Τι σημαίνει κράτος δικαίου και κράτος κατασχέσεων, αδικίας και εξολόθρευσης των πολιτών του

Οι πιο κάτω αναφορές στο παραβιασμένο Σύνταγμα, κουρελόχαρτο των γερμανόπληκτων υποτελών κυβερνήσεών μας, και τα αντίστοιχα άρθρα του αστικού κώδικα, δείχνουν ποια είναι η σωστή λύση για όσους χρωστούν σε τράπεζες,εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία και βρίσκονται στο έλεος των κατασχέσεων.

epam

Το ΕΠΑΜ έχοντας κάνει πρόταγμα τον αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας από τους Γερμανούς και τους ντόπιους συνοδοιπόρους τους, αναγνωρίζει πως η χώρα βρίσκεται υπό κατοχή εν ώρα ειρήνης, ότι πρόκειται για occupatio pacifica, (ο όρος σημαίνει μη πολεμική αλλά consensual=με τη συναίνεση και συγκατάθεση της κυβέρνησης, κατάληψη μιας χώρας από άλλο κράτος όταν η κυβέρνηση του κράτους παραιτείται και θεωρεί τον εαυτό της ανίκανο να διατηρήσει το νόμο, την τάξη και την εθνική κυριαρχία, στα όρια του κράτους που οφείλει να εξασφαλίσει και να διαφυλάξει) και αποκαλύπτει τι πρόκειται να πράξει σε περίπτωση που το εμπιστευθεί ο λαός σε επόμενες εκλογές.

Διαβάστε το παρακάτω άρθρο και καλόν είναι να το εκτυπώσετε και να το διαμοιράσετε ηλεκτρονικά και χέρι με χέρι, σε όσους αγωνιούν για την περιουσία τους και βρίσκονται στα χέρια των κατασχετών υπαλλήλων ενός άστοργου και εχθρικού προς τον πολίτη κράτους-δήμιου.

plistiriasmoi2-31oihw105hgo2dv10b8a2o

ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Εάν η Δικαιοσύνη απλώς λειτουργούσε κανένα περιουσιακό στοιχείο Ελλήνων Πολιτών δεν θα εκπλειστηριαζόταν επειδή θα αρκούσε η εφαρμογή του ισχύοντος;;; και μόνον Δικαίου. Συνεπώς  η απόδοση των ιδιοκτησιών στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και που περιέρχονται παράνομα στις Τράπεζες-Εφορίες-Ασφαλιστικά Ταμεία είναι υποχρέωση έστω και μιάς Συμβατικής Κυβέρνησης που θα αντικαθιστούσε τις Κατοχικές. Και αυτό γιατί εκτός από την καταστρατήγηση των ανάλογων διατάξεων του Συντάγματος, όπως π.χ. Άρθρο 2παρ1, 4παρ.5,17, 21παρ4,25,78 έχουν καταστρατηγηθεί και σχετικά άρθρα του Αστικού Κώδικα όπως:

     1.- Άρθρο281: Η άσκηση δικαιώματος απαγορεύεται να υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη η τα χρηστά ήθη η ο οικονομικός σκοπός του δικαιώματος.

      2.-Άρθρο 388: Αν τα περιστατικά στα οποία κυρίως, εν όψει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, τα μέρη στήριξαν την σύναψη αμφοτεροβαρούς σύμβασης μεταβλήθηκαν ύστερα από λόγους που ήταν έκτακτοι και δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, και από την μεταβολή αυτή η παροχή του οφειλέτη, εν όψει και της αντιπαροχής, έγινε υπέρμετρα επαχθής, το Δικαστήριο μπορεί κατά την κρίση του με αίτηση του οφειλέτη να την αναγάγει στο μέτρο που αρμόζει και να αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξολοκλήρου η κατά το μέτρο που δεν εκτελέστηκε ακόμη.

         Αν αποφασιστεί η λύση της σύμβασης επέρχεται απόσβεση των υποχρεώσεων παροχής που πηγάζουν από αυτήν και οι συμβαλλόμενοι έχουν υποχρέωση αμοιβαία να αποδώσουν τις παροχές που έλαβαν, κατά τις διατάξεις για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.

       3.-Άρθρο 300:  Αν εκείνος που ζημιώθηκε συνετέλεσε από δικό του  πταίσμα στη ζημία η την έκτασή της, το Δικαστήριο μπορεί να μην  επιδικάσει αποζημίωση ή να μειώσει το ποσόν της. Το ίδιο ισχύει όταν και  εκείνος που ζημιώθηκε παρέλειψε να αποτρέψει  η να περιορίσει τη ζημία  η δεν επέστησε την προσοχή του οφειλέτη στον κίνδυνο ασυνήθιστα μεγάλης  ζημίας τον οποίο ο οφειλέτης ούτε γνώριζε ούτε όφειλε να γνωρίζει.

            Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για το πταίσμα των προσώπων για τα οποία ευθύνεται εκείνος που ζημιώθηκε.

          4.- Άρθρο 178: Δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα ΧΡΗΣΤΑ ΗΘΗ είναι ΑΚΥΡΗ.

          5.- Άρθρο 179: Άκυρη ως αντίθετη προς τα χρηστά ήθη είναι  ΙΔΙΩΣ η δικαιοπραξία με την οποία δεσμεύεται υπερβολικά η ελευθερία του προσώπου ή η Δικαιοπραξία με την οποία εκμεταλλεύεται κάποιος την ανάγκη, την κουφότητα(βλακεία), η την απειρία του άλλου  και πετυχαίνει έτσι να συνομολογήσει η να πάρει για τον εαυτό του η τρίτο για κάποια παροχή, περιουσιακά ωφελήματα, που κατά τις περιστάσεις βρίσκονται σε φανερή δυσαναλογία προς την παροχή.

           6.-Άρθρο 180.- Η άκυρη δικαιοπραξία είναι σαν να μην έγινε ποτέ λέμε τότε ότι είναι (ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ).

           7.- Άρθρο 342.- Ο οφειλέτης δεν γίνεται Υπερήμερος, αν η καθυστέρηση της  παροχής οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη.

        Σε περίπτωση βέβαια που το Ε.ΠΑ.Μ. αναλάβει την Κυβέρνηση της Χώρας  θα αποκαταστήσει τους  Νόμιμους Ιδιοκτήτες στις Ιδιοκτησίες  τους  όχι μόνον με εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων, που τώρα δεν εφαρμόζονται από την Δικαιοσύνη, αλλά  με Συντακτική Πράξη, για να υπάρξει άμεση αποκατάσταση δεδομένου μάλιστα ότι θα εφαρμόσει  ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ δηλ. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, προκειμένου να προχωρήσει σε δημιουργία ΝΕΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ  με ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ!!!

                                                                                                        Αθήνα 5-10-2016

Leave a Reply

Your email address will not be published.