Πρός: Τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ των ΕΘΝΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
«ΙΣΤΑΜΕΘΑ ΑΓΡΥΠΝΟΙ»
Τ.Θ. 67250,
Τ.Κ. 15102, Μελίσσια Ἀττικῆς
Τηλ.: 210 5248000

Ἠλ. Διεύθυνσις: info@ethnikoiphylakes.org
Ἱστοσελίς: https://ethnikoiphylakes.org

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 19ῃ Φεβρουαρίου 2021
Ἀρ. Πρωτ.: Φ1/24/19-02-21

Πρός:
Τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΘΕΜΑ: Τί ἄλλο μᾶς ἐπιφυλάσσουν οἱ Ἱεράρχες μας;

Στὶς ἡμέρες αὐτὲς τῆς ὀδύνης, λόγῳ τῆς «ἐπιδημίας», ἡ ὁποία ἔπληξε καὶ τὴν
Ἑλλάδα μας, ἧλθε νὰ προστεθῇ καὶ ὁ ἀποτροπιασμὸς τοῦ κόσμου, ἀπὸ τὴν εἰκόνα,
ποὺ ἀντίκρυσε, μὲ τοὺς σεπτοὺς Ἱεράρχες του νὰ δέχωνται τὸν ἐμβολιασμό: ὁ
ἀπόλυτος εὐτελισμὸς τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώματος.
Ὁ πολιτισμὸς σὲ ὅλες τὶς ἐμφανίσεις του (ἐπιστῆμες, τέχνες κ.λπ.) ὑπάρχει καὶ
προοδεύει μέσα ἀπὸ τὴν ἀνεμπόδιστη ἔκφρασι γνώμης καὶ τὸν ἐλεύθερο διάλογο.
Ὅταν ὄμως ἡ ἐλευθερία, καὶ κυρίως ἡ ἐλευθερία λόγου, δεσμεύεται, ξεκινῶντας μὲ
τὴν έπιβολὴ μάσκας-φιμώτρου σὲ ἕναν Μητροπολίτη (φιμωμένους καὶ ἡμίγυμνους,
ὑπὸ τὸ φῶς τῆς δημοσιογραφικῆς κάμερας, τοὺς εἷδε ἔντρομος ὁ λαός τους νὰ
δέχωνται τὴν ἱατρικὴ πρᾶξι ἐπάνω στὸ ἀνθρώπινο σῶμα τους), τότε ἡ δημοκρατία,
ὅσο καὶ ἡ ἐλευθερία, ποὺ γεννήθηκαν στὴν Ἑλλάδα καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν χώρα
ἁπλώθηκαν στὴν Οἰκουμένη, ἔχουν καταλυθῇ.
Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρθηκαν γιὰ τὸ αἴσιον τῆς ὑγείας τῶν Ποιμεναρχῶν μας,
εἶχαν χρέος προηγουμένως νὰ τοὺς ἐνημερώσουν ὅτι εἶναι:
 ἕνα ΕΜΒΟΛΙΟ, τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι σὰν ὅλα τὰ ἄλλα,
 ἕνα ΕΜΒΟΛΙΟ, ἀπὸ τὸ ὁποῖο πεθαίνουν ἄνθρωποι,
 ἕνα ΕΜΒΟΛΙΟ, τὸ ὁποῖο ἀλλάζει τὴν δομὴ τοῦ ἀνθρωπίνου RNA καὶ DNA,
 ἕνα ΕΜΒΟΛΙΟ, τὸ ὁποῖο περιέχει γενετικὸ ὑλικὸ ἀπὸ κύτταρα ἐμβρύων, ποὺ
προέρχονται ἀπὸ ἐκτρώσεις,
 ἕνα ΕΜΒΟΛΙΟ, ἡ σύνθεσις τοῦ ὁποίου δίδει τὴν δυνατότητα βιομετρικῆς
παρακολουθήσεως,
 ἕνα ΕΜΒΟΛΙΟ, τὸ ὁποῖον προηγουμένως δὲν ἔχει δοκιμασθῇ σὲ …ποντίκια
καὶ ἔτσι ἔγινε πειραματόζωο ὁ ἄνθρωπος,
 ἕνα ΕΜΒΟΛΙΟ καινούργιας τεχνολογίας, τοῦ ὁποίου ἡ κατεπείγουσα
ἀδειοδότησις προκάλεσε σάλο στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, καθὼς καὶ πολλὰ
ἐρωτηματικὰ σχετικῶς μὲ τὴν στέρησι τῶν προσωπικῶν ἐλευθεριῶν τοῦ
ἀνθρώπου.
Τὸ τραγικότερο ὅλων τῶν ἀνωτέρω δεδομένων, τὰ ὁποῖα κορυφαῖοι ἰατροὶ καὶ
ἐπιστήμονες ἔκαναν γνωστά, εἶναι, πὼς γιὰ νὰ κινηθῇς ἐλεύθερα ὡς πολίτης, ὡς
ἄνθρωπος, θὰ ἀπαιτηθῇ ὁσονούπω νὰ ἐπιδεικνύῃς τὸ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Αὐτό, τὸ ὁποῖον λειτουργεῖ ὡς ἐργαλεῖο καὶ καθιστᾷ τὸν ἄνθρωπο
ἀριθμό, ἀκυρώνοντας τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ὄνομά του!
Τραγικὴ καὶ ἡ δήλωσις προβεβλημένου Μητροπολίτου μας σχετικῶς μὲ τὰ
κύτταρα δολοφονημένων ἐμβρύων, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχονται στὰ ἐμβόλια: «Στὰ δύο ἐν
χρήσει ἐμβόλια στὴν χώρα μας, τῆς Pfizer καὶ τῆς Moderna, δὲν ὑπάρχουν τέτοια
παράγωγα κυτταρικῶν σειρῶν καὶ ὅπου ἐνδεχομένως ὑπάρχουν, αὐτὰ προέρχονται
ἀπὸ ἐμβρυϊκὸ ἱστὸ ἤδη νεκρωμένων ἐμβρύων. Ὁπότε δὲν προσκρούει σὲ κάποιο
ἠθικὸ ἐμπόδιο, διότι δὲν ὑπάρχει ἡ σκοπιμότης τῆς ἀμβλώσεως.»
Τίποτε ἀπὸ ὅλα αὐτὰ δὲν πρόλαβαν νὰ γνωστοποιήσουν οἱ φιλάνθρωποι αὐλικοί
τους, στοὺς Μητροπολῖτες μας, γιὰ νὰ μὴ γκρεμισθοῦν στὸ βάραθρο; Τώρα,
γκρεμίσθηκαν καὶ ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων, ποὺ εἶχαν βρῇ παρηγοριὰ
στὰ πρόσωπά τους.
Θεωροῦμε περίεργο νὰ μὴ κατάλαβαν οἱ Ἰεράρχες μας τὸν ὕπουλο καὶ
ἐγκληματικὸ τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον κινοῦνται οἱ ἐξουσιαστὲς γιὰ τὴν καθυπόταξι
κλήρου καὶ λαοῦ.
Εἶναι, τέλος, ἀπίστευτο νὰ χαρακτηρίζουν Συνταγματολόγοι παράνομη καὶ
ἐγκληματικὴ πρᾶξι τὴν ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολίου καὶ τῆς μάσκας, καὶ
ραδιοφωνικὸς σταθμὸς Μητροπόλεως νὰ προπαγανδίζῃ τὸν ἐμβολιασμὸ καὶ τὴν
ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνησι.
Δὲν ξεχνᾶμε τί ἔγραψαν πρὸ ἡμερῶν οἱ Βέλγοι στὴν ἐφημερίδα La Libre:
«ΒΟΡΕΙΟΣ ΚΟΡΕΑ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΑΔΑ»!

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.