<<Τυφλός τά τ' ὦτα τόν τε νοῦν τά τ' ὄμματ᾽ εἶ>>. Τυφλοί και κουφοί στις οιμωγές των Ελλήνων και με ανόητο μυαλό οι πολιτικοί μας οδηγούν στην καταστροφή και απάλειψη του ελληνικού Έθνους.

Ὑπό τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ Δωδ/σου κ. Καλλινίκου : Ποῖος ἐτύφλωσεν τούς σημερινούς πολιτικούς Ἄρχοντας τῆς Ἑλλάδος καί ἐνῶ …

ΕΚΚΛΗΣΙΑ. – 23 Οκτ 2021 – 20:06

… ἔχουν ἀνοικτά τά μάτια των καί βλέπουν ὅτι ἐγκληματοῦν κατά τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, εἶναι τυφλοί καί δέν τό βλέπουν;! Καί ἐνῶ ἔχουν αὐτιά καί ἀκούουν τήν διαμαρτυρίαν τοῦ λαοῦ, δέν κατανοοῦν τήν δυστυχίαν του καί ἀνταποκρίνονται μέ τήν βίαν τῆς <δημοκρατίας των>, μέ τόν ἐξαναγκασμόν πρός πειθαρχίαν διά τήν μεγαλυτέραν ἐξαθλίωσίν του;

Τήν ἀπάντησιν θά μᾶς τήν δώσει ἡ κατωτέρω παραβολή τοῦ Κυρίου.

Ὁ παρεξηγημένος σκοπός τῆς παραβολῆς τοῦ σπορέως, ἀπό τούς ἑρμηνευτάς τῆς Κ.Δ. (Μάρκ. κεφ Δ΄ 10-12).

Ὑπό τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ Δωδ/σου κ. Καλλινίκου

Κάλυμνος 23–10–2021

<Ὅτε δέ ἐγένετο κατά μόνας, ἠρώτησαν αὐτόν οἱ περί αὐτόν σύν τοῖς δώδεκα τήν παραβολήν,
Καί ἔλεγεν αὐτοῖς· ὑμῖν δέδοται γνῶναι τά μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ· ἐκείνοις δέ τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τά πάντα γίνεται, ἵνα βλέποντες βλέπωσι καί μή ἴδωσι καί ἀκούοντες ἀκούωσι καί μή συνιῶσι, μήποτε ἐπιστρέψωσι καί ἀφεθῇ αὐτοῖς τά ἁμαρτήματα> (Μάρκ. κεφ Δ΄ 10-12).

Πρόλογος: Πρός κατανόησιν τοῦ ἀνωτέρω εὐαγγελικοῦ χωρίου θά πρέπει νά εἴπωμεν, ὅτι εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα καί καθ᾿ ὁμοίωσιν Θεοῦ καί εἶχε τήν θ. φώτισιν. Ἐξ αἰτίας ὅμως τῆς ἀπομακρύνσεώς του ἀπό τόν Θεόν, ὁ σατανᾶς ἔκαμε τόν ἄνθρωπον, ὅπως χαρακτηριστικῶς τόν περιγράφει ὁ Κύριος, δηλαδή νά βλέπουν οἱ βλέποντες καί νά μήν ἠμποροῦν νά καταλάβουν πνευματικῶς τά βλεπόμενα καί νά ἀκούουν οἱ ἀκούοντες καί νά μήν ἠμποροῦν νά κατανοήσουν πνευματικῶς τήν ἔννοιαν τῶν λέξεων, διά νά μήν ἠμποροῦν ποτέ νά ἐπιστρέψουν καί νά συγχωρεθοῦν τά ἁμαρτήματά των, αὐτό εἶναι τό ἔργον τοῦ σατανᾶ. Ὁ Κύριος ἀπαντῶντας εἰς τήν ἐρώτησιν τῶν παρευρισκομένων, καί τῶν δώδεκα μαθητῶν σχετικῶς μέ τήν ἔννοιαν τῆς παραβολῆς τοῦ σπορέως, τούς λέγει ὅτι σέ σᾶς ἐδόθη φώτισις ἀπό τόν Θεόν διά νά γνωρίζετε τά μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ <ὑμῖν δέδοται γνῶναι τά μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ>, ἐνῶ εἰς ἐκείνους τούς ἔξω τῆς πίστεως, ἐξ αἰτίας τῆς πνευματικῆς τυφλώσεώς των ἀπό τόν σατανᾶ, δέν μποροῦν νά καταλάβουν τίποτε τό πνευματικόν καί εἰς αὐτούς <ἐν παραβολαῖς τά πάντα γίνεται> μέ σκοπόν μήπως κάποτε καταλάβουν καί ἐπιστρέψουσιν ἐν μετανοία, ὅπως γίνεται φανερόν εἰς τήν παραβολήν τῆς μετανοίας καί ἐπιστροφῆς τοῦ ἀσώτου υἱοῦ πρός τόν ἑαυτοῦ Πατέρα.
Ἄν εὐθέως τούς ἔλεγε ὅτι εἶσθε πνευματικῶς τυφλοί, θά ἐσκανδαλίζοντο καί θά ἔφευγον, δι᾿ αὐτό προτάσσει τήν διδαχήν μέ τάς παραβολάς πρός θεραπείαν,διδάσκοντας συγχρόνως καί τούς μαθητάς Του, τό πώς πρέπει νά γίνεται ἡ θεραπεία τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν.

Εἶναι φανερόν λοιπόν, ὅτι ὁ ἐπιδιωκόμενος σκοπός τῶν παραβολῶν τοῦ Κυρίου, εἶναι πάντοτε σύμφωνος μέ τόν σκοπόν τῆς ἐλεύσεώς Του <οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν> (Μάρκ. Β΄,17) .
Μετά ἀπό αὐτόν τόν πρόλογον, ἀκολουθεῖ κατωτέρω ἡ ἡμετέρα ἀπόδοσις τῆς ἑρμηνείας τοῦ ἀνωτέρω κειμένου τῆς Καινῆς Διαθήκης, Μάρκ. κεφ Δ΄ 10-12.

Ὅταν δέ ὁ Χριστός ἔμεινε μόνος, ἠρώτησαν αὐτόν οἱ παρευρισκόμενοι πιστοί ὁμοῦ καί οἱ δώδεκα μαθηταί Του, νά τούς εἴπη τήν ἔννοιαν τῆς παραβολῆς.

Καί ἔλεγεν εἰς αὐτούς· σέ σᾶς ἐδόθη (φώτισις ἀπό τόν Θεόν) νά γνωρίζετε τά μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ· ἐνῶ τά πάντα γίνονται μέ παραβολάς εἰς ἐκείνους τούς ἔξω (τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ) διά νά κατανοοῦν αὐτοί οἱ ὁποῖοι βλέπουν καί δέν ἠμποροῦν νά κατανοήσουν καί διά νά ἀντιληφθοῦν αὐτοί οἱ ὁποῖοι ἀκούουν καί δέν ἀντιλαμβάνονται (τό πνευματικόν νόημα τῶν λέξεων) μήπως ἐπιστρέψουν καί συγχωρεθοῦν εἰς αὐτούς τά ἁμαρτήματα.

Παραθέτομεν κατωτέρω καί τήν ἑρμηνείαν τοῦ ἀνωτέρω Εὐαγγελικοῦ κειμένου ἀπό τούς ἑρμηνευτάς τῆς Κ.Δ. Π. Τρεμπέλλα, παραλείπομεν τοῦ Ἰ. Κολιτσάρα ἡ ὁποία εἶναι παρομοία:
<Καί ὅταν ἔμεινε μοναχός του, τόν ἠρώτησεν ὁ εὐρύτερος κύκλος τῶν μαθητῶν του μαζῆ μέ τούς δώδεκα τήν σημασίαν τῆς παραβολῆς. Καί τούς ἔλεγεν· Εἰς σᾶς μόνους, ἐπειδή ἔχετε καλήν διάθεσιν, ἐδόθη ἀπό τόν Θεόν ὡς χάρις νά μάθετε τάς μυστηριώδεις ἀληθείας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, εἰς ἐκείνους δέ, πού εἶναι ἔξω ἀπό την βασιλείαν αὐτήν καί δέν ἔχουν διάθεσιν νά πιστεύσουν, ὅλη ἡ διδασκαλία τῶν μυστικῶν αὐτῶν γίνεται μέ παραβολάς. Ὁ νοῦς τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν εἶναι χονδρός και ἀνίκανος διά πνευματικήν διδασκαλίαν. Δι’ αὐτό διδάσκω αὐτούς μέ τόν τρόπον αὐτόν, διά νά βλέπουν μέν μέ τά σωματικά των μάτια, ἀλλά νά μή ἠμποροῦν νά ἴδουν βαθύτερα μέ τούς πνευματικούς ὀφθαλμούς τά μυστικά τῆς οὐρανίου βασιλείας, πού σκεπάζονται κάτω ἀπό τό κάλυμμα τῶν παραβολῶν. Καί ὅταν ἀκούουν τήν διδασκαλίαν μου, νά ἀκούουν μέν μέ τά σωματικά των αὐτιά, ἀλλά νά μή ἠμποροῦν νά καταλάβουν τήν πολύτιμον ἀξίαν της· διά νά μή συμβῆ καί ἐπιστρέψουν διά τῆς μετανοίας εἰς τόν Θεόν καί συγχωρηθοῦν τά ἁμαρτήματά των>.

Παρατηρήσεις:
Εἶναι λογικόν ὁ Χριστός νά θέλη τήν σωτηρίαν μόνον αὐτῶν τῶν τότε παρευρισκομένων καλοπροαιρέτων καί τῶν δώδεκα μαθητῶν του; Καί πρός ὅλους τούς ἄλλους τούς εὑρισκομένους ἔξω ἀπό αὐτούς, νά ὁμιλῆ πάντα μέ παραβολάς μέ σκοπόν νά παραμείνουν διαπαντός τυφλοί πνευματικῶς καί νά μή ἠμποροῦν νά ἐπιστρέψουν καί νά ἰαθοῦν; Τό περιεχόμενο τῶν νοημάτων τῶν παραβολῶν δέν ἀποδεικνύει τόν ἰσχυρισμόν αὐτόν. Ἀντιθέτως ὁ Χριστός ὅταν εἶδε ἀπό μακρυά τήν Ἱερουσαλήμ, ἔκλαψεν πικρῶς λέγοντας: <ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου ὃν τρόπον ἐπισυνάγει ὄρνις τὰ νοσσία ἑαυτῆς ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε >. Ἄρα ὁ Θεός ἤθελε τήν ἐπιστροφήν των, αὐτοί ὅμως δέν ἤθελαν ὅπως συμβαίνει καί σήμερον.

Οἱ σημερινοί πολιτικοί ἐργάζονται καί προωθοῦν τά σχέδια τοῦ σατανᾶ, θέλουν νά φέρουν τόν ἀντίχριστον ὡς <σωτῆρα>! Τά ἐμβόλια τά ὁποῖα προωθοῦν καί τό τσιπάρισμα μέ τό 666 τό ὁποῖο ἀνήγγειλαν ἀπό τό βῆμα τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, ἔχουν σχέσιν μεταξύ των, ὁ νοῶν νοείτω.

Ὁ Θεός θέλει καί οἱ σημερινοί πολιτικοί καί λοιποί ἐκκλησιαστικοί ἡγέται (οἰκουμενισταί) καί ὅλοι οἱ ἄλλοι οἱ κατέχοντες θέσεις μεγάλας εἰς τήν κοινωνίαν, νά ἐπιστρέψουν καί νά μετανοήσουν, ὅμως αὐτοί δέν θέλουν διότι εἶναι πνευματικῶς τυφλοί. Καί ἐνῶ θά ἔπρεπε ὅλοι αὐτοί, οἱ κατέχοντες ἐξουσίαν, δραττόμενοι τῆς εὐκαιρίας, νά γίνουν εὐεργέται τοῦ λαοῦ των, ὅμως ἀντ᾿ αὐτοῦ, κατεργάζονται τήν πνευματικήν καί ὑλικήν καταστροφήν του, ὁδηγῶντας τόν λαόν ἔξω ἀπό τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, καί δέν ἔφθανε αὐτό, θέλουν νά τοῦ δώσουν καί τήν χαριστική βολή, δηλαδή νά τόν τσιπάρουν μέ τό σφράγισμα τοῦ ἀντιχρίστου 666, καί νά μεταποιήσουν τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, εἰς λαόν τοῦ σατανᾶ. Καί πρός τοῦτο ἐπιχειροῦν τήν πτώχευσιν μέ τούς δυσβάστακτους φόρους, διά νά εἶναι καλοδεχούμενος ὁ ἀντίχριστος, ὡς <σωτῆρας> των, ἐκτός βεβαίως ἀπό τούς ἑαυτούς των καί τούς ἐν Ἑλλάδι Ἑβραίους πού δέν φορολογοῦνται.

Ὁ Χριστός ἦλθε εἰς τόν κόσμον καί ἐθυσιάσθη δι᾿ ὅλους τούς πνευματικῶς τυφλούς, διότι οἱ ὑγιεῖς δέν εἶχον ἀνάγκη ἰατροῦ, ὅμως ἄν δέν μετανοήσουν, θά κληρονομήσουν τήν μεγαλυτέραν αἰωνίαν καταδίκην, μετά τῶν μεγάλων ἐχθρῶν καί διωκτῶν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ <ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ρίζαν τῶν δένδρων κεῖται· πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται > (Λουκᾶ, Γ΄, 9).

Τό ὅτι δέν θέλουν ὅλοι οἱ ἀνωτέρω νά μετανοήσουν, τό ἀναφέρει κάτωθι καί ὁ Ἰησοῦς Χριστός.
Ἑρμηνεία εἰς τό κατά Ματθ. Εὐαγγέλιον, ΙΓ΄, 13-15:
<Διά τοῦτο ὁμιλῶ μέ παραβολάς εἰς αὐτούς, (διά νά εἶναι ἐν ἡμέρα κρίσεως ἀναπολόγητοι) ὅπου οἱ βλέποντες δέν κατανοοῦν (τό πνευματικό νόημα τῶν λέξεων) καί οἱ ἀκούοντες δέν καταλαβαίνουν οὔτε κατανοοῦν, ἴσως μπορέσουν νέ ἐπιστρέψουν, καί τότε θά πληρωθῆ εἰς αὐτούς ἡ προφητεία τοῦ προφήτου Ἡσαΐου, ἡ ὁποία λέγει, μέ τήν ἀκοή θά ἀκούσετε καί ποτέ δέν θά μπορέσετε νά ἐννοήσετε, καί αὐτοί οἱ ὁποῖοι βλέπουν, ἐνῶ θά βλέπουν ποτέ δέν θά μποροῦν νά καταλάβουν, διότι ἐπαχύνθη ἡ καρδιά τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καί (οἱ λόγοι τοῦ Θεοῦ) εἰς τά αὐτιά των ἠκούσθησαν βαρέως καί εἰς τούς ὀφθαλμούς αὐτῶν νύστα ἔπιασε καί ἐκάμμυσαν, μή τυχόν κάποτε νά ἴδουν μέ τά μάτια (τῆς ψυχῆς των φῶς πνευματικόν) καί μέ τά αὐτιά νά ἀκούσουν (καί νά κατανοήσουν) καί μέ τήν καρδίαν των νά καταλάβουν καί ἐπιστρέψουσιν, καί ἰάσομαι αὐτούς.

Τό ἀρχαῖον κείμενον:
<…διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι καὶ ἀκούοντες μὴ ἀκούωσι μηδὲ συνῶσι, μήποτε ἐπιστρέψωσι· καὶ τότε πληρωθήσεται αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἡσαΐου ἡ λέγουσα· ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε· ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν, μήποτε ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.>

ΠΗΓΗ:https://www.triklopodia.gr/%e1%bd%91%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%e1%bf%a6-%cf%83%ce%b5%ce%b2-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%af%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b3-%ce%bf-%cf%87-%ce%b4%cf%89%ce%b4-3/

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.