Ο πρώην Καλαβρύτων προς τον επίσκοπον Ναυπάκτου Ιερόθεο Βλάχο: Ἤσασταν ἐκτός τόπου καί χρόνου!!! Δεχθεῖτε, λοιπόν, Ἀδελφέ μου, τά συλλυπητήριά μου!

Πρώην Καλαβρύτων σέ Ναυπάκτου: “Δεχθῆτε, Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ, τά συλλυπητήριά μου διά τήν θεολογικήν σας πτῶσιν καί κατάπτωσιν!”

ΕΚΚΛΗΣΙΑ. – 4 Δεκ 2021 – 20:00

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Πρός
Τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Ναυπάκτου κ.κ. ΙΕΡΟΘΕΟΝ
Ἐν Αἰγίῳ τή 1η Δεκεμβρίου 2021
Σεβασμιώτατε καί Παμφίλτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ,
Μέ πολλήν χαράν τά πιστά τῆς Ἐκκλησίας τέκνα ἀπήλαυσαν χθές Ὑμᾶς προεξάρχοντα κατά τήν θείαν λειτουργίαν εἰς τόν πανη-γυρίζοντα ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, τοῦ Πρωτοκλήτου, εἰς Πάτρας!
Δυστυχῶς ὅμως περί τό τέλος τό θεῖον κήρυγμα, διά τοῦ ὁποίου καί ἐμπλουτίζεται καί ἐπιστεγάζεται ἡ θεία λατρεία, μετέτρεψε τήν εὐλάβειαν τῶν ψυχῶν μᾶς εἰς ἱεράν ἀγανάκτησιν ἐναντίον Σας, διότι Ὑμεῖς ὡς ὁμιλητής κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁμιλίας Σας ἐνεφανίσατε Ἑαυτόν ὡς θεολογούντα ἱστορικόν καί ὄχι… ὡς διδάχον τοῦ Εὐαγγελίου καί πνευματικόν τροφοδότην ἡμῶν πρός σωτηρίαν τῆς ψυχῆς μας!
Ἀπό τήν ἱστοσελίδα Romfea.gr μεταφέρομεν ἐνταῦθα ὅ,τι σημειώνουν περί τοῦ θείου κηρύγματός Σας:
«Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη στήν Πάτρα ἡ πανσεβάσμια μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.
Στόν περικαλλῆ Ἱερό Ναό του ἐτελέσθη Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰεροθέου, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε καί τόν θεῖο λόγο, μέ θεολογικό βάθος καί πνευματικότητα.
Ἀνεφέρθη ὁ λόγιος ὁμιλητής στόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα ὡς Πρωτόκλητον καί στή θέση πού εἶχε ἔναντι τοῦ Κυρίου καί τῶν ἄλλων Ἀποστόλων.
Ἐπίσης ἀνέλυσε τούς ὅρους Πρωτόκλητος γιά τόν Ἀπόστολο Ἀνδρέα καί Πρωτοκορυφαῖος γιά τούς Ἀποστόλους Πέτρον καί Παῦλον.
Ἐπίσης μίλησε γιά τήν Πρώτη ἐν Ἱεροσολύμοις Σύνοδο, τῆς ὁποίας προήδρευσεν ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων καί ὄχι κάποιος ἄλλος Ἀπόστολος». Καί ἔκανε λόγο γιά τίς Συνόδους, τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας καί τήν ἀνάγκη τῆς κοινωνίας καί τῆς ὑπακοῆς μέ τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας καί τόν ἐκασταχοῦ Ἐπίσκοπον, ὅπως ὁρίζει ἡ Ἐκκλησιαστική τάξις καί οἱ Ἱεροί Κανόνες.» (Πηγή: Romfea.gr – 30.11.2021)
Ἑπομένως, Ἅγιε Ἀδελφέ, ἀντί νά ὁμιλήσετε ἐπαινετικῶς διά τόν Μέγα Ἀπόστολον τῆς Ὀρθοδοξίας μας καί νά μᾶς διδάξετε, ἀναφερόμενος εἰς τήν ἁγιοτητά Του καί εἰς τόν τρόπον τοῦ μαρτυρίου Του, Ὑμεῖς ἀναλώσατε Ἑαυτόν, δια νά μᾶς ὁμιλήσετε κατά τρόπον μειωτικόν περί τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου!
Προσπαθήσατε νά μᾶς πείσετε, ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ἦτο μέν ὁ Πρωτόκλητος Μαθητής, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΑΤΩΡΘΩΣΕ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΘΡΟΝΟΣ (!) μεταξύ τοῦ χοροῦ τῶν Δώδεκα Μαθητῶν τοῦ Κυρίου μας!
Μέ ἄλλα λόγια μας εἴπατε, ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ἐκλήθη μέν πρῶτος μεταξύ τῶν Δώδεκα Μαθητῶν, ἀλλά «στή στροφή τόν ἔφαγαν» ὁ Πέτρος καί ὁ Παῦλος!
Ὥστε ὁ Ἀνδρέας, Τοῦ ὁποίου τήν μνήμην ἑορτάζομεν,….ὑστέρησεν εἰς τήν ἀπόδοσίν Τοῦ καί, συνεπῶς, ἀπέτυχε νά ἀναδειχθῆ συγχρόνως ΚΑΙ Πρωτόθρονος ΚΑΙ Πρωτοκορυφαῖος μεταξύ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων!
Ἕνα εἰσέτι κατακριτέον σημεῖον τῆς ὁμιλίας Σας ἦτο τό ἀπόσπασμα περί τῆς Ἀποστολικῆς Συνόδου τῶν Ἱεροσολύμων, κατά τό ἔτος 48 μ.Χ., εἰς τήν ὁποίαν προήδρευσεν ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος καί ΟΧΙ Ὁ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ!!!!!
Δηλ. ἀνεφέρθητε μειωτικῶς διά τον Μέγα Ἀπόστολον, ὁ Ὁποῖος ἐν τούτοις ἀπό τήν ἄκρην τοῦ κόσμου, δηλ. ἀπό τήν πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων, κατώρθωσε νά φθάση μέχρι τῆς Πελοποννήσου, διδάσκων τό Εὐαγγέλιον τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ!
Βεβαίως τότε δέν ὑπῆρχον ἀεροπλάνα καί λοιπά ταξιδιωτικά μέσα, ὅπως στήν ἐποχή μας! Ἑπομένως καί μόνον ἡ μετακίνησις ἀπό τά Ἱεροσόλυμα μέχρις τῆς πόλεως τῶν Πατρῶν, ἀποτελεῖ ΜΕΓΑ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ, ἄξιον μνημονεύσεως καί ἐπαίνου!
Ἐπί πλέον ἀνεφέρθητε εἰς τήν Ἀποστολικήν Σύνοδον τῶν Ἱεροσολύμων, διά νά μᾶς διδάξετε, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, οὐχί τόσον τήν μεγάλην ἀξίαν τῶν Ἱερῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας, καί μάλιστα τῶν Ἁγίων καί Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ὅσον τό ἀλάθητον αὐτῶν, ὥστε διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ νά μᾶς ὑποδείξετε τήν ἀνάγκην μιᾶς τυφλῆς ὑπακοῆς καί τῆς ἀδιακρίτου ὑποταγῆς μας στίς Ἀποφάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μέ ὑπονοούμενον τήν στάσιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἔναντι τοῦ Κορωνοϊοῦ καί τήν ἀνάγκην νά ἀποδεχθοῦμε ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ τό σχετικόν ἐμβόλιον!
Πλανᾶσθε, λοιπόν, Ἅγιε Ἀδελφέ, ὅταν εἰς τό κήρυγμά Σᾶς, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, θέλετε νά μᾶς ἐπαναλάβετε, ὅτι ὅσοι ἀρνοῦνται νά ὑποστοῦν τό Ἐμβόλιον, εἶναι «ΛΕΠΡΟΙ«{!), εἶναι …..«ΝΑΖΙ» !!!!!
Πλανᾶσθε, ἐπίσης, ὅταν ὀρθῶς μέν τονίζετε τό ΑΛΑΘΗΤΟΝ τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων στίς Ἀποφάσεις των, παραλείπετε ὅμως νά αναφερθῆτε καί εἵς τινας περιπτώσεις, ὅπου Σύνοδος, συγκληθεῖσα ὡς Οἰκουμενική, τελικῶς ἐχαρακτηρίσθη ὡς ΛΗΣΤΡΙΚΗ!!!!!
Τοῦτο π.χ. συνέβη κατά τό ἐτος 449 μ.Χ., ὅτε ἡ ἐν Ἐφέσῳ συνελθοῦσα ὡς Οἰκουμενική Σύνοδος, τελικῶς εἰς τήν ἐκκλησια-στικήν ἱστορίαν κατεγράφη ὡς «ληστρική!».
Τέλος, στίς ἡμέρες μᾶς ὡς ληστρική ἔχει χαρακτηρισθῆ καί ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία, συνελθοῦσα ἀπό 17 ἕως 26 Ἰουνίου 2016 ὑπό τήν Προεδρείαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, ἀνεγνώρισεν ὡς «Ἐκκλησίαν» τά ἀποκόμματα τῆς Ὀρθοδοξίας, δηλ. τούς Ρωμαιοκαθολικούς καί τούς Προτεστάντες, ἤτοι αὐτούς πού κατακομμάτιασαν τόν ἄρραφο Χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ, τούς προκαλέσαντας τό Σχίσμα στήν Ἐκκλη-σία, τούς Σχισματικούς!
Δεχθῆτε, λοιπόν, Σεβασμιώτατε ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ, τά συλλυπητήριά μου διά τήν θεολογικήν Σας πτῶσιν καί κατάπτωσιν! Διά τοῦ χθεσινοῦ κηρύγματός Σᾶς δέν ἐδοξάσθη ὁ Χριστός μας!
Οὔτε καί ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἀνδρέας ἐτιμή-θῆ! Τό ἐκκλησίασμα δέν ἤκουσε μίαν διδαχήν ἀπό τήν Ἠθικήν Διδασκαλίαν τοῦ Εὐαγγελίου! Δέν ἤκουσε ἕνα δίδαγμα ἀπό τήν ἁγίαν ζωήν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα, ὁ Ὁποῖος ἐθυσίασεν Ἑαυτόν ὑπέρ τοῦ Χριστοῦ! Καί ὁ Ὁποῖος ἀπό μεγάλην ταπείνωσιν ἀρνήθηκε τόν Σταυρόν ὡς ὄργανον τοῦ μαρτυρίου Του, ὁπότε ἀντί τοῦ Σταυροῦ ἐχρησιμοποιήθη τό σχῆμα Χ !
Όθέν διά τοῦ χθεσινοῦ κηρύγματός Σᾶς, ἔχοντας ὡς στόχον νά ἐντυπωσιάσετε τό ἐκκλησίασμα, προσπαθήσατε νά ἐμφανίσετε τόν Ἑαυτόν Σᾶς ὡς Μέγαν Θεολόγον! Ἐδιδάξατε Ἐκκλησιαστικήν Ἱστορίαν καί ὄχι τήν Ἠθικήν Διδασκαλίαν τῆς Ὀρθοδοξίας μας!
Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ ὅμως διεπράξατε μίαν μεγάλην ἁμαρτίαν! Ἀντί νά προβάλλετε τόν Πρωτόκλητον Ἀπόστολον ὡς ὑπόδειγμα τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, διά τοῦ κηρύγματός Σᾶς, ἐμμέσως πλήν σαφῶς, ἐνεφανίσατε τόν Ἑαυτόν Σᾶς ὡς Μέγαν Θεο-θολο-λόγον!
Ἡ ὁμιλία Σας, λοιπόν, χθές δέν ἦταν ΚΗΡΥΓΜΑ, ἀλλά ἕνα μάθημα ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας! Ἤσασταν ἐκτός τόπου καί χρόνου!!! Δεχθεῖτε, λοιπόν, Ἀδελφέ μου, τά συλλυπητήριά μου!
Συνεπῶς, ὡς ἕνας πρεσβύτερος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός Ἀρχιερεύς, Σᾶς ἀνα-καλῷ εἰς τήν τάξιν!
Σᾶς ἱκετεύω, ἐπαναλαμβάνων τά λόγια τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Μετανοεῖτε• ἤγγικε γάρ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. 4, 17).
Ἐπί δέ τούτοις διατελῶ
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ Ἀδελφός
+ Ὁ Μητροπολίτης πρώην Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀμβρόσιος
Ὁ «λεπρός!» καθ’ Ὑμᾶς
καί
Ὁ «Ἀδελφοκτόνος!»
κατά τόν Σεβ. Πειραιῶς κ. Σεραφείμ.
ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ:
Ἄναγνωρίζομεν καί ὁμολογοῦμεν τό ἀλάθητον τῶν Ἱερῶν Συνόδων καί δή τῶν Οἰκουμενικῶν τοιούτων. Πλήν ὅμως εἰς τήν ἀναγνώρισιν μιᾶς Συνόδου ὡς Οἰκουμενικῆς προέβαινεν οὐχί αὐτή αὕτη ἡ Σύνοδος διά τόν ἑαυτόν της, ἀλλά ἡ ἐκκλησιαστική συνείδησις, τήν ὁποίαν καί ἀνεγνώριζεν μιά ἑπομένη Σύνοδος! Συνεπῶς τήν Ἀ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον ἀνεγνώρισεν ὡς «Οἰκουμενικήν» ἡ Δευτέρα τοιαύτη κ. οὔ.κ.!
Πρός ἐνίσχυσιν τῶν ὕπερθεν θέσεών μας περί τῆς ἄνευ ἀντιρρήσεων ἀναγνωρίσεως τοῦ ἀλαθήτου τῶν Ἱερῶν Συνόδων καί πρός ἐνημέρωσιν τῶν ἀναγνωστῶν τῆς παρούσης ἀνοικτῆς ἐπικοινωνίας μᾶς εἰς τήν συνέχειαν ἀναδημοσιεύομεν ἐκ τοῦ Διαδικτύου τό ἄρθρον «Εἶναι ὅλες οἱ Ἐκκλησιαστικές Σύνοδοι ἔγκυρες;».
orthodoxia-ellhnismos.gr και https://www.triklopodia.gr/%cf%80%cf%81%cf%8e%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b2%cf%81%cf%8d%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%ad-%ce%bd%ce%b1%cf%85%cf%80%ce%ac%ce%ba%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b4%ce%b5%cf%87%ce%b8%e1%bf%86/

 

Τα Σχόλια περισσεύουν!

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.