ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΛΑΦΟΣ ΤΩΝ «ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»

Τ.Θ. 67250,

Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς

Τηλ.: 210 5248000

Ἠλ. Διεύθυνσις: info@ethnikoiphylakes.org

Ἱστοσελίς: https://ethnikoiphylakes.org

 

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 21ῃ Ἰανουαρίου 2021

Ἀρ. Πρωτ.: Φ1/23/21-01-21

Πρός:

Τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης ἐνάρξεως «διερευνητικῶν» ἐπαφῶν

Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Σὲ μία χρονικὴ περίοδο, ποὺ ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία ἔχει ὑποχρεωτικῶς ἐγκλωβισθῇ σὲ νάρθηκα ἀδρανείας, παρακμῆς καὶ περιορισμοῦ τῶν ἀτομικῶν, πολιτικῶν καὶ κοινωνικῶν της δικαιωμάτων, μὲ τὴν καθημερινὴ τρομοκράτησι τοῦ πληθυσμοῦ ἀπὸ τὰ χρυσοπληρωμένα ἀπὸ τὴν Κυβέρνησι Μ.Μ.Ε., σὲ μία χρονικὴ στιγμή, ποὺ ἡ οἰκονομικὴ κατάρρευσις καὶ ἀνέχεια ἔχουν ἤδη κτυπήσει τὴν πόρτα πολλῶν νοικοκυριῶν καὶ ἐπιχειρήσεων, ἐνῷ οἱ αὐτοκτονίες, ἡ βία καὶ οἱ θάνατοι λόγῳ ἄλλων ἀσθενειῶν λαμβάνουν χώρα καθημερινῶς, ἐσεῖς κανονίσατε συνάντησι στὴν γειτονικὴ χώρα, ἀναφορικῶς μὲ τὰ ἐθνικά μας θέματα.

Ἐν ὄψει τῆς προσεχοῦς ἐπισκέψεώς σας στὴν Τουρκία καὶ τῆς ἐνάρξεως «διερευνητικῶν» ἐπαφῶν πρὸς εἰρηνικὴ ἐπίλυσι τῶν μεταξύ μας διαφορῶν, θὰ θέλαμε νὰ ἐπισημάνουμε τὰ κάτωθι:

 • Ἡ Τουρκία διεκδικεῖ πλέον ξεκάθαρα τμῆμα ἢ τμήματα τῆς ἐπικρατείας μας, παραβιάζοντας μάλιστα τὰ σύνορα τῆς πατρίδος μας σὲ καθημερινὴ βᾶσι καὶ διατρανώνοντας διεθνῶς τὶς θέσεις της σὲ κάθε περίστασι.
 • Οἱ διεκδικήσεις αὐτὲς τῆς Τουρκίας εἶναι ἀντίθετες μὲ τὸ ὑφιστάμενο διεθνὲς δίκαιο, τὸ δίκαιο τῆς θαλάσσης, ἀλλὰ καὶ τὶς διεθνεῖς συνθῆκες, ποὺ ἔχουν ὑπογραφῇ.
 • Ἡ χώρα μας σύρεται σὲ δῆθεν διαπραγματεύσεις, ἀναφορικῶς μὲ τὰ ἐδαφικά της δικαιώματα, χωρὶς νὰ ἔχῃ προηγουμένως ἀσκήσει τὰ νόμιμα δικαιώματα, ποὺ τῆς παρέχει ἡ διεθνὴς νομοθεσία (δίκαιο θαλάσσης), ἤτοι χωρὶς νὰ ἔχῃ ἐπεκτείνει τὰ χωρικά της ὕδατα στὰ 12 ναυτικὰ μίλια, χορηγῶντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν γενναιόδωρα πρὸς τὴν Τουρκία νομικὰ «ἐπιχειρήματα» γιὰ τὶς διεκδικήσεις της.
 • Ὅλα αὐτὰ συμβαίνουν τὴν στιγμή, ποὺ στὴν γειτονικὴ χώρα ἔχει ἀναζωπυρωθῇ στὸ ἔπακρον τὸ ὄνειρο τοῦ νεοοθωμανισμοῦ, ἐνῷ, ἀντιθέτως, στὴν δική μας χώρα γίνεται σαφὴς προσπάθεια ἀλλαγῆς τῆς Ἱστορίας εἰς βάρος τῶν δικαίων τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἔχει πλέον κατακλυσθῇ ἀπὸ μουσουλμάνους λαθρομετανάστες, ποὺ συνεχίζουν νὰ καταφθάνουν καθημερινῶς στὴν χώρα μας μέσῳ Τουρκίας.
 • Μέσα στὴν χώρα μας δροῦν ἀνενόχλητοι πράκτορες τῆς Τουρκίας, ἀλλὰ καὶ φιλοτουρκικοὶ θύλακοι, καθ’ ἥν στιγμὴν ἡ Τουρκία ἐξοπλίζεται καὶ ἤδη διενεργεῖ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις ἐναντίον τρίτων χωρῶν, ἐνῷ ἐμεῖς ἐπικεντρωνόμαστε ἐμπράκτως στὴν πάταξι τοῦ …νατιβισμοῦ.

Σᾶς ἐνημερώνουμε, ὅτι ἤδη ὁ μέσος Ἕλληνας αἰσθάνεται ἀνασφάλεια λόγῳ τῆς διαμορφουμένης καταστάσεως, ἐνῷ ἡ ἀγανάκτησις, ἡ ὀργὴ καὶ τὸ αἴσθημα ἀπειλῆς εἶναι πλέον τὰ κυρίαρχα συναισθήματά του, γιὰ τὰ ὁποῖα, προφανῶς, δὲν ἐνημερώνεσθε ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων!

Ἐπὶ πλέον, δὲν θὰ πρέπῃ νὰ ξεχνᾶτε, ὅτι ὁ μέσος ψηφοφόρος τοῦ κόμματος τῆς Ν.Δ. σᾶς ἀνέβασε στὴν ἐξουσία ἐπιθυμῶντας νὰ τιμωρήσῃ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν τὴν προηγουμένη Κυβέρνησι τοῦ ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κυρίως γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τῆς προδοτικῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, τὴν ὁποία εἴχατε ψευδῶς ὑποσχεθῇ ὅτι θὰ καταργούσατε!

Μὲ τὴν παροῦσα σᾶς ὑπενθυμίζουμε καὶ σᾶς ἐνημερώνουμε, ὅτι:

 • Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν σᾶς παρεχώρησε κανένα δικαίωμα νὰ διαπραγματευθῆτε ἑλληνικὰ ἐδάφη ἢ δικαιώματα τῆς Ἑλλάδος, καὶ μάλιστα μὲ μία χώρα ἐμφανῶς ἐχθρικὴ καὶ ἀδιάλλακτη.
 • Κανεὶς δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ διαπραγματεύεται τὰ ἐδάφη καὶ τὰ δικαιώματα τῆς Πατρίδος μας, ὡσὰν αὐτὰ νὰ ἀποτελοῦσαν πατρικό του οἰκόπεδο!
 • Ἡ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο μείωσις τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς χώρας μας, ἡ θέσις τῶν ἐδαφῶν της ὑπὸ ἀμφισβήτησιν ἢ ὁ ἑκούσιος περιορισμὸς τῶν δικαιωμάτων της εὑρίσκονται σὲ ἀντίθεσι μὲ τὸ Σύνταγμα, τοὺς νόμους καὶ τὸ ἐθιμικὸ δίκαιο τῆς πατρίδος μας, ἐπισύρουν δέ, ἐκτὸς τῶν ἀντιστοίχων ποινῶν καὶ ἐκπτώσεων γιὰ ὅποιον ἀποπειραθῇ τὰ ἀνωτέρω, καὶ τὸ λαϊκὸ αἴσθημα.
 • Στὰ γεωπολιτικά, μὲ τὸν ὅρο «διαπραγμάτευσις», νοεῖται ἡ προβολὴ τῶν θέσεων ἐκ μέρους κάποιου, μὲ στόχο αὐτὸς νὰ ἐπιτύχῃ τὴν κατευόδωσι τῶν συμφερόντων του. Ἐσεῖς, γιὰ ποιά διεκδίκησι καὶ γιὰ τὴν κατευόδωσι ποίων συμφερόντων τῆς χώρας μας πηγαίνετε στὴν Κωνσταντινούπολι, κ. Μητσοτάκη; Διότι εἶναι διάχυτη ἡ ἄποψις, ὅτι πηγαίνετε νὰ συζητήσετε μόνον γιὰ τὸν περιορισμὸ τῶν δικαιωμάτων τῆς δικῆς μας χώρας, πρᾶγμα, ποὺ καμμία χώρα στὸν κόσμο μέχρι σήμερα δὲν ἔχει πράξει!
 • Σημειωτέον, ὅτι ἐνέργειες, ὅπως λ.χ. τὸ ἄνοιγμα τῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης καὶ ἡ παῦσις λειτουργίας τῆς Ἁγίας Σοφίας ὡς τεμένους, ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ἐκ μέρους
 • τῆς χώρας μας, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα ἢ ὁ,τιδήποτε ἄλλο! Κατὰ συνέπειαν, εἶναι ἀνεπίτρεπτο νὰ τὰ ἀναφέρετε ἐκ τῶν ὑστέρων ὡς ἐπιτυχίες σας, καθ’ ὅτι καὶ τὰ δύο αὐτὰ ἀποτελοῦν ἐνέργειες, ποὺ ἐφ’ ὅσον ὑλοποιηθοῦν, θὰ ἐπιφέρουν συμπάθεια, αἴγλη, τουρισμὸ καὶ κονδύλια ὑπὲρ τῆς Τουρκίας, ἐνῷ ἡ δική μας χώρα δὲν θὰ ἀποκομίσῃ ἀπολύτως τίποτε.
 • Εἶναι εὐρέως κατανοητὸ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες τὸ ἐνδιαφέρον οἰκονομικῶν κύκλων τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν διακαῶς τὴν ὑποχώρησί μας ἔναντι τῆς Τουρκίας, καθὼς μὲ τὸν τρόπο αὐτὸν ἐξυπηρετοῦνται ποικίλα συμφέροντά τους. Ὡστόσο, τὰ ἐφοπλιστικὰ καὶ τὰ γερμανικὰ συμφέροντα εἶναι ἀνεπίτρεπτο νὰ καθορίζουν τὴν στάσι ἑνὸς Πρωθυπουργοῦ, πόσο μᾶλλον ἕνα Διεθνὲς Δικαστήριο, ἡ πολιτικὴ καὶ οἱ ἀποφάσεις τοῦ ὁποίου στηρίζονται σὲ συμφέροντα!

 

Βάσει ὅλων τῶν ἀνωτέρω ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ:

 • Στὴν προγραμματισμένη συνάντησί σας στὴν Κωνσταντίνου Πόλιν, νὰ ὑπερασπισθῆτε ἀπεριφράστως καὶ μὲ σθένος τὰ δίκαια καὶ τὰ συμφέροντα τῆς Πατρίδος μας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖο ὡρκισθήκατε νὰ ὑπηρετῆτε. Ἑνὸς Ἔθνους, τὸ ὁποῖον παρὰ τὶς δύσκολες ἱστορικὲς συγκυρίες κατώρθωσε νὰ ἐπιβιώσῃ ἐδῶ καὶ χιλιάδες ἔτη. Ἑνὸς Ἔθνους, τὸ ὁποῖον ἐχάρισε ἀφειδῶς γιὰ τὰ ἰδανικὰ τῆς Πατρίδος καὶ γιὰ τὰ ἐδάφη της, αἷμα, θυσίες καὶ κόπους, τὸ ὁποῖον ἐγέννησε μάρτυρες, ἥρωες, μὰ καὶ Ἐφιάλτες προδότες. Ἑνὸς Ἔθνους, τοῦ ὁποίου ἡ επιβίωσις μέχρι σήμερα μόνον τυχαία δὲν εἶναι, καθὼς προστατεύεται ἀπὸ δυνάμεις, τὶς ὁποῖες κανεὶς δὲν εἶναι εἰς θέσιν νὰ ἀντιστρατευθῇ, πρᾶγμα, ποὺ θὰ γίνῃ ἐμφανὲς κατὰ τὰ ἑπόμενα ἔτη, ἀκόμη καὶ σὲ ὅσους διατηροῦν τὶς μεγαλύτερες ἀμφιβολίες.
 • Νὰ μὴ τοποθετήσετε τὸ ὄνομά σας στὴν ἱστορικὴ λίστα τῶν διαχρονικῶν προδοτῶν τῆς Πατρίδας μας ξεπερνῶντας τὰ νόμιμα καὶ ἠθικὰ ὅρια!

 

Ὡς Ἕλληνες πολῖτες δηλώνουμε, ἐπικαλούμενοι τὴν τιμή μας, ὅτι οἱαδήποτε ἐθνικὴ ἀπώλεια ἰσοδυναμεῖ μὲ ἀπώλεια τμήματος τῆς ψυχῆς καὶ τῆς ὑπάρξεώς μας. Στὴν περίπτωσι, ἑπομένως, ποὺ θὰ παραβιασθῇ τὸ Σύνταγμα, ἡ βούλησις καὶ ἡ Ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας, στὴν περίπτωσι, ποὺ θὰ περιφρονηθοῦν οἱ ἀγῶνες, τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῶν προγόνων μας, διά τῆς παραχωρήσεως ἐδαφῶν ἢ ἄλλων προνομίων ὑπὲρ ξένης δυνάμεως, τότε οἱ Ἕλληνες θὰ ἐνεργοποιήσουμε στὴν πρᾶξι τὸ ἄρθρο 120 τοῦ Συντάγματος, ἀναλαμβάνοντας ὡς πολῖτες τὴν ἀποκατάστασι τῆς Δημοκρατίας καὶ γινόμενοι οἱ ἴδιοι ἐφιάλτες γιὰ ὅσους τολμήσουν νὰ παραβοῦν τὰ καθήκοντά τους, σὲ ὁποιοδήποτε σημεῖο τοῦ πλανήτη κι ἂν μεταβοῦν, ὥστε νὰ ἀποδοθῇ ἡ ἠθικὴ καὶ πραγματικὴ Δικαιοσύνη.

Αναρτήθηκε από ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ στις 12:50 π.μ.

Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest

Ετικέτες ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ, ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ

Χειρούργος οδοντίατρος ανθρώπινο πειραματόζωο, πέθανε μετά τον εμβολιασμό του προς δόξαν των τύπου Μέγκελε επιστημόνων

‘Ήταν ιατρός 66 ετών, έκανε το εμβόλιο γιά νά μείνει α σ φ α λ ή ς (…) και δυο ημέρες μετά, εντελώς “σ υ μ π ω μ α τ ι κ ά” ΠΕΘΑΝΕ !!!!!!!! Α Ν Τ Ι Λ Η Π Τ Ο Ν ; Σίγουρα;

Donald Trump μια ακόμη απογοήτευση για τους λαούς, θρίαμβος για τους σκοτεινούς επικυρίαρχους!

Kυλιόμενος Λίθος – Η Αλήθεια για το Κίνημα QAnon και για την Εκστρατεία Παραπληροφόρησης στις ΗΠΑ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΛΙΘΟΣ. – 15 Ιαν 2021 – 21:20

Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται μια μαζική  εκστρατεία παραπληροφόρησης σχετικά με την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο κατεστημένο και στο «βαθύ κράτος» των ΗΠΑ. Είναι γεγονός ότι ο Ντόναλτ Τραμπ είναι ένας εξαιρετικά ανεπιθύμητος στην δυτική ολιγαρχική ελίτ του χρήματος ηγέτης και η εναντίωσή του στους βασικούς πυλώνες της παγκοσμιοποίησης – κλιματική αλλαγή, μετανάστευση, διασύνδεση της κινέζικης οικονομίας  με τις οικονομίες της Αμερικής και της Ευρώπης – είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, όπως αποκαλύπτουν οι πολιτικές του πρωτοβουλίες και οι ομιλίες  του στις μεγαλύτερες «αρένες» της παγκοσμιοποίησης – το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, τα Ηνωμένα Έθνη.  

Παρ’ όλα αυτά από την άνοδό του στην εξουσία και στο εξής έχει επιχειρηθεί να δημιουργηθεί μέσω του διαδικτύου μια περίεργη διαστρεβλωμένη εικόνα για το πρόσωπό του και τις πολιτικές του. Επιχειρείται να πλασθεί η εικόνα ενός ριζοσπάστη επαναστάτη, ο οποίος προτίθεται να επιχειρήσει μια νέα Αμερικανική Επανάσταση γκρεμίζοντας αιφνιδίως το σάπιο και βουτηγμένο στην παιδοφιλία, στο έγκλημα και τη διαφθορά πολιτικοοικονομικό κατεστημένο, πραγματοποιώντας συλλήψεις, εκκαθαρίσεις και εκτελέσεις. Αυτό το αφήγημα που παρουσιάζει τον Τραμπ ως έναν αποφασισμένο καμικάζι στα σπλάχνα του δυτικού ολιγαρχικού συστήματος να γκρεμίσει τα πάντα συθέμελα προωθείται κατά κύριο λόγο διαμέσου των υπαινικτικών αποκαλύψεων μιας περίεργης ιντερνετικής περσόνας, ονόματι qanon ή αλλιώς «Q», ο οποίος από το 2017 και μέχρι τις εκλογές του 2020, σε ένα από τα μεγαλύτερα διαδικτυακά φόρουμ, το γνωστό 4chan, προβαίνει σε υποτίθεται «αποκαλύψεις» για τη μυστική δράση του Ντόναλντ Τραμπ και για την επικείμενη επανάσταση που προτίθεται να πραγματοποιήσει.  

Όταν το αφήγημα αυτό άρχισε να διαδίδεται, κυρίως διαμέσου του «Q» τα πρώτα χρόνια μετά την ορκωμοσία του Τραμπ, οι φήμες έδιναν και έπαιρναν για επικείμενη ανταρσία του Προέδρου, για στρατιωτικά δικαστήρια, για εκτελέσεις κλπ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σούσουρο που είχε σηκωθεί μετά το θάνατο του Τζωρτζ Μπους του Πρεσβύτερου το 2018. Διάφοροι θαμώνες των blog και του youtube  βεβαίωναν με απίστευτη αυτοπεποίθηση ότι ο Τραμπ είχε πραγματοποιήσει κάποιου είδους πραξικόπημα την ώρα της κηδείας του αποθανόντος προέδρου και είχε μοιράσει φακέλους σε ορισμένους από τους παρευρισκομένους – συγκεκριμένα μεταξύ άλλων στους προέδρους Ομπάμα, Μπους νεότερο, Κλίντον, στον αντιπρόεδρο Τσένει και τις συζύγους τους – όπου με λακωνικό τρόπο τους έδινε το μήνυμα ότι ήρθε η ώρα τους! Επίσης οι εκφράσεις πένθους της Λώρα Μπους – πρώην Πρώτης Κυρίας και συζύγου του Τζωρτζ Μπους του νεότερου – ερμηνεύτηκαν από πολλούς ως υποτίθεται εκφράσεις πανικού και τρόμου μπροστά στην σκέψη της κρεμάλας που υποτίθεται περίμενε αυτήν και την οικογένειά της σύντομα.  

Φυσικά τίποτε από αυτά δεν επαληθεύτηκε και τα συγκεκριμένα πρόσωπα ζούνε και βασιλεύουν μέχρι και σήμερα. Παρ’ όλα αυτά το κίνημα QAnon δεν πτοήθηκε και συνέχισε να θεωρεί πως αργά ή γρήγορα μια μέρα ο Τραμπ θα πραγματοποιούσε την πολυπόθητη εκκαθάριση. Ακόμα και μετά την εκλογική «ήττα» του Τραμπ – που πιθανότατα οφείλεται σε πρωτοφανή εκλογική νοθεία άμεσα επαληθεύσιμη μέσω στατιστικής ανάλυσης, ένορκων καταθέσεων ακόμα και με τη χρήση της κοινής λογικής  (τουτέστιν δεν είναι πιθανό ο ανοιακός εσχατόγερος   Τζο Μπάιντεν που σχεδόν δεν πραγματοποίησε προεκλογική εκστρατεία και η συμμετοχή στις λιγοστές ομιλίες του ήταν ελάχιστη, να συγκέντρωσε περισσότερες ψήφους και από τον λαοφιλή Ομπάμα το 2009) – συνέχιζαν να διαδίδονται φήμες ότι ο Τραμπ άφησε την εκλογική νοθεία να διεξαχθεί χωρίς να την παρεμποδίσει προκείμενου να παρουσιάσει στο Ανώτατο Δικαστήριο αδιαμφισβήτητα πειστήρια που θα αποδείκνυαν πέρα για πέρα τη νοθεία και θα οδηγούσαν στη σύλληψη τον δραστών και στην πολυπόθητη εκκαθάριση του βαθέως κράτους. Όταν στην πορεία, αποδείχθηκε πως κανένα δικαστήριο δεν ήθελε να εμπλακεί σε αυτή την εξαιρετικά βρώμικη ιστορία, αρνούμενο έστω και να εξετάσει τις μηνυτήριες παραπομπές των δικηγόρων του Τραμπ στις διαφιλονικούμενες πολιτείες, συνέχιζαν να διαδίδονται οι φήμες ότι ο Τραμπ θα κηρύξει στρατιωτικό νόμο και θα συλλάβει με το στανιό τους ενόχους, επικαλούμενος το «Insurrection Act» του 1807. Είναι γεγονός πως ο Τραμπ θα μπορούσε, επικαλούμενος τη επέμβαση ξένων δυνάμεων στην εκλογική διαδικασία, να ενεργοποιούσε μια συγκεκριμένη εκτελεστική εντολή (executive order) που είχε θεσπίσει 2 χρόνια πριν – το 2018 – η οποία θα του έδινε τη δυνατότητα να «παγώσει» κατά κάποιο τρόπο την επικύρωση των αποτελεσμάτων από τους εκλέκτορες κάθε πολιτείας και θα εκτροχίαζε την πορεία του Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο καθιστώντας της εκλογές άκυρες.  

Πράγματι, φαίνεται πως στενοί του σύμβουλοι όπως ο στρατιωτικός Μάικλ Φλιν και οι νομικοί Σίντνεϋ ΠάουελΛιν Γουντ κα Ρούντι Τζουλιάνι προσπάθησαν να κατευθύνουν τον πρόεδρο προς αυτή την κατεύθυνση αλλά αυτός αρνήθηκε να το κάνει πιθανώς επηρεαζόμενος από τις συμβουλές υψηλά ιστάμενων παραγόντων του Λευκού Οίκου. Το γεγονός αυτό, εάν αληθεύει, αποδεικνύει πέρα για πέρα ότι ο Τραμπ δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του ριζοσπάστη επαναστάτη που το κίνημα QAnon προωθεί. Παρ’ όλα αυτά συνέχιζαν να διαδίδονται αφηγήματα, και μέσω διάφορων αυτοαποκαλούμενων «ειδικών» με υποτίθεται «προσωπική επαφή» με τον «Q»,  ότι ο Τραμπ ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και σύντομα προτίθεται να πραγματοποιήσει κάτι ανατρεπτικό που οι εχθροί του δεν αναμένουν. Ακόμα και μετά την πιθανότατα στημένη και χειραγωγούμενη εξέγερση στο Καπιτώλιο διάφορες πεφωτισμένες προσωπικότητες διαβεβαίωναν ότι ο Τραμπ άφησε τα πράγματα να έρθουν σε αυτό το σημείο προκείμενου να τους ξεσκεπάσει όλους, εχθρούς και φαινομενικά «φίλους», όπως ο Αντιπρόεδρος Πενς. Σε αυτό το σημείο ο παραλογισμός της λογικής ότι ο Τραμ παίζει «σκάκι σε πέντε διαστάσεις» (5-D chess) άρχισε να γίνεται εμφανής. Αφού ο Τραμπ είναι ο επαναστάτης αντάρτης που με συνοπτικές διαδικασίες θα τιμωρήσει τους πάντες κατά τα έργα τους ποιος ο λόγος να τους ξεσκεπάσει δημόσια εκ των προτέρων αφού α) ο ίδιος ήδη γνωρίζει ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί και β) σε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα η διαφάνεια είναι το ελάχιστο που απασχολεί τον οργανωτή;   

Η εξαφάνιση του Τραμπ τις επόμενες μέρες και η εμφάνισή του στα σύνορα λίγες μέρες μετά, συνοδευόμενος  από μια μυστήρια μαυροφορεμένη γυναίκα εμένα προσωπικά μου μετέδωσε μια εικόνα αδυναμίας και ανημποριάς απέναντι στις εξελίξεις. Πιθανότατα ο Τραμπ έχει περιθωριοποιηθεί και δε θα έχει άμεση συμμετοχή σε οτιδήποτε διαδραματιστεί από εδώ και πέρα. Και σημειώνω ότι θεωρώ πως ίσως όντως αναμένονται εκπλήξεις στην πορεία προς την ορκωμοσία Μπάιντεν δεδομένης της υπάρξεως διάφορων ενδιαφέρουσων παρεμβάσεων από διάφορα πολιτικά και στρατιωτικά πρόσωπα οι οποίες προϊδεάζουν ότι κάτι διεξάγεται στα παρασκήνια, τη φύση των οποίων δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την παρούσα χρονική στιγμή. Αυτά που προσωπικά μου έχουν κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι η αυτοπεποίθηση του Πομπέο σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση, όπου δεν έγινε καμία αναφορά σε μετάβαση σε μια κυβέρνηση Μπάιντεν, αλλά και οι πρόσφατες διπλωματικές του πρωτοβουλίες οι οποίες περιλαμβάνουν αναβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων ΗΠΑ- Ταϊβάν σε ένα περισσότερο ελεύθερο δίχως εσωτερικούς περιορισμούς επίπεδο, αλλά και η ενεργοποίηση της Εκτελεστικής Εντολής 13959 στις 11 Ιανουαρίου 2021 η οποία υπεγράφη από τον Τραμπ τις μέρες μετά τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και η οποία απαγορεύει σε Αμερικανούς επενδυτές την αγορά χρεογράφων κινεζικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στο χώρο των στρατιωτικών εφαρμογών. Η λίστα με τις συγκεκριμένες εταιρίες είναι ιδιαίτερα μεγάλη, και εμπεριέχει μεταξύ άλλων εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας, Σιδηροδρόμων, ηλεκτρονικών συστημάτων (όπως πχ η Huawei), χημικών εφαρμογών κλπ. Δεδομένης της επικείμενης ορκωμοσίας Μπάιντεν και της δεδηλωμένης φιλοκινεζικής στάσης του αμερικάνικου κατεστημένου δημιουργείται απορία κατά πόσο αυτές οι πολύ πρόσφατες ενέργειες έχουν σημασία εφόσον πρόκειται να αγνοηθούν ή καταργηθούν μετά τον ερχομό της νέας κυβέρνησης. Επίσης πρώην υπουργοί Άμυνας (ακόμη και της κυβέρνησης Τραμπ) και το αμερικάνικο επιτελείο (Joint Chiefs of Staff) έχουν προειδοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να μην αποπειραθούν να παρεμποδίσουν την ορκωμοσία. Εκτός αυτού έχουμε και την παρουσία ενισχυμένων στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουάσινγκτον οι οποίες σύμφωνα με εκτιμήσεις ανέρχονται σε 15.000, περισσότερες δηλαδή από τις σταθμευμένες αμερικανικές δυνάμεις σε Ιράκ και Αφγανιστάν!  

Η κατάσταση μυρίζει μπαρούτι και αν ο Τραμπ είναι απρόθυμος να πάει το πράγμα στα άκρα – όπως απέδειξε ξανά και ξανά τα τελευταία 4 χρόνια – αυτό δεν απαγορεύει άλλα αφανή τμήματα του αμερικάνικου στρατιωτικού μηχανισμού να αναλάβουν την πρωτοβουλία. Εξάλλου ένας βασικός πυλώνας του αφηγήματος του κινήματος QAnon αλλά και άλλων ιδιωτών ερευνητών ήταν ότι ο Τραμπ προσεγγίσθηκε από στρατιωτικούς παράγοντες προκειμένου να δηλώσει υποψηφιότητα για πρόεδρος, κάτι το οποίο, σε αντίθεση με την προσπάθεια ηρωοποίησης του Τραμπ, θεωρώ αρκετά πιθανό δεδομένης της παρουσίας του αντιστράτηγου Μάικλ Φλιν, πρώην επικεφαλής των Στρατιωτικών Μυστικών Υπηρεσιών, κοντά στο Πρόεδρο από την αρχή της θητείας του αλλά και του τρόπου με τον οποίο ο Φλιν απομακρύνθηκε εντέχνως από τη θέση του ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας το 2017 λόγω της γενικής αντιπάθειας προς το πρόσωπο του από το κατεστημένο των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ. 

 Έτσι, προσωπικά πιστεύω ότι στις 20 Ιανουαρίου εάν δεν πραγματοποιηθεί η ορκωμοσία Μπάιντεν αυτό θα οφείλεται σε παράγοντες σχετικούς με την εκλογή και κυβέρνηση Τραμπ αλλά όχι από τον ίδιο τον απερχόμενο Πρόεδρο η προεδρία του οποίου απ’ ότι φαίνεται αντιπροσώπευε τη συνταγματική προσπάθεια ενός αποδυναμωμένου αντικαθεστωτικού μέρους του στρατού (πιθανώς νεοσυντηρητικής φιλοσιωνιστικής προέλευσης) να υπονομεύσει τη διαβρωτική παρουσία του συστήματος Σόρος-Ομπάμα-Κλίντον στην κοινωνία και τον κυβερνητικό μηχανισμό των ΗΠΑ.  

Παρ’ όλα αυτά πρέπει να τονιστεί μια πολύ σημαντική πτυχή του κινήματος QAnon το οποίο έχει γίνει αποδεκτό από μεγάλο μέρος του αμερικάνικου πατριωτικού χώρου ως υποτίθεται δίαυλος επικοινωνίας του Προέδρου των ΗΠΑ με το λαό του. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το ίδιο το κίνημα, εάν δεν έχει στηθεί εξαρχής από παράγοντες του βαθέως κράτους και των μυστικών υπηρεσιών, χειραγωγείται από αυτούς με στόχο την παραπληροφόρηση, την εξαπάτηση και το κυριότερο την ριζοσπαστικοποίηση των λαϊκών στρωμάτων με στόχο την πρόκληση εγχώριων τρομοκρατικών ενεργειών (domestic terrorism) οι οποίοι θα αποτελούν το βούτυρο στο ψωμί για το κράτος μαζικής παρακολούθησης, παραβίασης προσωπικών δεδομένων και αστυνομοκρατίας που η αμερικανική ελίτ θέλει να επιβάλλει στην υπόλοιπη κοινωνία διαμέσου κυβερνήσεων ανδρείκελων όπως αυτή του Ομπάμα και του Μπάιντεν.  

Για το σκοπό αυτό ας αναφέρουμε ορισμένα παραδείγματα ανθρώπων με αρκετά ύποπτο παρελθόν οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί ως υπέρμαχοι του κινήματος QAnon ή μεταδίδουν πληροφορίες αρκετά κοντά στους βασικούς πυλώνες του αφηγήματος που το κίνημα προωθεί.  

Έχουμε λοιπόν την περίπτωση του Μάικλ Σώυερ (Michael Scheuer), βεταράνου της CIA ο οποίος από το 2014 υποστηρίζει τη δολοφονία ηγετών της Δύσης όπως οι Ομπάμα και Ντέιβιντ Κάμερον και τα τελευταία χρόνια στηρίζει ένθερμα το κίνημα Qanon . Ωστόσο, αυτός και η γυναίκα του Αλφρέντα Φράνσις Μπικόβσκι (Alfreda Frances Bikowsky) – η οποία συνεχίζει να εργάζεται για την «υπηρεσία» – έχουν ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο παρελθόν.  

Συγκεκριμένα η Μπικόβσκι κατηγορείται ότι δεν επέτρεψε στο FBI να ερευνήσει την παρουσία στις ΗΠΑ δύο εκ των μελλοντικών αεροπειρατών του αεροπλάνου που προσέκρουσε στο Πεντάγωνο την 11η Σεπτεμβρίου 2001, των οποίων οι διασυνδέσεις με την Αλ Κάιντα ήταν γνωστές. Από την άλλη ο Σώυερ κατηγορήθηκε για παράνομη κράτηση και βασανισμό ενός Γερμανού πολίτη στο Αφγανιστάν το 2003 ως ύποπτου για σχέσεις με τρομοκράτες. Ο Σώυερ αποστρατεύτηκε μεν τα επόμενα χρόνια, ωστόσο η γυναίκα του όχι μόνο εξακολουθεί να εργάζεται αλλά έλαβε και προαγωγή, ως ανταμοιβή για την «επιτυχία» της να συμβάλλει στην αποτροπή της μεγαλύτερης επιθετικής ενέργειας στο εσωτερικό των ΗΠΑ από το Περλ Χάρμπορ και έπειτα.  

Αυτό βέβαια έναν μελετητή της ιστορίας δεν πρέπει να του προκαλεί έκπληξη καθώς είναι γνωστή η οργάνωση και εκτέλεση του τρομοκρατικού χτυπήματος της 11η Σεπτεμβρίου από την δυτική αγγλοεβραϊκή ολιγαρχία του χρήματος και από τις μυστικές υπηρεσίες – αρμούς εκτέλεσης των σχεδίων της. Και όμως ο Σώυερ, αυτός ο πιστός στρατιώτης του ολιγαρχικού συστήματος θέλει να πιστέψουμε ότι άξαφνα μετατράπη σε θερμό πατριώτη, πρόθυμο να επιφέρει την ανατροπή του συστήματος που υπηρετούσε αυτός και εξακολουθεί να υπηρετεί η γυναίκα του! Τα γραφόμενα του ίδιου του Σώυερ κατά την γνώμη μου αποκαλύπτουν το βασικό στόχο της συμμετοχής του στο κίνημα Qanon. Γράφει ο ίδιος:  

«Μαζί με το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι πληροφορίες του qanon έχουν αποδειχτεί σχεδόν ολοκληρωτικά ακριβείς, μια περίληψη των ξεκάθαρων γεγονότων σχετικά με τη συμπεριφορά των κύριων στασιαστών (σημ: Ομπάμα, Κλίντον, Μπους, Πελόζι και σία), ξεκαθαρίζει περισσότερο την επικείμενη βίαιη εκκαθάριση, όπως ο qanon, η κοινή λογική, οι διατάξεις του Συντάγματος και οι εκπληρούμενες προσευχές υποδεικνύουν.» 

«[…]Αυτό οφείλει να δώσει στους αρνητές του κινήματος QAnon (δηλαδή τους πραξικοπηματίες και οι στασιαστές) αρκετά για να συλλογιστούν όσο περιμένουν το  αναπόφευκτο και προσωπικό τους μαρτύριο να καταφτάσει (ίσως όλοι από τους προορισμένους για την κρεμάλα προδότες γράψουν ένα «Q» στην παλάμη τους και ισχυριστούν ότι έχουν το ακαταλόγιστο, επομένως είναι αθώοι).» 

Από τα παραπάνω κάθε λογικός άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί ότι επιχειρείται η ψυχολογική χειραγώγηση και ριζοσπαστικοποίηση των αποδεκτών του παραπάνω μηνύματος. Η ταύτιση των όσων μπορεί να έχουν τις αμφιβολίες τους για το κίνημα QAnon με προδότες και εγκληματίες, αλλά και η δικαιολόγηση της ανεξέλεγκτης αιματοχυσίας ως σύμφωνη με το σύνταγμα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για άλλα συμπεράσματα. Δεν είναι ότι η ανατροπή μιας κυβέρνησης προδοτών, έστω και με βίαια μέσα, δεν είναι σύμφωνη με το σύνταγμα και τους νόμους. Εδώ όμως έχουμε μια συστηματική μανιχαϊστική διάκριση μεταξύ προδοτών και πατριωτών, στους οποίους προδότες δεν συμπεριλαμβάνονται μεμονωμένα πρόσωπα αλλά τσουβαλιάζεται συλλήβδην όποιος αμφισβητήσει την ύπαρξη προδοτών στα ανώτατα νομοθετικά και κυβερνητικά κλιμάκια. Τέτοια λογική έχει αδιαμφισβήτητα στόχο να εκφανατίσει και να ριζοσπαστικοποιήσει λιγοστούς έστω δρώντες οι οποίοι μπορεί είτε α) να προβούν σε μελλοντικές τρομοκρατικές ενέργειες ή β) να αποκτήσουν αντικοινωνική βίαιη συμπεριφορά (όπως το ελεγχόμενο χειραγωγούμενο κίνημα Black Lives Matter – BLM) οι οποίες μπορούν να δικαιολογήσουν την γενικευμένη καταστολή εκ μέρους των αρχών. Ήδη το FBI έχει κατηγοριοποιήσει το κίνημα Qanon ως μια επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη ακροδεξιά συνωμοσία και ο Μπάιντεν έχει κάνει λόγο για «εγχώρια τρομοκρατία» η οποία πρέπει πάση θυσία να καταπολεμηθεί.  

Όλα αυτά προετοιμάζουν το δρόμο για τη δημιουργία συνθηκών που θα θυμίζουν ενδεχομένως τα «μολυβένια χρόνια» της ιταλικής πολιτικοκοινωνικής σκηνής των δεκαετιών ’60-’80 όπου μεγάλο μέλος των τρομοκρατικών ενεργειών αποδίδονταν σε νεοφασιστικές οργανώσεις. Το ίδιο σύμφωνα με μαρτυρίες του Αριστοτέλη Καλέντζη, γνωστού «αγωνιστή» του φασιστικού/εθνικοσοσιαλιστικού χώρου, πριν την κυριαρχία της Χρυσής Αυγής επί αυτού, συνέβαινε και στην Ελλάδα στα τέλη της δεκαετίας του ’70 με το καραμανλικό παρακράτος, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό απέναντι σε αντιφρονούντες με φιλοχουντικές ή επαναστατικές αντικοινοβουλευτικές ιδεολογίες, πραγματοποιώντας πληθώρα στημένων τρομοκρατικών ενεργειών (βομβιστικές επιθέσεις σε κάδους, δολοφονικές ενέργειες) τις οποίες απέδιδε στους αντιφρονούντες, τακτική η οποία οδήγησε στη σύλληψη του ίδιου του Καλέντζη και στην 12ετή φυλάκισή του (ο ίδιος παρ’ όλα αυτά ισχυρίζεται μέχρι σήμερα ότι ήταν αθώος για την πλειοψηφία των κατηγοριών που του αποδίδονταν). Κάτι παρόμοιο όμως έχει συμβεί ξανά και στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’60 όταν το FBI προέβη στη δημιουργία μιας ακροδεξιάς αντικομμουνιστικής οργάνωσης αποτελούμενης από μέλη των «Minutemen» με σκοπό την υπονόμευση και το σαμποτάρισμα των φιλειρηνικών κινημάτων ισότητας και κοινωνικής/φυλετικής δικαιοσύνης της εποχής. Το πρόγραμμα του FBI έγινε γνωστό ως «COINTELPRO» (CounterItelligence Program) και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η ακροδεξιά εργαλειοποιείται για την επίτευξη αρεστών στο κατεστημένο επιδιώξεις 

Εκτός από των Μαίκλ Σώυερ ένας άλλος παράγοντας που μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ο Δρ. Στηβ Πιετσένικ (Steve Pieczenik) του οποίου οι προβλέψεις για μυστικό σχέδιο – άσσο στο μανίκι του Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάστηκαν σε σημερινό (15-1-2021) άρθρο της Τρικλοποδιάς, αναδημοσίευση από τη γνωστή – τουλάχιστον στους αναγνώστες της Τρικλοποδιάς- ιστοσελίδα greeknewsondemand.com. Στο ίδιο το άρθρο της παραπάνω ιστοσελίδας υπάρχει η παραδοχή ότι ο καθηγητής υπήρξε συνεργάτης της CIA στο τμήμα του ψυχολογικού πολέμου και των μυστικών «μαύρων» αποστολών (blackops). Αλλά παρ’ όλα αυτά ο αρθρογράφος διατείνεται ότι ο καθηγητής είναι πολέμιος της Νέας Τάξης Πραγμάτων και μάχεται για την ανατροπή της. Πρόκειται για μια εξωφρενική αντίφαση η οποία δεδομένου του παρελθόντος του καθηγητή οι πιθανότητες να ισχύει είναι ελάχιστες.  

Πράγματι, το παρελθόν που αποδίδεται στον Πιετσένικ είναι εν πολλοίς σωστό. Αρκεί απλά να ανατρέξει κανείς στο άρθρο του στη Βικιπαίδεια για να διαβάσει κανείς ότι ο Πιετσένικ διετέλεσε βοηθός αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών επί 4 διαφορετικές κυβερνήσεις (Φορντ, Κάρτερ, Ρήγκαν, Μπους) Επρόκειτο δηλαδή για έναν επαγγελματία τεχνοκράτη, ο ορισμός του μέλους της σάπιας γραφειοκρατίας την οποία λέγεται ότι μάχεται ο Τραμπ.   

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθηγητή, συμπεριλαμβάνεται και η αποστολή του το 1978 στην Ιταλία για τη διαχείριση της απαγωγής του πρωθυπουργού Άλντο Μόρο από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες. Ο Άλντο Μόρο είναι γνωστό ότι απήχθη μετά από εντολές του αμερικάνικου ολιγαρχικού κατεστημένου – δεδομένου του ελέγχου των αμερικάνικων μυστικών υπηρεσιών πάνω σε αριστερές τρομοκρατικές οργανώσεις όπως οι Ερυθρές Ταξιαρχίες, η 17 Νοέμβρη στην Ελλάδα από τη δεκαετία του ’80 τουλάχιστον κλπ – προκειμένου να αποτραπεί η υλοποίηση του «Ιστορικού Συμβιβασμού» (Compromiso Historico) που επιχειρούσε να πραγματοποιήσει με την ιταλική Αριστερά, πολιτική πρωτοβουλία που θα μπορούσε να εκτροχιάσει ενδεχομένως την Ιταλία εκτός αγγλοαμερικάνικης κηδεμονίας. Ο Πιέτσένικ απεστάλη στην Ιταλία προκειμένου να συνδράμει ως ειδικός ψυχίατρος στη διαχείριση της ψυχολογίας της κοινής γνώμης μετά την σοκαριστική απαγωγή του Ιταλού πρωθυπουργού.  Πράγματι, η διαρροή της είδησης του θανάτου του Μόρο, ενώ αυτός δεν είχε ακόμα επέλθει, φαίνεται να ήταν δικιά του ιδέα σε συνεργασία με πρόσωπα της κυβέρνησης Μόρο προκειμένου να προετοιμαστεί ψυχολογικά η ιταλική κοινωνία για τον επικείμενο επίσημο θάνατό του.  

Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, που όλη του η καριέρα σημαδεύτηκε από τις μηχανορραφίες του βαθέως κράτους και των μυστικών υπηρεσιών, και που πρόσφερε τις γνώσεις του ως ψυχίατρος στη χειραγώγηση της κοινής γνώμης και της ψυχολογίας των μαζών το παίζει σήμερα υπέρμαχος της ανατροπής του συστήματος που υπηρέτησε με επιτυχία όλη του την καριέρα. Είναι φανερό και στον πιο αδαή ότι ο καθηγητής σπάει πλάκα κάνοντας στην ουσία την ίδια ακριβώς δουλειά: Εκστομίζει δηλαδή ανυπόστατα σενάρια με σκοπό την παραπληροφόρηση, τη συναισθηματική χειραγώγηση και κυρίως την πρόκληση αδράνειας στο εξαπατημένο από την εκλογική διαδικασία λαό.  

Επίσης, ο Πιετσένικ ήταν το πρόσωπο που κατά τα φαινόμενα εισήγαγε τη θεωρία περί «παγίδευσης» από τον Τραμπ των ψηφοδελτίων μέσω της παρουσίας ενός blockchain κώδικα στα έγκυρα ψηφοδέλτια, γεγονός το οποίο αν και ακούστηκε λίγες μέρες μετά τις εκλογές δεν επαληθεύτηκε ποτέ ως τώρα. Η «αποκάλυψη» αυτή έγινε και πάλι στην εκπομπή του «σελέμπριτι» συνωμοσιολόγου Άλεξ Τζόουνς 

Το ίδιο αμφισβητήσιμη είναι θεωρώ και η θεωρία περί χρησιμοποίησης ενός δικτύου δορυφόρων από την ιταλική κυβέρνηση με σκοπό την μετάδοση δεδομένων στις συνδεδεμένες στο ιντερνέτ εκλογικές μηχανές. Παρά την ύπαρξη ενόρκων καταθέσεων που φαινομενικά στηρίζουν την εκδοχή αυτή μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση πως δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής από τη νομική ομάδα Τραμπ αλλά και το γεγονός ότι είχε ήδη καθοριστεί μέσω προηγούμενων ένορκων καταθέσεων ότι η εκλογική νοθεία οφείλεται στην εσκεμμένα ελαττωματική λειτουργία των εκλογικών μηχανών στις διαφιλονικούμενες πολιτείες. Οι μηχανές κατασκευάστηκαν από την εταιρεία Dominion Voting Systems – της οποίας οι διασυνδέσεις με το σύστημα Ομπάμα είναι γνωστές. Εκτός αυτού έχει γίνει γνωστή και η μαζική εναπόθεση ψηφοδελτίων μεσούσης της νυκτός μετά την ψηφοφορία. Ειδικοί αναλυτές εκφράζουν σοβαρές αμφιβολίες για το πόσο οι αιφνίδιες κορυφές (spikes) στην καταμέτρηση των ψήφων – οι οποίες έδωσαν και τη νίκη στον Τζο Μπάιντεν – είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν. Τα παραπάνω οδηγούν πολλούς στο συμπέρασμα ότι τα ψηφοδέλτια που κατέφθασαν για καταμέτρηση στα εκλογικά κέντρα της Τζώρτζια, της Πενσυλβάνια, του Μίσιγκαν, του Ουισκόνσιν και πιθανώς άλλων Πολιτειών, προέκυψαν από το πουθενά, δεν ανταποκρίνονταν σε φυσικά πρόσωπα και η κατάθεσή τους έγινε αποκλειστικά για να καλυφθεί το σημαντικό προβάδισμα του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο η ελαττωματική λειτουργία των εκλογικών μηχανών δεν έφτανε από μόνη της να υπερκεράσει 

Τα παραπάνω καθιστούν άχρηστη την παρουσία ενός μυστικού δικτύου δορυφόρων και με κάνουν να υποψιάζομαι ότι οι ισχυρισμοί περί ανάμειξης της Ιταλίας και του Βατικανού –  πόσο μάλλον όταν συνοδεύονται από ισχυρισμούς περί σύλληψης του Πάπα – είναι ένα κλασικό παράδειγμα παραπληροφόρησης και αποπροσανατολισμού από την πραγματικότητα, δεδομένης μάλιστα της υποστήριξής τους από ένα τόσο αμφιλεγόμενο πρόσωπο όπως ο Δρ. Στηβ ΠιετσένικΕξάλλου ο άνθρωπος που φέρεται να έκλεψε το λάπτοπ της Πελόζι – και όχι κάποια μονάδα των Ειδικών Δυνάμεων (Special Forces) του αμερικανικού στρατού όπως ο καθηγητής ισχυρίζεται – πρόσφατα μαθεύτηκε ότι αυτοκτόνησε ή μάλλον τον «αυτοκτονήσανε».  

Ωστόσο, εκτός από την παρουσία ύποπτων προσωπικοτήτων γύρω από το κίνημα QAnon, η ίδια η πηγή του κινήματος, ο ανώνυμος χρήστης του φόρουμ 4chan απ’ όπου ξεκίνησαν όλα φαίνεται να μην αναδεικνύεται ιδιαίτερα αξιόπιστος εάν λάβει κανείς υπόψη ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του τρόπου επικοινωνίας που επιλέγει για να μεταδώσει τις «αποκαλύψεις» του. 

Αρχικά, ο «Q» δεν προβαίνει σε ξεκάθαρες αποκαλύψεις σχετικά με κυβερνητικές πολιτικές, όπως πραγματοποίησαν στο παρελθόν πληροφοριοδότες (whistleblowers) όπως ο Σνόουντεν, ο Ασάντζ, ο Ντάνιελ Έλσμπεργκ στο παρελθόν κλπ.  (αν και τα κίνητρα και οι διασυνδέσεις ορισμένων εξ αυτών αμφισβητούνται από κάποιους). Ο  «Q» είναι ιδιαίτερα υπαινικτικός, δεν αποκαλύπτει τίποτε ξεκάθαρα παρά μόνο προβαίνει σε αόριστους υπαινιγμούς γύρω από τους οποίους στήνεται κάθε φορά ολόκληρο ντιμπέητ για το τι θέλει να πει ο ποιητής τέλος πάντων. Ο ίδιος χρησιμοποιεί ένα ψευδώνυμο το οποίο παραπέμπει στην ανώτατου επιπέδου εξουσιοδότηση ασφαλείας (security clearanceστο αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας. Τουτέστιν η εξουσιοδότηση αναφέρεται σε υψηλότατου επιπέδου διαβαθμισμένες πληροφορίες, όπως κωδικοί για τα πυρηνικά όπλα, έλεγχο των δικτύων ενέργειας υψηλής τάσης κλπ, πληροφορίες δηλαδή τις οποίες είναι ελάχιστα τα άτομα που δικαιούνται να γνωρίζουν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Εάν ο «Q» ήταν πράγματι ένας τέτοιος αξιωματούχος θα ήταν πολύ εύκολο να εντοπιστεί ή να εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό εναντίον του με στόχο τη σύλληψή του. Αυτός όμως επί 3 χρόνια φρόντιζε να επικοινωνεί με τους οπαδούς του Τραμπ σε τακτική βάση διαφεύγοντας τη σύλληψη και παραμένοντας ανώνυμος.  

Κάτι ακόμα εξαιρετικά ύποπτο για τον «Q» είναι ότι πραγματοποιεί τακτικά διάφορες νύξεις για μια επικείμενη «πνευματική» επανάσταση που θα συνοδεύει την πολιτική και θα συγκλονίσει τον κόσμο ο οποίος θα εισέλθει σε μια νέα εποχή πνευματικής αναγέννησης. Αυτό από μόνο του για τον Χριστιανό και δη τον Ορθόδοξο αποτελεί καμπανάκι αν όχι καμπαναριό. Η συγκεκριμένη ρητορική απηχεί παρόμοιες νεοεποχίτικες (new ageδιακηρύξεις περί «εποχής του Υδροχόου», εισόδου της ανθρωπότητας σε μια «νέα εποχή» και διάφορα άλλα τέτοια φαιδρά τα οποία έχουν διαχρονικά προωθηθεί από μυστικιστικές αντίχριστες οργανώσεις οι οποίες έχουν μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό συσχέτισης με κρατικές υπηρεσίες. Εξάλλου, ο μυστικισμός, η κρυπτικότητα και το μυστήριο είναι τακτικές που κατεξοχήν αξιοποιεί ο Σατανάς για να παραπλανήσει, εκμεταλλευόμενος την πνευματική δίψα των ανθρώπων για να αιχμαλωτίσει. Είναι μια τακτική που ακολουθείται ίδια και απαράλλαχτη δια μέσου των αιώνων (παραπέμπουμε σε αυτό το σημείο σε προηγούμενο άρθρο μας για τον Εβραϊκό Γνωστικισμό της Καμπάλα για περισσότερες πληροφορίες) και έχει χαρακτηρίσει σχεδόν όλα τα ανατρεπτικά επαναστατικά κινήματα, φιλελεύθερης, κομμουνιστικής ή φασιστικής υφής.  

Είναι γεγονός ότι ο «Q» περισσότερο χειραγωγεί παρά πληροφορεί τους αναγνώστες του. Προσπαθεί να κολακεύσει το κοινό του μοιράζοντάς του ψίχουλα, αφυπνίζοντας το φαινομενικά, αλλά στην πραγματικότητα οι διακηρύξεις του περί επικείμενης «επανάστασης» με αρχηγό τον «Καίσαρα Τραμπ» στοχεύουν στο να αδρανοποιήσουν παρά να δραστηριοποιήσουν, να μουδιάσουν παρά να ερεθίσουν και να απογοητεύσουν όταν ο Τραμπ πάρει πόδι από το Λευκό Οίκο παρά να εξωθήσουν σε πραγματική επανάσταση το αμερικάνικο πόπολο.  

Να σημειώσουμε βεβαίως ότι ο «Q» δεν αποκλείεται να λέει και αλήθειες. Είναι εξαιρετικά πιθανό το γεγονός ότι σημαντικό μέρος της δυτικής ολιγαρχίας απολαμβάνει διεστραμμένες πρακτικές, όπως η παιδοφιλία, και είναι πιθανότατα αλήθεια ότι ο Τραμπ προσεγγίστηκε από αξιωματικούς του αμερικανικού στρατού πριν την ανακοίνωση της προεδρικής του υποψηφιότητας. Αυτό όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο «Q» λέγοντας εν μέρει την αλήθεια πετάει και ένα σωρό ψέματα, ότι ο Τραμπ προτίθεται να συλλάβει και να εκτελέσει τους πάντες και να αποκαταστήσει όχι απλά την αμερικανική δημοκρατία αλλά να εγκαινιάσει μια νέα περίοδο παγκόσμιας πνευματικής αφύπνισης. Μπούρδες. Τα ίδια προβάλλονται και από ελληνικές ιστοσελίδες με έντονες new age αποχρώσεις, που πασχίζουν να δημιουργήσουν μια μανιχαϊστική εικόνα μιας τιτάνιας διαμάχης μεταξύ του Καλού και του Κακού την οποία η αρθρογράφος «Μια Σκεπτόμενη Ελληνίδα» πολύ ορθά και έξυπνα αποδόμησε σε πρόσφατο άρθρο της 

 Είναι πολύ πιθανόν ο Τραμπ όντως να σκόπευε ειδικά τη δεύτερη τετραετία να αποσυναρμολογήσει μεγάλο μέρος της σάπιας κρατικής γραφειοκρατίας και όντως να επιχειρούσε να «αποξηράνει το βάλτο» όπως είχε δηλώσει στο παρελθόν. Είναι όμως απίθανο να επιχειρούσε κάτι ακόμα πιο εκτεταμένο βιαίως και αιφνιδίως. Ο Τραμπ είναι ένας ποπουλιστής λαοφιλής ηγέτης, όχι ένας επαναστάτης, ούτε ασφαλώς ο φορέας του καλού και της θείας δικαιοσύνης στη γη. Στην καλύτερη περίπτωση είναι ένα εργαλείο στα χέρια του Άγιου Θεού ο οποίος αξιοποιείται διαμέσου της παντοτινής παρουσίας του Θείου Λόγου στην ανθρώπινη ιστορία για να αποδομήσει με τις πολιτικές του την αρχιτεκτονική παγκόσμιου ελέγχου και κυριαρχίας που στήνεται από τη δυτική οικονομική ολιγαρχία στις πλάτες τις υπόλοιπης ανθρωπότητας.  

Ο Τραμπ θα αποχωρήσει πιθανότατα από το αξίωμα του Προέδρου, ωστόσο πίσω του θα έχει αφήσει ένα διαφορετικό γεωπολιτικό περιβάλλον από αυτό που βρήκε. Κύρια συνεισφορά του θεωρώ ότι είναι στην περιοχή της Μ. Ανατολής όπου επί των ημερών του επετεύχθη ή ενισχύθηκε η διπλωματική προσέγγιση του Ισραήλ με ισλαμικές χώρες όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, του Σουδάν, η Σαουδική Αραβία γεγονός το οποίο προμηνύει αστάθεια και υπονόμευση του περιφερειακού ρόλου του Ιράν στο μέλλον και μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε μια περιφερειακή σύγκρουση στην περιοχή εάν η κατάσταση δεν ελεγχθεί επιτυχώς από την κυβέρνηση Μπάιντεν. Ταυτόχρονα, η Τουρκία συνεχίζει να παραμένει ανεξέλεγκτη εφόσον ο αποστασιοποιημένος από τη Νέα Τάξη Πραγμάτων Ερντογάν και οι ισλαμοφασίστες πατουρανιστές συνεργάτες του παρέμειναν στην εξουσία, με την ανοχή της κυβέρνησης Τραμπ τα τελευταία 4 χρόνια. Ο Ερντογάν λόγω του πνεύματος οπορτουνιστικής συνεργασίας με τον Πούτιν που μετά το 2015 έχει υιοθετήσει αποτελεί πετραδάκι αν όχι κοτρώνα στα γρανάζια των σχεδιασμών της «Νέας Τάξης Πραγμάτων» και θεωρώ πως η αποπομπή του με κάποιο τρόπο είναι αναπόφευκτη εάν η αντιπαράθεση Τουρκίας – Ρωσίας εντάσσεται στις άμεσες επιδιώξεις της νέας κυβέρνησης (που θεωρώ ότι έτσι είναι). Τα τελευταία χρόνια όμως λόγω των διαδοχικών εκκαθαρίσεων που πραγματοποιήθηκαν ανενόχλητα στο εσωτερικό της Τουρκίας προς τα φιλοδυτικά στοιχεία της γραφειοκρατίας και του στρατού είναι αμφίβολο το αν η πτώση του Ερντογάν και η άνοδος κάποιου αποκλειστικά φιλοδυτικού αντιρωσικού συνασπισμού στην Τουρκία γίνει εύκολα αποδεκτή από τις ισλαμοφασιστικές δυνάμεις. Η ισχυροποίηση του συστήματος Ερντογάν ήταν κάτι που επέτρεψε επί 4 χρόνια η κυβέρνηση Τραμπ και αυτό πιθανώς δημιουργήσει προβλήματα για την ισορροπία της αρχιτεκτονικής της «Παγκόσμιας Τάξεως» που οραματίζεται ο Χένρυ Κίσσινγκερ σε πολλά βιβλία του.  

Όπως και να έχει η πραγματική ουσιαστική αλλαγή στις κοινωνίες των ανθρώπων θα έρθει από το χέρι του Θεού σταδιακά δια μέσου πολέμων, συμφορών, καταποντισμών και βασάνων και όχι δια μέσου σκιωδών ιντερνετικών κινημάτων, από μηχανής θεούς σωτήρες, προγράμματα «πνευματικής αφύπνισης» και άλλες τέτοιες πομφόλυγες που οδηγούν στην πλάνη και στην απώλεια.  

Κυλιόμενος Λίθος

ΠΗΓΗ:https://www.triklopodia.gr/%CE%BA%CF%85%CE%BB%CE%B9%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CE%AF%CE%B8%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7/

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ : Τώρα όλες οι γνήσιες πατριωτικές δυνάμεις του Έθνους πρέπει να τρέξουν! Τα τείχη του μάτριξ ράγισαν και πρέπει να τα γκρεμίσουμε εντελώς!

Όλος ο πλανήτης έχει εισέλθει σε μια πελώρια δίνη. Το δυναμικό του κέντρο, οι ΗΠΑ, έχοντας μπει σε μία άνευ προηγουμένου περιδίνηση, θα συμπαρασύρουν σε αυτήν ολόκληρο τον πλανήτη. Αλλά θα είναι μια νικηφόρα περιδίνηση, που θα φέρει την ανθρωπότητα πολλά βήματα μπροστά στην ανελικτική της πορεία.

“Εξωτερικά” είναι μια μάχη οικονομικοπολιτικών γιγάντων. Ο Τραμπ και η ομάδα του που συμπεριλαμβάνει μεγάλο τμήμα των Ε.Δ. των ΗΠΑ από τη μια μεριά, οι Δημοκρατικοί και μέρος των Ρεπουμπλικανών από την άλλη. Και μαζί με τους δεύτερους όλες σχεδόν οι ευρωπαϊκές χώρες, η Κίνα, το “παραδοσιακό” Ισραήλ, η Τουρκία σε διπλό ως συνήθως παιχνίδι. Από τις μεγάλες Δυνάμεις η Ινδία είναι στο πλευρό του Τραμπ και η Ρωσία το ίδιο, παρ’ όλο που το παίζει ουδέτερη. Οι λοιπές δευτερεύουσες χώρες πολώνονται ανάλογα με τα συμφέροντα των ελίτ που τις κατέχουν (που υποτίθεται τις κυβερνούν!)

Η “εσωτερική” όμως μάχη είναι η πιο συναρπαστική και η πιο ουσιαστική. Όλα, μα όλα τα γεγονότα δείχνουν και τεκμηριώνουν ότι αυτή είναι μάχη ανάμεσα σε αυτούς που επιχειρούν να σπάσουν το σκληρό κέλυφος του γήινου μάτριξ και των δυνάμεων που θέλουν την ανθρωπότητα μέσα σε αυτό. (Παρακάτω θα αποσαφηνιστεί η έννοια του μάτριξ).

Το επιχειρούν αλυσοδένοντας με κάθε αισχρό και φασιστικό τρόπο τη νοητική διαύγεια των ανθρώπων, την ψυχική τους ισορροπία, τη σωματική τους υγεία, την οικονομική τους ευστάθεια και πάνω απ όλα την πνευματική τους ενατένιση που οδηγεί στην Πηγή του Πνευματικού Φωτός.

Γιατί χωρίς αυτήν την ΕΝατένιση, ο άνθρωπος είναι και θα παραμείνει τυφλός πνευματικά. Δε βλέπει και δεν αποδέχεται παρά μόνον την εφήμερη, τρισδιάστατη ύπαρξη του, πάνω σε έναν ομοίως τρισδιάστατο και εφήμερο πλανήτη. “Βλέποντας” με τα γυαλιά της τρισδιάστατης τύφλας, δύο ένστικτα τον επικυριαρχούν: η επιβίωση και η ηδονή/απόλαυση. Αλλά τον επικυριαρχεί και μέγας φόβος για την απώλεια τους. Όλα αυτά είναι οι λίθοι που κάποια “όντα” (ας μην τα ονομάσω προς το παρόν) χτίζουν γύρω του τα τείχη του μάτριξ, τη νοητικο-πνευματική φυλακή του.

Η ηδονή/απόλαυση έχει πολλές όψεις/στόχους: κοινωνική διάκριση και δύναμη μέσω υψηλών θέσεων στην εξουσία, στους θεσμούς, στα κορυφαία επαγγέλματα, στις πανεπιστημιακές θέσεις με λαμογιά, στον υλικό πλούτο και τέλος στις σωματικές απολαύσεις που εκφεύγουν από τη τη φυσική τάξη και από κάθε μέτρο.

Οι χτίστες των τειχών του μάτριξ της γης, (ασφαλώς, συγκεκριμένοι), εργάζονται επί αιώνες αιώνων για να κρατάνε την ανθρωπότητα σταθερά μέσα σε αυτό. Άλλοτε με μαστίγιο (πόλεμοι) και άλλοτε με καρότο (σποραδικές οικονομικές ανθοφορίες), αλλά κυρίως με την υπόδουλη σε αυτούς Παιδεία και τα υπόδουλα θρησκευτικά ιερατεία, τις κατόπιν παραγγελίας κατασκευασμένες ιδεολογίες και πολιτικο-οικονομικά συστήματα, την Οργουελιανή γλώσσα, τα υπούλως ανελεύθερα Συντάγματα, τις άκρως εξελιγμένες μεθόδους κοινωνικής μηχανικής, χειραγώγησης και διάσπασης των κοινωνιών μέχρις της πλήρους εξατομίκευσης. Και βέβαια διά των απολύτων μαριονετών τους που είναι τα κυρίαρχα σε κάθε χώρα κόμματα. Κατά δε συντριπτικό ποσοστό και τα δευτερεύοντα.

Είναι όμως μερικά χρόνια τώρα, θα το προσδιόριζα από τον Β’ Π.Π. και μετά, που η προσπάθεια τους έχει πάρει ένα άνευ προηγουμένου κρεσέντο. Φαίνεται ότι θέλουν να τερματίσουν οριστικά την ως τότε προσπάθεια τους να κρατάνε την ανθρωπότητα μέσα στο μάτριξ και να εξασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι μέσα σ’ αυτό θα μεταβληθούν οριστικά και αμετάκλητα σε άβουλα , άνοα και άνευ πνευματικής ενατένισης “ζωύφια”.

Η ΕΝατένιση έχει άμεση σχέση με το άνω-θρώσκω, (κοιτάζω προς τα επάνω, προς τον “Ουρανό”, προς το ΕΝ ή Θεό), δηλαδή με την ίδια τη φύση του αν-θρώπου ως πνευματικού όντος.

Οι άνθρωποι-ζωύφια θα εργάζονται μόνον γι’ αυτούς, οι πιο “δικοί” τους συνδυασμένοι με τεχνητή νοημοσύνη, κάτω από απόλυτο έλεγχο, χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο, χωρίς χρήμα σε μέταλλο ή χαρτί στην ιδιοκτησία τους παρά μόνον ηλεκτρονικό. Και αυτό ακόμη απόλυτα ελεγχόμενο, ώστε να μηδενιστεί στους τυχόν έστω και στη σκέψη ανυπότακτους -ο έλεγχος της σκέψης τεχνολογικά καλπάζει.

Στους δούλους αυτούς θα παρέχονται τα στοιχειώδη για την επιβίωση τους, πάντα μέσω ηλεκτρονικών καταγραφών. Και άφθονη διαστροφική σωματική ηδονή. Γιατί διαστροφική; Γιατί αυτή σκλαβώνει. Είναι η πρωταρχική αλυσίδα που δένει κάποιον μέσα στο μάτριξ. Άρα γίνεται δούλος αυτών που του την παρέχουν εν αφθονία και άνευ περιορισμών.

Αυτά ακριβώς επιδιώκει το “The Great Reset”, το μεγάλο “σβήσιμο” κάθε ανθρώπινης Ελευθερίας και Αξίας. Και είναι πασίγνωστο ότι οι “ματρικο-τέκτονες” επιδιώκουν οι άνθρωποι-ζωύφια να περιοριστούν στα 500 εκ. από τα 7,5 δισ. που είναι η ανθρωπότητα σήμερα. Πώς θα μπορούσε να ονομαστεί αυτό το πολιτικό σύστημα; Σατανική Κομμουνιστική Παγκόσμια Δικτατορία, θα ήταν έναν ταιριαστό όνομα.

Και ο άνθρωπος-ζωύφιο που το σημερινό παγκόσμιο Ματριξιανό Σύστημα προσπαθεί να “κατασκευάσει”, έχει καθιερωθεί από το ίδιο το Σύστημα να ονομάζεται μεταάνθρωπος. Το όνομα αυτό υποδηλώνει την επιδίωξη τους να είναι οι θεοί αντί του Θεού στον πλανήτη μας και να εξελίξουν την ανθρωπότητα στο σύνολο της, όπως αυτοί θέλουν και σχεδιάζουν.

Ωστόσο, δεν είναι σωστός ο όρος. Ο σωστός όρος είναι υποάνθρωπος ή υπάνθρωπος, γιατί δεν πρόκειται περί εξέλιξης ή ανέλιξης του ανθρωπίνου είδους αλλά, αν συμβεί (μην ταράσσεσθε δεν πρόκειται να συμβεί! Έχουν γνώση οι “Φύλακες”!) θα πρόκειται περί καθολικής μετάβασης όλων των εναπομεινάντων ανθρώπων στο πάτριον έδαφος των ματριξιανών, το “Ταρτάρου Πατρώον Έρεβος”, όπως θαυμάσια το αποκάλεσαν, σαν να το έβλεπαν μπροστά τους και μάλλον το έβλεπαν, οι πρόγονοι μας, οι υπέρ-οχοι, (οι υπερέχοντες) διαχρονικοί ΕΛΛΗΝΕΣ!

Κανείς ποτέ δε θα μπορέσει να προσθέσει κάτι ως προς τη γνώση και τη φύση του μάτριξ από τον Πλάτωνα που τόσο αριστοτεχνικά το έχει περιγράψει στο “μύθο” του σπηλαίου. Και ο Χριστός, συμβολικά, σε ένα σπήλαιο γεννήθηκε, -οποία σύνδεση Πλάτωνα και Ιησού, για όσους βλέπουν έστω και αμυδρά το Φως έξω από τη σπηλιά! Αλλά έσπασε όλους τους περιορισμούς του σπηλαίου/μάτριξ και τελικά ανελήφθη. Και δίδαξε με το ζωντανό Του παράδειγμα και το λόγο Του όλη την ανθρωπότητα πώς να τους σπάσει κι αυτή.

Ας δούμε για παράδειγμα πόσο αυστηρός ήταν ο Χριστός στο θέμα των σαρκικών ηδονών. Ακόμα και το μάτι σου, είπε, αν σε σκανδαλίζει σε συμφέρει να το βγάλεις, παρά να χάσεις την ψυχή σου. (Ματθ. 5/29) Άρα μας προειδοποιεί αφ’ ενός ότι η εκτός φύσης και μέτρου ηδονή θα μας οδηγήσει σε απώλεια της ψυχή μας. Και αφ’ ετέρου μας βεβαιώνει ότι δε φτερουγίζει (αναλήπτεται) το σώμα έξω από το μάτριξ, αλλά η ψυχή . Κι αν δε θέλει να πετάξει, δηλαδή καλοπερνάει στη φυλακή και τη χτίζει και για άλλους, παίρνει την κατηφόρα για όλο και πυκνότερα πεδία ύλης, “πύρ εξώτερον” τα ονόμασε ο Χριστός. Εκεί η ψυχή χάνει την αληθινή της θέση και φύση, που είναι το αιώνιο Φως.

Είμαι κάθετα αντίθετη σε όσους νομίζουν ότι ο Χριστός έχει συμβάλει στο να παραμένει η ανθρωπότητα μέσα στη φυλακή της, του οποίου όλη η ζωή και η διδασκαλία Του δεν είναι “παρά μάθημα ες αεί” τού πώς να περισώσει ο άνθρωπος τη ψυχή του από τον λεγόμενο δεύτερο θάνατο. Και είπαμε τι σημαίνει αυτό.

Όλοι αυτοί, αν δεν είναι εμβόλιμοι για να διαιρούν τον ελληνικό λαό, ή έχουν πλήρη άγνοια ή συγχέουν τις “μεταλλάξεις”, που προήλθαν από την διείσδυση των ματριξιανών στο αρχιιερατείο του “χριστιανισμού”, με την αυθεντική διδασκαλία Χριστού. Φίλοι μου, όσοι σκέπτεσθε έτσι, ας γνωρίζετε ότι ο Λόγος είναι ο αυτός στους αιώνες. Όποια έγχρονη μορφή λόγου και αν πάρει, είναι πάντα Φως. Μην μπερδεύεστε με τις ταμπέλες!

Επιστρέφω στο “μύθο” του Πλάτωνα. Τώρα κατανοούμε ότι σε αυτόν τον “μύθο” πρέπει να αντικαταστήσουμε τις δύο διαστάσεις που μόνον αυτές έβλεπαν οι κάτοικοι του σπηλαίου, με τις τρεις διαστάσεις του κόσμου “μας”, τις οποίες και μόνον, ως τώρα, αντιλαμβανόμαστε. Συν μία, που είναι ο χρόνος, ο οποίος δεν υπάρχει αυθύπαρκτα, παρά μόνον σε συνδυασμό με τις τρεις διαστάσεις και τις υλικές μεταβολές που συμβαίνουν εκεί.

Μέσα λοιπόν στο σπήλαιο των τριών διαστάσεων και της ψευδαίσθησης της τέταρτης, του χρόνου, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τίποτα από την πέμπτη διάσταση, πόσο μάλλον από τις ακόμα πιο λεπτοφυείς κραδασμικά και υλικά “Ουράνιες” διαστάσεις.

Συμβολικός είναι ο όρος “Ουράνιες”, γιατί δεν μπορούν να περιγραφούν αλλιώς. Και όσοι απορρίπτουν τυχόν τον Πλάτωνα από μεταφυσική άποψη, ας θυμηθούν ότι ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει ότι , εν σώματι ή εκτός -δεν το αντελήφθη- έφτασε μέχρι τρίτου “Ουρανού” (Β’ Κορ. 12/1-6 ) Είπαμε ήδη, ο Λόγος-Αλήθεια είναι ο Αυτός στους αιώνες και είναι κοινή η “λαλιά” όσων Τον εκφράζουν πραγματικά, έστω και αν ακόμη βλέπουν “δι’ εσόπτρου εν αινίγματι” (Α’ Κορ,13/12), όπως συμβαίνει στην τρισ/τετρα/διάστατη φυλακή μας.

Τώρα στον πλανήτη διεξάγεται η τελική μάχη μεταξύ των ανθρώπων που έχουν αρχίσει να διακρίνουν το Φως έξω από τη σπηλιά/μάτριξ και των κατασκευστών των τειχών του μάτριξ. Με τη βοήθεια αυτού του Φωτός έχουν αρχίσει να κατανοούν βαθιά τι ακριβώς συνέβαινε στον πλανήτη μας και πώς ακριβώς κορυφώνεται η τελική μάχη. Όσοι δεν έχουν αρχίσει να βλέπουν μέσω αυτού του Φωτός, έχουν μαύρα μεσάνυχτα για το τι πραγματικά συμβαίνει αυτήν τη στιγμή στον πλανήτη.

Είναι να φρίττει κάποιος με το τι λέγεται ή γράφεται από τους σκόπιμα παραποιούντες τα γεγονότα στις ΗΠΑ -αυτοί γνωρίζουν, αλλά είναι ματριξιανοί, που το μαύρο το εμφανίζουν πάντα ως άσπρο. Ή λέγεται η γράφεται και από αυτούς που βρίσκονται σε πραγματική άγνοια, γιατί η ψυχή τους δεν έχει κανένα άνοιγμα προς το Φως, έστω κι αν κατέχουν πολλές γνώσεις που αφορούν τον τρισ/τετρα/διάστατο κόσμο μας.

Ας τονιστεί ότι δεν είναι τόσο αυτός ο “κόσμος-μάτριξ” που μας κρατάει φυλακισμένους, αλλά κυρίως εκείνοι που εμποδίζουν τους τρόπους με τους οποίους κάποιος φτερουγίζει έξω από αυτόν, που συμβολικά τους ονόμασα “τείχη”. Εκείνοι που εμποδίζουν τον άνθρωπο να ενατενίσει προς την Ουράνια πατρίδα του, προς τον άχρονο χρόνο και τον άχωρο χώρο του Αγίου Πνεύματος.

Γι’ αυτό οι “τέκτονες” των τειχών του μάτριξ είναι ορκισμένοι εχθροί του Χριστού, που με τόση καθαρότητα έδειξε την οδό διαφυγής.“Εγώ ειμί η Οδός” είπε, δηλαδή η Χριστοποίηση μας, η διά Χριστού θέωση μας, είναι η οδός διαφυγής και η αιώνια ελευθερία μας. Τον μισούν με μίσος που μόνον ανθρωποδαίμονες σαν αυτούς μπορούν να νιώσουν.

Έχω την απόλυτη βεβαιότητα ότι στη μάχη που διεξάγεται οι θείες Δυνάμεις, δε θα επιτρέψουν να νικήσει το σκοτάδι και να κατακλύσει τον πλανήτη μας. Μια πρώτη νίκη θα είναι η νίκη του Προέδρου Τραμπ και της ευρύτερης ομάδας ανθρώπων που τον αγαπούν και τον υποστηρίζουν. Απλά επειδή κατανοούν, περισσότερο ή λιγότερο, τι σημαίνει η μάχη που δίνεται αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο τον πλανήτη. Οι ΗΠΑ ήταν και θα παραμείνουν για πολύ ακόμη το παγκόσμιο κέντρο δύναμης. Το απέδειξαν περίτρανα με τον νικηφόρο αγώνα που δίνουν ενάντια στις παγκόσμιες καμπαλικές δυνάμεις ή “βαθύ κράτος” στις ΗΠΑ -και παντού!

Και ποιος σωστός άνθρωπος δε θα χαρεί από τα τρίσβαθα της ψυχής του αν αυτή η χώρα, το απόλυτο όργανο του σκότους και των σατανικών/καμπαλικών δυνάμεων, περάσει στην εξουσία του Φωτός και των θείων δυνάμεων; Και αυτό έχω τη βεβαιότητα ότι ήδη συντελείται.

Μόνον αυτή η χώρα και ο “νεαρός” ιστορικά λαός της, που αποδεικνύεται ότι είναι ένας πολύ δυναμικός λαός, θα μπορούσαν να είναι το κεντρικό πεδίο της μάχης που διεξάγεται. Όλα τα πνευματικά πτώματα του πλανήτη είχαν συγκεντρωθεί κατ’ εξοχήν εκεί και η πτωμαΐνη τους έπνιγε όλη την ανθρωπότητα, που ασφυκτιούσε και σπάραζε.

Άλλ’ όμως, “όπου το πτώμα εκεί επισυναχθήσονται και οι αετοί”!(Ματθ. 24/28) Επισυνάχθησαν αετοί, έβαλαν μπροστά τον Ντόναλντ Τζ. Τράμπ και ήδη μπροστά στα μάτια μας η καμπαλική πυραμίδα, που στεγάζει όλους τους κατασκευαστές των τειχών του μάτριξ και πολλούς ακόμα υποτακτικούς και κολλητούς τους, παίρνει φωτιά.

Ωστόσο η μάχη για την “εν δυνάμει” Φωτεινή ανθρωπότητα δεν τελείωσε. Θα έλεγα πως θα συνεχιστεί με αρκετή ένταση για αρκετό καιρό ακόμα. Γιατί στον πλανήτη μας δεν πρέπει να μείνει ενεργός ούτε ένας καμπαλιστής. Oύτε ένας που επεδίωκε ή συνεργαζόταν να πνίξει την ψυχή και το πνεύμα των ανθρώπων και να πιει το ενεργειακό δυναμικό του μόχθου και του πόνου τους ως αδιαφιλονίκητος επικυρίαρχος. Και δη επικυρίαρχος με εξουσία από το απόλυτο σκοτάδι.

Τώρα η Ελλάδα οι αληθινοί Έλληνες πρέπει να αναζητήσουν το ρόλο τους μέσα στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται. Κυρίως τον πνευματικό της ρόλο. Επειδή αυτόν το ρόλο είχε και αυτόν πρέπει να ξαναπάρει η Ελλάδα: του πνευματικού ηγέτη της ανθρωπότητας. Και δεν μπορεί να συμβεί αν όλος ο γνήσιος Ελληνισμός δεν είναι ολόκληρος παρών, εδώ και τώρα. Διά του Λόγου που διαχρονικά έχει εκφράσει. Χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς κανενός γνήσιου εκφραστή του Λόγου, αρχαιότερου ή νεότερου.

Όμως πριν από αυτό πρέπει να καθαρίσουμε τη γη της πατρίδος μας από τα σατανικά καμπαλιστικά φίδια, όποια θέση και αν κατέχουν. Το έργο αυτό δεν είναι εύκολο. Γιατί θα αμυνθούν με χίλιους δύο σκοτεινούς τρόπους, ποντάροντας στην άγνοια και αφέλεια του ελληνικού λαού. Έτσι τον κατάντησαν, (με τους τρόπους που αναφέραμε): από πνευματικό ηγέτη της ανθρωπότητας σκουπιδοφάγο των τηλεοπτικών αποβλήτων.

Για το έργο αυτό χρειάζεται θάρρος και αποφασιστικότητα, χρειάζεται ενότητα όλων των υγιών πατριωτικών δυνάμεων, γερό “τιμόνι” και κυρίως ανυστεροβουλία και παραμέριση κάθε εγωϊστικού κινήτρου. Η εποχή δε σηκώνει αυτοπροβολές και αρχηγιλίκια.

Μόνον οι “εκ των άνω επίλεκτοι” θα προβληθούν για να επιτελέσουν το έργο που πρέπει. Αν δεν είστε μέσα σε αυτούς, περιττή κάθε αυτοπροβολή σας! Η εποχή επιτάσσει: μακριά από τους αυτοπροβαλλόμενους ως ικανούς να καθαρίσουν την κόπρο που θανατώνει τη χώρα. Οι ικανοί θα το επιτελέσουν χωρίς πολλά λόγια και φανφάρες.

Εδώ στην Ελλάδα, όπως σε κάθε χώρα, κάποιοι κορυφαίοι καμπαλιστές θα “αποχωρήσουν” από θέσεις πολιτικής ή θεσμικής εξουσίας. Αλλά ακόμα και αν δεν αποχωρήσουν, μέσα στο “γενικό χαμό” τους, θα αποδυναμωθούν πάρα πολύ. Δεν είδατε ο Ιερώνυμος, μόλις έμαθε τα νέα για το Βατικανό, πήρε στροφή 180 μοιρών. Κι εκεί που είχε πάει χωρίς εγκόλπιο να “καλωσορίσει” τους μουσουλμάνους στην πατρίδα μας, άρχισε τώρα να κατηγορεί τον Ισλαμισμό ότι είναι πολιτική οργάνωση και όχι θρησκεία. Όμως ο Ισλαμισμός είναι και τα δύο. Και το γνωρίζει πολύ καλά. Ωστόσο, είναι πολύ αργά πια για παιχνίδια τέτοιου είδους.

Και κάτι ακόμα. Η εποχή για δράση είναι εδώ και τώρα. Στη βράση κολλάει το σίδερο. Όταν το ημιθανές “πολιτικό σώμα” θα σβήνει οριστικά, τότε κάποιοι γνήσιοι Έλληνες πρέπει να είναι έτοιμοι να εμποδίσουν κάποιο νεκραναστημένο πολιτικό πτώμα να πάρει την εξουσία. Σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να συστρατευτούμε όλοι και κυρίως οι απλοί πατριώτες πολίτες.

Εξ’ άλλου τώρα που αποκαλύφθηκε ότι το ΝΑΤΟ ήταν υπό καμπαλική εξουσία και οσονούπω θα διαλυθεί, όπως ακριβώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ελευθερώνονται από κάθε “δεσμό” τα πατριωτικά αισθήματα των Ελλήνων αξιωματικών. Και ένας όρκος υπερέχει: αυτός για την εξασφάλιση της ελευθερίας της Πατρίδος από εξωτερικούς, αλλά και εσωτερικούς εχθρούς. Και οι δεύτεροι είναι οι πιο επικίνδυνοι ως οι πιο ύπουλοι. Και πρέπει να σταματήσουν να καμώνονται πως δεν τους βλέπουν! Αλλιώς είναι και οι ίδιοι υπεύθυνοι ενώπιον του Ελληνικού λαού.

Η ανθρωπότητα με πνευματική εμπροσθοφυλακή τους γνήσιους Έλληνες πρέπει να τρέξει ολοταχώς προς το θείον Υπερώον, το οποίο προεικόνισε ο Χριστός, όταν είπε στους μαθητές Του ότι ο Υδροχόος θα τους οδηγήσει στο Υπερώον όπου όλοι μαζί θα συναντηθούν/ούμε. Τι συμβολίζει η λέξη “Υπερώον”, ποιο είναι δηλαδή το πνευματικό Υπερώον το αφήνω στη γνώση ή την αναζήτηση σας. Ένθερμη ας είναι η προσπάθεια μας να ανοίξει η θύρα του θείου Υπερώου. Όλα τα παιδιά του Φωτός, συνάντηση εκεί! Γένοιτο!

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ

Είναι οι ίδιοι που θέλουν να μας σώσουν από τον κορωνοϊό που έσπειραν γκλομπαλιστικά!

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝ!

ΕΘΝΙΚΑ. – 13 Ιαν 2021 – 11:53

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΟΥΝ!

ΠΗΓΗ:https://www.triklopodia.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b5%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%bf%cf%85%ce%bd/

ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΟ…

ΕΟΚ ΚΑΙ ΝΑΤΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ!

Όμοιος ομοίω αεί πελάζει. Πανευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού για την προστασία της “ζωής μας”. Οι αυτοεκλεγόμενοι, άθεοι, καπιταλιστές της Ευρωεπιτροπής στέργουν για μας!!!!!!!!!

Πιστοποιητικό εμβολιασμού: Η Πρόεδρος της Κομισιόν καλωσορίζει την πρόταση Μητσοτάκη

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα   –   Πνευματικά Δικαιώματα  Armando Franca/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
Μέγεθος Κειμένου Aa Aa

Καταρχήν θετική εμφανίστηκε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, στην πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για κοινό ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, (που αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2021), η κυρία Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η πρόταση του Έλληνα πρωθυπουργού θα συζητηθεί την ερχόμενη εβδομάδα στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ε.Ε.

Σημείωσε μάλιστα ότι υπάρχουν περιθώρια και δυνατότητες να βρεθεί ισορροπία για όσους κάνουν το εμβόλιο και για όσους, όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν έχουν πρόσβαση στα εμβόλια.

«Χαιρέτησα θερμά την πρωτοβουλία του Έλληνα πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Πρώτα από όλα είναι απολύτως απαραίτητο όταν εμβολιαστεί κάποιος να έχει ένα πιστοποιητικό, είναι μια ιατρική αναγκαιότητα.Είναι αυτός ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Βεβαίως πρέπει εξίσου να αναγνωριστεί ότι αποτελεί μια απαίτηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οπότε είμαστε ξεκάθαροι».

«Ένα δεύτερο ερώτημα αποτελεί- κι αυτό σχετίζεται με πολιτική και νομική απόφαση – τι θα επιτρέπεται να κάνει κάποιος με αυτό το πιστοποιητικό», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν και σημείωσε πως «αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα συζητήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να έχουμε κοινούς κανόνες, όμως νομίζω ότι είναι πράγματι σημαντικό να βρίσκουμε πάντα τη σωστή ισορροπία».

Η κυρία Φον ντερ Λάιεν έδωσε και περισσότερες εξηγήσεις: «Για παράδειγμα μπορείς πάντα να συνδυάζεις είτε το πιστοποιητικό είτε ένα αρνητικό τεστ covid, εάν δεν είχες πρόσβαση στον εμβολιασμό έως εκείνη τη στιγμή. Υπάρχουν λοιπόν πιθανότητες να βρεθεί ισορροπία δίκαι και ισότιμη για όσους διαθέτουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού και για όσους δεν είχαν πρόσβαση στο εμβόλιο».

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Αντόνιο Κόστα, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να διασφαλιστεί η ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών εντός της Εηρώπης, με δεδομένο ότι αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Επίσης για χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ελλάδα ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις οικονομίες μας. Είναι λοιπόν καθοριστικό ενόψει του καλοκαιριού νιώθουμε ασφαλείς και ο κόσμος να νιώθει ασφαλής να ταξιδέψει στην Πορτογαλία και στην Ελλαδα φυσικά. Αυτό θα μπορούσε να γίνει με ένα αρνητικό τεστ, ή με το πιστοποιητικό εμβολιασμού, θα πρέπει να τις εξετάσουμε αυτές τις πιθανότητες», υπογράμμισε.

Ο κ. Κόστα αναγνώρισε κι εκείνος ότι το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη κοινή μορφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η έγκρισή του να γίνει το συντομότερο δυνατό, εί δυνατόν τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε την Τρίτη την Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει ένα τυποποιημένο πιστοποιητικό εμβολιασμού για να δοθεί μία ώθηση στην τουριστική βιομηχανία, η οποία έχει πληγεί από την πανδημία.

«Είναι επείγον να εκπονήσουμε κοινή συμφωνία για την θέσπιση πιστοποιητικού εμβολιασμού το οποίο θα γίνεται δεκτό σε όλες τις χώρες μέλη», έγραψε στην πρότασή του ο Έλληνας πρωθυπουργός τονίζοντας ότι «ένα τυποποιημένο πιστοποιητικό θα αποτελεί απόδειξη ότι ένα άτομο έχει επιτυχώς εμβολιαστεί».

Τι χρεία άλλων μαρτύρων έχουμε για την δήθεν πανδημία, τα lockdowns, τη διάλυση της μεσαίας τάξης και το φόνο 7δις ανθρώπων-προβάτων;

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2021

Η Αμερικανίδα Οικονομολόγος Κάθριν Όστιν Φιτς, πρώην υφυπουργός στέγασης στις ΗΠΑ, αποκαλύπτει το Σχέδιο πίσω από την “Πανδημία” _ (βίντεο – ελληνικοί υπότιτλοι)

ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ,

Εάν υπάρχει ένα βίντεο σήμερα που να απαντά στο “ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΟ 2020;” είναι το ακόλουθο. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεποιθήσεις του καθενός, το σύστημα που προσπαθούν να εγκαθιδρύσουν μας αφορά όλους, διότι θα ισοδυναμεί με δουλεία.

Η Κάθριν Όστιν Φιτς περιγράφει περιεκτικά τα σχέδια που κρύβονται πίσω από την τρέχουσα “πανδημία” προκειμένου να μεταβεί ο πλανήτης σε ένα νέο σύστημα τεχνοκρατίας και μετανθρωπισμού. Αναλύει το πώς οι κεντρικοί τραπεζίτες αποσύρουν το παλιό σύστημα του δολαρίου ως παγκόσμιου αποθεματικού νομίσματος και φέρνουν ένα νέο, όπου η κάθε οικονομική συναλλαγή θα είναι ηλεκτρονική, και πλήρως ελεγχόμενη. Αποκαλύπτει τους βασικούς πυλώνες αυτού του νέου συστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των ενέσεων, και το πώς γίνεται συστηματική προσπάθεια να μην αποκαλυφθεί στον κόσμο το πώς αυτοί οι πυλώνες θα ενωθούν για να φτιάξουν το νέο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.

Η Κάθριν Όστιν Φιτς είναι αμερικανίδα οικονομολόγος και πρώην υφυπουργός στέγασης στις ΗΠΑ. Είναι διευθύνουσα σύμβουλος του Solari Report.

ΠΗΓΗ:https://diodotos-k-t.blogspot.com/2021/01/blog-post_85.html

 

Όλοι οι άλλοι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων τι έχουν να πουν; Που συμφωνούν και που διαφωνούν με την Σοφία Ζαφειράτου;

Πρόεδρος Ιατρών Κεφαλλονιάς: Είναι ΡΙΣΚΟ ο εμβολιασμός, οι πολίτες αποφασίζουν, ΗΧΗΤΙΚΟ

H PFIZER δεν μας έχει ενημερώσει πλήρως για τα εμβόλια, όλα θα φανούν στην πορεία!!!

Η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Σοφία Ζαφειράτου, μίλησε για το εμβόλιο στον δημοσιογράφο, Σάκη Βούτο.

Μεταξύ άλλων, αφού ξεκαθάρισε πως χρειάζεται αρκετό χρονικό διάστημα για να «δούμε αποτελέσματα από την εφαρμογή του εμβολιασμού»,  ανέφερε πως «Δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει κάτι με το ξεκίνημα των εμβολιασμών», με τον δημοσιογράφο να την ρωτάει «Τότε γιατί κάνουμε το εμβόλιο» και εκείνη να απαντά, δείχνοντας πως κανείς δεν είναι σίγουρος για τα εμβόλια:

«Ακόμα και άνθρωποι, οι οποίοι θα έχουν λάβει την πρώτη δόση του εμβολίου, δεν σημαίνει ότι έχουν προφυλαχθεί από τον κορωνοϊό ή ότι δεν θα νοσήσουν. Δεν έχει μελετηθεί καν η συμπεριφορά των εμβολιασμένων σε σχέση με τον ιό. Δεν υπάρχουν μελέτες σχετικά με το πόση ανοσία μας δίνει το εμβόλιο. Είναι πάρα πολλά τα ερωτηματικά».

Στο 4.03 η κα Ζαφειράτου παραδέχτηκε ξανά «πως δεν υπάρχουν μελέτες, καθώς είναι πολύ μικρό το διάστημα που κυκλοφορούν τας εμβόλια», με τον δημοσιογράφο να αναφέρει πως ο γιατρός του είπε να μην κάνει το εμβόλιο επειδή έχει ζαχαροδιαβήτη και μπορεί να προκληθούν επιπλοκές λόγω των φαρμάκων που παίρνει.

Στο 4.40 η κα Ζαφειράτου σημειώνει πως «ο γιατρός δεν μπορεί να πάρει πλήρως την ευθύνη και να σας πει κάντε το εμβόλιο. Όλοι λένε πως έγκειται στον καθένα, αν κάνει το εμβόλιο ή όχι. Είναι συνταγματικό δικαίωμα του καθενός να αποφασίσει αν θα κάνει το εμβόλιο ή όχι».

Ο δημοσιογράφος παρενέβη λέγοντας πως δεν θα επιτρέπονται τα ταξίδια χωρίς εμβολιαστική βεβαίωση: «Με ποιο δικαίωμα θα μου πουν, δεν ταξιδεύεις;;;».

«Αυτό θα πρέπει να το απαντήσουν οι Συνταγματολόγοι», του απάντησε η ιατρός, ξεκαθαρίζοντας πως «ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός».

Στο 9.21 η γιατρός αναφέρει πως δεν έχει αποδειχθεί ότι εμβόλιο θα μπορέσει να καλύψει την όποια μετάλλαξη του ιού, για την οποία μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης. Είπε πως υπάρχουν μόνο εικασίες. «Το εμβόλιο της γρίπης (για παράδειγμα) σε περίπτωση που μεταλλαχθεί ο ιός μπορεί και να μην μας καλύψει καθόλου. Δεν έχουμε καμία εμπειρία στο συγκεκριμένο εμβόλιο», υπογράμμισε η κα Ζαφειράτου, εντείνοντας τις ανησυχίες πως ουσιαστικά με τα εμβόλια για τον κορωνοϊό πειραματιζόμαστε με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

«Η Pfizer έστειλε έντυπα για το εμβόλιο, αλλά αφήνει αναπάντητα ερωτήματα και αναφέρει πως πολλά δεν έχουν μελετηθεί, καθώς δεν έχει δοθεί το κατάλληλο χρονικό περιθώριο», σημειώνει στο 11.50.

Από το 13.10 αναφέρει πως η «ιατρική λογική» των εμβολίων λέει πως «έχοντας κάνει το εμβόλιο σε περίπτωση που νοσήσουμε, δεν θα οδηγηθούμε σε ΜΕΘ. Ωστόσο αυτό, θα ισχύσει εφόσον δεν έχει υπάρξει μετάλλαξη του ιού. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο που μας λένε. Όλα τα άλλα θα αποδειχθούν στην πορεία».

Τέλος, αφού κάνει αναφορά στους υγειονομικούς και τα εμβόλια, αναφέρει από το 15.30 ε σχέση με τους πολίτες πως «έγκειται στην προσωπική βούληση, ελευθερία και το συνταγματικό δικαίωμα του καθενός να αποφασίσει εάν θέλει να πάρει το ρίσκο του εμβολιασμού ή όχι», μια φράση που ενδεχομένως τα λέει όλα!

ΠΗΓΗ:https://www.el.gr/ygeia/proedros-iatron-kefallonias-oi-polit/

Ιδού τι περιέχει το εμβόλιο της AstraZeneca το οποίο σας αναφέραμε λίγο πιο πίσω 13/1/2021

Τι περιέχει το εμβόλιο από την AstraZeneca, σε ένα πολύ διαφωτιστικό 5λεπτο βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους.

 

 

Το βίντεο το είχαν κατεβάσει από την ιστοσελίδα της Κορίνας Λιμνιούδη το βρήκαμε στον ΔΙΟΔΟΤΟ

Κατά τα άλλα ο κορωνοϊός ήταν μια τυχαία μετάλλαξη από νυχτερίδα της χουντικής κομμουνοΚίνας

Αποκαλύψεις-σοκ Μ.Πομπέο: «Ο κορωνοϊός προήλθε από εργαστήριο στην Κίνα - Τον μελετούσαν από το 2016!»

Αποκαλύψεις-σοκ Μ. Πομπέο: «Ο κορωνοϊός προήλθε από εργαστήριο στην Κίνα – Τον μελετούσαν από το 2016!»

Επιβεβαίωση pronews.gr

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο αποκάλυψε νέες μυστικές πληροφορίες από την Κοινότητα Πληροφορίων των ΗΠΑ, οι οποίες φαίνεται να επιβεβαιώνουν πως ο κορωνοϊός προήλθε από το εργαστήριο ιολογίας της Γιουχάν, το οποίο μελετούσε πανομοιότυπο ιό από το 2016! 

Οι αποκαλύψεις αυτές έγιναν με αφορμή την επίσκεψη ομάδας του ΠΟΥ στη Γιουχάν για να ερευνήσουν την προέλευση του ιού.

«Το Πεκίνο συνεχίζει σήμερα να αποκλείει ζωτικής σημασίας πληροφορίες που οι επιστήμονες χρειάζονται για να προστατεύσουν τον κόσμο από αυτόν τον θανατηφόρο ιό και τον επόμενο», δήλωσε ο Πομπέο, καθώς αποκάλυψε προηγουμένως απόρρητες πληροφορίες που εμπλέκουν το Ινστιτούτο Ιολογίας της Οουχάν με την προέλευση της πανδημίας.

Μεταξύ των νέων πληροφοριών, περιλαμβάνονται οι πληροφορίες ότι οι ερευνητές στο εργαστήριο αρρώστησαν το φθινόπωρο του 2019 με συμπτώματα COVID-19, ότι οι επιστήμονες εκεί εργάζονταν πάνω σε έναν κορωνοϊό νυχτερίδας που είναι κατά 96,2% όμοιος γενετικά με τον ιό που προκαλεί την COVID και ότι το εργαστήριο έχει μυστικούς δεσμούς με τον κινεζικό στρατό.

Ο Πομπέο δήλωσε πως ήταν ένας φυσικός ιός που διέφυγε κατά λάθος από το εργαστήριο μέσω ασταθών πρωτοκόλλων ασφαλείας. 

Αυτό ήταν κάτι που το Pronews.gr είχε αναφέρει από τον Απρίλιο(!) φέρνοντας στην επιφάνεια έκθεση Κινέζων ερευνητών η οποία υποστηρίζει ακριβώς αυτό και  «κατέβηκε» άρον-άρον, πιθανώς μετά από πιέσεις του Πεκίνου.

«Οι τυχαίες λοιμώξεις στα εργαστήρια έχουν προκαλέσει αρκετές προηγούμενες εκδηλώσεις ιών στην Κίνα και αλλού, συμπεριλαμβανομένης της επιδημίας SARS το 2004 στο Πεκίνο που μόλυνε εννέα ανθρώπους και σκοτώνοντας έναν», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ σε ενημερωτικό έγγραφο.

Η πιο συγκλονιστική αποκάλυψη στην ενημέρωση του Πομπέο ήταν η πληροφορία που υποδηλώνει ότι οι εργαζόμενοι στο εργαστήριο της Ουχάν αρρώστησαν με «συμπτώματα σύμφωνα με την COVID-19 και τις κοινές εποχιακές ασθένειες» το φθινόπωρο του 2019, μήνες πριν ξεσπάσει η επιδημία στην Ουχάν.

«Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία του δημόσιου ισχυρισμού του ανώτερου ερευνητή του εργαστηρίου (Shi Zhengli) ότι υπήρχε ‘μηδενική μόλυνση’ μεταξύ του προσωπικού και των εκπαιδευόμενων με ιούς SARS-CoV-2 ή SARS», δήλωσε ο Πομπέο.

Ο Πομπέο αποκάλυψε επίσης ότι οι ερευνητές στο εργαστήριο μελετούσαν ένα κορωνοϊό νυχτερίδας γνωστό ως RaTG13, «τουλάχιστον από το 2016».

Το στέλεχος RaTG13 αναγνωρίστηκε από το εργαστήριο της Ουχάν ως το γενετικώς πλησιέστερο δείγμα στον SARS-CoV-2, με ομοιότητα 96,2%.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι το εργαστήριο έλαβε το RaTG13 από μια σπηλιά στην επαρχία Γιουνάν το 2013, αφού αρκετοί ανθρακωρύχοι πέθαναν εκεί από «ασθένεια σαν το SARS».

Ο Πομπέο ισχυρίστηκε επίσης ότι αν και φαινομενικά είναι μη στρατιωτικός θεσμός, το εργαστήριο της Ουχάν έχει εργαστεί σε «μυστικά έργα με τον στρατό της Κίνας».

«Το WIV έχει εμπλακεί σε διαβαθμισμένες έρευνες, συμπεριλαμβανομένων πειραμάτων σε ζώα, εκ μέρους του κινεζικού στρατού τουλάχιστον από το 2017», ανέφερε και κάλεσε το Πεκίνο να επιτρέψει στην ομάδα έρευνας του ΠΟΥ να ενεργήσει ελεύθερα για να συνεχίσει την έρευνά τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο εργαστήριο.

ΠΗΓΗ:https://www.pronews.gr/kosmos/diethnis-politiki/954532_apokalypseis-sok-mpompeo-o-koronoios-proilthe-apo-ergastirio-stin