Η κολχικίνη προέρχεται από το δηλητηριώδες φυτό ευρισκόμενο παντού στα βουνά μας κόλχικο το φθινοπωρινό

Colchicum Autumnale Κολχικό το Φθινοπωρινό

Το Colchicum Autumnale ή Κολχικό το Φθινοπωρινό είναι ένα τοξικό φυτό αφού προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια. Η δηλητηρίαση από αυτό το φυτό μοιάζει με την δηλητηρίαση από αρσενικό. Τα συμπτώματα εμφανίζονται μετά από 2 ως 5 ώρες και είναι κάψιμο στο στόμα, στομαχικός πόνος, διάρροια και νεφρική ανεπάρκεια.

Επιστημονική ονομασία: Colchicum autumnale L. 1753

Συνώνυμα Colchicum rhodopaeum Kov., Colchicum polyanthon Ker Gawl.

Κοινές ονομασίες: Αγριόκρινος, Βολχικό, Χιονίστρα, Σπασόχορτο, Σπαθόχορτο

Colchicum Autumnale Κολχικό το Φθινοπωρινό
Colchicum Autumnale Κολχικό το Φθινοπωρινό

Περιγραφή, Βιότοπος:

Το γένος Colchicum αριθμεί περί τα 60 είδη. Το Colchicum Autumnale είναι διαδεδομένο στα υγρά και πλούσια λιβάδια, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης.

Είναι βολβώδες, πολυετές, ποώδες πόα, της οικογένειας των Colchicaceae, ο βολβός του έχει μέγεθος καρυδιού και με μελανωπούς χιτώνες.

Τα άνθη του έχουν χρώμα ρόδινο-ιώδες με μακρύ ποδίσκο. Το λουλούδι του κολχικού είναι μοιάζει με αυτό του κρόκου.

Τα φύλλα είναι μεγάλα λογχοειδή, παράρριζα σκληρά σαν δέρμα, έχουν χρώμα σκούρο πράσινο και σχηματίζουν ένα είδος ροζέτας στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ο καρπός.

Οι καρποί ωοειδείς, με τρίχωρη και πολύσπερμη κάψα και αναπτύσσονται την επόμενη άνοιξη. Χρησιμοποιούνται οι αποξηραμένοι σπόροι και οι βολβοί του φυτού.

Πως ξεχωρίζω το Κολχικό από το Κρόκο

Το χαρακτηριστικό διάκρισης είναι ότι οι στήμονες στο κολχικό είναι έξι ενώ στον κρόκο μόνο τρεις. Η αντίθεση αυτή είναι χαρακτηριστική για την αναγνώρισή τους.

Το κολχικό ανθίζει το φθινόπωρο όπως και κάποιες ποικιλίες του κρόκου.

Πέρα από το διαφοροποιητικό αριθμό των στημόνων ο κορμός του κρόκου είναι συμμετρικός με το σημείο ανάπτυξης του βλαστού στο κέντρο, αυτός του κολχικού είναι ασύμμετρος με το σημείο του βλαστού λίγο στο πλάι.

Ακόμα τα φύλλα του κρόκου είναι στενότερα και φέρουν μια λευκή γραμμή στη μέση, ενώ αυτά του κολχικού είναι πλατύτερα χωρίς τη γραμμή.

Τοξικότητα:

Περιέχει μία ουσία την κολχικίνη που έχει την ικανότητα να σταματήσει την διαίρεση των κυττάρων αλλά δυστυχώς είναι πολύ τοξική, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του καρκίνου. (Όπως είπαμε πιο πειν σε ανάρτησή μας μπορεί να επενεργήσει ανασταλτικά στον Covid-19).

Η κολ­χι­κί­νη, εί­ναι φαι­ναν­θρε­νι­κό πα­ρά­γω­γο (α­κε­τυλ­τρι­με­θυ­λο­κολ­χι­κι­νι­κό ο­ξύ), πρ­οέρχε­τε α­πό τα φυ­τά της οι­κο­γέ­νειας των Colchicaceae, το Colchicum autumnale και Gloriosa superba.

Η κολ­χι­κί­νη έ­χει ό­ψη ω­χρο­κί­τρι­νης ά­μορ­φης σκό­νης, η ο­ποί­α σκου­ραί­νει ό­ταν ε­κτε­θεί στο φως. Δι­α­λύ­ε­ται στο ύ­δωρ, τον αι­θέ­ρα, την αλ­κο­ό­λη και το χλω­ρο­φόρ­μιο, αλ­λά υ­δρο­λύ­ε­ται στο λι­γό­τε­ρο ε­νερ­γό συ­στα­τι­κό κολ­χι­κεί­νη α­πό δι­α­λύ­μα­τα ο­ξέ­ων ή αλ­κα­λί­ων.

Η κολ­χι­κεί­νη έ­χει πο­λύ μι­κρή θε­ρα­πευ­τι­κή δρά­ση. Με­τά α­πό υ­δρό­λυ­ση α­πό ι­σχυ­ρά ο­ξέ­α με­τα­τρέ­πε­ται σε τρι­με­θυ­λο­κολ­χι­κι­νι­κό ο­ξύ.

Η δηλητηρίαση από αυτό το φυτό μοιάζει με την δηλητηρίαση από αρσενικό. Τα συμπτώματα εμφανίζονται μετά από 2 ως 5 ώρες και είναι κάψιμο στο στόμα, στομαχικός πόνος, διάρροια και νεφρική ανεπάρκεια. Μπορεί να προκληθεί και θάνατος από αναπνευστική ανεπάρκεια. λιγότερα από 2 γραμμάρια είναι ικανά να σκοτώσουν ένα παιδί.

Συγκεκριμένο αντίδοτο δεν υπάρχει και η καλύτερη θεραπεία είναι η πλύση στομάχου.

Κολχικό και θεραπευτικές ιδιότητες:

Η κολχικίνη (colchicine) διακόπτει τον κύκλο της εναπόθεσης κρυστάλλων ουρικού μονονατρίου στους ιστούς των αρθρώσεων. Μειώνει την χημειοταξία και φαγοκυττάρωση των λευκοκυττάρων και αναστέλλει τον σχηματισμό και την απελευθέρωση μιας χημειοτακτικής γλυκοπρωτεΐνης που παράγεται κατά την φαγοκυττάρωση των κρυστάλλων ουρικού οξέος.

Επίσης αναστέλλει τη συναρμολόγηση των μικροσωληνίσκων σε διάφορα κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων των λευκοκυττάρων, πιθανώς μέσω της σύνδεσής της και παρεμβαίνοντας με στον πολυμερισμό της τουμπουλίνης (υπομονάδας μικροσωληνίσκων).

Σε μικρές δόσεις ανακουφίζει από τους αρθριτικούς πόνους σε μεγάλες δόσεις φέρνει διάρροια και σε μεγαλύτερες τον θάνατο. Πρέπει να χρησιμοποιείται απαραίτητα με την παρακολούθηση ιατρού.

Στην περίπτωση του  Covid 19δέον να χορηγείται το σκεύασμα, κολχικίνης σε ασθενείς της ως άνω ίωσης σε δόση 0,5 mg δύο φορές ημερησίως τις 3 πρώτες ημέρες έναρξης της νόσου και 0,5mg τέσσερις φορές την ημέρα πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ για επί πλέον 27 ημέρες.

Τα κριτήρια για αυτή τη δοσολογία είναι:1)Σακχαρώδης διαβήτης, 2)Βάρος σώματος  >ή ίσο με 30Kg/m2, 3)υπέρταση μη καλά ελεγχόμενη, συστολική > ή ίση με 1mmHg, 4)Άσθμα ή XAΠ,  5)Καρδιακή ανεπάρκεια, 6)Στεφανιαία νόσος και 7)πυρετός > ή ίσος με 38.0 βαθμούς C τις τελευταίες 48 ώρες.

Δεν έ­χει α­ναλ­γη­τι­κές ή αν­τι­πυ­ρε­τι­κές ι­δι­ό­τη­τες και δεν ε­πη­ρε­ά­ζει τον με­τα­βο­λι­σμό ή την α­πο­βο­λή του ου­ρι­κού ο­ξέ­ος, αν και εί­ναι πο­λύ α­πο­τε­λε­σμα­τι­κή στην ου­ρι­κή αρ­θρί­τι­δα.

Ο μη­χα­νι­σμός με τον ο­ποί­ο η κολ­χι­κί­νη α­να­κου­φί­ζει α­πό τις προ­σβο­λές της ο­ξεί­ας ου­ρι­κής αρ­θρί­τι­δας δεν εί­ναι πλή­ρως γνω­στός.

Η κολ­χι­κί­νη έ­χει α­σθε­νή αν­τι­φλεγ­μο­νώ­δη, αλλά ό­χι α­ναλ­γη­τι­κή, δρά­ση και δεν έ­χει α­πο­τέ­λε­σμα σε άλ­λους τύ­πους πό­νου, φλεγ­μο­νής ή αρ­θρί­τι­δας.

Δεν έ­χει δι­ου­ρη­τι­κή δρά­ση και δεν ε­πη­ρε­ά­ζει την νε­φρι­κή α­πέκ­κρι­ση του ου­ρι­κού ο­ξέ­ος ή τα ε­πί­πε­δά του ου­ρι­κού στο αί­μα, ό­πως και την δι­α­λυ­τό­τη­τα του ου­ρι­κού στο πλά­σμα ή την σύν­δε­ση με τις πρω­τε­ΐ­νες του πλά­σμα­τος

Ο βολβός και οι σπόροι του κολχικού χρησιμοποιούνται στην ομοιοπαθητική για την αντιμετώπιση της διάρροιας, την ποδάγρα, τις ρευματικές αρθρώσεις, τα στομαχικά και εντερικά προβλήματα.

Επίσης είναι πολύ τοξικό για τα βοωειδή, προκαλεί διάρροια.

Η παρουσίαση των βοτάνων σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί συνταγή και έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Για οτιδήποτε σχετικό αναφερθείτε στον παθολόγο σας.

 

ΠΗΓΗ:https://www.agriamanitaria.gr/colchicum-autumnale-%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CF%87%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF-%CF%86%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%80%CF%89%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C/

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.