Δύο μοιραίοι άνθρωποι Σβαμπ και Χαράρι, πρωταγωνιστούν σήμερα στην κρισιμότερη στιγμή της ανθρώπινης Ιστορίας, στο κατώφλι ενός αδιανόητου παγκόσμιου καθεστώτος που δεν θα μπορούσε να επινοηθεί από άνθρωπο παρά μόνο από τον ίδιο τον Σατανά

Μαρία Π. : «..έσεσθε ως θεοί..».Η μεγάλη Αποστασία ολοκληρώνεται-Η έσχατη Μάχη.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΙ. ΜΑΡΙΑ Π.. – 14 Σεπ 2023 – 21:15

facebook sharing button

Επιστολή Β Θεσ. Απ. Παύλου

«…διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη (της Β Παρουσίας), εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία και αποκαλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας,

4 ο αντικείμενος και υπεραιρόμενος εναντίον εις πάντα λεγόμενον Θεόν ή σέβασμα, ώστε να καθήση εις τον ναόν του Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός. Δαν 11:36

7Διότι το μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται..

8και τότε θέλει αποκαλυφθή ο άνομος, τον οποίον ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού·

9όστις θέλει ελθεί κατ’ ενέργειαν του Σατανά εν πάση δυνάμει και σημείοις και τέρασι ψεύδους

10και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολλυμένων, διότι δεν εδέχθησαν την αγάπην της αληθείας διά να σωθώσι· ΄

11και διά τούτο θέλει πέμψει επ’ αυτούς ο Θεός ενέργειαν πλάνης, ώστε να πιστεύσωσιν εις το ψεύδος..»

Αποκάλυψη Αγίου Ιωάννη

«3.8 οἶδά σου τὰ ἔργα· – ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου.
3.10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
3.11 ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου.»

Δύο μοιραίοι άνθρωποι πρωταγωνιστούν σήμερα στην κρισιμότερη στιγμή της ανθρώπινης Ιστορίας, στο κατώφλι ενός αδιανόητου παγκόσμιου καθεστώτος που δεν θα μπορούσε να επινοηθεί από άνθρωπο παρά μόνο από τον ίδιο τον Σατανά, στην απεγνωσμένη έσχατη μάχη εναντίον του Άγιου Θεού, στην οποία τα παίζει όλα για όλα, και γνωρίζοντας ότι «λίγος καιρός του μένει», θα προσπαθήσει να πάρει όσο περισσότερους μπορεί μαζί του στον αιώνιο όλεθρο.
Αποστάτησε εξαρχής, συμπαρέσυρε μαζί του ένα ολόκληρο αγγελικό τάγμα, και προκάλεσε την Πτώση του ανθρώπου με την υπόσχεση ότι «θα γίνει θεός χωρίς τον Θεό».

«Το μυστήριο της ανομίας» ενεργείται χιλιάδες χρόνια, με σημεία Κορύφωσης που ο Θεός γκρέμισε (για να μην κατακλύσει το Κακό τα πάντα).

Η πρώτη φορά ήταν με τον Κατακλυσμό.

Η δεύτερη ήταν στον Πύργο της Βαβέλ.
«..Καὶ ἦτο πᾶσα ἡ γῆ μιᾶς γλώσσης καὶ μιᾶς φωνῆς.Καὶ εἶπον, Ἔλθετε, ἄς οἰκοδομήσωμεν εἰς ἑαυτοὺς πόλιν καὶ πύργον, τοῦ ὁποίου ἡ κορυφή νὰ φθάνῃ ἕως τοῦ οὐρανοῦ· καὶ ἄς ἀποκτήσωμεν εἰς ἑαυτοὺς ὄνομα,

5Κατέβη δὲ ὁ Κύριος διὰ νὰ ἴδῃ τὴν πόλιν καὶ τὸν πύργον, τὸν ὁποῖον ᾠκοδόμησαν οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων.6Καὶ εἶπεν ὁ Κύριος, Ἰδού, εἷς λαός, καὶ πάντες ἔχουσι μίαν γλῶσσαν, καὶ ἤρχισαν νὰ κάμνωσι τοῦτο

7 ἔλθετε, ἄς καταβῶμεν καὶ ἄς συγχύσωμεν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν αὐτῶν, διὰ νὰ μή ἐννοῇ ὁ εἷς τοῦ ἄλλου τὴν γλῶσσαν.8Καὶ διεσκόρπισεν αὐτοὺς ὁ Κύριος ἐκεῖθεν ἐπὶ τοῦ προσώπου πάσης τῆς γῆς· καὶ ἔπαυσαν νὰ οἰκοδομῶσι τὴν πόλιν.9Διὰ τοῦτο ὠνομάσθη τὸ ὄνομα αὐτῆς Βαβέλ..»

Σήμερα διαγράψαμε έναν ολόκληρο κύκλο. Ο κύκλος αυτός κλείνει.

Το 4ο Θηρίο του οράματος του Πρ. Δανιήλ, προσπαθεί πάλι σήμερα «να φτάσει στον ουρανό».
Με απείρως δυνατότερα μέσα.

Η αποτύπωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αυτή
https://www.pronews.gr/kosmos/183871_ktirio-tis-eyrovoylis-kai-o-pyrgos-tis-vavel-eikones/

Πολλές γλώσσες, μία φωνή, «many tongues, one voice», αυτό είναι γραμμένο.
Παγκοσμιοποίηση, «εις λαός» γκρίζος, άθρησκος, άπατρις, αν είναι δυνατόν και άφυλος (χωρίς φύλο, αυτή είναι η επιδίωξη του διαβόλου) με «μία φωνή» με «μία γνώμη».Χωρίς αντιστάσεις.

Ποιοι είναι αυτοί οι δύο άνθρωποι? Κλάους Σβαμπ, Γιούβαλ Χαράρι.
Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ο δαιμονικός τους ρόλος:

Αντίχριστοι υπηρέτες του αντίχριστου

Κλάους Σβαμπ. Ιδρυτής και Πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, του Παγκόσμιου Διευθυντηρίου της ΝΤΠ.Ο συγγραφέας της «Μεγάλης Επανεκκίνησης», ο πιο επικίνδυνος άνθρωπος, ο επινοητής του παγκόσμιου συστήματος ψηφιακής ταυτότητας, και της γενετικής τροποποίησης του ανθρώπου.

Γιουβάλ Χαράρι, ΑΘΕΟΣ (κατά δική του δήλωση) και «Προφήτης της Νέας Εποχής», ο σύμβουλος του Κλάους Σβαμπ.

O τίτλος του είναι αυτός:
Doctor Yuval Noah Harari i a Transhumanism and Top Advisor to Klaus Schwab and to World Economic Forum.

Ας τον ακούσουμε:

«Τα DATA (δεδομένα που συλλέγονται διαρκώς), μπορούν να βοηθήσουν την ανθρώπινη ελίτ ώστε να κάνει κάτι πολύ πιο ριζοσπαστικό απ΄το να δημιουργήσει απλώς ψηφιακή Δικτατορία.

Χακάροντας οργανισμούς θα αποκτήσουμε την δύναμη να επανασχεδιάσουμε το μέλλον της ίδιας της Ζωής.

Διότι μόλις χακάρεις κάτι μπορείς επίσης και να το σχεδιάσεις.

Στο παρελθόν πολλοί τύραννοι θέλησαν να το κάνουν, αλλά κανείς δεν κατανοούσε αρκετά την Βιολογία, και κανείς δεν είχε αρκετή υπολογιστική δύναμη και Δεδομένα ώστε να χακάρει εκατομμύρια ανθρώπους.Ούτε η GESTAPO ούτε η KGB.

Σύντομα όμως κάποιοι Οργανισμοί και Κυβερνήσεις θα μπορούν να χακάρουν ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ όλους τους ανθρώπους.

Και αν τελικά καταφέρουμε να χακάρουμε και να σχεδιάσουμε την Ζωή, αυτό δεν θα είναι απλά η μεγαλύτερη επανάσταση στην

Ιστορία της Ανθρωπότητας, αλλά θα είναι η μεγαλύτερη επανάσταση στην ίδια την Βιολογία από την εμφάνιση της Ζωής πριν 4 δισεκατομμύρια χρόνια. Γιατί για 4 δις χρόνια τίποτα ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει.

ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΩ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.

ΟΧΙ ΤΟΝ ΕΞΥΠΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ «ΚΑΠΟΙΟΥ ΘΕΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΝΕΦΑ»,
αλλά ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΕΞΥΠΝΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΜΑΣ CLOUDS (εννοεί τα «υπολογιστικά νέφη»).

Το cloud της Microsoft το cloud της IBM…

Αυτές είναι οι νέες κινητήριες Δυνάμεις της Εξέλιξης!

Μετά από 100 χρόνια οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κοιτάξουν πίσω και να προσδιορίσουν την επιδημία του COVID, ως το ορόσημο από το οποίο ξεκίνησε ένα νέο καθεστώς επιτήρησης, ΕΠΙΤΉΡΗΣΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠ ΤΟ ΔΕΡΜΑ».

Το Π.Ο.Φόρουμ έχει ένα 5ετές πρόγραμμα-πλύση εγκεφάλου με τις αρχές της «Μεγάλης Επανεκκίνησης».Στόχος του προγράμματος να δημιουργήσει παγκόσμιους ηγέτες που δεν λογοδοτούν στους λαούς τους αλλά στα αφεντικά τους του Π.Ο.Φ.
Τα μέλη του Π.Ο.Φ. είναι και μέλη της τεράστιας επενδυτικής Εταιρείας Black Rock που διαχειρίζεται 9 τρις δολάρια ποσό που υπερβαίνει το ΑΕΠ όλων των χωρών της γης εκτός Αμερικής και Κίνας με τεράστια οικονομική και πολιτική επιρροή. Από αυτούς τους 2 Οργανισμούς στελεχώνονται Αμερικανικές και Ευρωπαϊκές Κυβερνήσεις.

Ο δικός μας πρωθυπουργός είναι εμπλεκόμενος μέχρι τα λαιμό σε όλα αυτά.Ιδεολογικά, πολιτικά, οικονομικά.Είναι το εκτελεστικό τους όργανο.Προχωρά προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, χωρίς ενδοιασμούς, χωρίς δεύτερες σκέψεις.

Είναι ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΛΩΝ των Ευρωπαίων ηγετών που ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙ στην ΜΕΤΑ ΒΙΑΣ ΕΠΙΒΟΛΗ της ηλεκτρονικής ταυτότητας και στο σύστημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Είναι ο πρώτος που έκανε αίτηση για ηλεκτρονικό ευρώ, ο πρώτος που παρήγγειλε εμβόλια σε τέτοιες ποσότητες τα οποία επίσης ΕΠΕΒΑΛΕ ΔΙΑ ΤΗΣ ΒΙΑΣ, και άσκησε τα σκληρότερα λοκντάουν, όπως και ο πρώτος που έστειλε όπλα στην Ουκρανία για να μην εμποδιστεί η επέλαση της ΝΤΠ!

Το τέλος όλων τους θα είναι άσχημο, αν δεν ανανήψουν, και δεν μετανοήσουν.

Αποκάλυψη Αγίου Ιωάννη

«..18.1 Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ ἡ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ, 18.2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων· ἔπεσεν, ἔπεσε Βαβυλὼν ἡ μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου καὶ μεμισημένου· 18.3 ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾿ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν. 18.4 Καὶ ἦκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν·

ἔξελθε ἐξ αὐτῆς ὁ λαός μου, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἵνα ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς μὴ λάβητε· 18.5 ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν ὁ Θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς..»

Μαρία Π.

ΠΗΓΗ:https://www.triklopodia.gr/%ce%bc%ce%b1%cf%81%ce%af%ce%b1-%cf%80-%ce%ad%cf%83%ce%b5%cf%83%ce%b8%ce%b5-%cf%89%cf%82-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%ce%af-%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b7-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83/

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.