχουν αίσθηση του εγώ). Αντίθετα όταν κοιτάζονται στον καθρέφτη μεταξύ 2 και 3 ετών αναγνωρίζουν τον εαυτό τους και ανακαλύπτουν ότι είναι  ανεξάρτητα όντα. Είναι οι απαρχές του Εγώ τους. Η μάσκα λοιπόν είναι η αρχή της διαγραφής της ατομικότητας. Αυτός που δεν γνωρίζει ιστορία καταδικάζεται να την επαναλάβει. Η εικόνα γύρω στο 1937…

Με αυτό το τεχνούργημα, οι Αφρικανοί δούλοι ήταν υποτακτικοί από τους Ευρωπαίους γαιοκτήμονες στην Αμερική, για να μην φάνε τους καρπούς των φυτειών, να μην μιλούν τις γλώσσες τους, να μην τραγουδούν και να μην προσεύχονται στους θεούς τους. Σου θυμιζει κατι ?

ΠΗΓΗ:https://www.triklopodia.gr/%ce%bf-%ce%b1%ce%bb%ce%b7%ce%b8%ce%ae%cf%82-%cf%83%ce%ba%ce%bf%cf%80%cf%8c%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b1%cf%82/

Συνέχεια εδώ:

O γενικός εισαγγελέας του Τραμπ συνέκρινε τις μάσκες με τη δουλεία
Ο Γουίλιαμ Μπαρ, από τους πιο πιστούς συμμάχους του αμερικανού προέδρου, επιτέθηκε στους Δημοκρατικούς κυβερνήτες Πολιτειών που πήραν μέτρα κατά της πανδημίας Protagon Team Protagon Team 18 Σεπτεμβρίου 2020,
Σφοδρές επικρίσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του αμερικανού υπουργού Δικαιοσύνης Γουίλιαμ Μπαρ, ο οποίος χαρακτήρισε τα μέτρα περιορισμού κατά της πανδημίας του κορωνοϊού που λαμβάνουν κυβερνήτες αμερικανικών Πολιτειών ως τη «χειρότερη καταπάτηση ατομικών ελευθεριών στην Ιστορία των ΗΠΑ, με εξαίρεση τη δουλεία».
Ο Μπαρ, ένας από τους ισχυρότερους υπερασπιστές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επέκρινε κυβερνήτες ορισμένων Πολιτειών, κυρίως Δημοκρατικούς, για τη λήψη μέτρων σε μια προσπάθεια συγκράτησης της πανδημίας της Covid-19. «Διατάσσοντας ένα εθνικό lockdown, λαμβάνοντας μέτρα καραντίνας, είναι σαν κατ’ οίκον περιορισμός», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης σε συντηρητικό πανεπιστήμιο. «Με εξαίρεση τη δουλεία, που ήταν ένα άλλο είδος περιορισμού, αυτή είναι η χειρότερη καταπάτηση ατομικών ελευθεριών στην αμερικανική Ιστορία», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με το κοινό, που κινηματογραφήθηκε και το βίντεο αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο.
Φυσικά του επιτέθηκε ο Τζιμ Κλάιμπερν από τη Νότια Καρολίνα, ηγετικό στέλεχος της πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, και παράλληλα ο σημαντικότερος Αφροαμερικανός στο Κογκρέσο, δήλωσε στο CNN ότι τα σχόλια του Μπαρ ήταν τα «πιο γελοία και τα πλέον εκτός πραγματικότητας» που έχει ακούσει ποτέ. «Είναι απίστευτο ότι ο εγγυητής της τήρησης του νόμου σε αυτήν τη χώρα συνδέει την υποδούλωση των ανθρώπων με τις συμβουλές εμπειρογνωμόνων για να σωθούν ζωές», τόνισε ο Κλάιμπερν. «Η δουλεία δεν έσωσε ζωές, τις υποτίμησε».

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που πλήττεται σφοδρότερα από την πανδημία του κορονοϊού και πλέον βρίσκεται κοντά στο να ξεπεράσει το δραματικό όριο των 200.000 νεκρών, με μεγάλη πλειοψηφία των θυμάτων να είναι Αφροαμερικανοί. Την Παρασκευή είχαν καταμετρηθεί επισήμως 197.633 θάνατοι. Ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος μάχεται για την επανεκλογή του στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, από την αρχή της πανδημίας υποβάθμιζε για καιρό το μέγεθος της υγειονομικής κρίσης και εξέφραζε σκεπτικισμό σχετικά με τα μέτρα περιορισμού, που, όπως τόνιζε, επιβαρύνουν την αμερικανική οικονομία. Πολλές Πολιτείες με κυβερνήτες Ρεπουμπλικάνους, ειδικά στον Νότο, ήραν βιαστικά τα μέτρα προφύλαξης κατά της πανδημίας την άνοιξη, προτού αναγκαστούν να τα επαναφέρουν σε περιορισμένη κλίμακα, εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων της νόσου.
Πηγή: Protagon.gr

Δεν τα λέει μόνο ο Τράγκας για χρηματισμό των γνωστών λοιμωξιολόγων Τσιόρδα, Μαγιορκίνη κ.λπ. με βάση πληροφορίες της διαύγειας

ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ!

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΜΟ ΓΙΑΤΡΩΝ

________Εάν ακόμη δεν σας έχουμε πείσει, ότι κάτι το σκοτεινό, κάτι το δαιμονικό,  συμβαίνει όχι μόνο στη Χώρα μας, αλλά και στην Παγκόσμια Κοινότητα, και ότι δηλ. ακόμη και γιατροί «εξαγοράζονται» για νά παρουσιάσουν στην Κοινωνία μια ψεύτικη  εικόνα ως προς την εξάπλωση του Κορωνοϊού, σας παραθέτουμε ένα ακόμη Video από την ιστοσελίδα «www.sfagi.gr» της 30ής Αυγούστου 2020 μερικώς απομαγνητοφωνημένο.  Πρόκειται για μια ομολογία κάποιου, που έχει σχέση με την νοσηλεία, με τον Δημοσιογράφον κ. Ιωάννην Δεμερτζήν. Παρακολουθείστε την.

Ο Συνομιλητής: «……Εγώ θέλω να πω δυο τρία πραγματάκια. Το σύστημα έχει δει και βλέπει πλέον ότι ο κόσμος έχει αρχίσει και ξυπνάει! Έχουν αρχίσει πλέον να μας φοβούνται, μας τρέμουν! Στην πραγματικότητα μας τρέμουν, γιατί είναι πολύ λίγοι, εμείς είμαστε οι περισσότεροι! Λοιπόν, προσπαθούν με οποιονδήποτε τρόπο να δωροδοκήσουν, και αυτό το εννοώ έτσι; Και ισχύει αυτό το πράγμα έτσι; Ισχύει από ανθρώπους που ξέρω που δουλεύουν και στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας και σε ιατρεία. Φυσικά αυτοί που κάνουν αυτά τα τεστ είναι κάποια άτομα του συστήματος. Λοιπόν τι έχουν κάνει τώρα αυτοί όλοι, οι αλήτες, αυτά όλα τα …….που μας κυβερνάνε τώρα τόσα χρόνια; Έχουν πιάσει τις τράπεζες και τους έχουν πει να παίρνει η τράπεζα, η κάθε τράπεζα της Ελλάδας, είτε αυτό λέγεται Εθνική είτε αυτό λέγεται Eurobank είτε δεν ξέρω κι εγώ ποια άλλη τράπεζα υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, καλούν μόνο τους νοσηλευτές, τους γιατρούς που δουλεύουν, είτε είναι νοσοκομείο, είτε είναι ιατρείο απλό, είτε είναι Κέντρα Υγείας, τους δωροδοκούν με δωρεάν ασφάλειες αυτοκινήτου επ’ αορίστου, τους δωροδοκούν με ασφάλειες ζωής επ’ αορίστου, τους δωροδοκούν επίσης με καινούρια αυτοκίνητα, δηλαδή έχει πάρει το σύστημα, έχει επικοινωνήσει με όλες τις τράπεζες και οι τράπεζες καλούν μόνο τους γιατρούς. Δεν καλούν κανέναν άλλον. Και ο λόγος αυτός γίνεται, και έχει γίνει και σε δικά μου άτομα, τα οποία τα έχουν πει, αυτό το κάνουμε γιατί κάνετε σωστά τη δουλειά σας για τον Covid-19. Έτσι;

Δηλαδή τι κάνει τώρα όλο το σύστημα; Έχει δει ότι ξυπνάει ο λαός, έχουν αρχίσει να μας φοβούνται και σου λέει κάτσε να τους δωροδοκήσουμε, να τους κάνουμε και δύο τρία ωραία δωράκια για να μη μιλήσουν και για να συνεχίσουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Είναι λόγια γιατρού που δουλεύει σε νοσοκομείο. Δεν θα πω ποιο νοσοκομείο και ούτε θα αναφέρω μέρος. Και δεν έχει μόνο σε ένα και δυο άτομα. Έχει γίνει σε πάρα πολλά άτομα αυτό το πράγμα. Έχουν αρχίσει δηλαδή με λίγα λόγια να δωροδοκούν, γιατί έχουν αρχίσει πλέον να μας φοβούνται. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μέχρι που θα φτάσει όλο αυτό το πράγμα κ. Δεμερτζή; Μπορείτε να μου εξηγήσετε κι εσείς;

Δημοσιογράφος (κ. Δεμερτζής): Εμείς είπαμε, ότι αυτά είναι γνωστά… όλοι αυτοί οι γιατροί που μπαίνουν σε διαδικασίες να βάζουν υπογραφές σε θανόντες από κορωνοϊό, θα ελεγχθούν, θα εξεταστούν, γιατί γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον αυτοί τι είναι ο κορωνοϊός, αν υπάρχει δεν υπάρχει και τέλος πάντων όλο αυτό από πίσω το παρασκήνιο που υπάρχει, δε θα προλάβουν να κάνουν τίποτε αυτοί όλοι. Θα συλληφθούν και προφανώς θα καταδικαστούν για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με προκατασκευασμένα και εκ προμελέτης κ.λπ. Γιατί δε θεωρείται γιατρός σωστός και ηθικός που να δέχεται να δωροδοκηθεί από ένα σύστημα για να βγάλει λανθασμένα πορίσματα για θανάτους κ.λπ. και να φερθεί έτσι στους επισκέπτες του νοσοκομείου του, του ιατρικού του χώρου κ.λπ. και να τους βάλει στην διαδικασία να τους κάνει τεστ κ.λπ. Γιατί ξέρουν πολύ καλά οι γιατροί, εκτός αν δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Γιατί φτάνουμε σ’ ένα σημείο αγαπητέ μου φίλε και λέμε ότι εφόσον ο γιατρός έχει τις ιατρικές γνώσεις και τέλος πάντων γνωρίζει, άρα το κάνει εσκεμμένα αυτό που κάνει. Από την άλλη δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος ονομάζεται γιατρός, έχει αυτό τον τίτλο και δεν γνωρίζει τι κάνει στον ασθενή. Άρα τι συμβαίνει; Άρα παίρνοντας ας πούμε την υπόθεση του ότι είναι γιατρός, έχει ένα πτυχίο, πάμε βάσει νόμου και λέμε ότι αυτός ο…, τέλος πάντων, αυτός εδώ έχει διαπράξει έγκλημα. Εκεί θα πάνε όλοι αυτοί αγαπητέ μου φίλε. Εμείς αυτά γνωρίζουμε, έτσι θα γίνουν οι διαδικασίες και κανείς φυσικά από αυτούς που θα λάβουν τα χρήματα και τα δωράκια και όλα αυτά τα φακελάκια να πούμε καλύτερα, δεν θα τα χαρούν.

Ο Συνομιλητής: Εννοείται αυτό. Επίσης, επίσης πριν λίγες ημέρες, δωροδόκησαν μία γυναίκα, η οποία, πέθανε δικός της άνθρωπος, και την δωροδόκησαν με 4.000,00€. Και φυσικά τα πήρε η συγκεκριμένη έτσι; Υπάρχουν φυσικά άνθρωποι, γιατροί οι οποίοι δουλεύουν στα νοσοκομεία που είναι κατά όλων αυτών και θέλω να αναφέρω για άτομα τα οποία τα γνωρίζω δεν έχουν δεχτεί την πρόταση έτσι; Από καμία τράπεζα, γιατί τους έχουν καλέσει από διαφορετικές τράπεζες της Ελλάδας εδώ πέρα. Δεν τα έχουν δεχθεί. Εγώ θέλω επίσης ν’ αναφέρω, ότι πλέον έχουν αρχίσει να σφίγγουν οι κόμποι, να πιέζουν περισσότερο τους γιατρούς και τι γίνεται τώρα; Ακούστε τώρα κ. Δερμετζή να καταλάβετε τι ακριβώς πάνε να κάνουν. Αυτή τη στιγμή μέσα στα νοσοκομεία, μέσα στα ιατρεία, μέσα στα κέντρα υγείας πιέζουν τους νοσηλευτές, πιέζουν τους γιατρούς, τους πιέζουν όλους! Εάν κάνουν ένα τεστ και δεν δείξει την ένδειξη ότι έχει κορωνοϊό, αυτοί θα ξανακάνουν και δεύτερο, και τρίτο, και τέταρτο, και πέμπτο και για να έρθουμε λίγο στο ζουμί, το ξέρετε κ. Δερμετζή ότι εάν αυτά τα τεστ δεν δείξουν ότι έχει κορωνοϊό, ξέρετε, …….. σε όλα τα νοσοκομεία βγάζουν ψεύτικα αποτελέσματα; Συμπληρώνουν ψεύτικα αποτελέσματα, ότι έχουν κορωνοϊό. Και αυτό έγινε προχθές σε γνωστό μου άνθρωπο. Δεν βγαίνανε τα αποτελέσματα όπως τα περιμέναν, και βγάλανε fake αποτέλεσμα. Αυτό προσπαθούν να κάνουν. Έχουν αρχίσει πλέον να τους πιέζουν, τους κόβουν τις άδειες,….. και πλέον περνάνε από ελέγχους. Όταν λέω από ελέγχους, τσεκάρουν όλους τους γιατρούς μέχρι που κοιτάνε τις τσάντες τους, όταν φεύγουν από τα νοσοκομεία μέχρι που τους παρακολουθούν, που θα παν, τι θα κάνουν. Όλα πλέον παρακολουθούνται. Τους παρακολουθούν τους γιατρούς. Αυτή τη στιγμή, βρίσκονται υπό πίεση. Και δεν το αντέχουν άλλο. Όπως δικά μου άτομα που αναφέρουν, που δουλεύουν μέσα στα νοσοκομεία, ότι έχουν φτάσει πλέον στο αμήν με αυτά που τους βάζουν να κάνουν, πειράματα επάνω σε ανθρώπους, …. να τους βάζουν με το ζόρι τη μάσκα, ενώ υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι δεν την δέχονται. Και ξέρετε τι τους λένε; Να τους πιέζετε, να βάλουν τη μάσκα. Να τους πιέζετε να βάλουν τη μπατονέτα. Άρα, γιατί να υπάρχει τόσο μεγάλη πίεση; Συμβαίνει κάτι; Μας κρύβουν κάτι; Έχουν αρχίσει να φοβούνται; Τι γίνεται ακριβώς; Εγώ θέλω να πω, αυτοί όλοι οι γιατροί που δέχονται αυτή την πίεση, αυτή την απατεωνιά απ’ αυτά όλα τα λαμόγια, να βγουν και να μιλήσουν. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Γιατί εάν φτάσει κ. Δεμερτζή το πράγμα εκεί πέρα και πιαστούν όλοι αυτοί και δικαστούν, όλοι αυτοί είτε είναι νοσηλευτής, είτε είναι γιατρός, είτε είναι κι εγώ δεν ξέρω τι είναι, καλύτερα να μιλήσουν παρά να μπουν φυλακή. Γιατί επίσης όπως ήρθαν και σε επαφή με πολλά άτομα δικά μου μέσα από τα νοσοκομεία, εγώ τους έκανα την εξής ερώτηση: «εάν εσύ κύριε μου, κυρία μου, δεσποινίς μου, σε πουν κι οι γιατροί, σου δώσουνε εντολή να σκοτώνεις αυτούς τους ανθρώπους με αυτή τη μάσκα και σε πιέσουν για να το κάνεις, θα το κάνεις; Θα το έκανες; Όλοι μου απάντησαν:  Όχι φυσικά. Εφόσον δεν θα το δεχτείς, γιατί δεν ξεσηκώνονται να βγουν όλοι οι γιατροί, αυτή τη στιγμή που βρίσκονται υπό πίεση και που αυτή τη στιγμή έχουν γίνει όλοι έξαλλοι, γιατί υπάρχει τρομερή πίεση αυτή τη στιγμή μέσα στα νοσοκομεία. Τους πιέζουν και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Μέχρι που τους παρακολουθούν μέσα στο νοσοκομείο. Που θα πάνε, με ποιον θα μιλήσουν. Συμβαίνουν τρομερά πράγματα αυτή τη στιγμή μέσα στα νοσοκομεία. Και οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πληρωθεί. Λοιπόν…

Επίσης, να μπούμε λίγο στο ζουμί κ. Δεμερτζή. Το ξέρετε ότι ο κάθε νέος, είτε είναι νοσηλευόμενος, είτε έχει διορισθεί τώρα ως γιατρός, το ξέρετε ότι παίρνει 3.000,00€ την ημέρα; Αυτά τα γνωρίζετε; Ο κόσμος πλέον πρέπει να μάθει την αλήθεια τι γίνεται στην πραγματικότητα. Δωροδοκούνται ημερησίως των 3.000,00€. Όλοι οι νοσηλευτές και όλοι οι γιατροί. Αυτοί που τα δέχονται φυσικά έτσι; Γιατί υπάρχουν και νοσηλευτές και γιατροί που δεν το δέχονται αυτό το πράγμα. Αυτοί που είναι μαζί με το σύστημα και κάνουν όλη αυτή τη δουλειά που κάνουν δωροδοκούνται ημερησίως των 3.000,00€. Ημερησίως έτσι; Να ξέρουμε… Ημερησίως δωροδοκούνται 3.000,00€. Εδώ μιλάμε για χρήμα. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια. Πόσα νοσοκομεία έχει η Ελλάδα κ. Δεμερτζή;

Δημοσιογράφος: Πάρα πολλά.

Ο Συνομιλητής:          Ωραία. Πάρα πολλά. Νοσοκομεία συν τα Κέντρα Υγείας πόσα εκατομμύρια ευρώ έχουν φύγει μέσα σε πέντε μήνες, ενώ πριν ξεκινήσουν όλα αυτά, πριν γίνουν όλα αυτά έβγαινε ο Κούλης και τι έλεγε; Ότι η Ελλάδα είναι σε κρίση. Ότι δεν υπάρχει χρήμα. Τι έγινε ξαφνικά; Ξαφνικά βρέθηκαν περισσότεροι γιατροί απ’ ότι υπήρχαν στα νοσοκομεία; Από που τους βρήκαν; Κατέβηκαν από τον ουρανό; Από που τους φέραν αυτούς τους γιατρούς; Εδώ πήγαινες στο νοσοκομείο και δεν υπήρχε γιατρός. Παρακαλούσες να βρεις γιατρό. Σε νοσοκομεία εφημερεύοντα δηλαδή ξαφνικά από που βρέθηκαν όλοι αυτοί; ……

Αναρτήθηκε από + Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ και ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ στις 8:47 μ.μ.

Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest

ΚΑΙ ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ…. ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ!

ΠΗΓΗ:http://mkka.blogspot.com/2020/09/

Γεμίσαμε προπετείς καθηγητάδες που αναφέρονται επί παντός επιστητού. Τους λείπει η αίσθηση της ταπείνωσης και της θνητότητας, έτσι πέφτουν από την μια γκάφα στην άλλη!

Αμβρόσιος:«Δερμιτζάκη, είσαι εντελώς άσχετος Κάτσε στα αυγά σου».

 

 Την δική του απάντηση για το ζήτημα της θείας κοινωνίας αναφορικά με τις δηλώσεις του καθηγητή Γενετικής του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Μανώλη Δερμιτζάκη, έδωσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Αμβρόσιος μέσα από το προσωπικό του ιστολόγιο mkka.blogspot.com

Ο Σεβασμιώτατος στην ανοικτή επιστολή του χαρακτηρίζει μεταξύ άλλων, τον καθηγητή Δερμιτζάκη, ως άσχετο και Άθεο.


Ελλογιμώτατε κ. Καθηγητά,Ακολουθεί αναλυτικά η ανοικτή επιστόλη του Σεβ. Μητροπολίτου πρώην Καλαβρύτων Αμβρόσιου:

Πολλήν αγανάκτησιν ησθάνθην εις τήν ψυχήν μου καθώς ανέγνωσα τις Δηλώσεις στον ΣΚΑΪ TV, τις αναφερόμενες στην μετάδοση της Θείας Κοινωνίας.

Αποτολμήσατε και είπατε τα εξής φοβερά λόγια:

«Προτού σταματήσουν οι οικονομικές δραστηριότητες και κλείσουν επιχειρήσεις θα πρέπει να σταματήσει η θεία κοινωνία».

Σας ερωτώ, λοιπόν:

Με ποιό δικαίωμα αποφαίνεσθε επί θεμάτων, τα οποία εκφεύγουν της επιστημονικής αρμοδιότητός Σας;

Έχετε μίαν ζωντανή σχέση με την Εκκλησία;

Εκκλησιάζεσθε ανελλειπώς κάθε Κυριακή;

Διαθέτετε πνευματικόν Πατέρα;

Εξομολογείσθε κατά καιρούς;

Μεταλαμβάνετε συχνά των Αχράντων Μυστηρίων;

Μελετάτε την Καινή Διαθήκη;

Μελετάτε βιβλία πνευματικού περιεχομένου;

Προσεύχεσθε ανελλειπώς πρωΐ καί βράδυ;

ΑΣΦΑΛΩΣ, ΟΧΙ!

Είμαι βέβαιος γι’ αυτό, χωρίς να Σας γνωρίζω!

Επομένως, αν και Καθηγητής Πανεπιστημίου, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞ ΕΠΟΨΕΩΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ!

Πρέπει να είσθε ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΣΧΕΤΟΣ με την Εκκλησία!

Ίσως-ίσως και αυτό το «ΠΙΣΤΕΥΩ ΕΙΣ ΕΝΑ ΘΕΟΝ…» να μη το γνωρίζετε!

Και αυτά μεν ως προς την χριστιανική Σας ταυτότητα!

Πρέπει όμως να είσθε ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΟΙΧΕΙΩΤΟΣ και από Κοινωνικής απόψεως!

Σας ερωτώ: Ποια σχέση έχουν οι Επιχειρήσεις με την Εκκλησία;

Η ημέρα της Εκκλησίας, δηλ. η ημέρα του Θεού, είναι η ΚΥΡΙΑΚΗ!

Αλλά την ημέρα της Κυριακής τα καταστήματα, και άρα και οι επιχειρήσεις, είναι κλειστά!

Τα δε εστιατόρια βέβαια δεν λειτουργούν από τις 7.00′ έως τις 10.00′ το πρωΐ, τήν ώρα δηλ που λειτουργούν οι Ναοί!

ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

Φαίνεται, ότι ίσως είσθε ένας ΑΘΕΟΣ ή τουλάχιστον ένας ΑΣΧΕΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

Γιατί, λοιπόν, ασχολείσθε με την Εκκλησία;

Όπως αυτός που σημειώνει αυτές τις γραμμές, ως Μητροπολίτης, ΔΕΝ ΘΑ ΗΔΥΝΑΤΟ να ασχοληθεί με θέματα της ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, κατά τον ίδιον τρόπον και Υμείς, ο Καθηγητής της Γενετικής, και όχι της ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ, δεν επιτρέπεται να ασχολείσθε με θέματα θεολογικά! «Καθήστε, λοιπόν, στ’ αυγά Σας», ίνα κατά την λαϊκήν παροιμίαν εκφρασθώ!

Και επειδή αυθορμήτως επικαλέσθηκα την λαϊκή μούσα, ας μου επιτραπεί να επικαλεσθώ και την σοφία των αρχαίων προγόνων μας και να είπω πρός Υμας: Κύριε Καθηγητά «μή πέρα των πεδίλων»!!!!!

Επικαλούμαι το παράδειγμα του αρχαίου ζωγράφου καλλιτέχνη και σοφού Απελλή, ο οποίος, αφού ετοίμασε ένα καλλιτέχνημα, ένα ζωγραφικό πίνακα, προσκάλεσε έναν επαγγελματία της αγοράς, που έκανε σανδάλια, δηλ. ένα υποδηματοποιό της εποχής εκείνης, προκειμένου να του εκφράσει τη γνώμη του, ΕΑΝ ΤΑ ΣΑΝΔΑΛΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ ή ΟΧΙ!

Ο σανδαλοποιός, αφού εξέφρασε την γνώμη του για τα σανδάλια, άρχισε να εκφέρει γνώμην και για άλλα σημεία του ζωγραφικού πίνακος!

Οπότε ο Απελλής του είπε την ιστορική εκείνη φράση: Σας παρακαλώ «“Άχρι πεδίλων και μέχρι σφυρών, ω βέλτιστε. Ου γαρ θέμις σοι πέραν τούτων χωρείν”, δηλαδή μέχρι τα σανδάλια και τις σφύρες, φίλε. Γιατί δεν σου επιτρέπεται να προχωρείς πέρα από αυτά.»!

Επισφραγίζοντας, λοιπόν, και ο ταλαίπωρος εγώ την προς Υμάς επιτιμητική αυτή αναφορά μου, επαναλαμβάνω τα λόγια του Απελλή: «Μη πέρα της Γενετικής, Θεολογικά ΑΓΡΑΜΜΑΤΕ Κύριε Καθηγητά!» Τα της Θείας Κοινωνίας κλπ. αφήστε τα εις ημάς.

Με εντιμότητα και τιμή

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρώην ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

ΠΗΓΗ:https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2020/09/blog-post_25.html

Νίκος Αντωνιάδης ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ : “ΠΕΡΙ ΑΠΕΙΛΩΝ & ΚΥΡΩΣΕΩΝ. ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/9/2020!! ΑΥΤΟ Μ Π Ο Ρ Ο Υ Μ Ε ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ !!!”

ΝΑ ΠΑΡΑΛΥΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΖΗΤΑ Ο ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ 18/9/2020 ΠΑΡΕΛΥΣΑΝ;

“Γι αυτό είπα ότι η μάχη την πρώτη μέρα θα ήταν χαμένη.
Θα νικήσουμε τις επόμενες, και με γεμάτα σχολεία.
Είναι σκέτη φρίκη, αλλά μας έχουν φτάσει στο σημείο να παρακαλάμε να ακούσουμε για λιποθυμίες παιδιών για να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση.
Και μόνο γι αυτό πρέπει να τιμωρηθούν.”
Νίκος Αντωνιάδης ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ : “ΠΕΡΙ ΑΠΕΙΛΩΝ & ΚΥΡΩΣΕΩΝ. ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ !!   ΑΥΤΟ Μ Π Ο Ρ Ο Υ Μ Ε ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ !!!”
ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ : ΠΕΡΙ ΑΠΕΙΛΩΝ & ΚΥΡΩΣΕΩΝ – ΤΕΛΙΚΟ
______________________
1ον) Ξεκαθάρισα το θέμα των ποινικών κυρώσεων για τους γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.
Δεν υπάρχουν.
Το 458 του Ποινικού Κώδικα έχει καταργηθεί, το 360 δεν έχει εφαρμογή.
Ζήτημα αφαίρεσης της επιμέλειας δεν τίθεται.
Τον διευθυντή στο Ηράκλειο τον έστειλα στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ακριβώς γιατί σκόπιμα αναφέρθηκε σε ποινικές κυρώσεις που αφορούν σε παραμέληση ανηλίκου.
Ακούγεται πολύ ότι κάποια Εισαγγελία έστειλε ένα έγγραφο και απειλεί με παρέμβαση και ότι αυτό αφορά μάλιστα στους γονείς που δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο.
Το μόνο εισαγγελικό έγγραφο που πράγματι υπάρχει είναι αυτό της Εισαγγελίας Πατρών, στο οποίο όμως γίνεται μόνο αναφορά στην υποχρέωση των διευθυντών να ενημερώνουν την Εισαγγελία σε περίπτωση τελέσεως αξιοποίνων πράξεων στο χώρο του σχολείου.
Γίνεται αναφορά δηλαδή στην αυτονόητη υποχρέωση των διευθυντών και εκ του νόμου (άρθρο 38 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) προβλεπόμενη “υποχρέωση για την ανακοίνωση αξιόποινης πράξης”.
Άλλο είναι εάν τώρα θυμήθηκε η Εισαγγελία να υπενθυμίσει στους διευθυντές την υποχρέωση αυτή.
Τόσα χρόνια που στα σχολεία υπάρχει η μάστιγα του bullying ή τελούνται διάφορες αξιόποινες πράξεις από μαθητές ή εξωσχολικούς, δεν ήξερε να στείλει το έγγραφο αυτό.
Μήπως όμως είναι το μόνο που γίνεται για πρώτη φορά στην άθλια αυτή ιστορία του covid-19;
Μήπως και τις μάσκες δεν θυμήθηκαν πρώτη φορά τώρα ενώ όλα αυτά τα χρόνια θέριζαν οι αναπνευστικοί ιοί;
Η λίστα είναι μεγάλη.
2ον) Με ρωτάτε για την απειλή που ακούγεται από διευθυντές και αναπαράγεται από τα ΜΜΕ, ότι σε περίπτωση “αναίτιας μακροχρόνιας απουσίας” παιδιών θα ειδοποιούνται οι αρμόδιες διευθύνσεις και η Εισαγγελία.
Αυτή η απειλή δεν έχει καμία σχέση με την ποινική διαδικασία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου κατ’ άρθρο 360 του Ποινικού Κώδικα, διάταξη η οποία προϋποθέτει τέλεση αξιόποινης πράξης από ανήλικο νεότερο από δεκαπέντε έτη.
3ον) Αυτό που σκοπίμως διαστρεβλώνεται από διευθυντές και ΜΜΕ είναι η αυτονόητη υποχρέωση των σχολείων να ενημερώσουν τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περίπτωση που μαθητής ή μαθήτρια απουσιάζει “αναίτια” από το σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η διαφορά όμως είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες μιλάμε, οι γονείς έχουν ενημερώσει είτε προφορικά είτε εγγράφως τους διευθυντές των σχολείων ότι το παιδί τους δεν το στέλνουν στο σχολείο γιατί κρίνουν ότι πρέπει να προστατεύσουν την υγεία του.
Ώστε δεν τίθεται ζήτημα ΑΝΑΙΤΙΑΣ απουσίας.
Δεν τίθεται δηλαδή ζήτημα εξαφάνισης του ανηλίκου αλλά και των γονέων, με τους οποίους είναι ανέφικτη η επικοινωνία, ώστε να μιλάμε για ενημέρωση διευθύνσεων και Εισαγγελίας.
Σκοπίμως διαστρεβλώνονται το νόημα και οι προϋποθέσεις για την ενημέρωση και την παρέμβαση διευθύνσεων και Εισαγγελίας και επιχειρείται να τρομοκρατηθούν οι γονείς, απειλούμενοι ότι ΟΥΤΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ θα ειδοποιηθούν οι υπηρεσίες αυτές.
Δηλαδή, μόνο και μόνο μη στέλνοντας τα παιδιά στο σχολείο, έστω και αν έχουν ενημερώσει γι αυτό και έχουν αιτιολογήσει την απόφασή τους, και η επικοινωνία τους με το σχολείο είναι δυνατή και σταθερή.
Και γίνεται περαιτέρω διαστρέβλωση της νομοθεσίας και των διαδικασιών, και επιχειρείται να τρομοκρατηθούν οι γονείς απειλούμενοι ότι θα τους ασκηθεί ποινική δίωξη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Αυτά είναι από τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ FAKE NEWS όλης αυτής της φριχτής υπόθεσης “Covid-19”.
4ον) Στο σημείο αυτό όμως αναδεικνύεται και η μεγάλη σημασία της δήλωσης που σας πρότεινα να καταθέσετε στους διευθυντές των σχολικών μονάδων στις οποίες φοιτούν τα παιδιά σας.
Γιατί η δήλωση αυτή ακυρώνει, μεταξύ άλλων, εν τη γενέσει της κάθε απόπειρα κίνησης της διαδικασίας ενημέρωσης διευθύνσεων ή και ακόμη της Εισαγγελίας και συνακόλουθα και τις σχετικές απειλές.
Γιατί η απουσία, έστω και μακροχρόνια, των παιδιών δεν μπορεί πια να χαρακτηριστεί αναίτια. Έχει αιτία και αυτή δηλώνεται στο έγγραφο αυτό.
5ον) Έχω επίσης όμως εξηγήσει ότι ούτε η δήλωση αυτή ακυρώνει τον κίνδυνο των απουσιών και την απώλεια του σχολικού έτους λόγω της υπέρβασης του ανώτατου αριθμού τους. Και στον κίνδυνο αυτό ποντάρει η κυβέρνηση.
6ον) Η δήλωση αυτή, αφενός λοιπόν αιτιολογεί την απόφαση των γονέων να μη στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο, αφετέρου με αυτήν καθιστούν απολύτως σαφές στους διευθυντές ότι έχουν υποχρέωση να τους ειδοποιήσουν σε περίπτωση που επιχειρηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο, και από οποιονδήποτε, οποιαδήποτε ιατρική πράξη στα παιδιά, όπως είναι π.χ. τα τεστ.
Φυσικά και δεν μιλάω για τις συνήθεις περιπτώσεις τραυματισμών, γιατί και γι αυτό ρωτήθηκα.
7ον) Έχω όμως επίσης εξηγήσει ότι από κει και πέρα οι γονείς έχουν μόνο το δικαίωμα να παρίστανται στην ιατρική πράξη αλλά όχι να την εμποδίσουν.
Θέμα συγκατάθεσης δεν υφίσταται γιατί ισχύει ο νόμος 4682/2020 που καθιστά τις πράξεις αυτές (όπως τον εμβολιασμό, τη νοσηλεία, την φαρμακευτική αγωγή και τον περιορισμό ακόμη και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις) υποχρεωτικές.
Το έχω γράψει πολλές φορές αλλά θα το γράψω άλλη μία, γιατί εξακολουθούν ελάχιστοι καλόπιστοι, και κυρίως κακόπιστοι, να αναφέρονται στον νόμο 2619/1998 που κύρωσε τη σύμβαση του Οβιέδο, που μιλάει για τα ατομικά δικαιώματα και αποκλείει τις ιατρικές πράξεις χωρίς τη συγκατάθεσή μας.
Ο νόμος αυτός έχει μεν υπερνομοθετική ισχύ, και υπερισχύει του νόμου 4682/2020, αλλά δεν έχει και υπερσυνταγματική ισχύ, ώστε δεν υπερισχύει του ίδιου του Συντάγματος, ώστε βρισκόμαστε ξανά στα ίδια.
Ώστε το άρθρο 21 περί υποχρέωσης της πολιτείας να προστατεύει τη δημόσια υγεία, όσο δεν αποδομείται η απάτη και η “πανδημία” εξακολουθεί και υπερισχύει κάθε άλλης διάταξης περί ατομικών δικαιωμάτων και συναίνεσης σε ιατρικές πράξεις.
8ον) Έχω διαβάσει μία δήλωση η οποία κάνει τον γύρο του διαδικτύου, τη βλέπω σε πολλά σχόλια στις αναρτήσεις μου, ενώ μου την έχουν στείλει και με ρωτάνε επί αυτής, σαν να είναι δική μου.
Η δήλωση αυτή είναι απαράδεκτη.
Το μόνο καλό που κάνει είναι ότι εφόσον δικαιολογεί την απουσία των παιδιών, ακυρώνει κατά τα παραπάνω την “αναίτια” απουσία.
Μέχρι εκεί όμως.
Είναι απαράδεκτη γιατί περιέχει, χωρίς αστερίσκους, παραδοχή περί πανδημίας (ενώ στο δικό μου κείμενο κάνω ξεκάθαρη αναφορά στις ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ και ΟΧΙ δικές μας παραδοχές “Πολλά κρούσματα”, “το παιδί μου θα μολυνθεί” κ.λπ.
Ο γονέας που καταθέτει αυτή τη δήλωση δέχεται ότι υπάρχει πανδημία και βεβαιότητα μόλυνσης του παιδιού του.
Έτσι, σχεδόν “δικαιολογεί’ έως και τις υποχρεωτικές πράξεις για το παιδί του.
Αδιανόητα και άκρως επιπόλαια πράγματα.
Πολλώ μάλλον, όταν ουδεμία αναφορά υπάρχει στις ιατρικές αυτές πράξεις και στην υποχρέωση των διευθυντών να ενημερώσουν τους γονείς.
Εξίσου αδιανόητο είναι να υποβάλλουν τη δήλωση αυτή άνθρωποι που με ακολουθούν και με διαβάζουν. Και μετά να με ρωτάνε μάλιστα εάν έκαναν καλά.
9ον) Κάπου διάβασα έναν κακόπιστο σχολιαστή που έγραφε για τα χαρτιά που κυκλοφορούν από “διάφορους απατεώνες”, που “δίνουν “ελπίδες” κ.λπ.
Πέραν της κακοπιστίας του συγκεκριμένου ανθρώπου, το σχόλιο του οποίου φυσικά έχει πάει στη Δίωξη, η συγεκριμένη αναφορά ανέδειξε ένα τεράστιο πρόβλημα που πράγματι υπάρχει.
Ήμουν ο πρώτος που ανέβασα κείμενα δηλώσεων και βεβαιώσεων.
Την αρχή την έκανα με τη βεβαίωση που είχα ζητήσει από τον Κικίλια να υπογράψει με την οποία θα αναλάμβανε την αστική και ποινική ευθύνη για τη μάσκα.
Η βεβαίωση αυτή έγινε viral σε ελάχιστα λεπτά. Τώρα φυσικά γίνονται viral όλα, αλλά τότε ήταν ένα πρωτοφανές νούμερο.
Ίδια βεβαίωση ανέβασα αργότερα για Μητσοτάκη και Κεραμέως.
Ο στόχος της κίνησης αυτής δεν ήταν βεβαίως να υπογράψουν τη βεβαίωση όλοι αυτοί, αλλά να αποδείξει άνευ άλλου, δια της βεβαίας αρνήσεώς τους, το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις τις λαμβάνουν εν γνώσει τους ότι η επιστήμη λέει τα αντίθετα.
Και όλα αυτά προστίθενται σε όλα τα άλλα στοιχεία που συγκεντρώνω σε όλες τις ποινικές δικογραφίες που έχω προκαλέσει και τις ενέργειες που κάνω, δημιουργούν το τσουνάμι που θα συντρίψει την απάτη.
Στη συνέχεια, κατάφερα να συγκεντρώσω 30.000 ΟΚ για το εξώδικο αίτημα στη Βουλή για την κατάργηση του νόμου 4682/2020, και μετά 20.000 ΟΚ για το άνοιγμα των σχολείων.
Και στο τέλος, συνέταξα το κείμενο που θεώρησα ότι παρέχει τις μέγιστες δυνατές εγγυήσεις για τους γονείς, στο πλαίσιο της νομοθεσίας και της υφιστάμενης παρανοϊκής κατάστασης.
Βλέποντας κάποιοι την αποδοχή που είχαν αυτές οι κινήσεις μου, τις οποίες πάντα κάνω όχι απλά χωρίς να εισπράττω χρήματα, ενώ θα μπορούσα να είχα γίνει πλούσιος μέσα σε μία μέρα, αλλά επιβαρύνοντας ταυτόχρονα στον μέγιστο βαθμό τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό, σκέφτηκαν ότι θα μπορούσαν να βγάλουν χρήματα εκμεταλλευόμενοι την αγωνία και την αφέλεια των γονέων.
Έχω λάβει καταγγελίες για χρηματικά ποσά που ζητάνε δικηγόροι (η τελευταία είναι για 150 € το “κομμάτι” -γιατί ως “κομμάτια” βλέπουν τους απελπισμένους γονείς), συνήθως μέσω αναρτήσεων από “κράχτες” (πελαταγωγούς), για “ενέργειες και εξώδικα”, χωρίς να έχουν την παραμικρή ιδέα οι γονείς σε τι πραγματικά μπλέκουν. Και δημιουργείται η άθλια εικόνα διαφόρων κειμένων που κάνουν τον γύρο του facebook και του διαδικτύου, παραπέμποντας σε πάγκους λαϊκών αγορών με μικροπωλητές δικηγόρους και μη (“ εδώ το καλό κείμενο”, “εδώ έχω το καλύτερο κείμενο”, “ελάτε το καλό το κείμενο, φρέσκο πράγμα”…).
Έτσι την πάτησαν 217 γονείς που παρασύρθηκαν από έναν τέτοιο “κράχτη” και τώρα τρέχουν στις εισαγγελίες ως υπόλογοι για παράνομη βία και παραβίαση του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα για παραβίαση των μέτρων πρόληψης ασθενειών.
Και αυτό διότι απειλούσαν τους διευθυντές με διώξεις κ.λπ εάν δεν επιτρέψουν την είσοδο μαθητών στα σχολεία χωρίς μάσκα.
Ενώ οι διευθυντές εκτελούν εντολές και η μόνη ευθύνη τους είναι αυτή για την οποία τους προειδοποιώ εγώ με το κείμενο της δήλωσης που σας ζήτησα να καταθέσετε.
Προσοχή, τουλάχιστον από εδώ και πέρα.
10ον) Έχω εξηγήσει ότι οι διευθυντές των σχολείων, ως δημόσιοι υπάλληλοι σε δημόσιες υπηρεσίες, έχουν υποχρέωση εκ του νόμου (άρθρο 14 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας -το ανέβασα χθες) να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλούν όλα τα έγγραφα που κατατίθενται, και να δίνουν σχετική βεβαίωση στον καταθέτη.
Άλλως, διαπράττουν πειθαρχική και ποινική παράβαση καθήκοντος.
11ον) Από κει και πέρα, εγώ είναι πρακτικά αδύνατον να ασχοληθώ με κάθε περίπτωση χωριστά.
Θα το ήθελα πραγματικά πολύ, είναι όμως πραγματικά αδύνατον να το κάνω.
Πείτε στους διευθυντές ότι σας συμβουλεύει δικηγόρος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το όνομά μου, πείτε του τη διάταξη του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, πείτε του ότι η παράβασή του διώκεται ως παράβαση καθήκοντος με το άρρθο 259 του Ποινικού Κώδικα.
Διαβάζω και κάποια σχόλια είτε επιθετικά είτε υπό τη μορφή “παραπόνου”, γιατί δεν απαντάω στα μηνύματα που μου στέλνουν.
Πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι στο δικό μου Messenger (πολλώ μάλλον στη λίστα των αιτημάτων μηνυμάτων), όπως και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις μου, αλλά και στο κινητό μου σε όλες τις εφαρμογές του, δεν συμβαίνει κάτι το πολύ συνηθισμένο.
H λίστα των αδιάβαστων μηνυμάτων είναι ασύλληπτα μεγάλη.
Αυτοί με τους οποίους επικοινώνησα τελικά, ξέρουν ότι το έκανα με καθυστέρηση.
Όλα θα τα διαβάσω.
Όταν έχω χρόνο.
Η υπόθεση Covid-19 είναι η εθελοντική πλευρά της δικηγορίας που ασκώ.
Υπάρχει και η επαγγελματική όμως. Και από αυτή μπορώ να ζήσω την οικογένειά μου.
Πλούσιος δεν είμαι.
Και εσείς που έχετε πράγματι επείγοντα θέματα, είστε τελικά θύματα των εκατοντάδων μηνυμάτων.
Γιατί, για να εκφράσω και το δικό μου παράπονο, ενώ το έχω πει χιλιάδες φορές ότι είμαστε όλοι μία οικογένεια και τις ευχαριστίες και όλα αυτά τα πολύ θερμά λόγια για μένα, για τα οποία βεβαίως σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μπορείτε να τα γράφετε στα σχόλιά σας στις αναρτήσεις μου δημόσια, μου στέλνετε αμέτρητα τέτοια μηνύματα και τελικά στον ωκεανό αυτό χάνονται τα κρίσιμα και ουσιώδη.
12ον) Τέλος, επειδή εξακολουθούν κάποιοι, καλόπιστοι και μη, να απαξιώνουν όλα όσα κάνω και να απαιτούν ενέργειες με άμεσα αποτελέσματα και άμεσες λύσεις, θα τους υπενθυμίσω ότι ούτε ο Χουντίνι είμαι, ούτε εγώ που παίρνω τις αποφάσεις.
Αν τις έπαιρνα εγώ, δεν θα είχαμε ούτε τον νόμο 4682 ούτε τις μάσκες ούτε την “πανδημία”.
Το γράφω, γιατί κάποιοι έχουν μάλλον παρανοήσει το ποιος είμαι και τι κάνω.
Όσοι λοιπόν, θα το γράψω ξανά, ζητάνε να αφήσω τα “εξώδικα” και “όλα αυτά που δεν έχουν αποτέλεσμα” και να κάνω ενέργειες που θα έχουν άμεσα, αν είναι δυνατόν αύριο το πρωί, λύσεις, όλοι αυτοί λοιπόν, αποχωρώντας από τη σελίδα μου, να μας υποδείξουν τις ενέργειες αυτές που δεν κάνω ενώ και θα είχαν άμεσα αποτελέσματα, και το κυριότερο, να μας πούνε γιατί δεν τις έκαναν οι ίδιοι.
Υ.Γ.1. Και επειδή είναι βέβαιον ότι δεν θα αποφύγουμε τα σχόλια του τύπου “ναι, αλλά δεν μας απαντάτε σ’ αυτό, κ. Αντωνιάδη” ή “και τώρα τι κάνουμε, δηλαδή, κ. Αντωνιάδη;”, σας το γράφω εκ των προτέρων ότι δεν θα απαντήσω σε κανένα.
Ας αναλάβετε όλοι εσείς που τα έχετε καταλάβει να απαντήσετε.
Είστε χιλιάδες αυτοί.
Υ.Γ.2: Μην τσακώνεστε οι γονείς μεταξύ σας. Υπάρχουν γονείς που πρέπει να εργαστούν για να ζήσουν τα παιδιά τους και δεν έχουν πού να τα αφήσουν. Υπάρχουν γονείς που φοβούνται.
Έχω εξηγήσει ποιος είναι ο κίνδυνος (απουσίες) και ποιος όχι (ποινικές διώξεις-αφαίρεση επιμέλειες).
Και υπάρχουν χιλιάδες γονείς που δεν ήθελαν να στείλουν τα παιδιά τους, αλλά στις τάξεις των παιδιών τους όλα τα υπόλοιπα παιδιά πήγαν.
Δεν είναι δυνατόν να ασκήσουν οι ίδιοι οι γονείς ψυχολογική βία στα παιδιά τους, για την οποία κατηγορούν τους άλλους ότι τους ασκούν με τη μάσκα.
Δεν είναι δυνατόν να περιθωριοποιείται και να απομονώνεται το παιδί.
Και αυτό κακοποίηση είναι.
Τα ξέρει όλα αυτά η κυβέρνηση.
Γι αυτό είπα ότι η μάχη την πρώτη μέρα θα ήταν χαμένη.
Θα νικήσουμε τις επόμενες, και με γεμάτα σχολεία.
Είναι σκέτη φρίκη, αλλά μας έχουν φτάσει στο σημείο να παρακαλάμε να ακούσουμε για λιποθυμίες παιδιών για να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση.
Και μόνο γι αυτό πρέπει να τιμωρηθούν.
ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ !!
ΑΥΤΟ Μ Π Ο Ρ Ο Υ Μ Ε ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ !!!
ΠΑΜΕ !!!
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠ¨Ο ΤΟ facebook nikosantoniadis and ATTIKANEA.info

Νίκος Αντωνιάδης : ΠΑΡΑΝΟΙΑ…

Νίκος Αντωνιάδης

Η απόλυτη ΠΑΡΑΝΟΙΑ

Όλοι εσείς οι φωστήρες οι γιατροί, που νομίζετε ότι έχετε πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα,

με το φοβερό επιχείρημα ότι εγώ δεν μπορώ να μιλάω για ιατρικά θέματα,

γιατί είμαι δικηγόρος και όχι γιατρός,

φαντάζομαι ότι αν πάτε μια μέρα κατηγορούμενοι,

θα πάτε με γιατρό για συνήγορο, ε;

Επειδή όμως κανονικό δικηγόρο θα προσλάβετε και όχι γιατρό για το δικαστήριο,

θέλω να μας πείτε,

πώς θα σας υπερασπιστεί ενώ δεν θα είναι γιατρός;

Σε όλους εσάς λοιπόν τους ανόητους, ένα θα σας πω:

Και γιατρός θα γίνω, ο καλύτερος από τους καλύτερους,

και πολιτικός μηχανικός θα γίνω, ο καλύτερος από τους καλύτερους,

και ναυπηγός θα γίνω, ο καλύτερος από τους καλύτερους,

και πυρηνικός φυσικός θα γίνω, ο καλύτερος από τους καλύτερους,

…για να βάλω τους ενόχους φυλακή.

Συνεννοηθήκαμε;

Υ.Γ. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο από τη λογική με τον κόβιντ, έτσι;

Μα τίποτα όμως…

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΡ ORR ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ COLCHESTER UNITED KINGDOM ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Masks DO NOT Protect Anyone – Even In Operating Rooms!

Dear Benjamin Fulford,

https://naturallyhealthynews.com/masking-the-truth/

“As a person who went to medical school, I was shocked when I read Neil Orr’s study, published in 1981 in the Annals of the Royal College of Surgeons of England.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΡ ORR ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ COLCHESTER UNITED KINGDOM 

Dr. Orr was a surgeon in the Severalls Surgical Unit in Colchester. And for six months, from March through August 1980, the surgeons and staff in that unit decided to see what would happen if they did not wear masks during surgeries.

They wore no masks for six months and compared the rate of surgical wound infections from March through August 1980 with the rate of wound infections from March through August of the previous four years.

And they discovered, to their amazement, that when nobody wore masks during surgeries, the rate of wound infections was less than half what it was when everyone wore masks.

ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΟΙ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΜΙΣΟ 

Their conclusion: ‘It would appear that minimum contamination can best be achieved by not wearing a mask at all’ and that wearing a mask during surgery ‘is a standard procedure that could be abandoned.’

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η ΜΗ – ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΌΤΕΡΗ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ 

I was so amazed that I scoured the medical literature, sure that this was a fluke, and that newer studies must show the utility of masks in preventing the spread of disease.

But to my surprise the medical literature for the past forty-five years has been consistent: masks are useless in preventing the spread of disease and, if anything, are unsanitary objects that themselves spread bacteria and viruses.

ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1975 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2015 

Ritter et al., in 1975, found that ‘the wearing of a surgical face mask had no effect upon the overall operating room environmental contamination.’

Ha’eri and Wiley, in 1980, applied human albumin microspheres to the interior of surgical masks in 20 operations. At the end of each operation, wound washings were examined under the microscope. ‘Particle contamination of the wound was demonstrated in all experiments.’

Laslett and Sabin, in 1989, found that caps and masks were not necessary during cardiac catheterization. ‘No infections were found in any patient, regardless of whether a cap or mask was used,’ they wrote. Sjøl and Kelbaek came to the same conclusion in 2002.

In Tunevall’s 1991 study, a general surgical team wore no masks in half of their surgeries for two years. After 1,537 operations performed with masks, the wound infection rate was 4.7%, while after 1,551 operations performed without masks, the wound infection rate was only 3.5%.

A review by Skinner and Sutton in 2001 concluded that ‘The evidence for discontinuing the use of surgical face masks would appear to be stronger than the evidence available to support their continued use.’

Lahme et al., in 2001wrote that ‘surgical face masks worn by patients during regional anesthesia, did not reduce the concentration of airborne bacteria over the operation field in our study. Thus they are dispensable.’

Figueiredo et al., in 2001, reported that in five years of doing peritoneal dialysis without masks, rates of peritonitis in their unit were no different than rates in hospitals where masks were worn.

Bahli did a systematic literature review in 2009 and found that ‘no significant difference in the incidence of postoperative wound infection was observed between masks groups and groups operated with no masks.’

Surgeons at the Karolinska Institute in Sweden, recognizing the lack of evidence supporting the use of masks, ceased requiring them in 2010 for anesthesiologists and other non-scrubbed personnel in the operating room. ‘Our decision to no longer require routine surgical masks for personnel not scrubbed for surgery is a departure from common practice. But the evidence to support this practice does not exist,’ wrote Dr. Eva Sellden.

Webster et al., in 2010, reported on obstetric, gynecological, general, orthopedic, breast, and urological surgeries performed on 827 patients. All non-scrubbed staff wore masks in half the surgeries, and none of the non-scrubbed staff wore masks in half the surgeries.

Lipp and Edwards reviewed the surgical literature in 2014 and found ‘no statistically significant difference in infection rates between the masked and unmasked group in any of the trials.’ Vincent and Edwards updated this review in 2016 and the conclusion was the same.

Carøe, in a 2014 review based on four studies and 6,006 patients, wrote that ‘none of the four studies found a difference in the number of post-operative infections whether you used a surgical mask or not.’

Salassa and Swiontkowski, in 2014, investigated the necessity of scrubs, masks, and head coverings in the operating room and concluded that ‘there is no evidence that these measures reduce the prevalence of surgical site infection.’

Da Zhou et al., reviewing the literature in 2015, concluded that ‘there is a lack of substantial evidence to support claims that face masks protect either patient or surgeon from infectious contamination.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ :

1.TA ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗς ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΩΣ Η ΕΛΕΙΨΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΕΣ ΚΑΘΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΠΕΘΑΝΑΝ ΕΝΩ ΕΤΡΕΧΑΝ ΜΕ ΜΑΣΚΑ 

2.ΕΝΑΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ 26 ΕΤΩΝ ΠΕΘΑΝΕ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ 

‘Schools in China are now prohibiting students from wearing masks while exercising. Why? Because it was killing them. It was depriving them of oxygen and it was killing them. At least three children died during Physical Education classes — two of them while running on their school’s track while wearing a mask. And a 26-year-old man suffered a collapsed lung after running two and a half miles while wearing a mask.

3. Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΔΕΝ ΜΕΙΩΣΕ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ 

Mandating masks has not kept death rates down anywhere.

4. ΑΠΟ ΤΙΣ 20 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΑΝ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΕΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΙ ΘΑΝΑΤΟΙ ΑΠΟ COVID-19 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙς 30 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΈΩΣΑΝ ΝΑ ΦΟΡΟΥΝ ΜΑΣΚΕΣ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

5.ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΙΣ 20 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΜΕ ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 20 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΣΕ 100.000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΕΝΩ ΣΤΙΣ 30 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΏΝΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 55 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΣΕ 100.000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

The 20 U.S. states that have never ordered people to wear face masks indoors and out have dramatically lower COVID-19 death rates than the 30 states that have mandated masks. Most of the no-mask states have COVID-19 death rates below 20 per 100,000 population, and none have a death rate higher than 55.

6. ΟΛΕΣ ΟΙ  ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 13 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 55 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΝΑ 100.000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΑΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥς ΧΩΡΟΥΣ. 

(ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ) 

All 13 states that have death rates higher than 55 are states that have required the wearing of masks in all public places. It has not protected them.

7. ΖΟΥΜΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΥΣΙΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΖΩΕΣ ΨΥΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΦΥΣΗ. 

https://www.newview.org.uk/issue_landing.php?issue=96

‘We are living in an atmosphere of permanent illness, of meaningless separation,’ writes Benjamin Cherry in the Summer 2020 issue of New View magazine. A separation that is destroying lives, souls, and nature.”

https://benjaminfulford.net/2020/09/14/masks-do-not-protect-anyone-even-in-operating-rooms/


Οι μάσκες ΔΕΝ προστατεύουν κανέναν – Ακόμα και σε λειτουργικά δωμάτια!

Αγαπητέ Μπέντζαμιν Φούλφορντ,

https://naturallyhealthynews.com/masking-the-truth/

«Ως άτομο που πήγε στην ιατρική σχολή, σοκαρίστηκα όταν διάβασα τη μελέτη του Neil Orr, που δημοσιεύθηκε το 1981 στα Annals of the Royal College of Surgeons of England.

Ο Δρ Orr ήταν χειρουργός στη χειρουργική μονάδα Severalls στο Colchester. Και για έξι μήνες, από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 1980, οι χειρουργοί και το προσωπικό αυτής της μονάδας αποφάσισαν να δουν τι θα συνέβαινε εάν δεν φορούσαν μάσκες κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων.

Δεν φορούσαν μάσκες για έξι μήνες και συνέκριναν το ποσοστό των χειρουργικών λοιμώξεων τραύματος από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 1980 με το ποσοστό των λοιμώξεων τραύματος από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο των προηγούμενων τεσσάρων ετών.

Και ανακάλυψαν, κατά την έκπληξή τους, ότι όταν κανείς δεν φορούσε μάσκες κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων, το ποσοστό των λοιμώξεων από πληγές ήταν λιγότερο από το μισό από ό, τι όταν όλοι φορούσαν μάσκες.

Το συμπέρασμά τους: «Φαίνεται ότι η ελάχιστη μόλυνση μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με το να μην φοράτε καθόλου μάσκα» και ότι η χρήση μάσκας κατά τη χειρουργική επέμβαση »είναι μια τυπική διαδικασία που θα μπορούσε να εγκαταλειφθεί».

Ήμουν τόσο έκπληκτος που έκανα την ιατρική βιβλιογραφία, σίγουρα ότι αυτό ήταν ένα λάθος, και ότι νεότερες μελέτες πρέπει να δείξουν τη χρησιμότητα των μασκών στην πρόληψη της εξάπλωσης της ασθένειας.

Αλλά με έκπληξη, η ιατρική βιβλιογραφία τα τελευταία σαράντα πέντε χρόνια ήταν συνεπής: οι μάσκες είναι άχρηστες για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου και, αν μη τι άλλο, είναι ανθυγιεινά αντικείμενα που οι ίδιοι διαδίδουν βακτήρια και ιούς.

Οι Ritter et al., Το 1975, διαπίστωσαν ότι «η χρήση μάσκας χειρουργικής μάσκας δεν είχε καμία επίδραση στη συνολική περιβαλλοντική μόλυνση του χειρουργείου».

Οι Ha’eri και Wiley, το 1980, εφάρμοσαν μικροσφαίρες ανθρώπινης λευκωματίνης στο εσωτερικό των χειρουργικών μασκών σε 20 εγχειρήσεις. Στο τέλος κάθε επέμβασης, οι πλύσεις πληγών εξετάστηκαν κάτω από το μικροσκόπιο. «Η μόλυνση σωματιδίων του τραύματος αποδείχθηκε σε όλα τα πειράματα.»

Οι Laslett και Sabin, το 1989, διαπίστωσαν ότι τα καλύμματα και οι μάσκες δεν ήταν απαραίτητα κατά τον καρδιακό καθετηριασμό. «Δεν βρέθηκαν λοιμώξεις σε κανέναν ασθενή, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιήθηκε καπάκι ή μάσκα», έγραψαν. Οι Sjøl και Kelbaek κατέληξαν στο ίδιο συμπέρασμα το 2002.

Στη μελέτη του Tunevall το 1991, μια γενική χειρουργική ομάδα δεν φορούσε μάσκες στα μισά των χειρουργικών επεμβάσεων για δύο χρόνια. Μετά από 1.537 επεμβάσεις με μάσκες, το ποσοστό μόλυνσης τραύματος ήταν 4,7%, ενώ μετά από 1.551 επεμβάσεις χωρίς μάσκες, το ποσοστό μόλυνσης τραύματος ήταν μόνο 3,5%.

Μια ανασκόπηση από τους Skinner και Sutton το 2001 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «Τα στοιχεία για τη διακοπή της χρήσης χειρουργικών μασκών προσώπου φαίνεται να είναι ισχυρότερα από τα διαθέσιμα στοιχεία για την υποστήριξη της συνεχούς χρήσης τους».

Οι Lahme et al., Το 2001, έγραψαν ότι «οι χειρουργικές μάσκες προσώπου που φορούσαν ασθενείς κατά τη διάρκεια της περιφερειακής αναισθησίας, δεν μείωσαν τη συγκέντρωση των αερομεταφερόμενων βακτηρίων στο πεδίο της λειτουργίας στη μελέτη μας. Έτσι, είναι διαθέσιμα ».

Οι Figueiredo et al., Το 2001, ανέφεραν ότι σε πέντε χρόνια κάνοντας περιτοναϊκή κάθαρση χωρίς μάσκες, τα ποσοστά περιτονίτιδας στη μονάδα τους δεν ήταν διαφορετικά από τα ποσοστά σε νοσοκομεία όπου φορούσαν μάσκες.

Ο Bahli έκανε μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας το 2009 και διαπίστωσε ότι «δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην επίπτωση της μετεγχειρητικής λοίμωξης τραύματος μεταξύ ομάδων μασκών και ομάδων που λειτουργούσαν χωρίς μάσκες».

Οι χειρουργοί στο Ινστιτούτο Karolinska στη Σουηδία, αναγνωρίζοντας την έλλειψη στοιχείων που υποστηρίζουν τη χρήση μάσκας, έπαψαν να τις απαιτούν το 2010 για αναισθησιολόγους και άλλο μη καθαρισμένο προσωπικό στο χειρουργείο. «Η απόφασή μας να μην απαιτούμε πλέον ρουτίνες χειρουργικές μάσκες για το προσωπικό που δεν καθαρίζεται για χειρουργική επέμβαση είναι μια απόκλιση από την κοινή πρακτική. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτήν την πρακτική », έγραψε η Δρ Eva Sellden.

Οι Webster et al., Το 2010, ανέφεραν μαιευτικές, γυναικολογικές, γενικές, ορθοπεδικές, μαστικές και ουρολογικές χειρουργικές επεμβάσεις σε 827 ασθενείς. Όλο το μη καθαρισμένο προσωπικό φορούσε μάσκες στα μισά των χειρουργικών επεμβάσεων, και κανένα από το μη καθαρισμένο προσωπικό δεν φορούσε μάσκες στα μισά χειρουργεία.

Οι Lipp και Edwards εξέτασαν τη χειρουργική βιβλιογραφία το 2014 και διαπίστωσαν ότι «δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά στα ποσοστά μόλυνσης μεταξύ της καλυμμένης και της μη καλυμμένης ομάδας σε οποιαδήποτε από τις δοκιμές». Οι Vincent και Edwards ενημέρωσαν αυτήν την κριτική το 2016 και το συμπέρασμα ήταν το ίδιο.

Ο Carøe, σε μια ανασκόπηση του 2014 που βασίστηκε σε τέσσερις μελέτες και 6.006 ασθενείς, έγραψε ότι «καμία από τις τέσσερις μελέτες δεν βρήκε διαφορά στον αριθμό των μετεγχειρητικών λοιμώξεων είτε χρησιμοποιήσατε χειρουργική μάσκα είτε όχι».

Οι Salassa και Swiontkowski, το 2014, διερεύνησαν την αναγκαιότητα απολέπισης, μασκών και καλυμμάτων κεφαλής στο χειρουργείο και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία ότι αυτά τα μέτρα μειώνουν τον επιπολασμό της μόλυνσης από χειρουργική περιοχή».

Οι Da Zhou et al., Αναθεωρώντας τη βιβλιογραφία το 2015, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «υπάρχει έλλειψη ουσιαστικών στοιχείων που να υποστηρίζουν ισχυρισμούς ότι οι μάσκες προσώπου προστατεύουν είτε τον ασθενή είτε τον χειρουργό από μολυσματική μόλυνση.

«Τα σχολεία στην Κίνα απαγορεύουν τώρα στους μαθητές να φορούν μάσκες κατά την άσκηση. Γιατί; Επειδή τους σκότωνε. Τους στερούσε οξυγόνο και τους σκότωνε. Τουλάχιστον τρία παιδιά πέθαναν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής – δύο από αυτά ενώ έτρεχαν στην πίστα του σχολείου τους φορώντας μάσκα. Και ένας 26χρονος άντρας υπέστη έναν καταρρέοντα πνεύμονα αφού έτρεξε δυόμισι μίλια φορώντας μάσκα. Η υποχρεωτική μάσκα δεν μείωσε τα ποσοστά θανάτου. Οι 20 πολιτείες των ΗΠΑ που δεν έχουν παραγγείλει ποτέ ανθρώπους να φορούν μάσκες προσώπου σε εσωτερικούς χώρους και έξω έχουν δραματικά χαμηλότερα ποσοστά θανάτου COVID-19 από τα 30 κράτη που έχουν υποχρεώσει
μάσκες. Οι περισσότερες από τις πολιτείες χωρίς μάσκα έχουν ποσοστά θανάτου COVID-19 κάτω από 20 ανά 100.000 πληθυσμούς και καμία δεν έχει ποσοστό θανάτου υψηλότερο από 55.

Και οι 13 πολιτείες που έχουν ποσοστά θανάτου υψηλότερες από 55 είναι πολιτείες που απαιτούν τη χρήση μάσκας σε όλους τους δημόσιους χώρους. Δεν τους προστατεύει.

«Ζούμε σε μια ατμόσφαιρα μόνιμης ασθένειας, χωρίς νόημα χωρισμού», γράφει ο Benjamin Cherry στο τεύχος του 2020 του περιοδικού New View. Ένας διαχωρισμός που καταστρέφει ζωές, ψυχές και φύση ».

Μετάφραση από Google Translate

ΠΗΓΗ:Τρικλοποδιά
Σ.γ:Άρα γιατί γίνονται όλα αυτά;ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΡΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΤ,ΓΙΑ ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΝΕΚΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΠΕΙΝΑΣΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΚΟΣΜΟΣ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΟΝ ΑΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟ (DEPOPULATION) MΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΚΑΙ ΜΕΣΟΝ