Αλίμονο στην άτολμη Ιεραρχία που συμβιβάζεται με τον άθεο και αφορισμένο Καίσαρα!

«Οὐαὶ ὑμῖν…»

 

Γράφει ὁ κ. Δημήτριος Σκαρτσιούνης, Συνταξιοῦχος Καθηγητὴς Θεολογίας

Ἐὰν ὑπῆρχε μία δύσκολη περίσταση, μία ἰδανικὴ συγκυρία νὰ ἐξέλθει ἡ σεπτὴ Εἰκόνα «Ἄξιόν Ἐστιν» ἐκ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γιὰ νὰ προστρέξουμε στὴν Χάρη Της κλῆρος καὶ λαὸς καὶ νὰ ζητήσουμε τὴν βοήθειά Της, αὐτὴ ἦτο ἡ περίοδος τῆς ἐπιδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, ὅ­πως δέχθηκαν νὰ τὴν ὀνομάσουν οἱ πολιτικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ ἡγέτες μας, τότε ποὺ ὅλα «τὰ ’σκιαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά».

Καὶ τοῦτο ἦτο εὔλογον ἀλλὰ καὶ ἐπιβεβλημένον, ἀφοῦ σὲ ἀνάλογες περιπτώσεις λοιμωδῶν νόσων καὶ ἄλλων σοβαρῶν κινδύνων ἡ Ἐκκλησία μας προέβαινε σὲ λιτάνευση Ἱερῶν Εἰκόνων καὶ λειψάνων ἁγίων μας μὲ τὴν συμμετοχὴ τοῦ πιστοῦ λαοῦ ζητώντας μὲ πίστη τὴν ἐξ ὕψους βοήθεια, γιὰ νὰ σταματήσει ἡ ἀπειλὴ τοῦ θανατικοῦ ἢ ὅποια ἄλλη θανάσιμη ἀπειλή.

Στὴν περίπτωση τῆς ἀπειλῆς ἐκ τοῦ κορωνοϊοῦ οἱ Ἐκκλησιαστικοί μας ἡγέτες πρωτοτύπησαν στὸ σύνολό τους, ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων ἀγνοώντας τὴν μακραίωνη ἐκκλησιαστική μας παράδοση, ἀφοῦ ἀπηγόρευσαν!!! τὴν προσφυγὴ τοῦ πιστοῦ λαοῦ στὴν θεία βοήθεια καὶ τὸν ἐξανάγκασαν νὰ στηρίξει τὶς ἐλπίδες του στὸ πειραματικὸ ἐμβόλιο κατὰ τοῦ COVID- 19.

Ὅταν ὁ λαός, ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, ὁ καταφοβισμένος, κινδύνευε θανάσιμα κατὰ τὴν τότε ἐπικρατοῦσα ἄποψη ἀπὸ τὸν θανατηφόρο ἰό, δὲν θεωρήσατε σκόπιμο νὰ θέσετε σὲ προσκύνηση τὴν ἱερὰ εἰκόνα «Ἄξιόν Ἐστιν» ἐκζητώντας τὴν βοήθεια τῆς Παν­­αγίας μας, τώρα ποιὸς κινδυνεύει, ποιὸ θανατικὸ ὑπάρχει, ποιὰ ἀδήριτη ἀνάγκη, ποιὰ ἀπειλή καὶ φέρνετε τὴν Παναγία μας δύο ἑβδομάδες πρὸ τῶν ἐκλογῶν γιὰ παλλαϊκὸ προσκύνημα; Φέρνετε τὴν Παναγία νὰ σώσει τὸ λαὸ ἀπὸ τοὺς πολιτικούς ἢ νὰ σώσει τοὺς κυβερνώντας πολιτικοὺς ἀπὸ τὴν δικαιολογημένη ὀργὴ τοῦ πιστοῦ λαοῦ ἐναντίον τους; Γιατί ἐμπλέκετε τὰ θεῖα σὲ πολιτικὰ προεκλογικὰ παιχνίδια καὶ παροργίζετε ἔτι περαιτέρω τοὺς πιστοὺς, ἀλλὰ καὶ τὸν ἴδιο τὸν Θεό; Χάθηκε ὁ καιρὸς νὰ φέρετε τὴν σεβάσμια Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας μετὰ τὶς ἐκλογές;

Αὐθόρμητα ἔρχονται στὸ νοῦ μας τὰ φοβερὰ ἐκεῖνα λόγια τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τοὺς Γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους τῆς ἐποχῆς Του.

«Οὐαὶ ὑμῖν» πολιτικοὶ καὶ ἐκκλησιαστικοὶ ἡγέτες οἱ τολμήσαντες νὰ ξεστομίσετε τὴν φοβερὴ καὶ βλάσφημη φράση: «ἀπὸ ἐδῶ τὸ ἐμβόλιο ἀπὸ ἐκεῖ ὁ τάφος»!!! «Πάτερ ἄφες αὐτοῖς!».

«Οὐαὶ ὑμῖν» οἱ σφραγίσαντες ἀνερυθριάστως τοὺς ἱεροὺς ναοὺς τοῦ Ὑψίστου!

«Οὐαὶ ὑμῖν» οἱ ποινικοποιήσαντες τὴν Θεία Κοινωνία!

«Οὐαὶ ὑμῖν» οἱ ἀπαγορεύσαντες τὴν ρίψη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν θάλασσα κατὰ τὰ Ἅγια Θεοφάνεια λὲς καὶ θὰ μολύνονταν τὰ νερά!

«Οὐαὶ ὑμῖν» κυνηγοὶ καὶ τιμωροὶ τῶν εὐλαβῶν ἱερέων ὅσων τόλμησαν τότε νὰ λειτουργήσουν!

«Οὐαὶ ὑμῖν» οἱ ἑορτάσαντες διήμερη καὶ ὄχι τριήμερη τὴν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ μας!

«Οὐαὶ ὑμῖν» οἱ ἐκδιώκοντες τοὺς ἀμασκάρευτους πιστοὺς ἀπὸ τὴν Θεία Λειτουργία!

«Οὐαὶ ὑμῖν» οἱ τιμωροῦντες μὲ ἀργία τοὺς ἱερεῖς ποὺ δὲν θέλησαν νὰ τρυπηθοῦν μὲ τὰ «ἀσφαλῆ» πειραματικὰ ἐμβόλια τοῦ κυρίου Μπουρλᾶ!

«Οὐαὶ ὑμῖν» ποὺ τὸ μένος σας ἔφθανε μέχρι καὶ στὶς πρεσβυτέρες!

«Οὐαὶ ὑμῖν» οἱ ἀποκαλοῦντες ἀπὸ ἄμβωνος!!! τοὺς ἀνεμβολίαστους πιστούς, «λεπρούς», «ἀπίστους» καὶ αἱρετικούς»!

«Οὐαὶ ὑμῖν» οἱ στιγματίζοντες τοὺς ἀνεμβολίαστους χριστιανοὺς ἀποκαλώντας τους «ψεκασμένους» ἀλλὰ καὶ «νεοναζί»!

«Οὐαὶ ὑμῖν Γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι», ὅταν ὑποχρεώσατε τοὺς ὑπέργηρους γονεῖς σας νὰ πληρώσουν ἑκατὸ εὐρὼ πρόστιμο τὸν μήνα, γιατί δὲν δέχθηκαν νὰ τρυπηθοῦν καὶ νὰ γίνουν πειραματόζωα πρὸς θησαυρισμὸ τοῦ κάθε Κυρίου Μπουρλᾶ. Ναὶ βάλατε πρόστιμο στὰ «περήφανα γηρατειά», στοὺς ἀπομάχους τῆς ζωῆς, γιὰ νὰ τοὺς βιάσετε τὴν ψυχὴ στὸ τέλος τοῦ ἐπιγείου βίου τους καὶ τώρα ζητᾶτε καὶ τὴν ψῆφο μας!

«Οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι» ποὺ ὑποχρεώσατε ἑπτὰ χιλιάδες ἥρωες ὑγειονομικοὺς νὰ φυτοζωοῦν χωρὶς μισθό, στιγματισμένοι καὶ πεταμένοι στὸ δρόμο.

Καὶ τώρα φέρνετε ἄραγε τὴν ἱερὴ Εἰκόνα «Ἄξιόν Ἐστιν», λίγες ἡμέρες πρὶν στηθοῦν οἱ κάλπες, γιὰ νὰ παρελάσουν μπροστά της πρὸς ἄγραν ψήφων οἱ πολιτικοί μας προσ­ποιούμενοι εὐλάβεια καὶ σεβασμὸ πρὸς τὰ θεῖα; Προκειμένου νὰ ξεχάσει ὁ πιστὸς λαὸς τὴν τυραννία πού τοῦ ἐπιβάλανε; Τὸν ἐκφοβισμὸ καὶ τὴν κατατρομοκράτηση; Τὴν ἀπαγόρευση τῆς ἐλπίδας του στὸν Θεό; Τὴν ἀποϊεροποίηση τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς πίστεώς του; Αὐτὸς ὁ λαὸς ὁ πάντα εὐκολόπιστος καὶ πάντα προδομένος;

Ὁ πιστὸς λαὸς κουράσθηκε, χόρτασε ἀπὸ συμπαιχνίες, θεομπαιξίες καὶ μισανθρωπίες.

Ὁ πιστὸς λαὸς εἶναι θυμωμένος καὶ δὲν ξεχνᾶ, διότι τὸν προσβάλατε, τὸν στιγματίσατε, καὶ τοῦ καταρρακώσατε ὅ,τι πολυτιμώτερο εἶχε στὴν ψυχή του, τὴν πίστη του καὶ τὴν ἐλπίδα του στὸν Θεό μας, τὸν Ἰησοῦ Χριστό, στὴν Παναγία μας καὶ στοὺς ἁγίους μας.

Θὰ προσκυνήσουμε βεβαίως, τήν Μεγαλόχαρη, μὲ δέος καὶ εὐλάβεια ἐκζητώντας ταπεινὰ τὴν Χάρη Της, χωρὶς ὅμως νὰ ξεχάσουμε πόσο τυραννικὰ καί ἀντιχριστιανικά μᾶς φερθήκατε δύο χρόνια, στὰ χρόνια τῆς «πανδημίας», πολιτικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ τύραννοι.

ΠΗΓΗ:https://orthodoxostypos.gr/%ce%bf%e1%bd%90%ce%b1%e1%bd%b6-%e1%bd%91%ce%bc%e1%bf%96%ce%bd/

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.