Ένα δεκαπεντάλεπτο Προσευχής κάθε βράδυ στις 22.00 έως 22.15 από όλους τους Έλληνες αντί λιτανειών που απαγορεύονται…

ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου.

Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου.

Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς.

Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον.

Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν.

Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,

ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.

Ὁ Ἱερεύς· Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα

τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,

νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Ἐπουράνιε Πατέρα μας,

ἂς εἶναι δοξασμένο καὶ ἁγιασμένο τὸ ὄνομά Σου.

Ἂς ἔλθει ἡ βασιλεία Σου,

ἂς γίνει τὸ θέλημά Σου, ὅπως στὸν οὐρανὸ ἔτσι καὶ στὴ γῆ.

Δῶσε μας καὶ σήμερα τὴν ἀπαραίτητη γιὰ τὴ συντήρησή μας τροφή,

καὶ συγχώρεσε τὶς ἁμαρτίες μας,

ὅπως κι ἐμεῖς συγχωροῦμε ὅσους μᾶς ἀδικοῦν.

Καὶ μὴν ἐπιτρέψεις νὰ πέσουμε σὲ πειρασμὸ (ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴ δική μας διάθεση),

ἀλλὰ φύλαξέ μας κι ἀπὸ τοὺς πειρασμοὺς ποὺ προέρχονται ἀπὸ τὸν πονηρὸ (τὸ διάβολο).

Ὁ Ἱερέας· Γιατὶ σ᾿ Ἐσένα ἀνήκει ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμη καὶ ἡ δόξα,

στὸν Πατέρα καὶ στὸν Υἱὸ καὶ στὸ Ἅγιο Πνεῦμα,

τώρα καὶ σὲ κάθε στιγμὴ καὶ στοὺς ἀπέραντους αἰῶνες.

ΕΙΣΤΟΝ ΥΙΟΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΙΣΤΟΝ

Επιλύχνιος Ευχαριστία (Φως Ιλαρόν)

Φως ιλαρόν αγίας δόξης
Αθανάτου Πατρός,
ουρανίου, αγίου, μάκαρος,
Ιησού Χριστέ,
Ελθόντες επί την ηλίου δύσιν,
ιδόντες φως εσπερινόν,
υμνούμεν Πατέρα, Υιόν
και Άγιον Πνεύμα, Θεόν.
Άξιόν Σε εν πάσι καιροίς
υμνείσθαι φωναίς αισίαις
Υιέ Θεού, ζωήν ο διδούς•
διό ο κόσμος Σε δοξάζει».

Κύριε Ιησού Χριστέ,
που είσαι το γλυκό φως της αγίας δόξας
του αθάνατου, του ουράνιου, του άγιου,
του μακάριου Πατέρα σου,
τώρα που φτάσαμε στη δύση του ήλιου
και είδαμε το εσπερινό φως,
υμνούμε τον Πατέρα, εσένα τον Υιό
και το Άγιο Πνεύμα, τον ένα Θεό.
Πρέπει σε κάθε ώρα και στιγμή
να σε υμνούμε με καθαρές ψυχές
και χαρούμενες φωνές,
Υιέ Θεού γιατί εσύ δίνεις τη ζωή
και γι’ αυτό ο κόσμος σε δοξάζει.

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΝΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΤΟ ΖΩΟΠΟΙΟΝ

Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,
τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας,
ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν,
ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός,
ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν,
καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος,
καὶ σῶσον, Ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Βασιλιὰ οὐράνιε, Παράκλητε, Πνεῦμα Ἅγιο,
ποὺ ἀπὸ Σένα πηγάζει ἡ ἀλήθεια·
ποὺ βρίσκεσαι παντοῦ καὶ μὲ τὴν παρουσία Σου γεμίζεις τὰ πάντα·
Ἐσὺ ποὺ εἶσαι ὁ θησαυρὸς καὶ ἡ πηγὴ κάθε ἀγαθοῦ καὶ δωρίζεις τὴ ζωή,
ἔλα καὶ κατοίκησε μέσα μας,
καὶ καθάρισέ μας ἀπὸ τὰ στίγματα τῆς ἁμαρτίας
καὶ σῶσε, Πανάγαθε, τὶς ψυχές μας.

Ακολουθεί προσωπική προσευχή μας

Leave a Reply

Your email address will not be published.