Ο Κωσταντίνος Αρβανίτης αποδεικνύει το υγειονομικό χάος των υπηρεσιών σε όλο της το μέγεθος και τολμούν να μιλούν για υποχρεωτικό τσίμπημα οι φασίστες!

Προσβολή το φασιστικό κείμενο του Παιδιατρικού Συλλόγου να αναφέρουν οι παιδίατροι στους γονείς τους κινδύνους από τον Covid-19 και όχι τις παρενέργειες από το εμβόλιο στα παιδιά

Δρ. Κωνσταντίνος Ἀρβανίτης, καρδιολόγος: Μὲ τοὺς ἐμβολιασμοὺς αὐξήθηκε ἡ γενικὴ θνησιμότητα! (Βίντεο)

Ὁ Κωνσταντίνος Ἀρβανίτης εἶναι ἰατρὸς καρδιολόγος, διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἀντλώντας δεδομένα ἀπὸ δύο κρατικοὺς φορεῖς, τὴν Ἑλληνικὴ Στατιστικὴ Ἀρχὴ (ΕΛΣΤΑΤ) καὶ τὸν Ἐθνικὸ Ὀργανισμὸ Δημόσιας Ὑγείας (ΕΟΔΥ) ἐπισημαίνει ὅτι ἀπὸ τὸ τέλος Φεβρουαρίου (δηλαδὴ ἀπὸ τότε που ἄρχισαν συστηματικὰ οἱ μαζικοὶ ἐμβολιασμοὶ στὴν Ἑλλάδα) μέχρι τὶς ἀρχὲς Ἰουλίου παρατηρήθηκε σημαντικὴ αὔξηση στὴ γενικὴ θνησιμότητα τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ (δηλαδὴ στοὺς θανάτους ἀπὸ διάφορες αἰτίες)! Μάλιστα ἡ ἀνοδικὴ καμπύλη στὴν αὔξηση τῶν θανάτων ἀκολουθεῖ τὴν ἀνοδικὴ καμπύλη στὴν αὔξηση τοῦ ποσοστοῦ τῶν ἐμβολιασμένων! Ὁ ἀριθμὸς τῶν θανάτων στὴν περίοδο τέλη Φεβρουαρίου – ἀρχὲς Ἰουλίου 2021 εἶναι πολὺ μεγαλύτερος τόσο ἀπὸ τὸν ἀντίστοιχο περσινὸ ἀριθμὸ ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν μέσο ὅρο θανάτων τῆς τελευταίας πενταετίας. Ἀκόμη καὶ ἐὰν ἀφαιρέσουμε τοὺς θανάτους ποὺ τὸ Κράτος δήλωσε ὅτι ὀφείλονταν στὸν κορωνοϊό, ὁ φετινὸς ἀριθμὸς θανάτων ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι κατὰ πολὺ μεγαλύτερος τοῦ περσινοῦ. Γιὰ παράδειγμα τὸν Ἰούνιο τοῦ 2021 παρατηρήθηκαν περίπου 2000 θάνατοι περισσότεροι ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2020. Ἐὰν ἀφαιρέσουμε τοὺς περίπου 450 θανάτους ποὺ δήλωσε τὸ Κράτος ὅτι ὀφείλονταν στὸν κορωνοϊό, ἐξακολουθοῦν νὰ παραμένουν περίπου 1500 θάνατοι περισσότεροι ἀπὸ πέρυσι. Μήπως πρέπει νὰ ὑποψιαζόμαστε τοὺς ἐμβολιασμοὺς ὡς τὴν πολὺ πιθανὴ αἰτία αὐτῆς τῆς δραματικῆς αὔξησης στὴ γενικὴ θνησιμότητα τῶν Ἑλλήνων;

Σχολιάζοντας αὐτὰ τὰ δεδομένα ὁ Δρ. Κ. Ἀρβανίτης λέει ὅτι τὰ ἐμβόλια ἐνδεχομένως νὰ προσφέρουν κάποια ὠφέλεια ὡς πρὸς τὸν κορωνοϊό, ἀλλὰ εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ προκαλοῦν σοβαρὲς βλάβες ἀλλοῦ (π.χ. νὰ προκαλοῦν ἐπιδείνωση τῶν αὐτοάνοσων νοσημάτων, θρομβώσεις, ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, ἐμφράγματα τοῦ μυοκαρδίου κ.ἄ.). Τὸ Κράτος, ὅταν ἐφαρμόζει ἕνα πρόγραμμα ἐκτεταμένου ἐμβολιασμοῦ, πρέπει νὰ ἐλέγχει τὴ γενικὴ θνησιμότητα τοῦ πληθυσμοῦ πρὶν καὶ μετὰ τὸν ἐμβολιασμό, γιὰ νὰ δεῖ κατὰ πόσο ὁ συγκεκριμένος ἐμβολιασμὸς εἶχε θανατηφόρες παρενέργειες, τὶς ὁποῖες δὲν μποροῦμε μὲ ἄλλο τρόπο νὰ ἐπισημάνουμε.

Ὁ Δρ. Κ. Ἀρβανίτης ἀναφέρθηκε ἐπίσης στὴ δραματικὴ περίπτωση τῆς Καλύμνου. Τὸ νησὶ αὐτὸ εἶχε κατὰ μέσο ὅρο 60 – 80 θανάτους ἐτησίως. Φέτος (μέχρι τὰ μέσα τοῦ 2021) οἱ θάνατοι ἀνέβηκαν στοὺς 280! Ἐπαναλαμβάνουμε: Δὲν μιλοῦμε γιὰ θανάτους ἀπὸ κορωνοϊὸ ἀλλὰ γιὰ θανάτους ἀπὸ διάφορες αἰτίες. Οἱ κάτοικοι τῆς Καλύμνου εἶναι πανικοβλημένοι! Δὲν μποροῦν νὰ ἐξηγήσουν αὐτὴ τὴν τεράστια αὔξηση. Μήπως ὀφείλεται στὰ ἐμβόλια;

Ὁ Δρ. Κ. Ἀρβανίτης ἐπισημαίνει ὅτι στὴν Ἑλλάδα οἱ ἰατροὶ δὲν συμπληρώνουν τὶς κίτρινες κάρτες, δηλαδὴ τὶς ἀναφορὲς ἐνδεχόμενων παρενεργειῶν ἀπὸ φάρμακα ἢ ἐμβόλια (Σημείωση: Δυστυχῶς τὰ ἴδια καὶ χειρότερα συμβαίνουν καὶ στὴν Κύπρο.) Πολλοὶ ἰατροὶ ἀποφαίνονται ἀπὸ μόνοι τους ὅτι μία πάθηση ἢ ἕνας θάνατος δὲν σχετίζονται μὲ τὸν ἐμβολιασμὸ καὶ ἀποφεύγουν νὰ τὰ ἀναφέρουν συμπληρώνοντας τὴν κίτρινη κάρτα. Ὅμως δὲν εἶναι ἁρμοδιότητα τοῦ μεμονωμένου ἰατροῦ νὰ ἀποφασίσει κατὰ πόσον μιὰ πάθηση ἢ ἕνας θάνατος σχετίζεται ἢ ὄχι μὲ τὸ ἐμβολιασμό. Καθῆκον τοῦ ἰατροῦ εἶναι νὰ ἀναφέρει κάθε πιθανὴ καὶ ἐνδεχόμενη παρενέργεια τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Ἀφοῦ συγκεντρωθοῦν ὅλες οἱ ἀναφορὲς πρέπει νὰ μελετηθοῦν καὶ νὰ ἐξαχθοῦν συμπεράσματα ἀπὸ ἐπιδημιολόγους καὶ στατιστικολόγους. Γιὰ νὰ δείξει πόσο ὑστεροῦμε ὡς χώρα στὴ συμπλήρωση κίτρινων καρτῶν ἀπὸ τοὺς ἰατρούς, ὁ Δρ. Κ. Ἀρβανίτης ἀναφέρει ὅτι στὴν Ὁλλανδία –ποὺ ἔχει ἰσάριθμο πληθυσμὸ μὲ τὴν Ἑλλάδα– ἡ συμπλήρωση κίτρινων καρτῶν ἀπὸ τοὺς γιατροὺς εἶναι 1400% μεγαλύτερη σὲ σχέση μὲ τὴν Ἑλλάδα!

Τελειώνοντας ὁ κ. Ἀρβανίτης σχολιάζει τὴ γραπτὴ σύσταση τῆς Ἑλληνικῆς Παιδιατρικῆς Ἑταιρείας, ἡ ὁποία οὔτε λίγο οὔτε πολὺ λέει στοὺς Ἕλληνες παιδιάτρους νὰ ἀποκρύπτουν ἀπὸ τοὺς γονεῖς τὶς ἐνδεχόμενες παρενέργειες τοῦ ἐμβολίου καὶ νὰ τοὺς μιλοῦν μόνο γιὰ τὸν κίνδυνο νὰ νοσήσουν τὰ παιδιά τους ἀπὸ κορωνοϊό. Ὁ Δρ. Ἀρβανίτης, φανερὰ ἀγανακτισμένος, λέει: «Αὐτὸ τὸ κείμενο πρέπει νὰ καταχωρηθεῖ στὶς πιὸ σκοτεινὲς σελίδες τῆς ἑλληνικῆς ἰατρικῆς ἱστορίας. Δὲν μπορῶ νὰ πιστέψω ὅτι αὐτὸ τὸ κείμενο γράφτηκε ἀπὸ γιατρούς…»

Πηγή

 

Κωνσταντίνος Αρβανίτης: Μετά τους εμβολιασμούς αυξήθηκε η θνησιμότητα του πληθυσμού από όλα τα αίτια.

1 σχόλιο

    • Μαρία Κ. στο 29 Δεκεμβρίου, 2021 στις 6:40 μμ
    • Απάντηση

    Πεθαίνουν κάθε μέρα από κορωναιο διπλά Μπολιασμενοι γονείς κι αφήνουν πίσω τους παιδιά νήπια ή μωρά και τα βρωμοκαναλα
    Λένε δήθεν ότι ήταν ανεμβολιαστοι… Όσοι είναι διπλά εμβολιασμενοι σαν τα αδέρφια μου και δεν κάνουν και την τρίτη
    Δόση του εμβολίου αυτομάτως θεωρούνται ως Ανεμβολιαστοι επισήμως από την κυβέρνηση με το που λήγει το πρώτο πιστοποιητικό εμβολιασμού τους…

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.