Τα στοιχεία του VAERS και της EudraVigilance για τα εμβόλια Covid-19