Χριστούγεννα 2022.


Ἀδέρφια Ἕλληνες και ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς γῆς.

Χριστό ς γεννᾶται δοξάσατε Xριστός Ἐν οὐρανοῖς
ὑψώθητε ..

Και Λόγος Σάρξ ἐγένετο

πόσο δυστυχής καί πόσο καταδικασμένος σέ
ἀδιάβατο καί ἀνίκητο θάνατο εἶναι ὁ ἄνθρωπος πού δέν γνώρισε τόν Χριστό, Ἕλληνας ἤ Ἑβραῖος, Εὐρωπαῖος ἤ Ἀσιάτης. Μαῦρος ἤ Λευκός, μορφωμένος ἤ ἀμόρφωτος.
Πλούσιος ἤ φτωχός.

Ὤ πόσο δυστυχεῖς εἶναι οἱ ἄνθρωποι πού δέν γνώρισαν τόν Χριστό ὡς τέλειο ἄνθρωπο καί τέλειο Θεό. Πόσο
λυπούμεθα καί πόσο θρηνοῦμε καί πονᾶμε γιά κάθε ἄνθρωπο πού ἀγνοεῖ τόν Χριστό. Εἴθε ἀλήθεια ἐμεῖς νά χαθοῦμε στό μή ὄν ἀλλά ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά βρεθοῦν κοντά στόν Χριστό καί νά τόν ἀγαπήσουν καί νά τόν ἀναγνωρίσουν ὡς Τέλειο Θεό καί τέλειο ἄνθρωπο. Νά τόν ἀναγνωρίσουν καί νά τόν αἰσθανθοῦν ὡς τελεία Ἀγάπη καί Ὀμορφιά καί Καλοσύνη. Ὡς τέλειο Βασιλέα τῶν πάντων πού ἦρθε ἐξ οὐρανοῦ γιά νά σώσει κάθε πλάσμα στήν γῆ. Γιά νά ἀναστήσει ὅλους τούς νεκρούς καί νά βρεῖ ὅλα τά χαμένα καί λυπημένα πλάσματα του.
Γιά αὐτό γεννήθηκε ἀπό τήν τρισέμορφη κόρη τοῦ
Ἰσραήλ, γιά αὐτό σταυρώθηκε ἐπί Ποντίου Πιλάτου καί γιά αὐτό ἀναστήθηκε τήν Τρίτη ἡμέρα, γιά νά ἀναστήσει ὅλο τό νεκρό καί στόν λάκο τοῦ θανάτου πεσμένο ἀνθρώπινο γένος. Διότι εἶναι μανικός ἐραστής κάθε ἀνθρώπου πάνω στήν γῆ καλοῦ ἤ κακοῦ, Ἕλληνα ἤ Ἑβραίου ἤ Ἀσιάτη, πλούσιου ἤ φτωχοῦ, ἐπωνύμου ἤ ἀνώνυμου.
Χωρίς τόν Χριστό, τόν θανόντα καί Ἀναστάντα οὐδείς ἄνθρωπος εἶναι ζωντανός ἀκόμη καί ἄν ἔχει ὅλη τήν γνώση καί ὅλη τήν δύναμη καί μπορεῖ νά ἐξουσιάζει τόν κόσμο.
τελεία Ὀμορφιά τελεία Ἀγάπη καί τέλειο πρόσωπο πού γεννήθηκες ἀπό τήν ἀειπάρθενο κόρη τοῦ
Ἰσραήλ, δῶρο τοῦ Οὐρανοῦ σέ κάθε πλάσμα τοῦ Θεοῦ στήν γῆ. Σέ κάθε θλιμμένο καί πονεμένο ἄνθρωπο πάνω στήν γῆ. Ὤ τέλειος Θεῖος καί οὐράνιος Ἔρως πού θρέφεις κάθε ὅν καί κάθε πλάσμα σου ὁρατό καί ἀόρατο.

Τέλειε Θεέ καί Τέλειε νθρωπε Ἰησοῦ Χριστέ,
ἐλέησον καί σῶσε τόν κόσμο σου ὅλο.

Ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα ἀναγνώρισε καί δίδαξε τόν Ξυνό
Λόγο πού εἶναι καί Θεῖος.

«Ὄχι ἐμένα ἀλλά τόν Λόγο νά ἀκοῦτε καί νά
ὁμολογεῖτε πώς Ἕν ἐστί τό πᾶν» βροντοφωνάζει
Ἡράκλειτος ἀρχαῖος καί μέγιστος δασκαλος τῶν
Ἑλλήνων καί τοῦ κόσμου ὅλου. Ὅσοι μετέχουν τοῦ Λόγου ἀληθεύουν. Ὅσοι ἀκοῦν τόν ἀτομικό, ὑποκειμενικό καί μερικό λόγο ψεύδονται.

Ἀργότερα Ἀπόστολος τῆς βροντῆς Ἰωάννης, θάφωνάξει σέ ὅλα τά σύμπαντα καί σέ ὅλη τήν ἱστορία.

Ἐν ἀρχῇ ἤν ὁ Λόγος καί ὁ Λόγος ἤν πρός τόν Θεό καί Θεός ἤν ὁ Λόγος. Ἐν Αὐτῷ Ζωή ἦν καί ἡ Ζωή ἦν τό Φῶς τό ἀληθινό ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπο ἐρχόμενο εἰς τόν κόσμο. Τό Φῶς ἐν τῇ Σκοτίᾳ φαίνει καί ἡ Σκοτία αὐτό οὖ κατέλαβε. Πάντα δι’ Αὐτοῦ ἐγένοντο καί χωρίς Αὐτοῦ οὐδέ ἕν γέγονεν ἐξ ὅσων ἔγιναν. Ὁ Λόγος Σάρξ Ἐγένετο καί ἐσκήνωσε ἐν ὑμῖν.
Καί ἐθεασάμεθα τήν Δόξαν Αὐτοῦ. Δόξαν Ὡς Μονογενοῦς παρά Πατρός, πλήρης Χάριτος καί Ἀληθείας. Ἐν τῷ κόσμῳ ἦν καί κόσμος δι’ Αὐτοῦ ἐγένετο καί κόσμος Αὐτόν οὔκ ἔγνω. Εἰς τά ἴδια ἦλθε καί οἱ ἴδιοι αὐτόν οὖ παρέλαβον. Ὅσοι δέ ἔλαβον Αὐτόν ἔδωκε αὐτοῖς ἐξουσίας τέκνα Θεοῦ γενέσθε…. Ἡ Χάρις καί ἡ Ἀλήθεια διά Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. Θεόν οὐδείς ἑόρακε πόποτε. Ὁ Μονογενής Υἱός ὁ Ὧν ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Πατρός Ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.

Ἀδέρφια Ἕλληνες σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί σέ ὅλη τήν γῆ, σέ ὅποια κατάσταση καί ἄν εἶστε γεμίστε χαρά καί φῶς.
Γεμίστε τήν ψυχή σας μέ αἰσιοδοξία καί ἐνθουσιασμό. Μήν Ἀφήνετε τίποτε νά σᾶς λυγίσει καί νά σᾶς λυπήσει.

Πλημμυρεῖστε ἀπό χαρά καί ἀγάπη ἀκόμη καί γιά τούς
ἐχθρούς σας. Διότι σήμερα γεννήθηκε Χριστός.
Ἄκτιστος Θεός Λόγος ἔγινε κτιστός ἄνθρωπος, πλήρης ἄνθρωπος. Τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος. Δηλαδή ὁ Ἄκτιστος Λόγος Θεός προσέλαβε στήν δική του Θεία Ὑπόσταση ὅλη τήν ἀνθρώπινη φύση καί τήν ἐθέωσε. Ὁ Ἴδιος ὁ Θεός, ὁ Εἵς τῆς Τριάδος, Ἔγινε Χριστός, Ἰησοῦς ὁ
Υἱός τῆς Παρθένου. Ἡ Παρθένος κόρη τοῦ Ἰσραήλ γέννησε τόν ἴδιο τόν Θεό. Ἔγινε Θεοτόκος.

Ὁ Ἴδιος ὁ Ἄκτιστος Θεός Λόγος, πού δημιούργησε καί ἔκτισε ἐκ τοῦ μηδενός ὅλα τά ὄντα, ὁρατά καί ἀόρατα καί κρατᾶ διαρκῶς ὅλα τά σύμπαντα στά χέρια του καί στό εἶναι, πάνω ἀπό τό μηδέν, ἦρθε καί περπάτησε πάνω στήν γῆ ὡς ἁπλός καί ταπεινός ἄνθρωπος. Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος γιά νά κάνει τόν ἄνθρωπο Θεό κατά χάριν. Ὁ Κύριος καί ὁ Θεός καί ὁ Δημιουργός τοῦ Σύμπαντος ἔγινε ταπεινός ἄνθρωπος γιά νά ὑψώσει τόν πεσμένο καί νεκρό ἄνθρωπο καί νά τόν καταστήσει πλούσιο οὐράνιο θεϊκό ὅπως τόν εἶχε
προορίσει ἐξ ἀρχῆς.

Ὁ Ἑβραϊκός λαός, ἐκτός τῶν πτωχῶν καί ταπεινῶν
ψαράδων καί κάποιων ἐπισήμων γραμματέων κι ἱερέων πού ἀναγνώρισαν τόν Χριστό ὡς τόν Σωτῆρα τοῦ κόσμου, συνολικά τόν ἀπέρριψε καί τόν ἀρνήθηκε.

Ὁ Ἑλληνικός λαός τόν ἀγκάλιασε τόν ἀγάπησε, τόν δόξασε καί τόν δοξάζει. Καί διά τῶν Ἑλλήνων ὅλη ἀνθρωπότητα ἀναγνώρισε τόν Χριστό ὡς Θεό, ὡς Σωτῆρα καί ὡς βασιλέα τοῦ κόσμου.

Κάθε Ἕλληνας, κάθε ἄνθρωπος, κάθε ἔθνος, κάθε λαός καί κάθε πολιτισμός πού προσπέρασε καί περιφρόνησε τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ ἔπεσε στήν ἀφάνεια χάθηκε καί διαλύθηκε στήν ἱστορία.

Οἱ Ἑλληνιστές πού ἀρνήθηκαν τόν Χριστό ὡς τέλειο
Θεό καί τέλειο ἄνθρωπο, ἐνῶ ἀρχικά ἔγιναν χριστιανοί
καί πέρασαν στήν αἵρεση, ὅλοι αὐτοί χάθηκαν ἀπό τήν
ἱστορία ὡς Ἕλληνες καί ἀφομοιώθηκαν ἀπό ἄλλους λαούς καί ἄλλες θρησκεῖες.

Ἡ εὐρωπαϊκή, ἡ καλύτερα ἡ γερμανική Δύση, ἀφου
ἐκδίωξε τόν Χριστό καί τήν Ὀρθοδοξία καί λάτρεψε τόν
Πάπα, τό ἔθνος, τήν φυλή, τήν ἀνθρωπότητα, τήν ἐπιστήμη, καί τίς ἀνθρώπινες ἰδέες, σήμερα διαλύεται καί διαλύει ὅλο τόν πλανήτη ἐπιστρέφοντας στήν φεουδαρχία, στόν σατανισμό καί τήν μαγεία, ἐνῶ μέ τήν ἐπιστήμη καί τήν τεχνολογία ἐπανασχεδιάζει τόν ἄνθρωπο ὡς ρομπότ, ὡς ὑπάνθρωπο καί ὡς τερατοάνθρωπο καί ὡς δοῦλο καί φέρει ὅλη τήν κόλαση πάνω στήν γῆ.

Ἀλλά καί σύγχρονη Ἑλλάδα συνθλίβεται καί
διαλύεται ὡς ἑλληνική καί ὀρθόδοξη χριστιανική χώρα καί
ὡς ἑλληνικός λαός διότι τά πολιτικά κόμματα ἀλλά
δυστυχῶς καί Ἐκκλησιαστική ἱεραρχία, ὅλοι στήν
πλειοψηφία των, ἀρνοῦνται δυστυχῶς ἐπί τῆς οὐσίας τόν Χριστό. Ἀκόμη καί ἄν στά λόγια μόνο τόν δέχονται ὡς κάποιο ἀφῃρημένο θρησκευτικό σύμβολο ἀλλά ὄχι ὡς ζῶντα Θεό καί βασιλέα τῆς Ζωῆς.

Δυστυχῶς σήμερα Ἑλλάδα ἀποχριστιανίζεται καί ἀφελληνίζεται μέ τίς εὐλογίες καί τίς ἀποφάσεις τῶν πολιτικῶν καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν προσώπων πού ἀγνοοῦν τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς θεολογίας.

Δυστυχῶς σήμερα κλῆρος καί λαός ὅλοι μας ἔχουμε ἁμαρτήσει καί ἔχουμε προδώσει ἐκτός ἐλαχίστων τό μυστήριο τοῦ Χριστοῦ καί τῆς ἐκκλησίας του. Ὅμως δέν θά εἶναι αὐτό τό τέλος. Ὁ λαός μας σύντομα θά μετανοήσει καί θά ἀναστηθεῖ ἀπό τόν τάφο του διότι στήν καρδιά του κουβαλᾶ τήν πεῖρα τοῦ Χριστοῦ. Τό ἴδιο εὐχόμεθα καί γιά τόν ἑβραϊκό καί γιά κάθε λαό πάνω στήν γῆ νά τούς δοθεῖ στραφοῦν στόν Χριστό γιά νά ζήσουν.

Στό τέλος θά νικήσει ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Στό τέλος
καί μετά ἀπό πολλές ὀδύνες, ὅλοι οἱ Ἕλληνες, ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι καί ὅλοι οἱ λαοί θά μετανοήσουν καί θά
ἀφήσουν τόν ἀποκρουστικό καί σκοτόμορφο διάβολο καί θά στραφοῦν στόν Λαμπροφόρο Θεάνθρωπο Χριστό τόν μόνο Ζῶντα Θεό καί Σωτῆρα τοῦ κόσμου.

Σήμερα οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἄρρωστοι καί ὑπνωτισμένοι
ἀπό τά πονηρά πνεύματα. Εἶναι νικημένοι ἀπό τόν φόβο καί ἀπό τόν ἐγωπαθῆ ἑαυτό των. Αὔριο ὅμως, ἔστω μετά ἀπό πολύ πόνο, θά ξυπνήσουν καί θά ἔρθουν εἰς ἑαυτόν. Θά κατανοήσουν, ἔστω μετά ἀπό πολλές θλίψεις, πώς χωρίς τόν Χριστό ὁ κόσμος εἶναι ἄδειος καί νεκρός. Χωρίς τόν Χριστό ὁ θάνατος καταβροχθίζει τήν ζωή. Χωρίς τόν Χριστό ἡ ζωή εἶναι δίχως νόημα καί δίχως σκοπό.

Θά κατανοήσουν σύντομα ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού
σήμερα ζοῦν ὡς δοῦλοι τῶν πολιτικῶν, τῶν τραπεζιτῶν, τῶν θρησκειῶν καί τῆς ἀπάνθρωπης καί νεκρῆς τεχνολογίας, πώς μόνο ὁ Χριστός μπορεῖ νά τούς δώσει ζωή ἀληθινή, ἀνίκητη καί ἀπεριόριστη καί νά ἐκδιώξει τό πονηρό ἀνθρωποκτόνο πνεῦμα σώζοντας τόν κόσμο καί τόν ἄνθρωπο ἀπό τόν πλήρη ἀφανισμό των.

Θά κατανοήσουν σύντομα ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πάνω στήν γῆ πώς ὁ Χριστός εἶναι ὁ Μόνος ἀληθινός ἀρχηγός τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς Ζωῆς, ἡ Μόνη ἀληθινή πηγή τῆς Ζωῆς. Ὅπως τό ποσχέθηκε λίγο πρίν σταυρωθεῖ. Ὅποιος πιστέψει σέ ἐμένα δέν θά πεθάνει ποτέ. Καί ἄν πεθάνει θά ζεῖ. Ὁ κόσμος δέν θά μέ βλέπει, ἀλλά ἐσεῖς θά μέ βλέπετε.

Οἱ ἄνθρωποι φτιάχνουν κόμματα, φτιάχνουν πολιτεύματα, σχεδιάζουν τά μέλλοντα, ἐξουσιάζουν τούς συνανθρώπους των, ἀλλά ξεχνοῦν πώς χωρίς τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία του ὅλα θά τά πάρει ὁ ἄνεμος.

Ἤδη τό ἀντίχριστο καί θανατηφόρο πονηρό πνεῦμα εἶναι πρό τῶν πυλῶν καί ὡς λέων ὠρυόμενος εἶναι ἕτοιμο νά καταβροχθίσει τόν ἄνθρωπο, τίς πόλεις του καί τόν πολιτισμό του.

Ποιός ἀλήθεια μπορεῖ νά σώσει τόν κόσμο, τόν
ἄνθρωπο καί τήν ἱστορία ἀπό τόν πλήρη ἀφανισμό των;

Μόνο ὁ Χριστός διά τῆς Ἐκκλησίας του καί τῶν Ἁγίων του.
Οὐδείς ἄλλος. Οὐδείς βασιλιᾶς, οὐδέν κόμμα, οὐδέν
κράτος, οὐδείς ἐπιστήμονας, οὐδείς τραπεζίτης, οὐδείς Πάπας, οὐδείς Πατριάρχης, οὐδείς ἄνθρωπος. Μόνο ὁ Χριστός μπορεῖ νά σώσει τόν κόσμο. Καί ὅσοι θέλουν νά ἑνώσουν τόν κόσμο, τούς ἀνθρώπους, τούς λαούς, τίς θρησκεῖες, τίς ἐκκλησίες μέ βία, μέ προπαγάνδα καί μέ ἀνθρώπινα μέσα, αὐτοί πλανῶνται καί ὑπηρετοῦν, συνειδητά ἤ ἀσυνείδητα, τό βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως πού θέλει νά στήσει τόν θρόνο του στήν Ἁγία πόλη τοῦΘεοῦ.

Ἄν ὁ Πάπας καί κάθε ἄλλος θέλει νά ἀνήκει στήν
ὄντως Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ αὐτός πρέπει νά μετανοήσει ἀληθῶς ἐνώπιον γῆς ἱστορίας γιά τά ἔργα του καί νά πράξει ἔργα ἄξια τῆς μετανοίας. Διότι ἄς μήν περιπαίζουμε τήν Ἀλήθεια καί τόν Χριστό.

Μόνο Ἀνατολική Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει καί
φυλάσσει ὅλη τήν Ἀλήθεια καί ὅλο τόν Χριστό χάριν ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Διότι Μόνο Ὀρθόδοξος Ἀνατολική Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί Ἀποστολική καί Καθολική καί Οἰκουμενική καί Πατερική καί Ἀληθής Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Διότι μέχρι σήμερα μόνο αὐτή ἔχει διαφυλάξει ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ καί μέ ἀμέτρητα μαρτύρια καί θυσίες ὅλο τό Δόγμα τῆς Ἀληθείας καί τῆς θεολογίας καί τοῦ Μυστηρίου τοῦ Χριστοῦ. Καί ἄς προσέξουν οἱ ὀρθόδοξοι ἐπίσκοποι καί πατριάρχες καί ἄς θυμοῦνται πώς καί ὁ Πάπας ἐνῶ ἦταν πρῶτος καί ὀρθόδοξος βαθμιαία ἔπεσε στήν αἵρεση καί ἔχασε τά πρωτεῖα του. Διότι κεφαλή τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας καί ὄντως πρῶτος εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ
Χριστός καί Θεάνθρωπος καί οὐδείς ἄλλος.

Ἐν τέλει μόνο ὁ Χριστός, διά τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τῶν Ἁγίων του πατέρων καί μητέρων, μπορεῖ νά ἐκδιώξει τήν ἀβάστακτη κόλαση ἀπό τήν γῆ καί ἀπό τούς ἀνθρώπους. Γιά αὐτό ὅσοι ἄνθρωποι γνωρίζουν ὄντως κάτι ἀπό τόν Χριστό ἄς ἐργαστοῦν νά αὐξήσουν τήν δική των γνώση καί ἀγάπη στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί νά τήν μεταδώσουν σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.

Ἀδέρφια Χριστός ἐτέχθει… ἀληθῶς ἐτέχθη ὁ Κύριος.

Ἕνας Ἕλλην Ὀρθόδοξος.
Παρίσι, Γαλλία

Χριστούγεννα 2022.

Αναδημοσίευση από τονΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.