Για όσους δεν γνωρίζουν τι εστί αφορισμός και η σοβαρότητά του μετά από την ασεβή, ιερόσυλη πράξη του Ηλία Μόσιαλου

Είσαι, λοιπόν, και άπιστος και υποκριτής! Αφού στο Διαδίκτυο δεν έμφανίζεις τον εαυτό σου ως Ηλία Μόσιαλο, αλλά τον Μωϋσή τον Εβραίο, ήτοι τον Elias Mossia !!!!
Επομένως δεν σου αξίζει η αγάπη της καρδιάς μας! Ώστε ήλθεν η ώρα να σε καταρασθώ και να σε ….αφορίσω!

Ηλιά Μοσσιά

Θα χρησιμοποιήσω, λοιπόν, τα σκληρά λόγια της Μητρός Εκκλησίας:

Έπεται ο αφωρισμός του Ηλία Μόσιαλου

«Κύριε ημών Ιησού Χριστέ,
Αφωρισμένος είη ο δούλος Σου Ηλίας παρά της Παναγίας, Ομοουσίου, Ζωοποιού και αδιαιρέτου Τριάδος, του ενός τη φύσει Θεού κυρίου Παντοκράτορος.

Κατηραμένος, ασυγχώρητος, και μετά θάνατον άλυτος και
τυμπανιαίος, κληρονομήσει την λέπραν του Γιεζή και την αγχόνην του προδότου Ιούδα. Σχισθείσα η γη καταπίοι αυτόν ως τον Δαθάν και Αβειρών. …….

Κατηραμένος έστω και ο εισερχόμενος εν τη οικία αυτού
και ο εξερχόμενος. Τα υπάρχοντα αυτού έστωσαν εις διαρπαγήν. Συνεκλειπέτωσαν εκ της οικίας αυτού, ως εκλείπει καπνός από προσώπουπυρός. Εν γενεά μιά εξαληφθείη το όνομα αυτού.

Άγγελος Σατάν προπορεύεσθω έμπροσθεν αυτού. Γένοιτο έμπνους, κατάβρωμα των σκωλήκων, στένων και τρέμων επί της γης ως ο Κάϊν. Πρόσωπον Θεού ου μη ίδοι.

Είη υπόδικος τω αιωνίω αναθέματι και υπέκαυμα της ατελευτήτου κολάσεως, έχοιεν δε και τας αράς απάντων των Οικουμενικών Συνόδων και λοιπών αγίων πατέρων. Ει δε τις των Ορθοδόξων
χριστιανών συγχρωτίζεται και συνεργεί αυτώ, και ούτος έσται κατάκριτος από της Εκκλησίας.

Ο δε Θεός της υπομονής και της παρακλήσεως δώη ἡμίν το αυτό φρονείν, εν αλλήλοις, κατά Χριστόν Ιησούν, ίνα ομοθυμαδόν και εν ενί στόματι δοξάζωμεν τον Θεόν και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (Ρωμ. 1,5), Ού η χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων υμών.
Αμήν»!

Το σκοτάδι, αγαπητέ μου και ασεβέστατε άνθρωπε, να βασιλεύη στην ψυχή σου! Έως ότου ανακαλύψεις τον Χριστό μας, που είναι το Φως του κόσμου!

Αυτά, λοιπόν, υβριστά της Παναγίας μας, εθεώρησα ως αναγκαίον να γράψω, αρπάζοντάς σε από τον λαιμό, μιμούμενος το παράδειγμα των συμμαθητών μου των γυμνασιακών μου χρόνων
στην γειτονική μας πόλη, την Πάτρα, όπου έζησα έως το έτος 1956 !

Μέσα από την καρδιά μου σου εύχομαι ΚΑΛΗΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑΝ και
ταχείαν απελευθέρωσιν από τά νύχια του Διαβόλου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος
Αίγιον, 26 Δεκεμβρίου 2021

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.