Τι είναι το RND Blueprint σχέδιο του ΠΟΥ για να μας προστατέψει από τις νέες προβλεπόμενες πανδημίες

Ένα σχέδιο Ε&Α για δράση για την πρόληψη επιδημιών: Μοντέλα χρηματοδότησης και συντονισμού για ετοιμότητα και ανταπόκριση

Μορφή
Αξιολόγηση και διδάγματα
Πηγή
Δημοσιεύτηκε
Αρχικά δημοσιεύτηκε
Προέλευση
Δείτε το πρωτότυπο

Συνημμένα

Μια περίληψη των κυριότερων σημείων

Το ξέσπασμα του Έμπολα το 2014-15 υπενθύμισε στην κοινότητα της δημόσιας υγείας ότι ο κόσμος δεν είναι προετοιμασμένος για να αποτρέψει μεγάλες εστίες αναδυόμενων παθογόνων παραγόντων. Το Σχέδιο Ε&Α του ΠΟΥ για δράση για την πρόληψη των επιδημιών αντιμετωπίζει το ερώτημα πώς να βελτιωθεί η ετοιμότητα και η ανταπόκριση στην Ε&Α, εστιάζοντας σε έναν κατάλογο ασθενειών προτεραιότητας σύμφωνα με τις συστάσεις από διάφορες ομάδες εμπειρογνωμόνων και επιτροπές. Η ανάπτυξη εμβολίων, θεραπευτικών και διαγνωστικών είναι δαπανηρή. Βασισμένη σε πρόσφατη έρευνα, αυτή η έκθεση παρουσιάζει εκτιμήσεις της χρηματοδότησης που απαιτείται για την ανάπτυξη υποψηφίων φαρμάκων και εμβολίων, καθώς και διαγνωστικά, λαμβάνοντας υπόψη τα μέσα ποσοστά αποτυχίας στη διαδικασία ανάπτυξης. Αυτοί οι αριθμοί επιτρέπουν μια χονδρική εκτίμηση του κόστους ετοιμότητας, με επαρκή αριθμό υποψηφίων φαρμάκων και εμβολίων που έχουν αναπτυχθεί για τα διάφορα παθογόνα που περιλαμβάνονται στο Προσχέδιο.Καθώς τα περισσότερα από τα παθογόνα που δίνονται προτεραιότητα από το Blueprint δεν έχουν ερευνηθεί ελάχιστα, εκτιμάται ότι θα πρέπει να επενδυθούν έως και 1,17 δισεκατομμύρια δολάρια για κάθε παθογόνο, αν και η Ε&Α θα μπορούσε να είναι πολύ φθηνότερη, εάν βασιστεί σε υπάρχουσες τεχνολογίες.

Βασική προϋπόθεση για καλύτερη ετοιμότητα και ανταπόκριση για Ε&Α είναι η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης.
Ωστόσο, επί του παρόντος δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για την κάλυψη της απαιτούμενης Ε&Α για την αντιμετώπιση παθογόνων παραγόντων που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο. Απαιτούνται νέα και καινοτόμα μοντέλα χρηματοδότησης για την πιο βιώσιμη χρηματοδότηση της Ε&Α για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την ετοιμότητα. Τα προηγούμενα χρόνια, πολλά διαφορετικά καινοτόμα μοντέλα χρηματοδότησης έχουν συζητηθεί για Ε&Α για παραμελημένες ασθένειες και άλλες ασθένειες που σχετίζονται με τη φτώχεια.

Αυτή η έκθεση παρουσιάζει επιλογές για το πώς να διασφαλιστεί ότι οι απαιτούμενες ερευνητικές δραστηριότητες χρηματοδοτούνται και πραγματοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, με τη συμμετοχή όλων των απαραίτητων ενδιαφερομένων. Η διαβούλευση για τη χρηματοδότηση για την ετοιμότητα Ε&Α και την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία λόγω εξαιρετικά μολυσματικών παθογόνων στο Όσλο τόνισε την ανάγκη να ξεκινήσει γρήγορα, με εστιασμένο στόχο τον καθορισμό προφίλ προϊόντων-στόχων για ιατρικά προϊόντα για την αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου συνόλου των αναγνωρισμένων παθογόνων. Μία από τις συστάσεις της Διαβούλευσης ήταν να αναζητηθούν μηχανισμοί για τη διασφάλιση βιώσιμης χρηματοδότησης, ξεκινώντας από τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων που είναι έτοιμοι να κινηθούν. Οι συζητήσεις σε διάφορα φόρουμ όπως η G7 και η G20 και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ βρίσκονται σε εξέλιξη και ελπίζουμε ότι θα καταλήξουν στη δημιουργία ενός μηχανισμού χρηματοδότησης.

Ωστόσο, ενώ είναι σημαντικό να εργαστούμε για πιο βιώσιμη χρηματοδότηση Ε&Α, υπάρχει επίσης ανάγκη για βραχυπρόθεσμη δράση. Για το σκοπό αυτό, το Blueprint διερευνά πιθανούς τρόπους για να γίνει πιο αποτελεσματική χρήση της υπάρχουσας χρηματοδότησης μέσω καλύτερου συντονισμού, χρησιμοποιώντας την εμπειρία από το πιλοτικό έργο για τον κορονοϊό του αναπνευστικού συνδρόμου της Μέσης Ανατολής (MERS-CoV) και την εμπειρία που αποκτήθηκε με τον συντονισμό Ε&Α στην ανάπτυξη εμβόλια ελονοσίας.

The english text:

An R&D blueprint for action to prevent epidemics: Funding & coordination models for preparedness and response

Format
Evaluation and Lessons Learned
Source
Posted
Originally published
Origin
View original

Attachments

Executive summary

The 2014-15 Ebola outbreak reminded the public health community that the world is illprepared to avert major outbreaks of emerging pathogens. The WHO R&D Blueprint for action to prevent epidemics addresses the question of how to improve R&D preparedness and response, focusing on a list of priority diseases in line with recommendations from a number of expert Panels and Commissions. The development of vaccines, therapeutics and diagnostics is costly. Based on recent research, this report presents estimates of the funding needed to develop drug and vaccine candidates as well as diagnostics, taking into account average failure rates in the development process. These numbers allow a rough estimate of the cost of preparedness, with a sufficient number of drug and vaccine candidates developed for the different pathogens included in the Blueprint. As most of the pathogens prioritised by the Blueprint are poorly researched, it is estimated that up to $1.17bn would have to be invested for each pathogen, although R&D could be considerably cheaper, if built on existing technologies.

An essential condition for better R&D preparedness and response is the availability of funding.
However, there is currently insufficient funding to cover the required R&D to address pathogens included in the Blueprint. New and innovative funding models are needed to more sustainably fund R&D for emergency response and preparedness. In previous years, many different innovative funding models have been discussed for R&D for neglected diseases and other poverty-related illnesses.

This report presents options on how to ensure that the required research activities are financed and take place in the most efficient way, involving all necessary stakeholders. The Consultation on Financing for R&D preparedness and response to public health emergencies due to highly infectious pathogens in Oslo highlighted the need to start quickly, with the focused objective of defining target product profiles for medical products to address a specific set of the identified pathogens. One of the Consultation’s recommendations was to seek mechanisms to ensure sustainable financing, starting by engaging those stakeholders who are ready to move. Discussions in different fora such as the G7 and the G20 and the UN General Assembly are ongoing and will hopefully result in the creation of a funding mechanism.

However, while it is important to work towards more sustainable R&D funding, there is also a need for short-term action. To that end, the Blueprint explores possible ways to make more efficient use of existing funding through better coordination, using the experience from the pilot project on Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) and the experience gained with R&D coordination in the development of malaria vaccines.

Source:https://reliefweb.int/report/world/rd-blueprint-action-prevent-epidemics-funding-coordination-models-preparedness-and

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.