Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) επί προσφυγής Τσέχων γονέων το 2013

Η υποχρεωτικότητα του παιδικού εμβολιασμού δεν παραβιάζει το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής!

Vavřička κ.α. κατά Τσεχικής Δημοκρατίας της 08.04.2021 (αριθ. προσφ. 47621/13 και πέντε άλλες προσφυγές)

Βλ. εδώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υποχρεωτικός παιδικός εμβολιασμός και δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.

Στην Τσεχική Δημοκρατία υπάρχει γενικό νομικό καθήκον εμβολιασμού παιδιών από εννέα ασθένειες, οι οποίες είναι γνωστές στην ιατρική επιστήμη. Η συμμόρφωση με το καθήκον δεν μπορεί να επιβληθεί με τη βία. Στους γονείς που δεν συμμορφώνονται, χωρίς κάποιο βάσιμο λόγο, μπορούν να επιβληθούν πρόστιμα. Παιδιά που δεν έχουν εμβολιαστεί δεν γίνονται δεκτά στα νηπιαγωγεία (με εξαίρεση όσα δεν μπορούν να εμβολιαστούν για λόγους υγείας).

Στην προκειμένη υπόθεση, επιβλήθηκε πρόστιμο στον πρώτο προσφεύγοντα λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού σε σχέση με τα δύο παιδιά του. Όλοι οι άλλοι προσφεύγοντες δεν έγιναν δεκτοί  στο νηπιαγωγείο για τον ίδιο λόγο.

Το Δικαστήριο επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τη νομολογία του, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, ως ακούσια ιατρική παρέμβαση, αντιπροσωπεύει μια παρέμβαση στη φυσική ακεραιότητα και ως εκ τούτου αφορά το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, που προστατεύεται από το άρθρο 8 της ΕΣΔΑ.

Αναγνώρισε ότι η τσεχική πολιτική επιδίωκε τους νόμιμους στόχους της προστασίας της υγείας καθώς και των δικαιωμάτων τρίτων, επισημαίνοντας ότι ο εμβολιασμός προστατεύει τόσο τους ίδιους που το κάνουν όσο και αυτούς που δεν μπορούν να εμβολιαστούν για ιατρικούς λόγους και συνεπώς βασίζονται στην ανοσία της αγέλης για προστασία κατά σοβαρών μεταδοτικών ασθενειών. Θεώρησε επίσης ότι το κράτος είχε μεγάλο «περιθώριο εκτίμησης» για το εν λόγω ζήτημα.

Σημείωσε ότι στην Τσεχική Δημοκρατία η υποχρέωση εμβολιασμού υποστηρίχθηκε έντονα από τις αρμόδιες ιατρικές αρχές. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αντιπροσωπεύει την αρχή   κοινωνικής ανάγκης προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας από τις εν λόγω ασθένειες και για την αποφυγή οποιασδήποτε πτωτικής τάσης στο ποσοστό εμβολιασμού μεταξύ των παιδιών.

Η απόφαση τόνισε ότι σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, τα συμφέροντά τους πρέπει να είναι υψίστης σημασίας. Όσον αφορά την ανοσία, ο στόχος πρέπει να είναι η προστασία κάθε παιδιού από σοβαρές ασθένειες, μέσω του εμβολιασμού ή μέσω της ανοσίας της αγέλης. Η Τσέχικη υγειονομική πολιτική ως εκ τούτου,  μπορεί να θεωρηθεί ότι συνάδει με τα συμφέροντα των παιδιών, τα οποία βρίσκονταν στο επίκεντρο.

Το Δικαστήριο εξέτασε επίσης την αναλογικότητα της πολιτικής των εμβολίων. Σε γενικό επίπεδο, σημείωσε το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο του καθήκοντος εμβολιασμού, των υφιστάμενων εξαιρέσεων από αυτόν και των διαδικαστικών διαθέσιμων εγγυήσεων.  Επιπλέον, όσον αφορά τις συγκεκριμένες συνθήκες των προσφευγόντων , σημείωσε ότι το πρόστιμο που επιβλήθηκε στον κ. Vavřička δεν ήταν υπερβολικό. Παρόλο που η μη εγγραφή των παιδιών στο σχολείο σήμαινε την απώλεια μιας σημαντικής ευκαιρίας να αναπτύξουν τις προσωπικότητές τους, αποτελούσε ωστόσο ένα προληπτικό παρά τιμωρητικό μέτρο και ήταν χρονικά περιορισμένο, καθώς όταν θα έφταναν στην ηλικία της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο δεν θα επηρεαζόταν από την κατάσταση εμβολιασμού τους.

Κατά συνέπεια, τα μέτρα που κατήγγειλαν οι προσφεύγοντες βρισκόταν σε λογική σχέση αναλογικότητας με τους νόμιμους σκοπούς που επιδιώκει το τσεχικό κράτος (για προστασία από ασθένειες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία) μέσω του καθήκοντος εμβολιασμού.

Το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι, εν τέλει, το ζήτημα που έπρεπε να καθοριστεί δεν ήταν αν μια διαφορετική, λιγότερο αυστηρή πολιτική, θα μπορούσε να υιοθετηθεί, όπως σε ορισμένα άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αντίθετα, το ζήτημα ήταν εάν, προβαίνοντας στη συγκεκριμένη εξισορρόπηση, οι τσεχικές αρχές υπερέβησαν το ευρύ περιθώριο εκτίμησής τους σε αυτόν τον τομέα. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα επίμαχα μέτρα θα μπορούσαν να θεωρηθούν «απαραίτητα σε μια δημοκρατική κοινωνία».

Το ΕΔΔΑ αποφάνθηκε με πλειοψηφία (16 ψήφοι έναντι 1), ότι δεν υπήρξε παραβίαση του δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής (άρθρου 8 της ΕΣΔΑ).

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Η Προσφυγή με αρ. 47621/13 (Vavřička κατά Τσεχικής Δημοκρατίας) κατατέθηκε στις 23 Ιουλίου 2013 από τον Pavel Vavřička, Τσέχο υπήκοο, ο οποίος γεννήθηκε το 1965.

Το 2003 επιβλήθηκε πρόστιμο στον κ. Vavřička επειδή αρνήθηκε να εμβολιάσει τα δύο παιδιά του, τότε 14 και 13 ετών, κατά της πολιομυελίτιδας, της ηπατίτιδας Β και του τετάνου, όπως απαιτείται βάσει της εθνικής νομοθεσίας (Νόμος περί Προστασίας της Δημόσιας Υγείας αρ. 258/2000 και διάταγμα του Υπουργείου Υγείας αρ. 439/2000). Οι εφέσεις που κατατέθηκαν από τον κ. Vavřička κατά της απόφασης απορρίφθηκαν από τα εθνικά δικαστήρια.

Η Προσφυγή αρ. 3867/14 (Novotná κατά Τσεχικής Δημοκρατίας) κατατέθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2014 από τη Markéta Novotná,  υπήκοο της Τσεχίας, η οποία  γεννήθηκε το 2002.

Οι γονείς της προσφεύγουσας συμφώνησαν να εμβολιαστεί κατά όλων των ασθενειών για τις οποίες ο εμβολιασμός ήταν υποχρεωτικός, εκτός από την ιλαρά, την παρωτίτιδα και την ερυθρά (MMR), καθώς είχαν αμφιβολίες για το MMR εμβόλιο. Το 2006 η προσφεύγουσα εγγράφθηκε στο νηπιαγωγείο. Δύο χρόνια αργότερα αφού ενημερώθηκε από τον παιδίατρο ότι η προσφεύγουσα δεν είχε λάβει το εμβόλιο MMR, ο διευθυντής αποφάσισε να αρνηθεί την εγγραφή της. Η προσφεύγουσα  αμφισβήτησε ανεπιτυχώς την απόφαση του διευθυντή στα εγχώρια δικαστήρια, τα οποία έκριναν ότι η προσφεύγουσα δεν είχε αποδείξει δυσανάλογη παρέμβαση στη θεμελιώδη της δικαιώματα: η εγγραφή της στο νηπιαγωγείο ήταν σε θέση να θέσει σε κίνδυνο την υγεία τρίτων, και το δικαίωμα στην προστασία της υγείας υπερισχύει.

Η Προσφυγή με αρ. 73094/14 (Hornych κατά Τσεχικής Δημοκρατίας) κατατέθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2014 από τον Pavel Hornych, Τσέχο υπήκοο, ο οποίος γεννήθηκε το 2008. Έχοντας υποφέρει από διάφορα προβλήματα υγείας, ο προσφεύγων δεν εμβολιάστηκε, και οι γονείς του υποστηρίζουν ότι αυτό οφείλεται στην έλλειψη εξατομικευμένης σύστασης εμβολιασμού από τον παιδίατρό του.

Ωστόσο, δεν διενεργήθηκαν διαδικασίες δευτερεύουσας παράβασης σχετικά με την κατάσταση εμβολιασμού του. Το 2011, κατά την εγγραφή του προσφεύγοντος στο νηπιαγωγείο, ο παιδίατρος πιστοποίησε ότι ο προσφεύγων δεν είχε εμβολιαστεί. Παρ’ όλα αυτά προστέθηκε μια χειρόγραφη σημείωση ότι «είχε κάνει όλα τα εμβόλια όπως ορίζει ο νόμος». Τον ίδιο χρόνο, δεν έγινε δεκτή η εγγραφή του στο νηπιαγωγείο επειδή δεν είχε αποδείξει ότι είχε εμβολιαστεί. Οι εφέσεις κατά της απόφασης αυτής ήταν ανεπιτυχείς.

Η Προσφυγή με αρ. 19306/15 και 19298/15 (Brožík κατά Τσεχικής Δημοκρατίας και Dubský κατά Τσεχικης Δημοκρατίας) κατατέθηκαν από τους Adam Brožík και Radomír Dubský στις 16 Απριλίου 2015. Οι προσφεύγοντες είναι Τσέχοι υπήκοοι, οι οποίοι γεννήθηκαν το 2011. Οι γονείς των προσφευγόντων αρνήθηκαν να εμβολιαστεί για ορισμένες ασθένειες βάσει των πεποιθήσεων και της θρησκείας τους. Το 2014 ο διευθυντής αρνήθηκε να δεχτεί τους προσφεύγοντες στο νηπιαγωγείο, δηλώνοντας ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός αποτελούσε αποδεκτό περιορισμό του δικαιώματος ελεύθερης εκδήλωσης της θρησκείας ή των πεποιθήσεων κάποιου επειδή ήταν απαραίτητο μέτρο για την προστασία της δημόσιας υγείας και των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. Οι προσφεύγοντες αμφισβήτησαν ανεπιτυχώς αυτήν την απόφαση και ζήτησαν την έκδοση  προσωρινού μέτρου για άμεση εγγραφή στο νηπιαγωγείο.

Η Προσφυγή με αρ. 43883/15 (Roleček κατά Τσεχικής Δημοκρατίας) κατατέθηκε από τον Prokop Roleček, Τσέχο υπήκοος ο οποίος γεννήθηκε το 2008.

Οι γονείς του προσφεύγοντος, οι οποίοι είναι βιολόγοι, κατάρτισαν ένα ατομικό σχέδιο εμβολιασμού γι’ αυτόν, σύμφωνα με τον οποίο εμβολιάστηκε κατά ορισμένων από τις ασθένειες αργότερα από ό,τι απαιτείται από το νόμο και επιπρόσθετα δεν εμβολιάστηκε έναντι άλλων. Το 2010 οι διευθυντές δύο νηπιαγωγείων αρνήθηκαν να δεχτούν τον προσφεύγοντα στο σχολείο για τον λόγο ότι δεν είχαν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον σχετικό νόμο (αριθ. 258/2000). Ο προσφεύγων αμφισβήτησε αυτήν την απόφαση, αλλά η έφεσή του απορρίφθηκε.

Οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν, ιδίως, ότι οι διάφορες συνέπειες για τη μη συμμόρφωση στο νόμιμο καθήκον του εμβολιασμού ήταν ασυμβίβαστες με το δικαίωμά τους σεβασμού της ιδιωτικής τους ζωής σύμφωνα με το άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής) της Σύμβασης.

ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ…

Άρθρο 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής)

Η συλλογιστική του Δικαστηρίου ξεκίνησε με τη διευκρίνιση ότι η υπόθεση αφορά το μοντέλο και το πρόγραμμα εμβολιασμού των παιδιών κατά ασθενειών που είναι γνωστές στην ιατρική επιστήμη και τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των σχετικών εμβολίων στην Τσεχική Δημοκρατία. Το καθήκον εμβολιασμού αφορούσε τον εμβολιασμό κατά της διφθερίτιδας, του τετάνου, του κοκίτη, Λοιμώξεις Haemophilus influenzae τύπου b, την πολιομυελίτιδα, την ηπατίτιδα Β, ιλαρά, την παρωτίτιδα, ερυθρά και – για παιδιά με συγκεκριμένες ενδείξεις υγείας – πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις.

Ύπαρξη παρέμβασης

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου, ο υποχρεωτικός εμβολιασμός, ως ακούσια ιατρική παρέμβαση, αντιπροσώπευε παρέμβαση στο δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Στην παρούσα περίπτωση, ωστόσο κανένας από τους επίδικους εμβολιασμούς δεν είχε πραγματοποιηθεί, το Δικαστήριο θεώρησε ότι ως αποτέλεσμα της άρνησης εγγραφής στο νηπιαγωγείο, τα παιδιά-προσφεύγοντες (σε πέντε από τις προσφυγές) είχαν αναλάβει τις άμεσες συνέπειες της μη συμμόρφωσης με το καθήκον εμβολιασμού. Όσον αφορά τον κ. Vavřička, αναφορικά με τον εμβολιασμό των παιδιών του, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ήταν προσωπικά υπόλογος στο καθήκον εμβολιασμού των παιδιών του. Οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης με αυτό, δηλαδή, την επιβολή προστίμου, τις είχε επιφορτιστεί ο ίδιος ως το άτομο νομικά υπεύθυνο για την ευημερία των παιδιών του.

Καθένας από τους προσφεύγοντες υπέστη επομένως παρέμβαση στο δικαίωμά τους στο σεβασμό της ιδιωτικής τους ζωής.

Νομιμότητα της παρέμβασης

Το Δικαστήριο θεώρησε ότι η καταγγελλόμενη παρέμβαση είχε επαρκή βάση στο εσωτερικό δίκαιο, βασίζεται σε έναν συνδυασμό πρωτογενούς και παράγωγου δικαίου που είχε ήδη κριθεί από τα εγχώρια δικαστήρια ότι πληρούν τις απαιτήσεις του τσεχικού συνταγματικού δικαίου.

Νόμιμος σκοπός που επιδιώκεται από την παρέμβαση

Ο σκοπός της σχετικής νομοθεσίας ήταν η προστασία από ασθένειες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για την υγεία. Αυτό αναφέρεται τόσο σε εκείνους που έλαβαν τους σχετικούς εμβολιασμούς όσο και σε αυτούς που δεν μπορούσαν να εμβολιαστούν και έτσι ήταν σε ευπαθή θέση, στηριζόμενοι στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου εμβολιασμού στην ευρύτερη κοινωνία για την προστασία από τις εν λόγω μεταδοτικές ασθένειες. Αυτός ο στόχος αντιστοιχούσε στους στόχους της προστασίας της υγείας και της προστασίας των δικαιωμάτων των τρίτων,  που αναγνωρίζονται από το άρθρο 8 της Σύμβασης.

Εάν η παρέμβαση ήταν απαραίτητη σε μια δημοκρατική κοινωνία

Το περιθώριο εκτίμησης των κρατών

Δεδομένου ότι η παρούσα υπόθεση αφορούσε υποχρεωτική ιατρική παρέμβαση, το καθήκον εμβολιασμού θα μπορούσε να θεωρείται ότι σχετίζεται με την αποτελεσματική απόλαυση των προσωπικών δικαιωμάτων του ατόμου. Ωστόσο, το βάρος αυτού του προβληματισμού μειώθηκε από το γεγονός ότι δεν είχαν χορηγηθεί εμβολιασμοί έναντι στη βούληση των προσφευγόντων ούτε θα μπορούσαν να είχαν χορηγηθεί, καθώς η σχετική εσωτερική νομοθεσία δεν επέβαλε βίαια τη συμμόρφωση με το εν λόγω καθήκον. Το Δικαστήριο σημείωσε ότι υπήρξε γενική συναίνεση ότι ο εμβολιασμός ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες και οικονομικά αποδοτικές παρεμβάσεις υγείας και ότι κάθε κράτος πρέπει να επιδιώκει να επιτύχει το υψηλότερο πιθανό επίπεδο εμβολιασμού στον πληθυσμό του. Όσον αφορά τα βέλτιστα μέσα για την επίτευξη αυτού, ωστόσο, δεν υπήρξε συναίνεση μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης για ένα μόνο μοντέλο.

Αντίθετα, υπήρχε ένα φάσμα πολιτικών σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών. Η θέση της Τσέχικης Δημοκρατίας ακολουθεί ένα αυστηρό μοντέλο στον τομέα αυτό, μια θέση που υποστηρίχθηκε από τρεις από τις παρεμβαίνουσες κυβερνήσεις (της Γαλλίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας). Πράγματι, το Δικαστήριο σημείωσε ότι αρκετά άλλα συμβαλλόμενα μέρη άλλαξαν πρόσφατα τις πολιτικές τους προς μια πιο αυστηρή προσέγγισης, λόγω της μείωσης του εθελοντικού εμβολιασμού και της συνακόλουθης μείωσης της ανοσίας της αγέλης. Παρότι το ζήτημα αν ο εμβολιασμός αποτελεί νόμιμο καθήκον ήταν ευαίσθητο, η συζήτηση δεν περιορίστηκε στην προοπτική όσων διαφωνούν με το καθήκον εμβολιασμού, αλλά περιελάμβανε την αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης, σκοπός της οποίας ήταν η προστασία της υγείας όλων των μελών της κοινωνίας, ιδιαίτερα εκείνων που ήταν ιδιαίτερα ευάλωτοι και για λογαριασμό των οποίων ζητήθηκε από τον υπόλοιπο πληθυσμό να αναλάβει έναν ελάχιστο κίνδυνο με τη μορφή εμβολιασμού.

Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο έκρινε ότι, εν προκειμένω, το περιθώριο εκτίμησης του κράτους πρέπει να είναι ευρύ.

Πιεστική κοινωνική ανάγκη

Η Σύμβαση καθώς και άλλα διεθνή μέσα επιβάλλουν τη θετική υποχρέωση στα Συμβαλλόμενα Κράτη να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας αυτών που βρίσκονται εντός της δικαιοδοσίας τους. Το εξειδικευμένο υλικό που υπέβαλε η κυβέρνηση εξέφρασε τη σταθερή άποψη των αρμόδιων ιατρικών αρχών της Τσεχικής Δημοκρατίας ότι ο εμβολιασμός των παιδιών θα έπρεπε να παραμένει ζήτημα νομικής υποχρέωσης σε αυτήν τη χώρα και υπογράμμισε τον κίνδυνο για την ατομική και τη δημόσια υγεία στην οποία θα μπορούσε να προκύψει πιθανή μείωση του ποσοστού εμβολιασμού αν γίνει μια συνιστώμενη διαδικασία. Ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο που σχετίζεται με τη μείωση των εμβολιασμών είχαν επίσης εκφραστεί από τις παρεμβαίνουσες κυβερνήσεις, με έμφαση στη σημασία να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά θα αποκτούσαν ανοσία από τις ασθένειες από μικρή ηλικία. Παρόμοιες ανησυχίες είχαν εκφραστεί και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Υπό το φως αυτών των επιχειρημάτων, το Δικαστήριο έκρινε ότι στην Τσεχική Δημοκρατία η υποχρέωση εμβολιασμού θα μπορούσε να ειπωθεί ότι αντιπροσωπεύει την απάντηση των εθνικών αρχών στην επιτακτική κοινωνική ανάγκη προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας από τις εν λόγω ασθένειες και ότι προφυλάσσει από οποιαδήποτε καθοδική τάση στο ποσοστό εμβολιασμού μεταξύ των παιδιών.

Σχετικοί και επαρκείς λόγοι

Όσον αφορά τους λόγους που προβάλλονται για την υποχρεωτική φύση του εμβολιασμού στην Τσεχική Δημοκρατία, το Δικαστήριο αναγνώρισε το σοβαρό επιχείρημα της δημόσιας υγείας που διέπει αυτήν την επιλογή πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του εμβολιασμού στην παιδική ηλικία, καθώς και τη γενική επιθυμία κάθε κράτους, να επιτύχει τον υψηλότερο δυνατό βαθμό κάλυψης εμβολιασμών.

Σημείωσε επίσης το συμπέρασμα του Τσεχικού Συνταγματικού Δικαστηρίου ότι τα σχετικά δεδομένα από εθνικούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό δικαιολογούν την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Ενώ ένα σύστημα υποχρεωτικού εμβολιασμού δεν ήταν το μόνο, ή το πιο διαδεδομένο, μοντέλο που υιοθετούσαν τα Ευρωπαϊκά Κράτη μέλη, το Δικαστήριο επανέλαβε ότι, σε θέματα πολιτικής περί υγειονομικής περίθαλψης, οι εθνικές αρχές ήταν αυτές που βρίσκονταν στην καλύτερη θέση για να αξιολογήσουν τις προτεραιότητες, τη χρήση των πόρων και τις ανάγκες της κοινωνίας. Όλες αυτές οι πτυχές  ήταν σχετικές στο παρόν πλαίσιο, και εντάσσονταν στο ευρύ περιθώριο εκτίμησης.

Επιπλέον, σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, τα συμφέροντά τους πρέπει να είναι υψίστης σημασίας. Ακολούθως, κρίθηκε ότι υπήρχε υποχρέωση για τα κράτη να θέτουν το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, καθώς και των παιδιών ως σύνολο, στο επίκεντρο όλων των αποφάσεων που επηρεάζουν την υγεία τους και τη ανάπτυξή τους.

Όσον αφορά την ανοσία, ο στόχος έπρεπε να είναι η προστασία κάθε παιδιού από σοβαρές ασθένειες. Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, αυτό επιτεύχθηκε από  παιδιά που λάμβαναν το πλήρες πρόγραμμα εμβολιασμού κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών. Εκείνα στα οποία δεν μπορούσε να χορηγηθεί τέτοια θεραπεία, προστατεύονταν έμμεσα  από μεταδοτικές ασθένειες όσο το απαιτούμενο επίπεδο εμβολιασμού διατηρούνταν στην κοινότητά τους. Με άλλα λόγια, η προστασία τους προήλθε από την ανοσία της αγέλης. Έτσι, όταν ελήφθη η άποψη ότι η πολιτική εθελοντικού εμβολιασμού δεν ήταν επαρκής για να επιτευχθεί και να διατηρηθεί η ανοσία της αγέλης, οι εθνικές αρχές θα μπορούσαν εύλογα να εισαγάγουν μια υποχρεωτική πολιτική εμβολιασμού προκειμένου να επιτευχθεί το κατάλληλο επίπεδο προστασίας έναντι των σοβαρών ασθενειών.

Κατά την άποψη του Δικαστηρίου, η υγειονομική πολιτική του εναγόμενου κράτους βασίστηκε σε τέτοιες εκτιμήσεις και για αυτό το λόγο θα μπορούσε να ειπωθεί ότι συνάδει με τα βέλτιστα συμφέροντα των παιδιών τα οποία βρίσκονταν στο επίκεντρο των μέτρων. Η επιλογή του τσεχικού νομοθέτη να εφαρμόσει μια υποχρεωτική προσέγγιση στον εμβολιασμό υποστηρίζεται επομένως από σχετικούς και επαρκείς λόγους, όπως και οι συγκεκριμένες παρεμβολές οι οποίες καταγγέλλονται από τους αιτούντες.

Αναλογικότητα της παρέμβασης σε σχέση με τον επιδιωκόμενο στόχο

Η υποχρέωση εμβολιασμού αφορούσε εννέα (9) ασθένειες κατά των οποίων ο εμβολιασμός θεωρήθηκε αποτελεσματικός και ασφαλής από την επιστημονική κοινότητα, όπως και ο δέκατος εμβολιασμός, ο οποίος χορηγούνταν σε παιδιά με συγκεκριμένες ενδείξεις για στην υγεία τους. Ενώ το τσεχικό μοντέλο ήταν ένα μοντέλο υποχρεωτικού εμβολιασμού, αυτό δεν αποτελούσε απόλυτη υποχρέωση. Εξαιρέσεις επιτρέπονταν σε παιδιά με μόνιμες αντενδείξεις για εμβολιασμό. Επιπλέον, υπήρχε μια περαιτέρω εξαίρεση βάσει της  «αντίρρησης συνειδήσεως», όπως αναγνωρίζεται από το Συνταγματικό Δικαστήριο στην υπόθεση του κ. Vařička και αναπτύχθηκε περαιτέρω σε επόμενες περιπτώσεις.

Ενώ ο εμβολιασμός αποτελούσε νόμιμο καθήκον στο εναγόμενο κράτος, το Δικαστήριο επισήμανε ότι η συμμόρφωση με αυτό δεν θα μπορούσε να επιβληθεί άμεσα, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχε πρόβλεψη βίαιης χορήγησης των εμβολίων. Η κύρωση που επιβλήθηκε στον κ. Vavřička θα μπορούσε να θεωρηθεί ως σχετικά ήπια, αποτελούμενη από ένα εφάπαξ διοικητικό πρόστιμο.

Όσον αφορά τους προσφεύγοντες – παιδιά, το Δικαστήριο έκρινε ότι η μη εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο ήταν ένα μέτρο που αποσκοπούσε στη διαφύλαξη της υγείας των μικρών παιδιών και ήταν ουσιαστικά προστατευτικό παρά τιμωρητικό στη φύση του.

Το Δικαστήριο σημείωσε επίσης τις διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο. Οι προσφεύγοντες είχαν στη διάθεσή τους τόσο διοικητικές προσφυγές όσο και ένδικα μέσα ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και, τελικά, τη δυνατότητα προσφυγής στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Δεν είχαν υποβάλει αξιώσεις στις οποίες αμφισβητούσαν τις θεσμικές ρυθμίσεις που ισχύουν στην Τσεχική Δημοκρατία στον τομέα της διατύπωσης της  υποχρεωτικής πολιτικής εμβολιασμού και την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των σχετικών εμβολίων.

Όσον αφορά τα παιδιά, ο αποκλεισμός τους από το νηπιαγωγείο σήμαινε την απώλεια σημαντικής ευκαιρίας να αναπτύξουν τις προσωπικότητές τους και να αρχίσουν να αποκτούν σημαντικές κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες σε ένα διαμορφωτικό παιδαγωγικό περιβάλλον. Ωστόσο, αυτή ήταν η άμεση συνέπεια της επιλογής που έκαναν οι γονείς τους, αρνούμενοι να συμμορφωθούν με το νόμιμο καθήκον εμβολιασμού, σκοπός του οποίου ήταν η προστασία της υγείας, ιδίως σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Επιπλέον, οι επιπτώσεις στους προσφεύγοντες ήταν χρονικά περιορισμένες. Όταν θα έφταναν στην ηλικία παρακολούθησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, η εγγραφή τους στο δημοτικό σχολείο δεν θα επηρεάζονταν από την κατάσταση εμβολιασμού τους.

Κατά συνέπεια, τα μέτρα που καταγγέλλουν οι προσφεύγοντες, εκτιμήθηκαν στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος, και ήταν σε λογική σχέση αναλογικότητας με τους νόμιμους στόχους που επιδιώκονται από το εναγόμενο κράτος μέσω του καθήκοντος εμβολιασμού.

Συμπέρασμα

Το ΕΔΔΑ διευκρίνισε ότι, εν τέλει, το ζήτημα που πρέπει να καθοριστεί δεν ήταν αν μια διαφορετική, λιγότερο αυστηρή πολιτική θα μπορούσε να έχει υιοθετηθεί, όπως είχε γίνει σε ορισμένα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Αντίθετα, το ζήτημα ήταν εάν, προβαίνοντας στη συγκεκριμένη εξισορρόπηση, είχαν οι τσεχικές αρχές υπερβεί το ευρύ περιθώριο εκτίμησής τους σε αυτόν τον τομέα. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα επίμαχα μέτρα θα μπορούσαν να θεωρηθούν «απαραίτητα σε μια δημοκρατική κοινωνία». Κατά συνέπεια, δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ.

Λοιπά άρθρα

Το Δικαστήριο κήρυξε επίσης, κατά πλειοψηφία, τις καταγγελίες βάσει του άρθρου 9 (ελευθερία σκέψης και συνείδησης) της Σύμβασης ως απαράδεκτες και ότι δεν υπήρχε ανάγκη εξέτασης της υπόθεσης χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 2 του Πρώτου Πρωτοκόλλου (δικαίωμα στην εκπαίδευση) της σύμβασης.

Μειοψηφούσες απόψεις

Ο δικαστής Lemmens εξέφρασε μια εν μέρει σύμφωνη και εν μέρει αντίθετη γνώμη. Δικαστής Wojtyczek εξέφρασε αντίθετη γνώμη. Οι απόψεις αυτές επισυνάπτονται στην απόφαση.

ΠΗΓΗ:https://www.echrcaselaw.com/apofaseis-edda/i-ipoxretikotita-toy-paidikoy-emvoliasmoy-den-paraviazei-to-dikaiwma-sebasmoy-tis-idiotikis-zois/

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.