Δεν μας έχει καταστρέψει ακόμη κι ας τον έχουμε παροργίσει μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο. Άρα υπάρχουν ακόμη ευσεβείς και δίκαιοι στην Ελλάδα. Μέρος 1ο

Η ιστορία της Γένεσης για την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρρων είναι μία από τις γνωστότερες, λεπτομερέστερες και πιο εντυπωσιακές διηγήσεις της Αγίας Γραφής. Η ζωή των κατοίκων των δύο πόλεων ήταν τόσο ανήθικη που ο Θεός αποφάσισε να τις καταστρέψει. “Η κακή φήμη τους Σοδόμων και Γομόρρας διαδόθηκε πολύ και η αμαρτία τους είναι πολύ βαριά” αναφέρει ο ίδιος ο Κύριος στη Γένεση (18:20). Ποια ήταν όμως αυτή η αμαρτία των Σοδόμων;

Επί 3.500 χρόνια, το 19ο κεφάλαιο της Γένεσης ερμηνεύτηκε από τους Προφήτες, τους γραμματείς του Νόμου, τους Αποστόλους και τους Πατέρες της Εκκλησίας ως μια περίπτωση καθολικής και αμετανόητης ροπής προς τις αρσενοκοιτικές πράξεις. Οι λέξεις σοδομίτης και σοδομισμός χρησιμοποιήθηκαν για να σημάνουν το παρά φύση σεξ τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Ο άγιος Αυγουστίνος σχολιάζει στις Εξομολογήσεις του:

Οι επονείδιστες πράξεις εναντίον της φύσης, όμοιες με αυτές που διαπράττονταν στα Σόδομα, πρέπει παντού και πάντα να αντιμετωπίζονται με αποστροφή και αποδοκιμασία. Ακόμη κι αν όλα τα έθνη έκαναν τέτοια πράγματα, θα κρίνονταν ένοχα της ίδιας αμαρτίας από τον νόμο του Θεού, ο Οποίος δεν έπλασε τους ανθρώπους για να χρησιμοποιούν ο ένας τον άλλον κατ’ αυτό τον τρόπο.

 

Παρόμοια, ο δικός μας άγιος Μάξιμος ο Γραικός συνέγραψε επιστολή Προς όσους επιδίδονται στα φοβερά αμαρτήματα των Σοδόμων“, στην οποία αναφέρεται εκτενώς στις πράξεις της αρσενοκοιτίας.

ΛΟΓΟΣ ΙΘ΄: Προς όσους επιδίδονται στα φοβερά αμαρτήματα των Σοδόμων

11 Ιουνίου 2018

ΛΟΓΟΣ ΙΘ΄:
Προς όσους επιδίδονται στα φοβερά αμαρτήματα
των Σοδόμων, τα οδηγούντα στον όλεθρο και την αιώνια κόλαση

«Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου, σύνεσις δε αγαθή πάσι τοις ποιούσιν αυτήν» [1], λέγει ο θείος ψαλμωδός. Και ποιος είναι αυτός που οδηγείται από τον φόβο του Κυρίου, διδάσκει ο ίδιος ο ψαλμωδός λέγοντας σε άλλο χωρίο: «Μακάριος ανήρ ο φοβούμενος τον Κύριον, εν ταίς εντολαίς αυτού θελήσει σφόδρα» [2], δηλαδή θα τις αγαπήσει, θα κατευθύνει με ζήλο την ζωή του σύμφωνα με αυτές και θα διδάσκεται από αυτές, όπως πάλι λέγει ο ίδιος: «Ως ηγάπησα τον νόμον σου, Κύριε· όλην την ημέραν μελέτη μου εστιν» [3]. Και αλλού πάλι λέγει: «Ως γλυκέα τω λάρυγγί μου τα λόγιά σου, υπέρ μέλι τω στόματί μου» [4].

Έχουν αγαθό νού αυτοί που έχουν οδηγό τους τον φόβο του Κυρίου, δηλαδή εκτελούν έμπρακτα τις άγιες εντολές Του. Αντιθέτως, όσοι τις παραβαίνουν δεν έχουν αγαθό νού, αλλά μεγάλη ανοησία, και επιφέρουν στον εαυτό τους αιώνιο όλεθρο, όπως λέγει ο ίδιος προφήτης: «Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν» [5]. Επίσης λέγει: «Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών» [6].

Αν όμως ο Θεός εξουδενώνει τους αποστατούντας από «των δικαιωμάτων του», τότε είναι φανερό ότι θα καταλήξουν στην αιωνία καταστροφή. Και ποιοί είναι αυτοί που θα χαθούν περισσότερο από όλους, αν όχι όσοι με την μεγάλη τους ανοησία νομίζουν ότι δεν θα καταδικαστούν οι άνομοι το ίδιο όπως και οι παλαιότεροι ασεβείς, οι κάτοικοι των Σοδόμων, τους οποίους η κρίση του Θεού κατέστρεψε μαζί με τις πόλεις τους διά πυρός και σιδήρου [7]; Αυτούς έχει κάνει παράδειγμα για όσους θα θελήσουν αργότερα να δείξουν ασέβεια, όπως αυτοί, στους οποίους αναφέρεται ο απόστολος Πέτρος στην Β΄ Επιστολή του [8].

Γι’ αυτό θα έπρεπε κυρίως οι χριστιανοί, επειδή αυτοί έχουν την φοβερή απόδειξη της οργής του Θεού, όχι μόνο να σιχαίνονται αυτό το αηδιαστικό για τον Θεό μίασμα, την αρσενοκοιτία, που περισσότερο από όλες τις άλλες ανομίες εξοργίζει τον Ύψιστο, αλλά και να καίνε με το πυρ και να αναθεματίζουν όσους το διαπράττουν και δεν το θεωρούν έγκλημα. Όμως, αυτό το θεομίσητο μίασμα προκαλεί την ασυγ­κράτητη οργή του Θεού εναντίον των ορθοδόξων ως καταραμένων από τον Θεό, ο οποίος λέγει, «και μετά άρσενος ου κοιμηθήση κοίτην γυναικείαν· βδέλυγμα γαρ εστι» [9], καθώς και εναντίον εκείνων που δεν το σταματούν. Εκείνοι λοιπόν δεν θα είναι άξιοι της χριστιανικής ευλογίας, αλλά θα την χάσουν, σύμφωνα με την εντολή του αποστόλου που λέγει: «Εάν τις αδελφός ονομαζόμενος η πόρνος η πλεονέκτης η ειδωλολάτρης η λοίδορος η μέθυσος η άρπαξ, τω τοιούτω μηδέ συνεσθίειν» [10]. Αν αυτό το μίασμα η αρσενοκοιτία, δεν ήταν τόσο μισητό στον Θεό, δεν θα έκαιγε Αυτός με ασυγκράτητη οργή την πόλη των Σοδομιτών και δεν θα μετέτρεπε την γη τους σε δύσοσμη λίμνη προς παραδειγματισμό και στηλίτευση της βδελυρής πράξεώς τους. Πόσο αισχρό υπήρξε το μίασμα του αμαρτήματος των Σοδόμων το έδειξε και ο θείος απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους Επιστολή του λέγοντας: «Διό και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εν ταίς επιθυμίαις των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεσθαι τα σώματα αυτών εν αυτοίς, οίτινες μετήλλαξαν την αλήθειαν του Θεού εν τω ψεύδει, και εσεβάσθησαν και ελάτρευσαν τη κτίσει παρά τον κτίσαντα, ος εστιν ευλογητός εις τους αιώνας· αμήν. Διά τούτο παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας· αι τε γαρ θήλειαι αυτών μετήλλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παρά φύσιν, ομοίως δε και οι άρσενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλείας εξεκαύθησαν εν τη ορέξει αυτών εις αλλήλους, άρσενες εν άρσεσι την ασχημοσύνην κατεργαζόμενοι και την αντιμισθίαν ην έδει της πλάνης αυτών εν εαυτοίς απολαμβάνοντες» [11]. Και αν σε αυτήν την ζωή ο Θεός παρέδωσε «τας επιθυμίας των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεσθαι», είναι σαφές ότι και στην μέλλουσα ζωή θα τις φυλακίσει στα αιώνια βάσανα και στα αβάσταχτα μαρτύρια, μαζί με τους παλαιοτέρους συνεργούς τους, τους κατοίκους των Σοδόμων.

1. Ψαλμ. 110, 10.
2. Ψαλμ. 111, 1.
3. Ψαλμ. 118, 97.
4. Ψαλμ. 118, 103.
5. Ψαλμ. 118, 155.
6. Ψαλμ. 118, 118.
7. Βλ. Γέν. 18,20-21. 19,24-25.
8. Πρβλ. Β´ Πέτρ. 2,6.
9. Λευϊτ. 18, 22.
10. Α΄ Κορ. 5, 11.
11. Ρωμ. 1, 24-27.

Τι συνέβη όμως πραγματικά στα Σόδομα; Ήταν η αρσενοκοιτία ο λόγος της καταστροφής τους ή μήπως, όπως σημειώνει ο προφήτης Ιεζεκιήλ, η ενοχή τους εντοπίζεται σε ένα σύνολο κακών με πρώτο την υπερηφάνεια; Μήπως αντίθετα, όπως πρότεινε ο γνωστός γκέι ιστορικός John Boswell, οι Σοδομίτες καταστράφηκαν επειδή ήταν πολύ αφιλόξενοι προς τους ξένους; Αυτό είναι μια δευτερεύουσας φύσης προσβολή και συμφεροντολογικής φύσεως κατάσταση.

διήγηση της Γένεσης

Την απάντηση φυσικά πρέπει να την αναζητήσουμε στις πρωτογενείς πηγές, δηλαδή στις λεπτομέρειες της κυρίως διήγησης της Γένεσης και στις υπόλοιπες εσωτερικές μαρτυρίες της Αγίας Γραφής. Η πόλη των Σοδόμων, την οποία οι αρχαιολόγοι τοποθετούν γεωγραφικά στο κέντρο περίπου της Νεκρής Θάλασσας, αναφέρεται για πρώτη φορά πολλά χρόνια πριν από την καταστροφή της, στο 13ο κεφάλαιο της Γένεσης, όταν ο Λωτ, ανιψιός του Αβραάμ, αποφασίζει να εγκατασταθεί σε αυτήν. “Οι άνθρωποι όμως των Σοδόμων ήταν κακοί και πάρα πολύ αμαρτωλοί ενώπιον του Κυρίου” (13:13).

Η εμμονή τους στην κακία ήταν μεγάλη. Έτσι, όταν ο Κύριος δεκαετίες μετά επισκέφθηκε τον Αβραάμ, έστειλε τους αγγέλους του “για να εξακριβώσει αν αληθεύουν όλες αυτές οι διαδόσεις” (18:21). Δύο άγγελοι με τη μορφή πανέμορφων αντρών κινήθηκαν προς τα Σόδομα, ενώ ο Αβραάμ φοβούμενος για τον ανιψιό του και για τους υπόλοιπους κατοίκους παρακάλεσε τον Θεό να “πλειοδοτήσει” σε αγαθότητα και μακροθυμία. Πράγματι, ο Θεός δέχτηκε να μην καταστραφεί η πόλη, εφόσον βρεθούν εκεί δέκα τουλάχιστον δίκαιοι κάτοικοι! Οι οποίοι όμως εκτός του Λώτ, της γυναίκας του , των δύο θυγατέρων και τους δυο γαμβρούς του οι οποίοι αστειεύθυηκαν την προειδοποίηση του Λωτ και δεν τον ακολούθησαν δεν ήταν περισσότεροι από τέσσερεις, ούτε καν δέκα.

Ο Λωτ συνάντησε τους δύο αγγέλους στην είσοδο της πόλης και τους κάλεσε στο σπίτι του για να τους φιλοξενήσει. “Πριν όμως κοιμηθούν, οι άντρες των Σοδόμων περικύκλωσαν από παντού το σπίτι. Ήταν εκεί όλος ο αντρικός πληθυσμός της πόλης, νέοι και γέροι. Φώναζαν στον Λωτ και του έλεγαν: Πού είναι εκείνοι οι άνθρωποι που ήρθαν σπίτι σου απόψε; Φέρ’ τους μας έξω, να συνευρεθούμε μαζί τους!” (Γένεση 19:4-5). Μια φοβερή, δαιμονική διάθεση για ακολασία –και μάλιστα για ομαδικό βιασμό δύο αντρών– ήταν το καθολικό αίτημα των Σοδομιτών που συγκεντρώθηκαν παντελώς ξεδιάντροπα με φωνές και διαμαρτυρίες έξω από το σπίτι του Λωτ. Μάταια εκείνος προσπάθησε να τους μεταπείσει και να περισώσει τους φιλοξενούμενούς του από την ατίμωση. “Εκείνοι φώναζαν: Φύγε από ’κει! Και μεταξύ τους έλεγαν: Ήρθε ένας ξένος και θέλει να μας κρίνει! Τώρα θα σου κάνουμε χειρότερα απ’ ό,τι σ’ εκείνους. Και σπρώχνοντας με βία και κακοποιούντες τον Λωτ προσπαθούσαν να του σπάσουν την πόρτα” (19:9).

Η συνέχεια είναι θλιβερή και γνωστή. Οι άγγελοι άνοιξαν την πόρτα, τράβηξαν τον Λωτ μέσα στο σπίτι και τύφλωσαν όλους όσοι ήταν απ’ έξω, μικρούς και μεγάλους. Όπως-όπως τα μάζεψε ο Λωτ και έφυγε από την πόλη. “Τότε ο Κύριος άφησε να βρέξει θειάφι και φωτιά στα Σόδομα και στα Γόμορρα εκ μέρους του Κυρίου, από τον ουρανό. Οι πόλεις εκείνες και οι κάτοικοί τους καθώς και όλη η γύρω περιοχή και η βλάστησή της καταστράφηκαν” (Γένεση:19:24-25). Αναμφίβολα, ήταν φοβερή η ακολασία των ανδρών των Σοδόμων. Αλλά ήταν και τρομερή η τιμωρία των ανδρών και της πόλης τους, που από τότε δεν κατοικήθηκε ποτέ ξανά αλλά βρίσκεται βυθισμένη στον πάτο της Νεκρής Θάλασσας.

Εντάξει, παιδιά, είπαμε! Κι εμείς ομοφυλόφιλοι είμαστε, αλλά δεν κάνουμε έτσι!

Είναι δυστυχώς τρομακτικές οι συνέπειες, όταν ο άνθρωπος αδυνατεί να παραδεχθεί ότι είναι αμαρτωλός, ότι είναι εμπαθής και ότι με τις πράξεις του έρχεται σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Γιατί όταν το παραδέχεσαι, μπορείς τουλάχιστον να ζητήσεις το έλεος του Θεού, να εξομολογηθείς και να κάνεις τον αγώνα σου, μικρό ή μεγάλο. Είτε τα καταφέρεις είτε όχι, ο Θεός θα αναγνωρίσει ότι προσπάθησες και θα σε ευλογήσει. Όταν όμως ο άνθρωπος δεν παραδέχεται την αμαρτωλότητά του, τότε θέτει τον εαυτό του πάνω από την Αγία Γραφή και καταλήγει στο τέλος να ευλογεί την ομόφυλη πολυσυντροφικότητα!

Δόξα τω Θεώ, που είμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, κληρονόμοι μιας δισχιλιόχρονης ερμηνευτικής παράδοσης, και δεν είμαστε έρμαια του κάθε σύγχρονου ψευδοπροφήτη.

Αλλά, ας αφήσουμε τους θεολόγους του πολυαμορισμού και ας επιστρέψουμε στις αγιογραφικές ερμηνείες για την αμαρτία των Σοδόμων και συγκεκριμένα στην Καινή Διαθήκη.

Οι Απόστολοι για τα Σόδομα

Ο Αδελφόθεος Ιούδας στην επιστολή του, στο προτελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, αναφέρει σχεδόν προφητικά:

Μερικοί άνθρωποι παρεισέφρησαν ανάμεσά σας. Οι ασεβείς αυτοί μετατρέπουν τη σωτήρια χάρη του Θεού σε κάθε λογής ασέλγεια, και δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός αφέντης και Κύριός μας. Από παλιά οι Γραφές είχαν προαναγγείλει την καταδίκη που τους περιμένει.

Θυμηθείτε τα Σόδομα και τα Γόμορρα και τις γειτονικές τους πόλεις, που είχαν παραδοθεί κατά παρόμοιο με αυτούς τρόπο στην πορνεία και στις αφύσικες ηδονές. Η αιώνια καταδίκη τους αποτελεί ζωντανό παράδειγμα. (Ιούδα1:4-7)

 

Στο παραπάνω απόσπασμα, ο Απόστολος συνδέει απερίφραστα την καταδίκη των Σοδόμων με τις αφύσικες ηδονές στις οποίες είχαν παραδοθεί οι κάτοικοί τους. Βλέπουμε, λοιπόν, πως από τον 1ο κιόλας αιώνα της Εκκλησίας η εμπαθής και ασυγκράτητη ροπή προς την ενεργή ομόφυλη σεξουαλικότητα θεωρούνταν ισόμοιρη με τα Σόδομα.

Αυτό μάς το επιβεβαιώνει και ο πρωτοκορυφαίος Απόστολος Πέτρος στη 2η επιστολή του, όπου γράφει:

Ο Θεός καταδίκασε σε καταστροφή τις πόλεις Σόδομα και Γόμορρα και τις έκανε στάχτη· κι αυτό, για να παραδειγματίζονται όσοι στο μέλλον δεν σέβονται το Θεό. Έσωσε όμως τον δίκαιο Λωτ, ο οποίος υπέφερε από την ανήθικη συμπεριφορά των ανόμων, γιατί σπάραζε μέρα με τη μέρα η καρδιά του από τα άνομα έργα που έβλεπε κι άκουγε ο δίκαιος αυτός άνθρωπος, ζώντας ανάμεσά τους. Άρα, λοιπόν, ο Κύριος ξέρει να σώζει τους ευσεβείς από τις δοκιμασίες τους, ενώ τους αδίκους τούς κρατάει σε τιμωρία ως την ημέρα της τελικής κρίσεως· και προπάντων, κρατάει εκείνους που ακολουθούν τις βρωμερές σαρκικές επιθυμίες και περιφρονούν την εξουσία του Θεού. (Β΄ Πέτρου 2:6-9).

 

Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι και οι δύο Απόστολοι στις αναφορές τους στα Σόδομα δεν αναφέρονται απλά στην παρά φύση πράξη, (πρωκτική συνουσία) η οποία άλλωστε σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μπορεί να γίνει και από ομόφυλα και από ετερόφυλα πρόσωπα, αλλά την συνδέουν με την ασέβεια προς τον Θεό, με την άρνηση της θεϊκής εξουσίας και με την επιμελή προσκόλληση προς τις αφύσικες ηδονές.

Το Σύνδρομο των Σοδόμων

Αναφορές στην αρσενοκοιτία κάνει και αλλού η Αγία Γραφή, όμως δεν τη συνδέει με το αμάρτημα των Σοδόμων. Ίσως ακριβώς γιατί το αμάρτημα αυτό ήταν σύνθετο και αποτελούνταν από μία συρροή αμαρτημάτων. Είναι ορθότερο λοιπόν να μιλάμε για ένα “σύνδρομο των Σοδόμων” και όχι για ένα μεμονωμένο αμάρτημα.

Ας δούμε γιατί.

 • Οι Σοδομίτες είχαν ακούσει για τον αληθινό Θεό τόσο από τον Λωτ όσο και από τον Αβραάμ που πριν από μερικά χρόνια τούς είχε σώσει και τους είχε απελευθερώσει από την αιχμαλωσία (Γένεση 14).
 • Οι Σοδομίτες ήταν ένα γένος περιβόητο σε όλη την περιοχή για την αμαρτωλότητά τους (Γένεση 18:20).
 • Οι Σοδομίτες είχαν καθολική σύμπνοια στην αμαρτία. Μαζεύτηκαν έξω από το σπίτι του Λωτ “όλος ο αντρικός πληθυσμός της πόλης, νέοι και γέροι”. Παρόντες μεταξύ τους και οι άρχοντές τους να συναινούν και να υπερασπίζονται την αμαρτία. Η σεξουαλική ασυδοσία ήταν η κυρίαρχη κοινωνική τους ιδεολογία (Γένεση 19:4).
 • Οι Σοδομίτες ήταν τόσο τυφλοί και εμπαθείς που ήταν πρόθυμοι και αποφασισμένοι να προβούν σε έναν ομαδικό βιασμό (Γένεση 19:5).
 • Τέλος, οι Σοδομίτες ήταν τόσο φανατισμένοι που, όταν ο Λωτ προσπάθησε να τους συμβουλεύσει να μην κάνουν το έγκλημα, στράφηκαν εναντίον του, τον έβρισαν και άρχισαν να βιαιοπραγούν (Γένεση 19:9).

Από τη συνδυαστική εξέταση αυτών των στοιχείων, προκύπτει ξεκάθαρα ότι τα Σόδομα δεν κάηκαν για μια απλή αρσενοκοιτική πράξη. Κάηκαν γιατί οι κάτοικοί τους ήταν ασεβείς και υπερήφανοι, ήταν καθολικά παραδομένοι στον ομαδικό βιασμό της ηθικής και στρέφονταν φανατισμένα ενάντια σε όποιον υποστήριζε το αντίθετο.

Αυτό ήταν το Σύνδρομο των Σοδόμων. Εμείς άραγε κινδυνεύουμε από αυτό σήμερα;

2 σχόλια

  • Μαρία Κ. στο 31 Μαρτίου, 2024 στις 6:35 πμ
  • Απάντηση

  Για την Ρούλα πισπιριγκου πιστεύετε ότι είναι όντως ένοχη όπως ακριβώς κρίθηκε;; εγώ το πιστεύω απόλυτα… ότι ξεπαστρεψε εσκεμμένα και τις τρεις κόρες της και ότι έπασχε από σύνδρομο μανχαουζεν…το ίδιο και η Νικολούλη…ο άντρας μου όμως και ο Αλέξης Κούγιας πιστεύουν ότι πρόκειται για δικαστική πλάνη και για νοσοκομειακή ιατρική συγκάλυψη πολλαπλών ιατρικών λαθών… που έγιναν μέσα στο νοσοκομείο τότε… εσείς τι πιστεύετε;;;

  1. Δεν αποκλείω να είναι μέτοχη σε δαιμονικές τελετουργίες και ό,τι έκανε να το έκανε για να τιμωρήσει τον άνδρα της και να τον εξαναγκάσει να επιστρέψει σε αυτήν.Δεν ξέρω πάντως από πολύ κοντά την υπόθεση και είναι επιπόλαιο να βγάζω συμπεράσματα όταν δεν έχω προσωπική επαφή με την γυναίκα, τον άνδρα της και τις δύο οικογένειες του ανδρός της και της ιδίας…

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.