Αν όλα τα πιο κάτω είναι αλήθεια, τι κάνει το ελληνορθόδοξο πλήρωμα; Σφυρίζει αδιάφορα όπως και με το ξεπούλημα της Ελλάδας;

Εἶναι ἡ ὥρα νὰ παραιτηθῆτε ἤ νὰ μετανοήσετε καὶ νὰ ἐπιστρέψετε εἰς τὴν Ἀληθινήν Ὀρθοδοξία.

Το ερώτημα δεν είναι πόσοι βουλευτές είναι τέκτονες αλλά πόσοι δεν είναι.. Μήπως το ίδιο ισχύει και για τους ιεράρχες μας;

Γράφει ὁ κ. Δρ. Διομήδης Χ. Σταμάτης,

Καθ. Παν/μίου, Παγκόσμιος Σύμβουλος Ποιότητος Ph.D. Πρωτοψάλτης Καθεδρικού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Μητροπόλεως Detroit, Michigan U.S.A.,
Χρόνια τώρα μιλᾶμε γιὰ τὴν κατάρρευση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἀρχηγῶν μας, ἀλλὰ δὲν κάνει κανένας τὴν προσπάθεια νὰ τοὺς καθαιρέσουν ἤ νὰ τοὺς πιέσουν νὰ παραιτηθοῦν μόνοι τους ἤ νὰ μετανοήσουν καὶ νὰ ἔλθουν πίσω στὴν ἀγαπημένη μας ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.
Σ.γ.: Αχ Χριστόδουλε μοναδικέ, που σε δολοφόνησε το ντόπιο και έξωθεν Κατεστημένο παρασημοφορώντας σε με δυο διαφορετικούς ταυτόχρονα καρκίνους!  
Ἐπιτρέψτε μου λοιπόν, νὰ ἀναφερθῶ σὲ αὐτὸ τὸ θέμα. Παρὰ πολλοὶ ἀπό σᾶς:
– Ἔχετε προδώσει τὴν Ὀρθοδοξία γιὰ αἱρετικὲς ἰδέες. Μερικοὶ ἀπὸ σᾶς ἔχετε ὄντως κηρύξει ὅτι δὲν ὑπάρχουν αἱρετικοὶ – εἴμαστε ὅλοι τὸ ἴδιο.
– Ἔχετε καταπατήσει τὸ δό­γμα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας καὶ ἀκολουθεῖτε τὸ Καθολικὸ δόγμα τοῦ filioque.
Ἔχετε πάρει τὸν ἀέρα νὰ διευθύνετε σὰν δικτάτορες καὶ ὄχι σὰν «Συνοδικὴ» ὁμάδα γιὰ τὶς ἀποφάσεις σας.
– Ἔχετε ἀγκαλιάσει τὸν Οἰκουμενισμὸ ἂν καὶ ἡ Ὀρθόδοξος πίστη μᾶς ὑπενθυμίζει τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ μας ὅτι εἶναι «Η ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ, ΑΛΗΘΙΝΗ καὶ ΟΔΟΣ» γιὰ τὴν σωτηρία μας.
– Ἔχετε καταπατήσει τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, Ἱερὰ Παράδοση, Ἁγ. Πατέρες ἀκόμη καὶ τὴν Ἁγ. Γραφή μὲ τὶς ἰδέες σας, νέα δόγματα ἐφόσον ξεχνᾶτε τὴν ὁριστικὴ διαταγὴ τοῦ Ἀπ. Παύλου εἰς τὴν πρὸς Τίτο ἐπιστολὴ (3:10-11).
– Ἔχετε παραδεχτεῖ καὶ κηρύττετε ὅτι ἡ Ἱεροὶ Κανόνες, Ἱερὰ Παράδοση, Ἅγ. Πατέρες ἀκόμη καὶ ἡ Ἁγ. Γραφή εἶναι «παλιὲς ἰδέες» καὶ πρέπει νὰ ἀνανεωθοῦν.
– Ἔχετε κόψει τὶς ἀκολουθίες μας τόσο πολύ, ποὺ εἶναι ἀγνώριστες.
– Ἔχετε ἀπορρίψει (δὲν ἀκολουθεῖτε) τὸ Τυπικό τῆς Ἐκκλησίας (ἂν καὶ τὸ ἐκδίδετε κάθε χρόνο ὡς Δίπτυχα). Ἀκολουθεῖ­τε ὅ,τι σᾶς συμφέρει.
– Ἔχετε τὸ θράσος νὰ καλεῖτε «συνόδους» καὶ νὰ ἀνακηρύξετε αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες χωρὶς διάλογο καὶ συζητήσεις μὲ τὴν κανονικὴ σύνοδο.
– Ἔχετε ἀπορρίψει κληρικοὺς καὶ καθηγητὲς ἀπὸ τὶς θέσεις των «μόνον καὶ μόνον», διότι δὲν συμφωνοῦν μαζί σας. Μερικούς ἀπὸ σᾶς αὐτὴ ἡ διαφορὰ «γνώμης» σᾶς ἔχει ἀναγκάσει νὰ πάτε στὰ δικαστήρια.
– Ἔχετε τὴν ἀπαίτηση ὁ λαὸς νὰ εἶναι «γενναιόδωρος», ἀλλὰ ἐσεῖς δὲν δίδετε λογαριασμὸ ποῦ πηγαίνουν τὰ λεπτὰ ποὺ δίνει ὁ κόσμος.
-Ἔχετε τὴν ἀναίδεια νὰ εὐλογεῖτε τὰ «ὅπλα» τῶν ἐχθρῶν μας.
– Ἔχετε ἀναγνωρίσει τὸν οἰκουμενισμό, τὶς θεωρίες τῶν δύο πνευμόνων καὶ τόν συγκρητισμὸ ποὺ εἶναι ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας ἐφόσον ὅλες αὐτὲς οἱ θεωρίες εἶναι ἄκρα ἀντίθετες τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἄρα, ἔχετε κηρυχθεῖ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ αἱρετικοὶ καὶ ἀνίκανοι ἱεράρχες γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία.
Ἔχετε ἀγκαλιάσει τὸν Μασονισμὸ καὶ τὴν θεωρία τῆς παγκοσμιότητας σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ δὲν μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὴν ἀλήθεια καὶ τὸ ΦΩΣ τῆς Ὀρθοδοξίας. Παλεύετε στὸ σκοτάδι νὰ βρεῖτε τὶς λύσεις τῶν προβλημάτων ὅλων μας καὶ ξεχάσατε τὸν Κύριό μας.
– Ἔχετε γίνει «τσιράκια» σὲ θέματα ποὺ δὲν εἴσαστε καλὰ καὶ σωστὰ ἐνημερωμένοι π.χ. οἰκολογικά, ἀντὶ νὰ μιλᾶτε πῶς θὰ κερδίσουμε τὴν αἰώνια σωτηρία μας.
– Ἔχετε ἀγκαλιάσει τὴν Εὐρωπαϊκὴ μουσικὴ (πολυφωνικὴ καὶ μὲ ὄργανα) καὶ ἀδιαφορεῖτε γιὰ τὴν Βυζαντινὴ μουσική.
– Ἔχετε μεγάλη ἀδιαφορία γιὰ τὴν νεολαία, ἂν καὶ ἐδῶ καὶ κεῖ μιλᾶ­τε θετικὰ γιὰ αὐτήν. Ἡ ἀδιαφορία σας φαίνεται ἀπὸ τὶς ἄδειες ἐκκλησίες, οἱ ὁποῖες δὲν ἔχουν νέους, ἀλλὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἡλικιωμένους.
– Ἔχετε ἀναμιχτεῖ σὲ σεξουαλικὰ καὶ οἰκονομικὰ σκάνδαλα χωρὶς νὰ δείχνετε καμία εὐθύνη.
Ἔχετε τὴν γνώμη ὅτι, ἐπειδὴ εἶστε ἀπόφοιτοι τῶν ΜΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ πανεπιστημίων, μπορεῖτε νὰ μιλᾶτε «ἐλεύθερα» γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία χωρὶς κανένας νὰ σᾶς ἐνοχλεῖ, ἂν καὶ δὲν διδάσκετε τὴν ΟΡΘΗ πίστη τῆς ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ
Ἐπὶ τέλους εἶναι καιρὸς νὰ ἀλλάξετε ἤ νὰ φύγετε μόνοι σας. Εἶναι ντροπή σας νὰ λέτε ὅτι εἴσαστε Ὀρθόδοξοι ἡγέτες, ἀλλὰ νὰ μὴ πιστεύετε καὶ νὰ μὴ κάνετε αὐτὰ ποὺ λέτε.

Leave a Reply

Your email address will not be published.