Ι.Μ.ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, ΣΥΧΑΡ- ΝΕΑΠΟΛΗ, ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ, ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΟΥ ΑΓΙΩΝ ΤΟΠΩΝ,.

Το φρέαρ του Ιακώβ

Φρέαρ του Ιακώβ, μαρτυρούμενον εις την Παλαιάν Διαθήκην (Γεν. 33,19) και εις την Καινήν Διαθήκην (Ιω. 4), είναι εν από τα αυθεντικώτερα προσκυνήματα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, κείμενον ανά μέσον των ορέων Γεβάλ και Γαριζίν της περιοχής της Σαμαρείας.

Τούτο διεφυλάχθη δια μέσου των αιώνων υπό της Αγιοταφιτικής Αδελφότητος ως κόρη οφθαλμού και παρεδόθη ως πολύτιμος κληρονομία εις ημάς τους συγχρόνους. Εις τούτο διηκόνησαν Αγιοταφίται ηγούμενοι, εξ ων εξαιρέτως ο Μητροπολίτης Σωφρόνιος Γάζης, ο αρξάμενος να ανεγείρη την 30ην Αυγούστου 1908 επί του Φρέατος περικαλλή και ευρύχωρον ναόν, παραμένοντα ημιτελή από του 1920. Η θεία Πρόνοια φαίνεται ότι επεφύλασσε την αποπεράτωσιν τούτου εις τον νυν ρέκτην ηγούμενον Αρχιμανδρίτην π. Ιουστίνον.

Ούτος το 1998 επί των θεμελίων του παλαιού ανήγειρε περικαλλή και περίτεχνον ναόν άξιον της ιστορίας και της δόξης του προσκυνήματος του Φρέατος του Ιακώβ. Ανήγειρε ναόν επ’ ονόματι της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, εκείνης, εις την οποίαν απεκάλυψε παρά το Φρέαρ ο Κύριος ότι Αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός (Ιω. 4). 

Εις το βόρειον κλίτος του ναού τούτου ανήγειρε παρεκκλήσιον επ’ ονόματι του Αγίου Ιουστίνου του φιλοσόφου και μάρτυρος, εκ Νεαπόλεως καταγομένου, και εις το νότιον κλίτος τούτου παρεκκλήσιον επ’ ονόματι του βιαίως και μαρτυρικώς τελειωθέντος (εσφάγη υπό φανατικών Εβραίων) εις το Φρέαρ, Αγιοταφίτου ηγουμένου Αρχιμανδρίτου Φιλουμένου, την 16ην /29ην Νοεμβρίου 1979.

Τούτον εις νεαράν ηλικίαν προσελθόντα εις Ιεροσόλυμα και δεχθέντα το μοναχικόν σχήμα εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα και την ιερωσύνην εις την Μητέρα των Εκκλησιών, ζήσαντα οσιακώς και μαρτυρήσαντα εξ αδίκου και ανοσίου επιθέσεως εις το Φρέαρ του Ιακώβ την 16ην/29ην Νοεμβρίου 1979, απεφάσισεν η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, να κατατάξη εις το αγιολόγιον αυτής δια Συνοδικής αποφάσεως αυτής εις την Συνεδρίαν Ν’ / 11-9-2009.

ΠΗΓΗ

ΚΕΙΜΕΝΟΥ: http://www.romiosini.org.gr/BFB8FDF7.print.el.aspx

ΠΗΓΗ

http://holylandagioitopoi.blogspot.gr/2010/01/blog-post_5716.html

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.