Οι Οικουμενιστές θα εξαλείψουν τα πάντα ως και το Αγιοτριαδικό δόγμα όπως ζητούσε ο Σιάκωβος Αμερικής!

Σε κείμενο του πατρός Νικηφόρου Ζήση το οποίο ήδη δημοσιεύσαμε με τον τίτλο ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΝΑΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟ αναφέρονται τα κάτωθι:

Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα ὅμως καί τό Πάσχα εἶναι κατ᾽ ἐξοχήν ἀντιϊουδαϊκές ἑορτές καί ἐκδηλώσεις, τά λειτουργικά κείμενα εἶναι γεμᾶτα ἀπό βαρύτατους χαρακτηρισμούς ἐναντίον τῶν Ἑβραίων. Ἐδῶ καί πολλά χρόνια οἱ οἰκουμενιστές μεθοδεύουν τήν κάθαρση τῶν λειτουργικῶν κειμένων ἀπό ἐκτιμήσεις καί χαρακτηρισμούς εἰς βάρος ἄλλων θρησκειῶν, και ἔχουν συσταθῆ μάλιστα καί εἰδικές ἐπιτροπές λειτουργιολόγων γιά τόν σκοπό αὐτό. Ἤδη στά ἐγκώμια τῆς Μ. Παρασκευῆς ἡ «Ἀποστολική Διακονία» στίς ἐκδόσεις της ἔχει ἀπαλείψει τροπάρια ἀντιεβραϊκά. Μήπως λοιπόν θά γίνει καί ἑορτολογική κάθαρση; Μήπως θά ἀφήσουν μόνον ἑορτές ὁμολογιακά καί θρησκειολογικά οὐδέτερες στά πλαίσια ἑνός οἰκουμενιστικοῦ ἑορτολογίου, στήν ἀρχή διαχριστιανικοῦ καί μετά διαθρησκειακοῦ, ὅπου θά ὑμνεῖται ὁ ΜΑΤΣ (=Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος) τῶν Mασόνων;

Καιρός λοιπόν να αναφερθούμε σε κάποια  από τα εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής την οποία φέτος την εορτάσαμε κλειμένοι τα σπίτια μας χωρίς να μας επιτραπεί να προσκυνήσουμε καν τον επιτάφιο.

 

Λαμπρή ή Μεγάλη Παρασκευή;

ΣΤΑΣΙΣ ΠΡΩΤΗ

Αλαζών Ισραήλ, μιαιφόνε λαέ, τι παθών τον Βαρραβάν  ηλευθέρωσας, τον Σωτήρα δε παρέδωκας Σταυρώ;

Φθονουργέ, φονουργέ, και αλάστωρ (ασεβέστατε) λαέ, καν σινδόνας και αυτό το σουδάριον αισχύνθητι, αναστάντος του Χριστού.

ΣΤΑΣΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑ

Αραβιανόν, (άγριον και διεστραμμένον ωσάν τους Άραβες) σκολιώτατον γένος Εβραίων, έγνως την ανέγερσιν του ναού δια τι κατέκρινας τον Χριστόν;

Καν τους εκ νεκρών, επαισχύνθητε, ω Ιουδαίοι, ους ο ζωοδότης ανέστησεν, ον υμείς εκτείνατε φθονερώς.

Χλαίναν εμπαιγμού τον Κοσμήτορα πάντων ενδύεις (γένος των Εβραίων), ος τον ουρανόν κατηστέρωσε και την γην εκόσμησε θαυμαστώς.

Ράπισμα χειρών, Χριστού δέδωκαν (οι ασεβείς σταυρωταί Εβραίοι) εν σιαγόνι, του χειρί τον άνθρωπον πλάσαντος, και τας μύλας θλάσαντος του θηρός.

Καν τους εκ νεκρών επαίσχυντε, ω Ιουδαίοι, ο ζωοδότης ανέστησεν, ον υμείς εκτείνατε φθονερώς.

ΣΤΑΣΙΣ ΤΡΙΤΗ

Ους έθρεψε το μάννα, εκίνησαν την πτέρναν κατά του ευεργέτου.

Ους έθρεψε το μάννα, φέρουσι τω Σωτήρι, χολή άμα και όξος.

Ω της παραφροσύνης, και της Χριστοκτονίας, της των προφητοκτόνων!

Κατά τον Σολομώντα, βόθρος βαθύς το στόμα, Εβραίων παρανόμων.

Εβραίων παρανόμων, εν σκολιαίς πορείαις, τρίβολοι και παγίδες.

Συναπολούνται πάντες, οι σταυρωταί σου, Λόγε, Υιέ Θεού παντάναξ.

Διαφθοράς εις φρέαρ, συναπολούνται πάντες, οι άνδρες των αιμάτων.

Ικρίω προσεπάγης (εστερεώθηκες με καρφιά επάνω στο ικρίωμα) ο πάλαι τον λαόν σου στύλω νεφέλης σκέπων (συ που σκέπαζες με νεφέλη τον εξελθόντα εκ της Αιγύπτου λαό σου Ισραήλ).

Σ,γ,: Το γαρ περισσόν εκ του πονηρού εστί.

Ευαγγελάτος Γεώργιος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.