Κυβερνητικόν Ανακοινωθέν δια την τεράστιαν επιτυχίαν της κυβερνήσεως της αριστεράς

Ζήτωσαν οι Γερμανοευρωπαίοι Ναζί και οι ντόπιοι δωσίλογοι κι εφιάλτες.

Οι αγαπητοί υπήκοοι της επαρχείας Ελλάδος, πρέπει πάλιν και πολλάκις να χαίρονται οργασμικώς δια τας ενδόξους επιτυχίας της Κυβέρνησης της Αριστεράς και της Προόδου! Ως γνωστόν σε όλους τους πολίτες οι οποίοι χαίρουν της ενημερώσεως δια των έντιμων και αγαπητών ιδιωτών χορηγών ειδησεογραφίας, εις την Ευρωπαϊκήν Ένωσην έχει πλέον αποκατασταθεί πλήρως η αξιοπρέπεια την Πατρίδος μας. Αι υπεράνρωπαι προσπάθειες που κατέβαλεν η ομάδα διαπραγμάτευσης της ριζοσπαστικής μας κυβερνήσεως, ανέδειξαν πέραν πάσας αμφιβολίας ότι η Ελλάς δεν δέχεται πλέον συμβιβασμούς εκ των εταίρων της.

Ουδείς δεν δύναται να παρουσιάσει την οιαδήποτε αμφισβήτησιν έμπροσθεν της τεραστείων διαστάσεων επιτυχίας των πράξεων της κυβέρνησης. Αι τρομακτικαί επιτώσεις των μνημονίων είναι πλέον παρελθόν και αι νέαι συμβάσεις με τους δανειστάς μας, έχουν ήδη δρομολογήσει την άμεσην ανάκαμψην των φιλτάτων τραπεζικών ιδρυμάτων της επικράτειας. Αι υποχρέωσεις και θυσίαι των υπηκόων θα συνεχιστούν χωρίς καμίαν απόλύτως πάυσην, διασφαλίζοντας τοιουτοτρόπως την σταθερότηταν και την σοβαρότηταν του κράτους.

Ευτυχώς που μας έσωσαν οι σωτήρες γερμανοευρωπαίοι και δεν γυρίσαμε στο ημέτερον νόμισμα, ξέρουν αυτοί…

Παρ όλην την ευημερίαν που σήμερον απολαμβάνει ο Λαός μας, η αγαπητή κυβέρνησις του Λαού μας, έχει γίνει αντιλήπτωρ κάποιων απαίσιων και αχαρακτήριστων πράξεων εκ κάποιου μέρους των υπηκόων. Οι υπήκοοι εν λόγω, έχουν περιπέσει είς την πλάνην του να μην καταβάλουν τας απαιτήσεις των καθ όλα τιμίων εταίρων μας. Είς την χείριστην μάλιστα εκδοχή, κάποιοι υπήκοοι στην συνέχειαν παρουσιάζουν μίαν αυθάδη και γενικότερη αμφισβήτησιν των διεθνών θεσμών και ευεργετών της Ελλάδος. Αυταί αι νοοτροπίαι είναι ως γνωστόν ο κύριος λόγος για τον οποίον η οικονομία της επικράτειας έχει υποστεί την γνωστήν σε όλους καταβαράθρωσην.

Οι υπήκοοι της επαρχείας Ελλάδος καλώς θα κάνουν να γνωρίζουν ότι πλέον έχουν ευτυχώς τους πιο ικανούς, τούς πιο ανιδιοτελείς και τούς πιο αφοσιωμένους προς τους ευγενείς Εταίρους, Θεσμούς, Δανειστάς και Σωτήρας μας ηγέτας και κυβερνήτας. Την ίδιαν ώραν που οι απεγνωσμένοι πολίτες άλλων χωρών ευρίσκονται εν μέσω των φλογών της χρεοκοπίας των, αι εγχώριαι εξουσίαι της χώρας μας, έχουν πλέον δωρίσει αμετακλήτως την σταθερότηταν και την ομαλότηταν προς όλους τους υπηκόους των, επειδή σοφοτάτως συμμορφώνεται εγκαίρως, εμπροθέσμως και με καλήν διάθεσιν, με πάσαν απαίτησην των δανειστών και σωτήρων μας εις την Ευρώπαϊκήν Ένωσην αλλά και το φίλτατον Διεθνές Νομισματικόν Ταμείον άνευ όρων και αμετακλήτως.

Δια αυτόν τον λόγον, αλλά και δια την διασφάλισην την συνεχούς σταθερότητος της και επιτυχίας των προσπαθειών της, η ριζοσπαστική Κυβέρνησις της Αριστεράς και της Προόδου θα θέσει τους εξής νέους όρους προς τους αγαπητούς υπηκόους της επαρχείας:

1) Παρακαλούνται οι αγαπητοί υπήκοοι, να καταβάλουν με αίσθημα υπερηφάνειας και χωρίς καμίαν καθυστέρησην, τον φόρον καλούμενον ΕΝΦΙΑ ακόμην και εάν δεν δύνανται να παράσχουν αυτάς τας υποχρεώσεις. Θέλουμε να καθησυχάσουμε το κοινόν, ότι αι καταβληθείσες εισφορές του, θα καταβληθούν αμέσως εις τα ταμεία των δανειστών και σωτήρων μας, δια την αποπληρωμήν τόκων και χρεολυσίων, όπως ακριβώς κάνομεν με απόλυτην ευλάβειαν και με όλας τας άλλας εισφορές που λαμβάνομεν από τους υπήκοους. Επίσης, αι πωλήσεις διαφόρων αχρήστων δια το κράτος δημοσίων περιουσιών, θα βοηθήσουν και αυταί για την διευθέτισην των χρωστουμένων. Οι παραβάται και γενικώς οι διαφωνούντες με τα παραπάνω, θα φυλακίζονται και αι περιουσίαι των, θα δημεύονται προς όφελος των δανειστών και σωτήρων μας.

2)Αι ψευδείς αναφορές στις δήθεν «μονομερείς ενέργειες» και γενικότερα η αμφισβήτισης της επιτυχίας και ορθότητας των πράξεων της Κυβερνήσεως, επίσης θα θεωρείται αυτομάτως και αυτεπαγγέλτως ως βαρύτατον αδίκημα, προς εκδίκασην από κυβερνητικόν δικαστήριον και δημόσιον εξευτελισμόν δια μέσου των μέσων ενημέρωσης.

3) Από σήμερον, θέτει ένα οριστικόν τέρμα εις την ανωμαλίαν και την βίαν κάποιων απολύτως αχαρίστων υπηκόων, με την μόνιμην εφαρμογήν μέτρων ενάντια στα κρούσματα ανάγωγης συμπεριφοράς έμπροσθεν των ικανοτάτων αριστερών ηγετών της επαρχείας Ελλάδος, των ευεργετών μας είς την Ευρωπαϊκήν Ένωσην και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η απόλυτη υποταγή και συμφωνία εις τας υποδείξεις των, είναι πλέον υποχρεωτική δι όλους τους υπηκόους της επικράτειας.

4) Η Κυβέρνησις της Αριστεράς και της Προόδου, έλαβεν προσφάτως κάποιας καταγγελίας εκ των συνεργατών της, αι οποίαι αναδεικνύουν κρούσματα γενικότερης και απολύτως υβριστικής αντιπάθειας προς τους εντιμότατους Γερμανούς δανειστάς και σωτήρων της επαρχείας ημών. Αι ανάγωγαι συμπεριφοραί, συμπεριλαμβάνουν την χυδαίαν πράξην αμφισβητήσεως από αυθάδες, αλλά ευτυχώς μικρόν μέρος του πληθυσμού, της απολύτου εξουσίας των δανειστών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Κεντρικής Τραπέζης της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ε.Ε. εις την επαρχείαν μας και ως εκ τούτου και είς τους πολίτας που κατοικούν εις αυτήν. Ως εκ τούτου: Η συμμορφώσις με τας εντολάς των σοφών μας κυβερνητών, ειδικότερα στας φορολογικάς υποχρεώσεις των υπηκόων, είναι υποχρεωτικαί δια τους πάντας, με οιοδήποτε κόστος και άνευ εξαιρέσεων. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται παραδειγματικώς.

Το συμφέρον της αριστεράς, απατεί εκ μέρους της ριζοσπαστικής Κυβερνήσεως της Αριστεράς και της Προόδου, την εκδήλωσιν πρωτοβουλίας, δια να ανατρέψει τας καταστροφικάς συνέπειας εκ της παρατάσεως της παρούσης ανωμάλου καταστάσεως. Επιθυμεί επίσης, να αποκαταστήση την πειθαρχεία είς το παραστρατημένον εκείνο μέρος του Λαού, διότι έχει σοβαρώς διασαλευθεί. Δι αυτόν τον λόγον, η Κυβέρνησις της Αριστεράς και της Προόδου έχει ήδη δρομολογήσει ένα εκτεταμένον πρόγραμμα συνεργασίας με τα κόμματα της παλαιάς κυβέρνησης η οποία καθ’ ολόκληρην την διάρκειαν των τελευταίων τριών ετών έσωζεν την χώραν και τον Λαόν της.

Οι πιο κατάλληλοι για να κάνουν τη δουλειά του κουαρτέτου και να εξαφανίσουν τους Έλληνες δωρίζοντας τα ματωμένα χώματα της πατρίδας στους δανειστές και κατακτητές μας, τους φράγκους νεοσταυροφόρους.

Οι σοβαροί και καθ’ όλα συνετοί όμως υπήκοοι της επαρχείας, γνωρίζουν, ότι η Αριστερά, ο Πατριωτισμός και η Δημοκρατία εδρεύει πάντα και μόνον εις την κορυφήν, οίτοι εις τους ηγέτας οι οποίοι ηγούνται της Κυβέρνησης της Αριστεράς και της Προόδου η οποία αποτελεί το μέτρον και τον κανόναν δι όλους και διασφαλίζει και ορίζει αποκλειστικώς την αυθεντικότηταν τοιούτων ιδεών. Δια να αποφύγει την άσκοπον αιματοχυσίαν, η Κυβέρνησις της Αριστεράς και της Προόδου, ηναγκάσθην να παρακαλέσει τους υπηκόους να συμμορφωθούν πλήρως με τας υποδείξεις της.

Παρακαλούνται οι υπήκοοι της επαρχείας να δέχονται τας πράξεις της Κυβερνήσεως της Αριστεράς και της Προόδου, με απέραντον εμπιστοσύνην είς στας ευγενεστάτας προθέσεις των, που είναι η διασφάλησις της ειρήνης και η πάταξις της φοροαποφυγής, καθώς και η παραμονή μας είς την ένδοξην Ευρωπαϊκήν Οικογένειαν.

Η Κυβέρνησης Εθνικής Σωτηρίας θέλει να εκφράσει δημοσίως τις ευχαριστίες της, δια την συνεχήν και αμέριστον υποστήριξή των:

Ευχαριστεί πρωτίστως και θερμοτάτως, τους φίλτατους θεσμούς, εταίρους και σωτήρας εις την Ευρώπην, που με τόσην μεγάλην στοργήν έχουν σκύψει ανιδιοτελώς πάνω στα προβλήματα που γεύθηκε η χώρα μας το τελευταίον διάστημα.

Ιδιαιτέρως ευχαριστεί την εκ των πραγμάτων και συμφωνούσα σε όλα συγκυβέρνησην, οίτοι τα κόμματα της Νέας Δικτατορίας, το Ποτάμι, την Ένωσην Κεντρώων και το Πανελλήνιον Σοσιαληστρικόν Κίνημα και ελπίζει ότι αι νέαι νομοθεσίαι θα στηριχθούν και από αυτά εις αποφυγήν περαιτέρω δυσκολιών. Επίσης ευχαριστεί και το Κομμουνιστικόν Κόμμα (ανθ)Ελλήνων και την Χρυσήν Αυγήν, δια την απολύτως αναγκαία και κρίσιμην υπηρεσίαν που διετέλεσαν και συνεχίζουν να διατελούν με τόσον ζήλον, όσον αι Κυβέρνησεις εξουσίας επιτελούν το θεάρεστον έργον της ανόρθωσης.

Όλες οι πλύστρες των σκανδάλων και των ευρωπαϊκών αποβλήτων εργάζονταν από κοινού για τον ενταφιασμό του ελληνικού λαού χρόνια τώρα, θα το ποετύχουν;

Ευχαριστεί επίσης ιδιαιτέρως τους νέους δημοσιογραφικούς κύκλους οι οποίοι επιτέλους εδέχθησαν την πολιτικήν των μνημονίων και της παραχώρησης της Εθνικής μας Κυριαρχίας ως την μόνην λύσην και σωτηρίαν για την Πατρίδα. Τους ευχαριστούμεν ιδιαιτέρως, δια την θεμελιώδην υπηρεσίαν που ανέλαβον από την ίδιαν μέραν της εγκατάστασης της Κυβέρνησης. Αποτελούν πλέον τον βασικόν πυλώνα αντιπερισπασμού, του γλοιώδους και αχρήστου εκείνου μέρους του Λαού – αριστερών και δεξιών- που σε άλλην περίπτωσιν θα ήτο εις θέση να μετατρέψουν την τάξιν και ασφάλειαν που παρέχει η Κυβέρνησις προς τον υπόλοιπον λαόν, εις το χάος και την καταστροφήν δια μέσου επαναστατικών πράξεων.

ΖΗΤΩ η Ευρωπαϊκή Ένωσις!
ΖΗΤΩ η Δανειακή Σύμβασις
ΖΗΤΩ το τέταρτον Μνημόνιον!
ΖΗΤΩ η Κυβέρνησις Εθνικής Σωτηρίας!
ΖΗΤΩ αι νέαι επιτυχίαι της επαρχίας Ελλάδος!
.
.
.
.
.
.
.
Καλή Λευτεριά!

 Από τον φίλο Stavros Katsoulis facebook 27 Απριλίου 2017

ΘΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΝΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ;

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΣ:

Ο Μεθόδιος δίνει τη λύση στους Έλληνες αξιοποιείστε τη στείλτε τους απόγονους του Τσολάκογλου στα αζήτητα και την περιφρόνηση της Ιστορίας.

Κοινοποιείστε το ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΑΔΕΡΦΙΑ!

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση του email σας δεν θα δημοσιευθεί.