«ΚΑΘΕΥΔΕΤΕ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΕΣΘΕ»!

«ΚΑΘΕΥΔΕΤΕ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΕΣΘΕ»!

ΟΠΩΣ δείχνουν τὰ πράγματα, φαίνεται πιὰ καθαρὰ πὼς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρξουν λόγια καὶ ἐπιχειρήματα λογικὰ ἢ θεολογικά, ποὺ θὰ σταθοῦν ἱκανὰ νὰ πείσουν τοὺς δεισιδαίμονες καὶ περιδεεῖς θρησκευομένους γιὰ τὸ μάταιο ἔργο τοῦ Διαβόλου καὶ τοῦ ἀθλιοτέρου ἀνθρώπου τῆς ἀνθρωπότητος, ποὺ θὰ τὸν ἐνσαρκώση καὶ θὰ τὸν ἐμφανίση στὸν κόσμο, δηλαδὴ τοῦ Ἀντιχρίστου. Καὶ δὲν θὰ ἐπαρκέση ὁ ὅποιος λόγος, γιατί ὁ φόβος τῶν ἀνθρώπων αὐξάνεται συνεχῶς μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο, ἀφοῦ «ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν ἐψύγη», οἱ καρδιὲς πέτρωσαν καὶ ἔγιναν σφιχτὲς σὰν τὴν χούφτα τοῦ πιὸ φιλάργυρου ἀνθρώπου, γεμάτες ἀπὸ φοβίες, τρόμο καὶ ἀνασφάλεια. Ἂν κοιτάξουμε γύρω μας καὶ θελήσουμε νὰ μάθουμε γιὰ τὸ πόσοι ἄνθρωποι καὶ γιὰ ποιὰ πνευματικὰ θέματα ἐνδιαφέρονται, θὰ διαπιστώσουμε, χωρὶς νὰ κουρασθοῦμε πολύ, ὅτι ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν ἀνθρώπων, ποὺ προβληματίζονται καὶ συζητοῦν μεταφυσικὰ ἢ θρησκευτικὰ θέματα εἶναι αὐτή, ποὺ ἀσχολεῖται καὶ “βασανίζεται” μὲ τὸ θέμα τοῦ Ἀντιχρίστου, μὲ τὸ σφράγισμα καὶ τὴν κυριαρχία του. Ὅμως, τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι μόνο αὐτό. Κυριώτερο πρόβλημα εἶναι πὼς αὐτὴ τὴν ἐνασχόληση τῶν ἀνθρώπων μὲ τὸν Ἀντίχριστο καὶ τὴ φοβία, μὲ ὅλα της τὰ ὀλέθρια ἐπακόλουθα, θεωροῦν πολλοὶ καί, μάλιστα, κληρικοί, ὡς ὑγιὰ ἀντίδραση καὶ ἔνδειξη πνευματικῆς ἀντιστάσεως!

Τὴν θεωροῦν πνευματικὴ συσπείρωση καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἐπαγρύπνηση, φρούρηση καὶ προστασία τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν Παγκόσμια Κυβέρνηση, πού, τάχα, πρόκειται νὰ κυριαρχήση καὶ νὰ ἐπιβληθῆ σὲ ὅλες τὶς κατὰ τόπους κυβερνήσεις, ὥστε νὰ ἑτοιμασθῆ ὁ δρόμος γιὰ τὴν ἔλευση καὶ τὴν βασιλεία τοῦ Ἀντιχρίστου! Ἔτσι κοιμίζονται οἱ ἄνθρωποι νὰ μὴ βλέπουν ὅτι ἐδῶ καὶ ἀρκετὲς δεκαετίες ἔχουν πάψει νὰ κυβερνοῦν οἱ κατὰ τόπους κυβερνήσεις καί, συνεπῶς, «τὸ μυστήριον τῆς ἀνομίας ἐνεργεῖται ἐν ἡμῖν ἤδη», ἡμῶν κοιμωμένων καὶ δραστηριοποιουμένων ἀποκλειστικὰ καὶ μόνον σὲ ὅ,τι δὲν ἐνοχλεῖ τὸν Ἀντίχριστο καὶ τὰ πολυποίκιλα ὄργανά του! Ξεσηκώνονται τὰ πλήθη γιὰ νὰ ματαιώσουν τὴν δημιουργία Παγκόσμιας Κυβερνήσεως σὰν νὰ εἴμαστε ἀπόλυτα εὐχαριστημένοι μὲ τὶς “ἑλληνικὲς κυβερνήσεις”, ποὺ κυβέρνησαν καὶ κυβερνοῦν μέχρι σήμερα καὶ τὸ μόνο, ποὺ μᾶς φοβίζει εἶναι ἡ “τρομερὴ” Παγκόσμια Κυβέρνηση (!), αὐτὸς ὁ “σκοτεινός” καὶ … “ἀντιχριστιανικός” “μπαμπούλας”, γιὰ τὸν ὁποῖο μᾶς ἔμαθαν νὰ πιστεύουμε ὅτι θὰ εἶναι πιὸ ἐπιζήμιος ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις, ποὺ δοκιμάσαμε μέχρι σήμερα στὴν Πατρίδα μας! Δὲν καταλαβαίνουμε ὅτι τὸ ξένο τὸ πολεμᾶς σὰν ἐχθρό, ἐνῶ τὸ ὑποτιθέμενο δικό σου τὸ ὑπερασπίζεσαι καὶ τὸ ψηφίζεις μὲ πάθος, χωρὶς νὰ λογαριάζης τὴ ζημιά, ποὺ σοῦ ἔχει κάνει, χωρὶς νὰ ἐξετάζης ὄχι μόνο σὲ βάθος ἀλλʼ οὔτε κἂν στὴν ἐπιφάνεια! Κάνουμε σὰν νὰ μὴ βλέπουμε τὸν Ἀντίχριστο νὰ κυβερνᾶ. Σὰν νὰ μὴ ἔχη σημασία τὸ ποιὸς καὶ πῶς κυβερνᾶ, ποιὰ εἶναι ἡ ἱστορία καὶ προϊστορία του, τὸ πῶς καὶ τὸ τί νομοθετεῖ, ἀλλὰ μᾶς “ζώνουν τὰ φίδια” μόνο ὅταν ἐκδίδη Κάρτες, Ταυτότητες καὶ πιστοποιητικά, ποὺ δημιουργοῦν τὴν ὑποψία πὼς ἀναφέρονται στὸ ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου! Ἐδῶ, ποὺ τὰ λέμε, μὲ τὰ “ἀστεῖα” κριτήρια, ποὺ διαθέτουμε, ἂν ἀποφασίση ὁ Ἀντίχριστος νὰ ἀλλάξη ὄνομα, οὔτε ποὺ θὰ τὸν “πάρουμε εἴδηση”! Μοῦ ἔρχεται αὐθόρμητα στὸ νοῦ ἡ γνωστὴ παροιμία τοῦ Πηγαδιοῦ καὶ τοῦ Γαϊδάρου: Κάποτε ἔπεσε ἕνας γάϊδαρος στὸ πηγάδι. Ἔτρεξαν οἱ χωριανοὶ νὰ τὸν βγάλουν ἔξω καὶ τὸν ἀκούμπησαν προσωρινὰ πάνω στὸ πεζούλι τοῦ πηγαδιοῦ, ἡ οὐρά του ὅμως ἔμεινε στὸ στόμιο τοῦ πηγαδιοῦ. Τότε πετάχτηκε ἐπάνω πανικόβλητος ἕνας συγχωριανός τους, βέβαιος ὅτι μὲ τὴν παρέμβασή του θὰ …προλάβαινε(!) τὴ μόλυνση τοῦ πηγαδιοῦ καὶ τοὺς εἶπε οὐρλιάζοντας: «Σύρετε τόνε, μωρέ, τὸ γάϊδαρο νὰ μὴ στάξη ἡ οὐρά του στὸ πηγάδι»! Τὸ θέμα μας, ὅμως, δὲν εἶναι γιὰ γέλια, ἀλλὰ γιὰ κλάματα καί, μάλιστα, γοερά. Εἶναι, ἀλήθεια, δυνατόν, ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, ποὺ πρέπει νὰ εἴμαστε περισσότερο νοήμονες ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ κόσμου, νὰ μὴ ἐνδιαφερόμαστε νὰ διαλύσουμε τὸ ἐργοστάσιο, ποὺ παράγει ἐπικίνδυνα καὶ βλαβερὰ προϊόντα, ἀλλὰ νὰ θεωροῦμε ἀπόλυτα σημαντικὸ καὶ ρεαλιστικὸ τὸ νὰ ἀφήνουμε τὸ ἐργοστάσιο νὰ λειτουργῆ καὶ νὰ ἐργαζόμαστε μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις, γιὰ νὰ μὴ σταματήση ποτὲ ἡ λειτουργία του, καί, παράλληλα, νὰ σπεύδουμε ἀλαφιασμένοι νὰ ματαιώνουμε (!) τὴν παραγωγὴ τῶν ὀλεθρίων προϊόντων του, χωρὶς νὰ μᾶς “κόβη τὸ μυαλὸ” ὅτι τὸ ἐργοστάσιο, ποὺ συντηροῦμε ὑπάρχει μόνο καὶ μόνο γιὰ τὴν παραγωγὴ αὐτῶν τῶν προϊόντων καὶ γιὰ τίποτε ἄλλο; Εἶναι αὐτὸ συκοφαντία γιὰ τὸ ἐργοστάσιο, ποὺ λέγεται «Ἑλληνικὲς Κυβερνήσεις»;  Ἄς τὸ ἐξετάσουμε.

Ἐδῶ καὶ 40 χρόνια τὸ ἐργοστάσιο, ποὺ συζητοῦμε (δηλαδὴ οἱ λεγόμενες κατʼ εὐφημισμὸν “Ἑλληνικές” κυβερνήσεις) παρήγαγε τὰ ἑξῆς προϊόντα, ἂν τὰ παραθέσουμε χρονολογικά: — Ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας. — Αὐτόματο διαζύγιο. — Ὑποβιβασμὸ τῆς Πίστεως καὶ τῶν Παραδόσεων τοῦ Γένους μας στὸ Σύνταγμα τῆς Πατρίδος μας. — Ἐνταφιασμὸ τῆς ἀρχαίας καὶ τῆς καθαρᾶς Ἑλληνικῆς γλώσσας, ποὺ εἶναι φορέας ζωῆς καὶ προϋπόθεση βαθειᾶς καλλιέργειας τοῦ ἀνθρώπου. — Θέσπιση πολιτικοῦ γάμου καὶ γιὰ ὀρθοδόξους χριστιανοὺς καὶ ἀναγκαστικὴ ἐπιβολὴ δύο ἐπιθέτων στοὺς συζύγους, χωρίζοντας τὴ γυναίκα ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπη οἰκογένεια. — Κατάργηση τοῦ Σταυροῦ ἀπὸ τὴ σημαία. — Ἀπάλειψη τοῦ θρησκεύματος ἀπὸ τὶς ταυτότητες. — Κατάργηση τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ἐπάρσεως τῆς Σημαίας στὰ σχολεῖα. — Θεσμοθέτηση μιᾶς ἀναρχικῆς μορφῆς “ἀσύλου” στὰ ἐκπαιδευτήρια, ὅπου οἱ εἰρηνικοὶ σπουδαστὲς δὲν προστατεύονται οὔτε ἀπὸ τοὺς ἐκπαιδευτικούς τους, οὔτε ἀπὸ τὴν Πολιτεία στὸ νὰ ἐπιτελέσουν ἀπρόσκοπτα τὴ μαθητικὴ ἢ τὴν φοιτητικὴ ἀποστολὴ τους, ἀλλὰ μένουν ἐντελῶς ἀπροστάτευτοι, ὑποχρεούμενοι νὰ ὑποτάσσονται –ἑκόντες ἄκοντες– στὶς θελήσεις καὶ στὴ φασιστικὴ συμπεριφορὰ ὀλιγαρίθμων, ἀλλὰ δυναμικῶν μειοψηφιῶν, μὲ ἀποτέλεσμα, αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὸ ἄσυλο νὰ ματαιώνη οὐσιαστικὰ τὸ ἔργο τῆς ἐκπαιδεύσεως. — Ἀνοχὴ ἀλλὰ καὶ διευκόλυνση τῆς παραλύσεως τῆς δημόσιας ζωῆς μὲ ἀπεργίες καὶ πορεῖες, ποὺ κρατοῦν ὁμήρους ὄχι τοὺς κυβερνῶντες, ἀλλὰ τὴν πλειοψηφία τοῦ ταλαίπωρου λαοῦ μας. — Ἐπινόηση ἐγκληματικοῦ νόμου γιὰ τὴν ἐκλογὴ τῶν Πρυτανικῶν Ἀρχῶν ἀπὸ τοὺς φοιτητές, δίνοντας ἔτσι τὴν “χαριστικὴ βολὴ” στὸ ἤδη σάπιο ἐκπαιδευτικὸ σύστημα. — Κατάργηση τῆς ὁρκωμοσίας τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν δημοτικῶν ἀρχόντων. — Ἀπαγόρευση τῆς ἐξομολογήσεως στὰ σχολεῖα. — Κατάργηση τοῦ ὁμολογιακοῦ χαρακτήρα τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν. — Θέσπιση –ἐκ πλαγίου– πολιτικοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων καὶ καθημερινὴ “πλύση ἐγκεφάλου” ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. γιὰ τὸ ὅτι εἶναι ἀπόλυτα φυσιολογικὴ ἡ ὁμοφυλοφιλία καὶ ρατσισμὸς ὁποιαδήποτε στηλίτευσή της, ἀκόμη καὶ μὲ τὸ Εὐαγγέλιο. — Φορολόγηση τῆς κοινωφελοῦς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, σὰν νὰ εἶναι προσωπικὴ περιουσία τῶν κληρικῶν. — Θέσπιση πολιτικῆς κηδείας καὶ καύσεως σωμάτων βαπτισμένων χριστιανῶν. — Κατάργηση τῆς σχολικῆς ποδιᾶς, ποὺ μετέτρεψε τὰ σχολεῖα σὲ χάος ἐξαγριωμένων ἐνστίκτων καὶ τὶς νέες κοπέλες σὲ θύτες–θύματα, ὄργανα προκλήσεως καὶ ἐξυπηρετήσεως αὐτῶν τῶν ἐνστίκτων. — Ἀτιμωρησία τῆς ἐλεύθερης διακίνησης ναρκωτικῶν στὰ σχολεῖα καὶ στοὺς δρόμους. — Ἀτέλειωτη αὔξηση φόρων καὶ τιμῶν πρώτης καὶ δευτέρας ἀνάγκης. — Ἀνύπαρκτη ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη καὶ ἀνάγκη ὑπέρογκων χρηματικῶν ποσῶν γιὰ στοιχειώδη ἐξασφάλιση τῆς ὑγείας. — Ἀσταμάτητη μείωση μισθῶν καὶ εἰσοδημάτων, ὥστε νὰ ἀναγκάζονται οἱ ἄνθρωποι νὰ πωλήσουν ἀκόμη καὶ τὰ οἰκογενειακά τους κειμήλια γιὰ νὰ ἐπιβιώσουν. — Διαπλεκόμενη δικαιοσύνη, μὲ τέτοιων διαστάσεων διαπλοκή, ὥστε νὰ συμπεριλαμβάνονται σʼ αὐτὴν καὶ κατὰ τόπους ἐκκλησιαστικὲς διοικήσεις! — Ἀτιμωρησία καὶ μὴ ἐφαρμογὴ νόμων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν αὔξηση τῆς τρομοκρατίας καὶ κάθε λογὴς παραβατικῆς πράξεως. — Ἀσύδοτη εἰσρροὴ λαθρομεταναστῶν μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ καὶ τοῦ ἤθους τοῦ λαοῦ τῆς Πατρίδος μας. — Ἀπροκάλυπτη μειοδοσία στὰ ἐθνικὰ καὶ τὰ κυριαρχικὰ δικαιώματα τοῦ τόπου μας, γιὰ νὰ διευκολύνονται οἱ ἐπιχειρήσεις βουλευτικῶν ἑταιρειῶν στὰ Σκόπια. — Παντελὴς παραμέληση τῆς ὑπαίθρου καὶ τῶν συνοριακῶν πόλεών μας. — Ἀπόλυτη κυριαρχία καὶ προβολὴ τῆς χρυσοπληρωμένης τηλεοπτικῆς ἀλητείας. — Προώθηση στὰ ὕπατα ἀξιώματα ἀναξίων καὶ περιθωριακῶν προσώπων. — Διάλυση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς καὶ τῆς Δημοσίας Ἐκπαιδεύσεως. — Καθαίρεση τῶν εἰκόνων καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν συμβόλων ἀπὸ τὰ δημόσια κτίρια. — Ἀλλοίωση καὶ παραχάραξη τῆς Ἱστορίας τοῦ Γένους μας ἀλλὰ καὶ τῆς Παγκόσμιας Ἱστορίας. — Σύνταξη νόμου γιὰ μείωση χειροτονιῶν κληρικῶν, ὥστε νὰ μὴ μποροῦν νὰ καλυφθοῦν στοιχειωδῶς τὰ ἐπαρχιακὰ καὶ ἀκριτικὰ ἐφημεριακὰ κενά. — Σπουδὴ γιὰ ἀνέγερση Τζαμιῶν καὶ Κέντρου Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στὴν Πατρίδα μας μὲ χρήματα τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, σὰν νὰ ἔχη ποτὲ χρηματοδοτηθῆ ἀπὸ κάποιο Κράτος, Μουσουλμανικὸ ἢ μή, ἡ ἀνέγερση Ὀρθοδόξου Ἱ. Ναοῦ στὴν ἡμεδαπὴ ἢ στὴν ἀλλοδαπή. Νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος δὲν χρηματοδοτεῖ ἐδῶ καὶ 15 χρόνια (!) τὴν ἐπισκευὴ τῶν ζημιῶν τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Ἀθηνῶν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ παραμένη κλειστὸς καὶ ἀλειτούργητος! — Καλπάζουσα καταδίωξη τοῦ Χριστοῦ, ὥστε νὰ ἀπελαθῆ ὁριστικὰ καὶ ὅσο τὸ δυνατὸν ταχύτερα ἀπὸ τὴν Πατρίδα μας! Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν περιληπτικὴ παράθεση, κάποιων –ὄχι ὅλων– ἀπὸ τὰ «ἔργα καὶ ἡμέρες» τῆς λειτουργίας τοῦ ἐπικίνδυνου ἐργοστασίου «Ἑλληνικὲς Κυβερνήσεις», ἔχω τὴν περιέργεια νὰ μάθω τί εἶναι αὐτό, ποὺ κρατάει ἀκόμα κλειστὰ τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων, ὥστε νὰ βλέπουν φόβο ἐκεῖ ὅπου «οὐκ ἔστι φόβος» καὶ νὰ μὴ φοβοῦνται ἐκεῖ, ποὺ ἐνεργεῖται τὸ μυστήριο τῆς ἀνομίας σὲ ὅλη τὴ φρικιαστική του “μεγαλοπρέπεια”! Ἀλήθεια, ποιὸς ἔχει ἀκόμα τὸ “κουράγιο” νὰ πιστεύη ὅτι ἔχει μείνει τίποτα ὄρθιο στὴ Χώρα μας, ὥστε νὰ κινδυνεύη νὰ γκρεμισθῆ ἀπὸ τὴν “περιβόητη” Παγκόσμια Κυβέρνηση; Ἔχει ἀπομείνει πιὰ τίποτα ἀπὸ τὸν θεοΰφαντο χιτώνα τῆς Μαρτυρικῆς μας Ἑλλάδος, ποὺ νὰ μὴ τὸ ἔχουν ξεφτίσει οἱ δικές μας ἀσύνετοι ψῆφοι, μὲ τὶς ὁποῖες ἀνεβάζουμε στὴν ἐξουσία τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Χριστοῦ, γιὰ νὰ μᾶς καταντήσουν πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ «γυμνότερους ὑπέρου»; Καταφέραμε νὰ κάνουμε τὸν Ἀντίχριστο νὰ γελάη καὶ νὰ χαίρεται, γιατί, ἀλλοῦ αὐτὸς βρίσκεται καὶ ἐμεῖς τὸν καταδιώκουμε ἐκεῖ, ποὺ δὲν ὑπάρχει καὶ ἐκεῖ, ποὺ δὲν τοῦ “καίγεται καρφὶ” ἂν τὸν πολεμᾶμε. Μάλιστα, ὠφελεῖται κιʼ ὅλας ἀπʼ αὐτὴ τὴν ἄσκοπη γιὰ μᾶς καταδίωξή του, γιατί κατορθώνει νὰ κάνη αἰσθητή τὴν παρουσία του στοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ βρίσκη τὴ χαρά, αὐτὸς ὁ κατʼ ἐξοχὴν χαιρέκακος καὶ μισάνθρωπος, ὅτι τοὺς τρομοκρατεῖ καὶ τοὺς ἐλέγχει μὲ τὸν τρόμο τους!

Ὁ Ἀντίχριστος δὲν κρύβεται στὶς Κάρτες, οὔτε στὰ κομπιοῦτερς. Κρύβεται στὶς ψυχὲς αὐτῶν, ποὺ ἔχουν καὶ διαχειρίζονται τὴν πολυποίκιλη ἐξουσία –ἐκκλησιαστικὴ καὶ πολιτική–, ὅταν αὐτοὶ εἶναι ἐνσυνείδητα χωρισμένοι ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του! Αὐτοὶ εἶναι τὰ μεγάλα του “ἀτού”, τὰ ἀκαταμάχητα ὅπλα του! Μὲ αὐτοὺς γκρεμίζει ψυχὲς καὶ χτίζει τὸν θρόνο του! Ὁ Διάβολος δὲν ἔχει ἀνάγκη τὰ μικροτσὶπς καὶ τὰ ἠλεκτρονικὰ συστήματα, γιὰ νὰ μᾶς κάνη “πιόνιά” του. Αὐτό, τὸ νὰ μᾶς παραπλανᾶ καὶ νὰ μᾶς κάνη “διαβολοπαίδιά” του, τὸ ἔχει καταφέρει ἀπὸ πολὺ παλιά, ἀπὸ τότε ποὺ εἴμαστε ἀκόμη στὸν Παράδεισο! Δὲν περιμένει νὰ μάθη ἀπολύτως τίποτα μὲ τὰ τεχνητά μας μέσα, ὅσο κι ἂν ἐξελιχθοῦν. Τὰ γνωρίζει ὅλα ὅσα ἔχουν γίνει καί, σὰν πολύπειρος ψυχολόγος, μᾶς ἔχει ὅλους “ψυχολογήσει”. Τὰ δαιμόνια δὲν ἔχουν ἀνάγκη τὰ ὑλικὰ μέσα, γιὰ νὰ αὐξήσουν τὶς γνώσεις τους. Πῶς, ἄλλωστε, ἀφοῦ οὔτε οἱ ὑπηρέτες τους, τὰ μέντιουμ, οἱ ἀστρολόγοι καὶ οἱ χαρτορίχτρες δὲν τὰ χρειάζονται, ἁπλῶς τὰ ἔχουν μπροστά τους γιὰ “τὰ μάτια τοῦ κόσμου”, ἀλλὰ “ἀποφαίνονται” μὲ τὶς πληροφορίες, ποὺ παίρνουν ἀποκλειστικὰ ἀπὸ τὰ δαιμόνια. Ἄς καταλάβουμε, ἐπὶ τέλους, ἔστω καὶ ἀργά, πὼς ἂν ὁ Ἀντίχριστος περίμενε τὴν Κάρτα τοῦ Πολίτη γιὰ νὰ διαφεντέψη τὸν κόσμο, θὰ κοιμόταν μακάρια, ὅπως ἀκριβῶς κοιμόμαστε ἐμεῖς! Ἐμεῖς κοιμόμαστε καὶ ὁ Χριστὸς προσεύχεται γιὰ μᾶς, γιὰ τὴν Πατρίδα μας καὶ «ὁ ἱδρὼς Αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν»! Ἔρχεται, καὶ ἐπανέρχεται, φανερὰ ὁ Χριστός, καθʼ ὅλη τὴν ἐπίγεια Ἱστορία τοῦ Ἔθνους μας. Ἔρχεται καὶ πάλι στὶς μέρες μας καὶ μᾶς βρίσκει βαρειὰ κοιμωμένους. Ἡ ἀπάντησή Του στὸν ὕπνο μας εἶναι συγκλονιστική: «Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε! Ἰδοὺ ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με»

Μια ορθοδοξη φωνη

Τοῦ Πρωτοπρ. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

https://katakomviki-ecclesia.blogspot.com/2020/05/blog-post_92.html#more

Leave a Reply

Your email address will not be published.