«Πραγματοποιούν στρατιωτικά βιοπρογράμματα σε ουκρανικά βιοεργαστήρια»