Παρέμβαση των ένοπλων δυνάμεων στα εσωτερικά της χώρας.

Τανκ εναντίον επιβατηγού

Τανκ εναντίον επιβατηγού. Είχε κι επιβάτες μέσα; Αδιάφορο.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) συνεισφέρουν στο πλαίσιο επιβολής του νόμου και της ασφάλειας εσωτερικού της χώρας συμμορφούμενες με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Μερικές δραστηριότητες αυτού του τομέα, σε ακραίες καταστάσεις, είναι πιθανόν να απαιτήσουν την εφαρμογή Στρατιωτικής Ισχύος. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται επιχειρήσεις για αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών εντός της χώρας, όπως της τρομοκρατίας, της λαθρομετανάστευσης, της ασφάλειας μεγάλων αθλητικών οργανώσεων κλπ Αν η χρήση Στρατιωτικής Ισχύος είναι εν δυνάμει απαιτητή, τότε είναι απαραίτητο να προκαθορισθούν σε περιπτώσεις εφαρμογής της μέσω Εθνικοί Κανόνες Εμπλοκής (ΕΚΕ)» αναφέρεται στο Στρατιωτικό Στρατηγικό Δόγμα των ΕΔ για το στρατό, το ναυτικό και την αεροπορία  με τον τίτλο «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΔ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ».
Πρέπει να σημειωθεί ότι αναφέρονται στις απειλές και στα παρακάτω σημεία:
Εθνικό Συμφέρον-Εθνικοί ΑΝΣΚ (Αντικειμενικός Σκοπός)
1. Εθνικά Συμφέροντα

Τα Εθνικά Συμφέροντα (ΕΘΣΜ) αποτελούν τις πλέον σημαντικές προσδοκίες, επιθυμίες και ανάγκες ενός έθνους ή διαφορετικά τις καταστάσεις εκείνες που συμφέρουν στην ευημερία ενός έθνους. Επομένως τα ΕΘΣΜ είναι γενικές παγιοποιημένες αρχές, καθορισμένης αξίας, για τις οποίες το έθνος είναι αποφασισμένο να προβεί σε θυσίες για την προάσπισή τους.
2. Ο καθορισμός των ΕΘΣΜ είναι πολιτική λειτουργία και αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Οι ΕΔ ως παράμετρος και παράγων του στρατηγικού περιβάλλοντος και της Εθνικής ισχύος της Χώρας συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και προάσπιση των ΕΘΣΜ, αλληλένδετα με την πολιτική βούληση και κυρίως το διπλωματικό της σχεδιασμό.
3. Στα ΕΘΣΜ περιλαμβάνονται πάντοτε οι Αρχές και οι Αξίες του Έθνους.
4. Επιπλέον ο καθορισμός των ΕΘΣΜ είναι μία δυναμική διαδικασία και εξαρτάται από το πολιτικό, το οικονομικό και το γεοπολιτικό περιβάλλον της χώρας. Αυτά κατηγοροιοποιούνται ανάλογα με τη σπουδαιότητα τους και το κόστος που είναι δυνατόν να επιφέρει η προσβολή τους, σε συνδυασμό με το βαθμό θυσιών που το κράτος είναι αποφασισμένο να υποστεί για την προασπισή τους, με αντίστοιχη χρησιμοποίηση των παραγόντων Εθνικής Ισχύος.
Μια γενικά αποδεκτή διάκριση των Εθνικών Συμφερόντων είναι η παρακάτω:
Α  Εθνικά Συμφέροντα Επιβίωσης

Είναι εκείνα τα οποία αν απολεσθούν ή πληγούν, οι συνέπειες για τη χώρα είναι καθοριστικής σημασίας για την ύπαρξή της και για τα οποία η Πολιτεία και το Έθνος πρέπει να είναι αποφασισμένοι να οδηγηθούν σε πόλεμο. Ως τέτοια συμφέροντα αναφέρονται ενδεικτικά η διαφύλαξη της ακεραιότητας της εθνικής επικράτειας, η εξασφάλιση της ελευθερίας και πολιτικής ανεξαρτησίας, η επιβίωση του πληθυσμού από επιθέσεις με όπλα μαζικής καταστροφής και η επιβίωση της κρατικής υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Β Ζωτικά Εθνικά Συμφέροντα
Είναι εκείνα, τα οποία αν απολεσθούν ή πληγούν οι συνέπειες για τη χώρα είναι σημαντικές και για τα οποία απαιτείται να αναληφθούν σημαντικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένου και του μέτρου της χρήσης της στρατιωτικής ισχύος.
Συνεπώς η Πολιτεία και το Έθνος είναι πιθανώς διατεθειμένοι να οδηγηθούν σε πόλεμο. Ως τέτοια συμφέροντα αναφέρονται ενδεικτικά η ασφάλεια των ομοεθνών εκτός συνόρων (κυρίως η προστασία ελληνικών μειονοτήτων σε γειτονικές χώρες) και η απρόσκοπτη άσκηση εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.
Γ. Μείζονα Εθνικά Συμφέροντα
Είναι εκείνα τα οποία αν απολεσθούν ή πληγούν, οι συνέπειες για τη χώρα είναι σημαντικές, καθώς επηρεάζουν σοβαρά η πολιτική και κοινωνική ζωή και η ευημερία της χώρας. Η Πολιτεία και το Έθνος είναι διατεθειμένοι να προβούν σε σημαντικές θυσίες, συνήθως χωρίς να καταφύγουν σε πόλεμο ή σε άλλη χρήση στρατιωτικής δύναμης για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ως τέτοια συμφέροντα αναφέρονται ενδεικτικά να είναι η ευημερία του λαού, η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αξιών και αρχών του Έθνους, η προστασία του περιβάλλοντος κλπ.
Δ. Περιφερειακά ή Δευτερεύοντα Εθνικά Συμφέροντα
Είναι εκείνα, για τα οποία είναι επιθυμητή η προώθηση και υποστηριξή τους, χωρίς ωστόσο η απωλειά τους να θεωρείται τόσο σημαντική ώστε η Πολιτεία και το Έθνος να διατίθενται να προβούν σε ιδιαίτερα μεγάλες θυσίες, όπως η χρήση στρατιωτικής δύναμης για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση. Ως τέτοια συμφέροντα αναφέρονται ενδεικτικά η στήριξη των οικονομικών συμφερόντων των Ελλήνων (της ημεδαπής και της αλλοδαπής) στο εξωτερικό, η συνδρομή προς τους ευρισκόμενους σε κίνδυνο Έλληνες υπηκόους στο εξωτερικό και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες όπου απαιτείται.

5. Εθνικοί Αντικειμενικοί Σκοποί
Με βάση τα Εθνικά Συμφέροντα διαμορφώνονται και καθορίζονται από την κυβέρνηση οι Εθνικοί ΑΝΣΚ. Αυτοί ορίζονται ως οι θεμελειώδεις εκείνοι αντικειμενικοί σκοποί-στόχοι, που τίθενται από ένα κράτος, η εκπλήρωση των οποίων είναι απαραίτητη για την προάσπιση και παραγωγή των ΕΘΣΜ.

Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ
1. Ως απειλή εκλαμβάνεται οτιδήποτε θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα. Συνεπώς ως Απειλή κατά της Εθνικής Ασφάλειας είναι οτιδήποτε θέτει σε κίνδυνο ή αντιτίθεται στα ΕΘΣΜ.

2. Οι απειλές μπορούν να ταξινομηθούν ποικιλοτρόπως, αλλά όχι μονοδιάστατα. Μια παραδεκτή ταξινόμηση τους περιλαμβάνει τουλάχιστον τις παρακάτω περιπτώσεις:
Α. Ταξινόμηση Απειλών Ανάλογα με την Έντασή τους
1) Η μεθοδολογία ταξινόμησης περιλαμβάνει εξέταση όλων των πιθανών περιπτώσεων των απειλών υπό το πρίσμα των παρακάτω παραγόντων:
Α   Αποσαφήνιση της ταυτότητας της απειλής

Β    Εγγύτητα της απειλής από πλευράς χώρου και χρόνου
Γ    Πιθανότητα εκδήλωσης της απειλής
Δ    Βαρύτητα των συνεπειών της απειλής
Ε    Ανάλυση της απειλής υπό το πρίσμα των διδαγμάτων της ιστορίας
1) Οι απειλές των οποίων η ύπαρξη διαπιστώνεται, κυμαίνονται από πλευράς εντάσεως, ανάμεσα στις Απειλές Χαμηλής Έντασης και στις Απειλές Υψηλής Έντασης:
Α  Απειλές Χαμηλής Έντασης είναι που είναι ασαφείς, από μεμακρυσμένες σε χώρο και χρόνο με μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν και ιστορικά ουδέτερες.
Β Απειλές Υψηλής Έντασης είναι εκείνες που είναι σαφείς, κοντινές σε χώρο και χρόνο, με μεγάλη πιθανότητα να εκδηλωθούν και ενισχυόμενες από ιστορικά προηγούμενη εμπειρία.
(β) Ταξινόμηση Απειλών Ανάλογα με το Σχετιζόμενο Τομέα Ασφαλείας.
1 Διακρίνουμε τους παρακάτω τομείς στους οποίους μπορεί να εκδηλωθεί απειλή κατά της Εθνικής Ασφάλειας:
Α Στρατιωτικός τομέας
1 Η στρατιωτική ασφάλεια αφορά την αλληλεπίδραση της ένοπλης επιθετικότητας και των επιθετικών δυνατοτήτων των κρατών και την αντίληψη των κρατών για τις προθέσεις των άλλων κρατών.

2. Οι στρατιωτικές απειλές αποτελούν τις σοβαρότερες από όλες τις λοιπές απειλές για την εθνική ασφάλεια οποιουδήποτε κράτους. Απειλούν πάντοτε όλα τα συστατικά στοιχεία του κράτους. Απειλούν τους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς. Τα αποτελεσματά τους αίρουν και ακυρώνουν την προσπάθεια πολλών δεκάδων ετών στην οικονομία και έχουν καταστρεπτικά αποτελέσματα στο οικοσύστημα και γενικότερα στο περιβάλλον.
3. Οι στρατιωτικές απειλές νοούνται οι καταστάσεις που οδηγούν σε ένοπλη σύγκρουση μεταξύ κρατών, ο εμφύλιος πόλεμος, η ένοπλη επέμβαση της διεθνούς κοινότητας. Τα ένοπλα αποσχιστικά κινήματα, οι ασύμμετρες απειλές που εκδηλώνονται με όπλα κλπ.
Πολιτικός Τομέας
1. Η πολιτική ασφάλεια αφορά στην οργανωτική σταθερότητα των κρατών, των συστημάτων διακυβέρνησης και των ιδεολογιών που τα νομιμοποιούν.
2. Στις πολιτικές απειλές είναι ευάλωτα όλα τα κράτη το καθένα σε διαφορετικό βαθμό. Οι πολιτικές απειλές χαρακτηρίζονται από την ικανότητα να εκδηλωθούν εντός του κράτους ή και εκτός αυτού. Πάντοτε όμως στοχεύουν να πλήξουν την οργανωτική σταθερότητα των κρατών ήτοι την πολιτική ή εθνική ιδεολογία του κράτους και τους θεσμούς που εκπροσωπεί.
Οικονομικός Τομέας
1. Η οικονομική ασφάλεια αφορά στην πρόσβαση στους οικονομικούς πόρους, τη χρηματοδότηση και τι αγορές που απαιτούνται με την υποστήριξη αποδεκτού επιπέδου πλούτου και κρατικής ισχύος.

2. Με βάση τα παραπάνω η πιθανότερη οικονομική απειλή είναι η διαμόρφωση μη ομαλού οικονομικού περιβάλλοντος στη Χώρα για τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς, με προεκτάσεις στην αποτυχία επίτευξης κύριων μακροοικονομικών στόχων και τη δυσλειτουργία βασικών δραστηριοτήτων της οικονομίας, όπως στις μεταφορές, στην ενεργειακή πολιτική, στο εξωτερικό εμπόριο, στον τουρισμό κλπ. Κάποιες που έχουν οπωσδήποτε κάποια  οικονομική διάσταση είναι το οργανωμένο έγκλημα και τα μεταναστευτικά κύματα.
Κοινωνικός Τομέας
1. Η κοινωνική ασφάλεια αφορά στην ικανότητα υποστήριξη ενός πλαισίου παραδεκτών όρων για εξέλιξη των παραδοσιακών γλωσσικών προτύπων της δομής και της θρησκευτικής και εθνικής ταυτότητας των ηθών και εθίμων.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
1. Οι ΕΔ συμβάλλουν στην ασφάλεια και στην άμυνα της χώρας, με την αποτελεσματική αξιοποίηση της Στρατιωτικής Ισχύος. Ο στρατιωτικός παράγοντας ποτέ δεν λειτουργεί μόνος του, αλλά ως μέρος μιας καλά συντονισμένης και συνεκτικής εθνικής πολιτικής που εκμεταλλεύεται τους παράγοντες Εθνικής Ισχύος.

2. Για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων και της εθνικής ασφάλειας και άμυνας , έναντι των κινδύνων και των απειλών που τα υπονομεύουν, επιβάλλεται η διατήρηση και ανάπτυξη της Στρατιωτικής Ισχύος, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εθνικής πολιτικής και να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των άλλων παραγόντων Εθνικής Ισχύος. Ειδικότερα απαιτείται η ανάπτυξη δυνατοτήτων που να εξυπηρετούν την πρόληψη συγκρούσεων, την αξιόπιστη αποτροπή του πολέμου, τη διαχείριση κρίσεων, την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε μορφής απειλής ή επίθεσης καθώς και την επιτυχή και νικηφόρα διεξαγωγή του πολέμου, εφ’όσον η αποτροπή αποτύχει.

http://desmevsi.gr/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5/

Ο Διαρκής Αντίχριστος: Η πραγματική Δύναμη πίσω από την Παγκοσμιοποίηση

Τέτοια ανθρώπινα τέρατα προσκυνούν τη ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ και σφαγιάζουν είτε με πολέμους είτε με οικονομικές χρεοκοπίες την ανθρωπότητα. Μην τους φοβάστε είναι απλά όργανα του Σατανά αφεντικού τους/

Τέτοια ανθρώπινα τέρατα προσκυνούν τη ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ και σφαγιάζουν είτε με πολέμους είτε με δάνεια και χρεοκοπίες την ανθρωπότητα. Μην τους φοβάστε είναι απλά όργανα του Σατανά αφεντικού τους. Δεν θα τους περάσει.

Του Λεωνίδα Χ. Αποσκίτη*

«Η πλουτοκρατία ήτο, είναι και θα είναι ο μόνιμος άρχων του κόσμου, ο διαρκής αντίχριστος. Αύτη γεννά την αδικίαν, αύτη τρέφει την κακουργία, αύτη φθείρη σώματα και ψυχάς. Αύτη παράγη την κοινωνικήν σηπεδόνα».

 [Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, «Οι Χαλασοχώρηδες»]

Στο θεμελιώδες ερώτημα «ποια είναι η δύναμη που κινεί την ιστορία» έχουν δοθεί πολλές απαντήσεις.

Ο Λέων Τολστόϊ, στο μεγαλειώδες τελευταίο κεφάλαιο του έργου του Πόλεμος και Ειρήνη, δεν εύρισκε επαρκείς παράγοντες όπως ο ρόλος της Θείας Πρόνοιας, ο ρόλος της τύχης, ο ρόλος των μεγάλων ανδρών, ο ρόλος των ιδεών, για να ερμηνεύσουν τα γεγονότα της εποχής του.

Ο άλλος μεγάλος Ρώσσος διανοητής, ο Φ. Ντοστογιέφσκι, δεν πίστεψε ποτέ ότι η παγκόσμια Ιστορία ακολουθεί την λογική σειρά των γεγονότων ούτε ότι είναι το χρήμα που «makes the world go round» (κάνει τον κόσμο να γυρίζει).

Ο διορατικός Γάλλος συγγραφέας Ονορέ ντε Μπαλζάκ συνήθιζε να λέει στα έργα του: «Υπάρχουν δύο ιστορίες: η επίσημη ιστορία, η ψεύτρα ΚΑΙ η μυστική ιστορία, όπου βρίσκονται οι πραγματικές αιτίες των γεγονότων…».

Όταν ο επαναστάτης συγγραφέας Τζακ Λόντον έγραφε προφητικά, πριν από έναν αιώνα, για τους «Ανθρώπους της Αβύσσου» μάλλον δεν θα είχε φανταστεί το μέγεθος και την έκταση του πλανητικού φασισμού που έρχεται σήμερα με την τόση δύναμη της τεχνολογίας στα χέρια των Επικυρίαρχων. Στο κλασσικό βιβλίο του «The Iron Heel», που εκδόθηκε το 1908 («Η Σιδερένια Φτέρνα», ελληνική έκδοση 1990, εκδ. Ζαχαρόπουλος), περιγράφονται όλοι οι μηχανισμοί και οι τεχνικές των δικτύων της πλανητικής οικονομικής και πολιτιστικής ολιγαρχίας και η ανελέητη καταστολή των μαζών από τους μισθοφόρους του παγκόσμιου ιμπεριαλισμού.

Το σημαντικότερο κεφάλαιο του βιβλίου, «Το Ουρλιαχτό του κτήνους της Αβύσσου», ξεπέρασε σε προβλεπτικότητα κάθε υπολογισμό των «ρεαλιστών» διανοούμενων και πολιτικών για το πώς η σούπερ-καπιταλιστική «Σιδερένια Φτέρνα» θα κυριαρχήσει πάνω σε μια τσακισμένη ανθρωπότητα, αφήνοντας ψίχουλα από δημοκρατία και ανεξαρτησία στους λαούς του κόσμου.

Ιδιαίτερα προφητική ήταν η αναφορά του στον κρίσιμο ρόλο της «εργατικής αριστοκρατίας», των πραιτωριανών της «επανάστασης» (της σημερινής νεοταξικής αριστεράς) και της χρηματιστικής ολιγαρχίας που επιστεγάζει όλο το οικοδόμημα.

Σήμερα, όλο και περισσότεροι πολίτες σε όλες τις χώρες έχουν αποστασιοποιηθεί από τις κατεστημένες και «ρεαλιστικές» αναλύσεις για την «παγκοσμιοποίηση» και καταλαβαίνουν ότι οι πολυεθνικοί αφέντες του κόσμου είναι μιας διεθνής σέκτα τοκογλύφων, που όχι μόνο δεν παρέχουν στην παγκόσμια κοινότητα δουλειές και φτηνή ενέργεια, όπως υπόσχονταν, αλλά, αντιθέτως, καταστρέφουν τα έθνη και την ισορροπία του πλανήτη και αυτό όχι μόνον για να αποκομίσουν αμύθητα τοκογλυφικά κέρδη, αλλά και για να ολοκληρώσουν έναν πολιτισμικό μετασχηματισμό που περιλαμβάνεται στα ανομολόγητα, απόκρυφα σχέδιά τους.

Ο κόσμος μας γίνεται ένα παγκόσμιο χωριό, όχι όμως του είδους που χαζοχαρούμενα και σκόπιμα προπαγανδίζεται: ένα άλλου είδους «παγκόσμιο χωριό» όπου οι οικονομικές ανισότητες διευρύνονται, οι πολιτιστικές επιλογές λιγοστεύουν, η έλλειψη νέων ιδεών εγκυμονεί μεγάλες κρίσεις σε πολλούς τομείς, η παιδεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες απειλούνται να καταρρακωθούν από τον ηλεκτρονικό φασισμό.

Η αγωνία που έχουν όλοι οι πολίτες τα τελευταία χρόνια οφείλεται στο ότι είναι καθημερινά ανίσχυροι μάρτυρες ενός αναγκαστικού μονόδρομου για την «παγκοσμιοποίηση», που ελέγχουν διάφορα διεθνή λόμπυ και υπερεθνικοί θεσμοί αμφιβόλων προθέσεων στήνοντας ένα αλαζονικό παγκόσμιο καθεστώς που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία.

Τα «βλαστάρια» των Επικυρίαρχων, σαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, είναι δημιουργήματα των ισχυρών οικογενειών του πλανήτη, όπως οι Ροκφέλλερ και οι Ρότσιλντ, και των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών για να καταστρέψουν όλες τις χώρες που τολμούν να αντισταθούν στο «Σχέδιό» τους για την ιστορία και να απομυζήσουν όσες έχουν υποταγεί.

Αυτή η υπερεθνική νομενκλατούρα, που προσχηματικά χρησιμοποιεί τόσο τον «πόλεμο των πολιτισμών» όσο και τον «πολυπολιτισμό», ουδόλως νοιάζεται στην πραγματικότητα για κανέναν πολιτισμό ή θρησκεία, για τον Χριστό ή τον Μωάμεθ. Αυτοί πιστεύουν μόνο στην δική τους θεότητα, τον Μαμμωνά, τον αρχαίο θεό της απληστίας, που λατρεύετο δύο χιλιάδες χρόνια πριν, όταν ο ίδιος ο Χριστός με τα «Ουαί υμίν…» άλλαξε οριστικά και αμετάκλητα την πορεία της ανθρωπότητας.

Ο μεγάλος μας διηγηματογράφος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης μας περιέγραψε αυτή την κυνική κακότητα στην νουβέλα του«Χαλασοχώρηδες» (δηλ. αυτοί που «χαλάνε», καταστρέφουν την χώρα):

«Ο Χριστός είπεν: “Ου δύνασθε Θεώ λατρεύειν και Μαμμωνά”.

Διατί δεν έλαβεν ως όρον αντιθέσεως άλλο τι βαρβαρικόν είδωλον; Διατί δεν είπε “Θεώ και Μολώχ ή Θεώ και Ασταρώθ ή Θεώ και Βάαλ;” Διότι ο Μαμμωνάς είναι ισχυρός, ο κραταιότατος, όστις υποτάσσει παν άλλο είδωλον και τον Μολώχ και τον Ασταρώθ και τον Βάαλ. Η πλουτοκρατία ήτο, είναι και θα είναι ο μόνιμος άρχων του κόσμου, ο διαρκής Αντίχριστος. Αύτη γεννά την αδικίαν, αύτη τρέφει την κακουργίαν, αύτη φθείρει σώματα και ψυχάς. Αύτη παράγει την κοινωνικήν σηπεδόνα. Αύτη καταστρέφει κοινωνίας νεοπαγείς». (Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, Οι Χαλασοχώρηδες)

Οι σημερινοί Μαμμωνίτες, δηλαδή η υπερεθνική χρηματιστηριακή-συνωμοτική ελίτ…, «ζητούν μια θρησκευτική πίστη στο αλάθητο της άναρχης αγοράς», όπως αναφέρεται στην εισαγωγή τού βιβλίου του Νόαμ Τσόμσκυ Profit Over People (εκδ. Seven Stories Press, Ιούλιος 2003). «Οι Μαμμωνίτες δεν δίνουν δεκάρα για τον λαό της Αμερικής, αλλά τον χρησιμοποιούν σαν το ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΣ για να αποκτήσουν την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ. Αν μπορούσαν να εξαφανίσουν το ντόπιο πληθυσμό και να εισάγουν εξαθλιωμένους εργάτες έτσι ώστε να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους θα το έκαναν όπως το κάνουν οι όμοιοί τους στους Παλαιστίνιους».

Η πρώτη φάση της παγκοσμιοποίησης ήταν το χαζοχαρούμενο προφίλ του «αμερικανικού ονείρου» (American dream) με την μαζική κουλτούρα του Μίκυ Μάους, της Coca Cola και του Χάμπουργκερ και, στην συνέχεια, του Internet.

Αφού χρησιμοποιήθηκαν οι ΗΠΑ ως κέντρο συγκέντρωσης της παγκόσμιας εξουσίας,  μετά την κατάρρευση του διπολισμού των υπερδυνάμεων, έγιναν πλέον ο «ξενιστής» της ιδέας της παγκόσμιας Νέας Τάξης, της υπερεθνικής δηλαδή συγκρότησης θεσμών, εταιρειών και οργανισμών σε μια παγκόσμια εξουσία.

Μια βασική «λειτουργία» που εκτελούν όλα τα, μασονικού τύπου, δίκτυα των Επικυρίαρχων είναι να συντονίζουν τα οικονομικά συμφέροντα του ιδιωτικού κεφαλαίου με τις τακτικές απαιτήσεις και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς των μυστικών κέντρων της υπερεθνικής νομενκλατούρας.

Έτσι, όλοι οι σύνοδοι των Παγκόσμιων Οργανισμών (ΔΝΤ, G8 κ.ά.) γίνονται για να συνδράμουν στην απόλυτη κυριαρχία των Παγκόσμιων Αφεντικών, με συνεχώς αυξανόμενο κουρέλιασμα του Διεθνούς Δικαίου των κοινωνικών κατακτήσεων και των πολιτικών ελευθεριών, πράγμα που μας οδηγεί διαρκώς σε πιο απάνθρωπες και ανελεύθερες καταστάσεις.

Ο Αμερικανός Paul DCollins, πολιτικός επιστήμων και συγγραφέας βιβλίων για τις παγκόσμιες συνωμοσίες, στο βιβλίο του για την «σκοτεινή πλευρά της κοινωνικής μηχανορραφίας», αναρωτιέται γιατί η μεγάλη μάζα του ανθρώπινου πληθυσμού δεν μπορεί να αντιληφθεί την παρουσία της ολιγαρχίας ανάμεσά της, την δράση της και τις μηχανορραφίες της. Μια ενδιαφέρουσα απάντηση δίνει ένας άλλος Αμερικανός ερευνητής, ο Daniel Pouzzner, στο βιβλίο του Αρχιτεκτονική της Σύγχρονης Πολιτικής Εξουσίας:

«Το κατεστημένο μεταμφιέζεται με πολιτισμικό μανδύα, χρησιμοποιώντας τακτικές για τις οποίες, σχεδόν απόλυτα, διατηρεί μια αληθοφανή δυνατότητα άρνησης… Το πλανεμένο κοινό αποδίδει τα αποτελέσματα των πολύτροπων ενεργειών του κατεστημένου σε τυχαία περιστατικά ή σε θεωρούμενα ως ουσιαστικά αβλαβή ή ενάρετα κίνητρα. Για όποιον καταλαβαίνει, ο σχεδιασμός είναι αναντίρρητα εμφανής στα ίχνη που αφήνουν τα αποτελέσματα. Το κοινό έχει, όμως, συστηματικά εκπαιδευτεί να αγνοεί τέτοια ίχνη και να καταδικάζει αυτούς που τα επισημαίνουν…».  

Σίγουρα η αλήθεια δεν είναι ό,τι φαίνεται αλλά οι ερεβόφρονες «κοσμοκράτορες» ξέρουν να καλύπτουν καλά τα ίχνη τους στην ιστορία. «Ξέρουν ότι δεν μπορούν να λειτουργούν επ’ άπειρον χωρίς να υποψιαστούν την ύπαρξή τους κάποια άτομα κι έτσι φρόντισαν ώστε, αν κάποιος αρχίσει να ερευνά την υπόθεση, να βρίσκει ένα σωρό αντιφατικές και λανθασμένες ιδέες για το ποιοι είναι», όπως λέει ο Robert AntonWilson μέσα από τον διάλογο των ηρώων του στο Α’ βιβλίο της τριλογίας του Οι Ιλλουμινάτοι: Το Μάτι της Πυραμίδας (εκδ. Aquarius) και διευκρινίζει: «Μια συνωμοσία με εκατόν είκοσι διαφορετικούς παράγοντες δε μοιάζει με συνωμοσία, μοιάζει με Χάος. Ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί να τη συλλάβει, επομένως αποφασίζει ότι δεν υπάρχει. Βλέπεις, οι Ιλλουμινάτοι φροντίζουν πάντα να διατηρούν και ένα τυχαίο στοιχείο μέσα στους εκατόν είκοσι παράγοντες. Ουσιαστικά, δεν τους ήταν απαραίτητο να στρατολογήσουν και τους ηγέτες του οικολογικού κινήματος και τους διευθυντές των εταιριών που δημιουργούν τη μεγαλύτερη μόλυνση στο περιβάλλον. Το έκαναν για να δημιουργήσουν σύγχυση και αοριστία. Όποιος προσπαθήσει να περιγράψει τη λειτουργία τους, μιλάει σαν παρανοϊκός»…

Παρ’ όλα αυτά, οφείλουμε να καταλάβουμε ότι όσα συμβαίνουν σήμερα και όσα θα συμβούν τα επόμενα χρόνια ΔΕΝ είναι πόλεμος μεταξύ κρατών ή θρησκειών ή «πολιτισμών».

Είναι ο πόλεμος που δέχονται όλα τα ιστορικά ΕΘΝΗ από την αδίστακτη υπερεθνική οικονομικο-αποκρυφιστική ελίτ –πολιτικούς, πνευματικούς, καλλιτεχνικούς, οικονομικούς κ.ά. «ηγέτες»- της υποτιθέμενης παγκοσμιοποίησης, αλλά στην πραγματικότητα της τυραννικής Νέας Τάξης!…

Είναι ο προαιώνιος πόλεμος κατά του Λόγου, της λογικής και της συμμετοχής του ανθρώπου ως «προσώπου» στην ιστορία που αποσκοπεί στην νίκη και την επαναφορά του «δράκοντα»…, δηλαδή του «πρωτογονισμού». Είναι ο πόλεμος κατά της Πίστης, όχι σαν φόβου και συναλλαγής με τα ιερατεία, αλλά ως σχέσης εμπιστοσύνης, λογισμού, πνεύματος αλληλεγγύης, «δαιμόνιου» του Σωκράτους, αγάπης του Χριστού.

Ίσως, τελικά, ο πιο επικίνδυνος δρόμος την σημερινή εποχή δεν είναι το να ξεχάσουμε την ιστορία ή να διακηρύξουμε το τέλος της. Είναι το να επαναλαμβάνουμε τα ίδια μεγάλα ιστορικά λάθη και εγκλήματα χρησιμοποιώντας την μεταμοντέρνα Οργουελλιανή γλώσσα «newspeak» για να τα δικαιολογήσουμε.

*[Από την εισαγωγή στην έρευνα «ΤΑ ΔΙΧΤΥΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ» (Η Απόκρυφη Γεωπολιτική της Νέας Τάξης), περ.Τρίτο Μάτι , Οκτώβριος 2009]

Ψυχροί κι αδίστακτοι εγκληματίες των σκοτεινών παρασκηνίων της ευρωπαϊκής ολιγαρχίας, θέλουν την Ελλάδα και την Βρετανία πάση θυσία εντός της Ε.Ε. ακόρεστοι για κέρδος κι αδιάφοροι στη δυστυχία 300 εκατομμυρίων

Δρουν συντονισμένα εναντίον των αντιπάλων τους όπου γης καινμόποιον πάρφεινμ ο χάρος.

Στην Γαλλία δολοφόνησαν τον Γάλλο αστυνομικό και τη γυναίκα του μπροστά στο παιδί τους… Το Ισλάμ τους έφταιγε!

Στην Αγγλία δολοφόνησαν την Τζο Κοξ, ένας Άγγλος φασίστας ήταν η αιτία. Ωραίο σχέδιο “θα σκοτώσουμε μια δική μας, φιλοευρωπαία για να πείσουμε τα εγγλέζικα πρόβατα να ψηφίσουν υπέρ του British Remain (Bremain=παραμονή)”. Τι είναι γι’ αυτούς μια ψυχή, μια οικογενειάρχισα. Τόσους παίρνει μαζί του καθημερινά ο Εωσφόρος σ΄αυτήν θα κάνει πίσω;

Τώρα ήρθε η σειρά της Ζωής Γεωργαντά η οποία την προηγούμενη Δευτέρα σε εκπομπή του Φώτη Γιοβαννόπουλου στην ERTopen έβγαλε τα άπλυτα του Ανδρέα Γεωργίου και του Μάρτιν Κέλαγουαίη, του ανθρώπου που το ευρωπαϊκό κατεστημένο στρατολόγησε για να υπερασπιστεί τον Γεωργίου.

Ποιος είναι ο Κέλαγουαίη; Ο κύριος που “κατασκεύαζε ” τα πλαστά στοιχεία. Ο άνθρωπος που γνωρίζει όλα τα εμπιστευτικά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και λεπτομέρειες που αφορούν τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.  “Είναι ο άνθρωπος που πουλάει απόρρητα στοιχεία των κυβερνήσεων. Δεν αποκλείεται να τα πουλάει και στους Τούρκους” είπε η Ζωή. Αυτός ο κύριος είχε και εξακολουθεί να παρέχει υψηλή προστασία ώστε να μην φοβάται ο κος Γεωργίου, βρίσκεται δε στο εξωτερικό, αλλά στυλ Χριστοφοράκου.

“Με τέτοιους προστάτες”, συνέχισε η Ζωή, “χάλκευσε με ψέματα τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μεταβίβασε παρανόμως τα στοιχεία στις Βρυξέλλες χωρίς να πάρει άδεια, σφετερίστηκε τους συναδέλφους του της ΕΛΣΤΑΤ και επί μήνες τρομοκρατούσε τους συναδέλφους του που εργάζονταν στην ΕΛΣΤΑΤ”.

Ε, μετά από αυτά ήθελες το ευρωπαϊκό και ελληνικό παρακράτος που κυβερνάει αυτή τη χώρα να σε αφήσει ήσυχη Ζωή; Φτηνα τη γλύτωσες. προειδοποίηση ήταν το μαύρο τζιπ. Πρόσεξε την επόμενη φορά μην την ξαναπάθεις.

Οι οικονομικοί εγκληματίες σε γυρεύουν γιατί πολλά ξέρεις…

Δολοφονική, ή εκφοβιστική η απόπειρα κατά της Ζωής Γεωργαντά;

Ρεπορτάζ Καλλιόπη Σουφλή και Χρήστος Ιβάνοβιτς on Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Περίεργα πράγματα συνέβησαν λίγες ώρες πριν, και μόλις ενημερώθηκα από φιλικό πρόσωπο, πως έγινε απόπειρα κατά της Ζωής Γεωργαντά.

Σύμφωνα με κοινό  φίλο, με τον οποίον συνομίλησα πριν λίγο, η κ. Γεωργαντά, μετέβαινε στην Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητό της, όταν διαπίστωσε πως ένα μαύρο τζιπ με φιμέ τζάμια,  την ακολουθούσε για ώρα.

Ο Μέγας Σουλτάνος στο χαλκείο της ΕΛΣΤΑΤ

Ο Μέγας Σουλτάνος στο χαλκείο της ΕΛΣΤΑΤ. Άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης σας. Όργανάκι των ευρωπαίων παλιανθρώπων.

Ξαφνικά, το τζιπ ανέπτυξε ταχύτητα και αφού κτύπησε το αυτοκίνητο της κ. Γεωργαντά, ανέπτυξε ταχύτητα και χάθηκε στην Εθνική Οδό.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιος πληροφορίες, η κατάσταση της κ. Γεωργαντά, πλην ενός δυνατού σοκ, είναι καλή.

Με παραίνεση φιλικού προσώπου, κάλεσε  το 112 της Τροχαίας και αστυνομικά αυτοκίνητα την συνόδευσαν μέχρι την Θεσσαλονίκη.

Πάντα σύμφωνα με την άποψη του κοινού φίλου, η ενέργεια αυτή κατά της Ζωής Γεωργαντά, μάλλον δείχνει εκφοβισμό και προειδοποίηση, καθώς πρόσφατα εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση κατά του πρώην προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ  Ανδρέα Γεωργίου μετά από μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο Διευθυντής της ΕΛΣΤΑΤ κ. ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΜΠΛΟΣ, για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ στον Άρειο Πάγο, εκκρεμεί αναίρεση, η οποία αφορά στο πλασματικό έλλειμμα  βάσει του οποίου υπογράφτηκε το δεύτερο μνημόνιο.

Ζωή, Στρόμπλος και ο περιβόητος διευθυντής τους

Ζωή, Στρόμπλος και ο περιβόητος διευθυντής τους

Υπενθυμίζω, πως οι τρεις άνθρωποι έχουν δώσει τιτάνιους αγώνες για να αποκαλυφθεί η αλήθεια.
Η ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ, Ο ΝΙΚΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΟΜΠΛΟΣ.

Δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος, αποτελεί μείζον ερωτηματικό το γεγονός ότι ενώ αυτοί οι τρεις άνθρωποι έπρεπε να τυγχάνουν αστυνομικής προστασίας από την πρώτη στιγμή, μέχρι σήμερα είναι έρμαια στα ανά πάσαν στιγμή δολοφονικά σχέδια των διεθνών τοκογλύφων.


Μήπως ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και ο υπουργός Δικαιοσύνης, πρέπει να φροντίσουν άμεσα για την παρουσία αστυνομικών στη φύλαξη των κ.κ. ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ, ΛΟΓΟΘΕΤΗ και ΣΤΡΟΜΠΛΟΥ;


Σε διαφορετική περίπτωση, και αν το σημερινό γεγονός αποδειχθεί πως ήταν ένα πρώτο “μήνυμα” προς την κ. ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ, τότε είναι βέβαιο πως θ’ ακολουθήσουν κι άλλα…


Και σ’ αυτή την περίπτωση, ΥΠΟΛΟΓΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΣΚΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑ ΧΡΕΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ..

ΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ με την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ

Πατήρ Ιερόθεος Βλάχος Μητροπολίτης Ναυπάκτου ο πατέρας της ορθόδοξης ψυχοθεραπείας

Πατήρ Ιερόθεος Βλάχος Μητροπολίτης Ναυπάκτου ο πατέρας της ορθόδοξης ψυχοθεραπείας

Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος πού πρόκειται νά συνέλθη τόν Ἰούνιο τοῦ 2016 στήν Κρήτη ἦταν «προσδοκία» πολλῶν, πού τήν ὁραµατίσθηκαν, ἑτοιµάσθηκαν, κουράστηκαν, καί τώρα ὁδηγεῖται πρός τήν σύγκλησή της.

Τά ἐρωτήµατα τά ὁποῖα τίθενται εἶναι ἐάν ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος εἶναι αὐτή πού περίµεναν ὅσοι τήν ὁραµατίσθηκαν. Γράφονται καί λέγονται πολλά γιά τό θέµα αὐτό, ἄλλοι ἐκφράζουν τήν χαρά τους, γιατί ἐπιτέλους ἦλθε αὐτή ἡ ποθητή ὥρα, ἄλλοι ἐκφράζουν ἔντονο προβληµατισµό, ἔντονο δισταγµό καί ἄλλοι αἰσθάνονται πλήρη ἀπογοήτευση.

Στήν µικρή αὐτή τοποθέτηση θά περιορισθῶ σέ µερικές ἐπισηµάνσεις.

Continue reading

Η Χριστιανική Δημοκρατία προτείνει το Brexit με περίσκεψη σε μια αλληλοσυγκρουόμενη βρετανική παράδοση και κουλτούρα.

Τοποθέτηση της Χ.Δ. για το βρεττανικό δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου

Έχει γραφτεί από ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
Τρίτη, 21 Ιούνιος 2016
eu-referendum-brexit-democracy.jpgΓια το ερώτημα του Δημοψηφίσματος της 23ης Ιουνίου της Μ. Βρεττανίας περί της παραμονής ή εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Χριστιανική Δημοκρατία εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Στις 23 Ιουνίου η Μ. Βρετανία πραγματοποιεί δημοψήφισμα σχετικά με την παραμονή ή έξοδό της από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δημοψήφισμα πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και συνιστά υλοποίηση προεκλογικής υπόσχεσης του συντηρητικού πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον.Πολλά επιχειρήματα εγείρονται και από τις δύο πλευρές, του “Brexit” ή του “Bremain”. Οι συνήγοροι της εξόδου μιλούν για μια χρεωκοπημένη και παρωχημένη Ευρωπαϊκή Ένωση που συσσωρεύει ανώφελες ζημίες στους Βρετανούς φορολογούμενους, μιλούν υπέρ της επανόδου στα δημοκρατικά εθνικά κράτη, μιλούν για την ολιγοπωλιακή δομή της ευρωενωσιακής οικονομίας, για την αντίθεση στις 4 ελευθερίες(κεφαλαίου, εργατών, εμπορευμάτων, υπηρεσιών) που συνιστούν μεγάλη τροχοπέδη για τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών και δη των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων. Αποσιωπάται στα ΜΜΕ ότι εκτός από μεγάλο μέρος του κόμματος των Συντηρητικών και μία μειοψηφία βουλευτών του Εργατικού Κόμματος από περιοχές όπου κυριαρχεί η εργατική τάξη, είναι υπέρ της εξόδου.Αντίθετα, οι συνήγοροι της παραμονής, στους οποίους συγκαταλέγονται όλες οι μεγάλες κομματικές δυνάμεις πλην του ευρωσκεπτικιστικού «Κόμματος Ανεξαρτησίας»(UKIP), αναφέρονται στους μεγάλους κινδύνους, οικονομικούς και άλλους, της εξόδου, τη διεθνή απομόνωση, τον εθνικό εγωισμό και την απαρέσκεια που θα έδειχνε μια επιλογή εξόδου προς τις αξίες της ανεκτικότητας και συνύπαρξης και του μπολιάσματος από άλλες εθνικές κουλτούρες.Αν δούμε το θέμα από την άποψη του ερωτήματος μιας στενής συνύπαρξης μέσα στα πλαίσια μιας ένωσης που καθιστά τους λαούς «συγκοινωνούντα δοχεία» και βαθιά αλληλοεξαρτώμενους και αλληλοεπηρεαζόμενους κοινωνικά και πολιτισμικά, τότε θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η Βρετανία είναι μια χώρα που μέσα στην ιστορία και τις εθνικές παρακαταθήκες της προς τους άλλους λαούς ενέχει ορισμένες από τις πιο ακραίες αντιθέσεις:
-Από τη μία η Μάργκαρετ Θάτσερ, και το γνωστό ιδεώδες της «δεν υπάρχει κοινωνία, παρά μόνο άτομα και νοικοκυριά» και από την άλλη ο Τζον Ράσκιν, ο Χριστιανός πολέμιος του αστικού τρόπου ζωής και του καπιταλιστικού συστήματος.
-Από τη μία η εικόνα ενός άφιλου «έθνους εμπόρων και επιχειρηματιών»(Κ. Ουράνης) και από την άλλη το φιλελληνικό κίνημα με προεξάρχοντα τον Λόρδο Βύρωνα, του οποίου η παθιασμένη ενσυναίσθηση τον οδήγησε στη ρομαντική επανάσταση και, τελικά, τον θάνατο στο Μεσολόγγι.
-Από τη μια ο θρυλικός Ρόμπιν Χουντ με τον πατέρα Τακ και από την άλλη η φρενήρης κερδοσκοπική χρηματιστηριακή δραστηριότητα στο City.
-Από τη μια ο κύκλος του Αρθούρου με τα φιλικά προς τους αδυνάτους, φτωχούς και ξένους ιδεώδη της ιπποσύνης του σερ Ουόλτερ Σκοτ, και από την άλλη η επαίσχυντη αποικιοκρατική πολιτική που απαγχόνιζε 18χρονα παιδιά στην Κύπρο(1955-1959).
-Από τη μια ο άγιος Γίλδας ο Σοφός, η αγία Φράιτζγουαϊντ ή «κυρά της Οξφόρδης», και ίσως η μεγαλύτερη σειρά από φιγούρες Χριστιανών Σοσιαλιστών στα νεώτερα χρόνια και από την άλλη οι Καλβινιστές αδελφοί Πίλγκριμ (Προσκυνητές) που μεταλαμπάδευσαν ένα βαθιά αλλοτριωμένο χριστιανισμό στην Αμερική. Σ.γ.: Αυτόν που κηδεμονεύει την ανθρωπότητα και απειλεί να την εξοντώσει με ένα πυρηνικό ολκαύτωμα. Μια Βαβυλώνα της έπαρσης και της αλαζονείας της ισχύος που αργά ή γρήγορα οδηγείται στην αυτοκαταστροφή με όσους θα παρασύρει μαζί της.
Στα πρακτικότερα ζητήματα: η Χριστιανική Δημοκρατία έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αντικατάστασή της από την Πανευρώπη, μια οικογένεια εθνοτήτων από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια.

Από την άλλη, τα όποια θετικά ιδρυτικά ιδεώδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης(που ξεκίνησε ως ΕΑΚΧ), δείχνουν να έχουν εξαερωθεί με τον καιρό, με την ΕΕ να συνιστά μια ακόμη από τις μορφές που πήρε ο νεοφιλελεύθερος διεθνοποιημένος καπιταλισμός, μια ένωση που αντανακλά τους τρέχοντες συσχετισμούς ισχύος και τις βουλήσεις των ελίτ και όχι τους απλούς ανθρώπους των λαών της ή πολύ περισσότερο τους συνειδητοποιημένους Χριστιανούς.

Επιπλέον, η Βρετανία είναι μια μεγάλη οικονομία, με παραμέτρους αυτάρκειας, με δικό της νόμισμα και άρα δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης νομισματικής πολιτικής, επομένως το Brexit δεν θα είχε τις επιπτώσεις που θα είχε σήμερα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Συνακόλουθα, από θέση αρχής, θα ήμασταν υπέρ του Brexit.

Πρέπει όμως, πριν δηλώσουμε στήριξη ενός τέτοιου αιτήματος, να προσεχθούν και οι παράμετροι και οι «συνδηλώσεις» της εξόδου.

Εάν λοιπόν το Brexit σημαίνει την άνοδο αυταρχικών και υπερ-εθνικιστικών κινημάτων, εάν σημαίνει την φυλετιστική αντιμετώπιση εν γένει των μεταναστών, εάν σημαίνει την προσχώρηση σε ένα εθνικό εγωισμό (αντί για την αναζήτηση μιας περισσότερο υγιούς σχέσης με τα άλλα έθνη), εάν σημαίνει την επάνοδο στην «εθνική» βρετανική οικονομία της νεοφιλελεύθερης Μάργκαρετ Θάτσερ της δεκαετίας του ΄80, τότε αναμφίβολα η απάντηση του βρετανικού λαού πρέπει να είναι τουλάχιστον επιφυλακτική, εφόσον στα δημοψηφίσματα δεν τίθενται όροι εξόδου ή παραμονής, αλλά τίθεται μόνο ένα και γενικό ερώτημα.

 

Το Γραφείο Τύπου της Χ.Δ.

O Γιούνκερ μας κάνει κηδεία με δικά μας κόλλυβα:«Θαυμάζω το κουράγιο του ελληνικού λαού, κυρίως των αδυνάμων»

Αυτό το ευρωπαϊκό κτήνος τόλμησε χθες με αφάνταστο θράσος και ειρωνία, μπροστά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, την ύψιστη πολιτική αρχή να πει:

«Σκοπός μας είναι να καταστήσουμε την Ελλάδα ένα ισχυρό και κυρίαρχο κράτος».

Αν είναι δυνατόν. Αυτοί που ισοπέδωσαν την εθνική κυριαρχία, αυτοί που μας έβαλαν ανεξάρτητες αρχές (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ και άλλες ) που δεν απολογούνται πουθενά, να μας διοικούν και να αρμέγουν τον ιδρώτα του ελληνικού λαού μέχρι και την εθνική όσο και την ιδιωτική του περιουσία, να μας μιλούν για ισχυρό και κυρίαρχο κράτος.

Το κάθαρμα, το γελοίο υποκείμενο μαζί και οι ληστοσυμμορίτες μαφιόζοι συνάδελφοί του, παίζουν μαζί μας, διακωμωδούν την κηδεία του ελληνικού λαού με δικά του κόλλυβα.

Και δεν είπε μόνο αυτά η ρυτιδιασμένη σκατόφατσα, κατά το συστημικό Έθνος:

Θαυμάστε φάτσα κουτοπόνηρη αλα Αλκαπόνε.

Θαυμάστε φάτσα κουτοπόνηρη αλα Αλκαπόνε. Σου ευχόμαστε να φάμε από τα δικά σου κόλλυβα παλιάνθρωπε!

Την αγάπη (!) και τη στήριξή του στην Ελλάδα και τους Έλληνες εξέφρασε γι’ ακόμη μια φορά ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, υπογραμμίζοντας τη θέση της χώρας εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας, και την ανάγκη αλληλεγγύης(!) τόσο στην οικονομική, όσο και στην προσφυγική κρίση.

Σε δηλώσεις του κατά τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, ο κ. Γιούνκερ τόνισε πως “η Ελλάδα και η Ευρώπη είναι δύο πράγματα που πάνε μαζί και ταιριάζουν”, γι’ αυτό, όπως επισήμανε, και ο ίδιος έκανε ό,τι μπορούσε ώστε να αποφευχθεί το Grexit και η “παράλογη λογική όσων ήθελαν τότε να απομακρυνθεί η Ελλάδα από το ευρώ”.

“Τελικά εμείς ήμασταν αυτοί που νικήσαμε έναντι αυτών που δογματικά θεωρούσαν εαυτούς ως κατόχους της μοναδικής ευρωπαϊκής λογικής και του μοναδικού ευρωπαϊκού πνεύματος. Γιατί θα ήταν απολύτως παράδοξο να αποχωρήσει η Ελλάδα από τη ζώνη του ευρώ”, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κομισιόν. (Σ.γ.: Να δούμε πόσο παράδοξο θα είναι γι’ αυτούς αν η Μεγάλη Βρετανία τους ξεφύγει και πετάξει στα σκουπίδια την ευρωπαϊκή μαφία).

Ο κ. Γιούνκερ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα εφεξής διανύει την απόσταση για να επιστρέψει στον δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας, τονίζοντας ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο(!), και υπογράμμισε πως το πρόγραμμα εφαρμόζεται, η δόση εκταμιεύεται και “για πρώτη φορά μετά από καιρό δεν χρειάζεται να μιλάμε για προγράμματα προσαρμογής”. “Για πρώτη φορά βρίσκομαι εδώ όντας απολύτως ικανοποιημένος με αυτό που πράττει η Ελλάδα”, δήλωσε ο πρόεδρος της Κομισιόν, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για το κουράγιο του ελληνικού λαού και κυρίως των πιο αδύναμων, (σ.γ.: σαν να μας λέει σφάξε με αγά μου ν’ αγιάσω, ιδιαίτερα σε εκείνους οι οποίοι πεθαίνουν στα νοσοκομεία της κακιάς ώρας γιατί δεν έχουν να πληρώσουν να χειρουργηθούν ή να κάνουν έγκαιρα τη χημειοθεραπεία τους κ.λπ.) και κάνοντας ειδική μνεία στις προσπάθειες που καταβάλλουν η Ελλάδα, η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο και ο ελληνικός λαός, και οι οποίες αποτελούν επένδυση για τις μελλοντικές γενιές. “Υπό αυτή την έννοια, ζήτω οι Έλληνες”, δήλωσε ο κ. Γιούνκερ. “Σ.γ.: Ποιες μελλοντικές γενιές; Αυτές που μεταναστεύουν στο εξωτερικό;”

Αναφερόμενος στο προσφυγικό ζήτημα, έκανε λόγο για την αναγκαιότητα επίδειξης αμφίδρομης αλληλεγγύης, αναγνώρισε ότι η Ελλάδα έχει ένα “εξαιρετικά βαρύ καθήκον” και επισήμανε ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες ως προς την υποδοχή των προσφύγων.

Στην καθοριστική συμβολή του κ. Γιούνκερ, το περσινό καλοκαίρι, για την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ και τη διαφύλαξη της ενότητας της ευρωζώνης και της ΕΕ, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Ο κ. Παυλόπουλος ζήτησε τη συμβολή των θεσμών για την τόνωση ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας και την εφαρμογή του “σχεδίου Γιούνκερ” για την ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα έχει κάνει όλα όσα πρέπει στο ζήτημα των μεταρρυθμίσεων, ενώ αναφερόμενος στο χρέος σημείωσε: “Πρέπει να ξεκινήσει ουσιαστικά η συζήτηση για ελάφρυνση του χρέους, όχι με τη μορφή κουρέματος, αλλά με βάση του κανόνες του ESM”. (Σ.γ.: Άλλος ιδιωτικός και ανεξέλεγκτος μηχανισμός που δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Ένα κράτος εν δράσει).

Αναφορικά με την προσφυγική κρίση, ο κ. Παυλόπουλος ανέφερε πως καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του αναλογεί και υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στην αντιμετώπιση του ζητήματος.

Σ.γ.: Τώρα σωθήκαμε!

© Provided by έθνος.gr undefined

Ρε αμέτε στον αφέντη σας τον Διάολο! Ευρωπαϊκά διαολοσπέρματα!

http://www.msn.com/el-gr/news/politics/%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%8d%ce%bd%ce%ba%ce%b5%cf%81-%ce%b8%ce%b1%cf%85%ce%bc%ce%ac%ce%b6%cf%89-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ac%ce%b3%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%bb%ce%b1%ce%bf%cf%8d-%ce%ba%cf%85%cf%81%ce%af%cf%89%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bc%cf%89%ce%bd/ar-AAhnl9x?li=BBqxHCu&ocid=UE07DHP

Τα τρία είδη αθεΐας και απιστίας σύμφωνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά

Posted by Φαίη στο Ιουνίου 8, 2016

Ομιλεί ο π. Θεόδωρος Ζήσης

Ποιοι είναι οι άπιστοι κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά; Ο Άγιος Γρηγόριος λέει ότι υπάρχουν τρία είδη απιστίας και αθεΐας. Είναι εντυπωσιακή αυτή η θέσις του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά και μας βοηθά και εμείς να κανονίζουμε τη θέση μας απέναντι αυτών των απίστων και των αθέων.

Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι υπάρχουν τρία είδη αθεΐας και απιστίας.

Το ένα είδος είναι η κλασσική αθεΐα και απιστία, αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν ότι υπάρχει Θεός.

Το δεύτερο είδος αθεΐας και απιστίας είναι η διαστροφή της εννοίας του Θεού, από τις αιρέσεις και από τις θρησκείες. Όταν κανένας διαστρέφει την έννοια, δεν πιστεύει στον έναν αληθινό Θεό και πιστεύει στα είδωλα, ή πιστεύει στο Μωάμεθ ή πιστεύει στο Βούδα ή πιστεύει εδώ-εκεί, αυτό είναι το δεύτερο είδος αθεΐας. Ας νομίζουν πως πιστεύουν πως πιστεύουν στο Θεό και ότι είναι θρησκείες, άθεοι είναι και άπιστοι. Το δεύτερο λοιπόν είδος αθεΐας είναι οι αιρέσεις και οι άλλες θρησκείες και τα είδωλα.

Κατά τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά υπάρχει και ένα τρίτο είδος αθεΐας το οποίο εκπλήσσει όταν το ακούσει κανείς αλλά το οποίο όμως είναι πολύ σωστό και έχει δίκιο ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς διότι αυτοί που ανήκουν σε αυτό το είδος της αθεΐας βοηθούν ώστε τα άλλα δύο προηγούμενα είδη αθεΐας να αυξάνουν και να μεγαλώνουν.

Ποιο είναι το τρίτο είδος αθεΐας; Στο τρίτο είδος αθεΐας ανήκουν εκείνοι οι οποίοι σιωπούν, οι οποίοι δεν μιλούν, οι οποίοι δεν πολεμούν τα άλλα είδη αθεΐας. Έχει γεμίσει ο κόσμος από αθέους και απίστους, έχουμε και στη χώρα μας αθέους και απίστους, έχουμε και στη χώρα μας αιρετικούς. Δεν μιλούν, και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Προχωρούν οι αιρέσεις, προχωρούν οι θρησκείες, προχωράει το ισλάμ. Στο τρίτο είδος αθεΐας λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι σιωπούν και δεν πολεμούν τα άλλα είδη αθείας, τους πραγματικά αθέους και απίστους και εκείνους οι οποίοι διαστρέφουν την έννοια του Θεού -τις αιρέσεις και τις θρησκείες και την ειδωλολατρία.

Απομαγνητοφώνηση Φαίη/Αβέρωφ

https://averoph.wordpress.com/2016/06/08/

Σ.γ.:Το ερώτημα είναι πως και με ποιο τρόπο να πολεμήσεις τα άλλα είδη θρησκείας, αθεΐας, τις αιρέσεις ώστε να μην χυθεί αίμα και να προβληματίσεις τον αντίπαλο χωρίς να γίνει η νλυχταβ του αγίου Βαρθολομαίου. Όπως βλέπετε πάντα ντο όνομα βαρθολομαίος ήταν μπλεγμένο με αίριδες, συγκρούσεις και σφαγές…

Ευχαριστούμε την φίλη Φαίη από την ιστοσελίδα Αβέρωφ.

Hillary is going to be the worst psychopathic president in United States’ History

Can it be any clearer???!!!
 
WE WOULD LOVE FOR SOMEONE TO DISPUTE THIS
Word for word from the Cornell Law Library
 
Former United States Attorney General Michael Mukasey tells MSNBC that not only is Hillary Clinton’s private email server illegal, it “disqualifies” her from holding any federal office.
 
Such as, say, President of the United States. Very specifically points to one federal law, Title 18. Section 2071.
 
For those of us who do not have United States Code committed to memory, here’s what it says:
(a) Whoever willfully and unlawfully conceals, removes, mutilates, obliterates, or destroys, or attempts to do so, or, with intent to do so takes and carries away any record, proceeding, map, book, paper, document, or other thing, filed or deposited with any clerk or officer of any court of the United States, or in any public office, or with any judicial or public officer of the United States, shall be fined under this title or imprisoned not more than three years, or both.
 
(b) Whoever, having the custody of any such record, proceeding, map, book, document, paper, or other thing, willfully and unlawfully conceals, removes, mutilates, obliterates, falsifies, or destroys the same, shall be fined under this title or imprisoned not more than three years, or both; and shall forfeit his office and be disqualified from holding any office under the United States. As used in this subsection, the term “office” does not include the office held by any person as a retired officer of the Armed Forces of the United States.”
 
Yes, it explicitly states “shall forfeit his office and be disqualified from holding any office under the United States.”
 
Shouldn’t voters know that? The media won’t tell them. So it’s up to us. Can you help hold Hillary accountable?  Pass this on, please.
All these quotes can be found in books written by folks who worked for Hillary.  Like Arkansas State Troopers, US Secret Service, The folks in the travel office at the WH, and don’t forget the attorney who fired her from the Nixon inquisition when she was 27.   You ask why was she fired.  “Unethical and a Liar”  But hey if you are a liberal progressive and less than 40 you may not recall these.  So how about Libya, Benghazi, Syria, and Russia (Ukraine).  PS you do not get brownie points for frequent flier miles.   Yes you ended Bills second term giving Chelsea around the world trip at the taxpayers expense.  That was just as the unelected wife of a corrupt president…
Hil1
Hil2
Hil3
Hil4
Hil5
Hil6
Hil7
and finally – to show genuine respect to the Democratic voter…
Hil8
Is she a great Psychopath or not? All Americans vote against this big liar, the woman who is gonna be elected by Sionism, Masonism, CIA, NSA and all the underworld secret agencies & services that rule United States and the whole world, preparing us for the glorious coming  of antichrist.

Αν ήμουν ο Θεός!

Για τους καρκινοπαθείς που σιγοψιθυρίζουν “γιατί Θεέ μου σ’ εμένα;”.

Για τους φτωχούς που μεμψιμοιρούν και κλαίνε για την φτώχια τους.

Για τα θύματα εγκληματικών ενεργειών, κλοπών, απάτης, που εξοργίζονται και θυμώνουν, “μα καλά εμένα βρήκε να κλέψει ο κλέφτης;”, “γιατί να χάσω τη μάνα μου από μια ληστοσυμμορία που εισέβαλε σπίτι της για να την ληστέψει;”

Για τους θανάτους από δυστυχήματα αυτοκινητιστικά και άλλα, “γιατί Θεέ μου μου πήρες το αγγελούδι μου;”

Για όσους πονούν ψυχικά και σωματικά, διαμαρτύρονται, θυμώνουν, γκρινιάζουν, εξανίστανται, και  μέσ’ τη θόλωσή τους βλαστημούν και υβρίζουν τον Θεό σαν τη γυναίκα του Ιώβ, έχουμε καταγράψει τα λόγια του πατέρα Ιωάννη:

ΑΝ ΗΜΟΥΝ Ο ΘΕΟΣ

Ο Θεός είναι συχνότητα μέσα σου συντονίσου

Ο Θεός είναι συχνότητα μέσα σου συντονίσου

Αν ήμουν ο Θεός, θα αισθανόμουν την ανάγκη να πω στους ανθρώπους.
Παιδιά μου. Δημιούργησα τους ανθρώπους με τις καλύτερες προσδοκίες. Τους έδωσα όλη μου την ευλογία για να ευημερήσουν . Με προδώσατε μέσα στον ίδιο μου τον Παράδεισο. !!!!!!!!!

Είδος απειθάρχητο και ελεύθερο. Είχα δυο επιλογές. Η μία ήταν να σας καταστρέψω σαν είδος επικίνδυνο. Η άλλη επιλογή, επειδή σας αγάπησα πολύ, ήταν να σας δώσω αυτό που θέλατε. Την ελευθερία να αποφασίζετε εσείς για την ζωή σας.

Μακριά από την άμεση επιστασία και προστασία μου.

Και αυτό έκανα. Με τα χρόνια και τους αιώνες θα μαθαίνατε.

Φτιάξατε τον κόσμο σας όπως εσείς θέλατε. Κάνατε τις δικές σας επιλογές. Και φυσικά επιβραβεύεστε για αυτές ή πληρώνετε τις συνέπειες των επιλογών σας. Είστε ελεύθεροι.!!!!!!!!

Καταστρέψατε τον πλανήτη που σας έστειλα να ζήσετε. Εσείς. Όχι εγώ.

Αλλοιώσατε τις τροφές που είχα δημιουργήσει για να ζήσετε με φάρμακα .Εσείς . Όχι εγώ.

Δεν ακούσατε ούτε μία από τις εντολές που σας έδωσα. Απομακρυνθήκατε από εμένα.

Δεν σας παίρνω εγώ τους αγαπημένους σας. !!!!!!!!!!

Απλά, επειδή ακόμα σας αγαπώ, τους επιτρέπω να έρχονται σε εμένα.

Δεν σας στέλνω εγώ συμφορές και βάσανα.

Απλά παρατηρώ ποιοι είναι οι δυνατοί από εσάς και τα βγάζουν πέρα.

Έχω απλώσει σε όλον τον πλανήτη σας την ευλογία μου. Εναρμονιστείτε με αυτήν. Με την αγάπη.

Δεν σας έκανα ρομπότ. Δεν φταίω εγώ για τις συμφορές και τις δυστυχίες σας. Σας έκανα ανθρώπους. Και σας άφησα ελεύθερους επειδή αυτό θέλατε. Μα δεν σας έχω υπό έλεγχο παιδιά μου. Εσείς κάνετε τις επιλογές σας.

Είστε ελεύθεροι.

Και ενώ απολαμβάνετε την ελευθερία σας ζητάτε ευθύνες από εμένα για ότι συμβαίνει που σας πονά; Γιατί;

Ποιος σας είπε ότι εγώ έχω κάτι να κάνω με αυτή σας την δυστυχία; Αυτή είναι η ζωή παιδιά μου. Επειδή σας αγαπώ δεν επεμβαίνω. Γιατί αλλιώς η ζωή σας δεν θα είχε καμία χαρά. Θα ήσασταν προγραμματισμένα ρομπότ σε μια προγραμματισμένη πορεία.

Μην ζητάτε λοιπόν ευθύνες από εμένα. Αυτός που πιστεύει σε εμένα, ας πιστεύει επειδή το πιστεύει ότι είναι το σωστό.

Και όχι για να πάρει κάποιο αντάλλαγμα. Είπαμε είμαι αγαθός, αλλά όχι όπως εννοείτε εσείς παιδιά μου την λέξη αυτή στην Γή.

Πιστέψτε περισσότερο στον εαυτό σας. Στο κάτω κάτω κατ’ εικόνα και ομοίωση μου σας έφτιαξα.

Μην ζητάτε ευθύνες από εμένα…………

Αυτά και άλλα πολλά θα έλεγα στους ανθρώπους αν ήμουν ο Θεός. Δεν είμαι όμως. Οπότε δεν ξέρω τι να πω σε όλους αυτούς τους φίλους και τις φίλες που μέσα στον πόνο τους ρωτάνε τον Θεό και εμένα, Γιατί;

Γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω.

Αυτό που μπορώ να κάνω, και αυτό έκανα, είναι να σας βοηθήσω με όλα όσα έγραψα, να καταλήξετε εσείς, στα δικά σας συμπεράσματα και να βρείτε την δική σας απάντηση.

Να είστε ευλογημένοι

Πατήρ Ιωάννης

Ληστρικές πολιτικές αποφάσεις από ανάξιους πολιτικούς πάντα συνοδεύονταν από Ληστρικές Συνόδους Αρχιερέων

Όπως προ της ΑΛΩΣΗΣ είχε ποροηγηθεί η Σύνοδος της Φεράρας και η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, έτσι και τώρα κατακαημέν0 ποίμνιο της πολιτικής καταβαράθρωσης και εκμηδένισης του Ελληνικού Έθνους ακολουθεί μια ληστρική, τιποτένια, και εκ των έργων της ψευδοΣύνοδος.

Τι να λύσει; Γιατί να αποφασίσει; Για το δεύτερο γάμο τω ν κληρικών ή για κατάργηση των Νηστειών.

Αυτό απασχολεί το ποίμνιο βρε ρεμπεσκέδες;

Έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε νηστεία από ανέχεια, ο δεύτερος γάμος των ιερέων μας έλειπε;

Ή μήπως από πίσω κρύβεται ο προβατόσχημος Νεοταξίτικος συμβιβασμός να ενωθούν τώρα οι ανθρωποδημιούργητες θρησκείες του Βουδιμσού, του Μωαμεθανισμού, του κομφουκιανισμού, των ηλιολατρών κ.λπ., και φυσικά των καθολικοπροτεσταντικών εκκλησιών “με την μια Αγία και καθολική ορθόδοξη Εκκλησία;”

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Βαρθολομαίος Αρχοντώνης προς το δεύτερο κλίνει και εκεί που θέλει θα το πάει. γι’ αυτό και η σοβαρή Εκκλησία της Ρωσίας ΔΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ παρά ως παρατηρήτρια.

Ο πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης ξέρει τι λέει:

mqdefault

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Του Πρωτοπρεσβυτέρου π. Βασιλείου Ε. Βολουδάκη

Ἐν μέσῳ μιᾶς μεγάλης πνευματικῆς καί οἰκονομικῆς κρίσεως πού μαστίζει ἀπό ἐτῶν τήν Πατρίδα μας καί ὁδηγεῖ τούς ἀνθρώπους της σέ θλίψη, στενοχωρία, ἀπελπισία, ἀρκετούς δέ καί σέ αὐτοκτονία, ἐπέλεξαν οἱ ἰθύνοντες τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως νά πραγματοποιήσουν πολυμελῆ Σύνοδο Προκαθημένων καί ἐκπροσώπων τῶν ἀνά τήν Οἰκουμένη Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἡ ὁποία θά ἀρχίση στίς 18 Ἰουνίου 2016, στό Κολυμπάρι Χανίων Κρήτης.

Ὁ χρόνος πού ἐπελέγη γιά τήν διεξαγωγή τῆς Συνόδου ἀλλά καί ἡ θεματολογία της, μαρτυροῦν ὅτι οἱ βασικοί διοργανωταί της Ἀρχιερεῖς δέν ἐνδιαφέρονται γιά τά πραγματικά προβλήματα τῶν ἀνθρώπων ἀλλά, ἀντιθέτως, ἐπιδιώκουν νά συμπράξουν μέ τούς πολιτικούς ἄρχοντες τῶν λαῶν γιά τήν ἐπιβολή τῆς Παγκοσμιοποιήσεως, ἀντί νά καθοδηγοῦν οἱ Ἀρχιερεῖς Ποιμένες τούς κοσμικούς Ἄρχοντες στήν κατά Θεόν Διακονία τοῦ λαοῦ.

Ἕνα ἀκόμη στοιχεῖο, πού συνηγορεῖ μέ τά ἀνωτέρῳ, εἶναι καί ὁ αὐτοπροσδιορισμός αὐτῆς τῆς Συνόδου. Τήν ὀνόμασαν οἱ διοργανωταί της «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδον»! Αὐτός ὁ προσδιορισμός τῆς Συνόδου ὡς «Ἁγίας καί Μεγάλης» δέν ἀνταποκρίνεται στήν πραγματικότητα ἀλλά μόνο στίς ἐπιδιώξεις ἐκείνων πού τήν διοργάνωσαν. Γιατί σκοπός τους εἶναι νά καθαγιάσουν μέσῳ τοῦ τίτλου τῆς Συνόδου ὅλα ἐκεῖνα πού σχεδιάζουν νά ἀποφασίσουν, ὥστε ὁ ἀπληροφόρητος λαός νά δεχθῆ τά ἀποφασισθέντα ὡς προερχόμενα ἐκ τῆς ἐμπνεύσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Οὔτε Μεγάλη, βεβαίως, μπορεῖ νά αὐτοπροσδιορισθῆ αὐτή ἡ Σύνοδος, καθ’ ὅτι τό Μεγάλη, προϋποθέτει μεγάλα καί σημαντικά θέματα καί ὄχι τό πλῆθος τῶν συμμετεχόντων σ’ αὐτήν Ἀρχιερέων. Πολυμελής ἤ πολυπληθής θά μποροῦσε νά χαρακτηρισθῆ, ποτέ ὅμως Μεγάλη.

Μιά γνήσια Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας πρῶτα ἀποδεικνύεται Ἁγία καί ὕστερα ὀνομάζεται. Εἶναι ἀπό τά στοιχειωδῶς ἀναμενόμενα (ὄχι μόνο ἀπό μιά Σύνοδο Ὀρθοδόξων Ἀρχιερέων, ἀλλά ἀκόμη καί ἀπό τόν κάθε συνειδητόν Ὀρθόδοξο), τό νά συμμορφώνεται στήν προτροπή τῆς Ἁγίας Γραφῆς: «Ὑμνείτω σε ὁ πέλας καί μή τό στόμα τό σόν». Κάθε Σύνοδος Ὀρθοδόξων δέν ἔχει ἀπό τῆς συστάσεώς της ἁγιότητα ἀλλά ἀπό τούς καρπούς της, ὅταν οἱ ἀποφάσεις της εἶναι πράγματι καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Καί πῶς νά ἀναμένη κανείς ἀπό τήν προσεχῆ Σύνοδο τέτοιας προελεύσεως καρπούς, ὅταν ἤδη πρό τῆς συγκλήσεώς της, διά τοῦ στόματος καί τῆς γραφῖδος τοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως καί τῶν στενῶν συνεργατῶν του συνεχῶς ἐπαναλαμβάνεται ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτή «θά τροποποιήση καί θά καταργήση ἀναποφεύκτως κανόνας τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων»; Καί μόνο ἡ ἀντίληψη αὐτή ἀρκεῖ γιά νά χαρακτηρισθῆ ἡ Σύνοδός τους Ληστρική!

Αὐτό τό εἶχα ἐπισημάνει ἀπό τοῦ ἔτους 1992, ἀναφερόμενος στήν διατριβή τοῦ Πατριάρχου, «Περί τήν κωδικοποίησιν τῶν Ἱ. Κανόνων καί τῶν Κανονικῶν Διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ» (Θεσσαλονίκη 1970), τήν ὁποία συνέγραψε ὡς Ἀρχιμανδρίτης Βαρθολομαῖος Χ. Ἀρχοντώνης. Ἔγραψα τότε τήν ἀντίθεσή μου πρός τά γραφόμενά του, καί ὑπογράμμισα «ὅτι ἀποτελεῖ τό βιβλίο του αὐτό μιά ἀπειλή γιά τήν Ὀρθοδοξία, ἐφ’ ὅσον σήμερα ὡς Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἔχει περισσότερες δυνατότητες νά πραγματοποιήση τίς ἀπόψεις πού ἐκθέτει σ’ αὐτό»1. Συμπλήρωνα, μάλιστα, ὅτι «τόν φόβο μας αὐτόν ἐνισχύει ἡ πρόσφατη κρίση πού δημιουργήθηκε μεταξύ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου καί Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (σημ.: ἡ τότε κρίση ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ), ἡ ὁποία κρίση, κατά τήν ταπεινή μας γνώμη μπορεῖ νά στηρίξη ὑπόνοιες ὅτι ἐντάσσεται μέσα στό σχέδιο τῶν ἀναθεωρήσεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, πού θά ἐπιχειρηθοῦν στό προσεχές μέλλον»2!

Οἱ φόβοι μας τώρα ἐπαληθεύονται! Στά θέματα τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης ἔχουν ἐνταχθεῖ καί τά κωλύματα τοῦ Γάμου καί ἡ Νηστεία, τά ὁποῖα εἶναι θέματα καί τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου, ἐφ’ ὅσον καί ὁ δεύτερος Γάμος τῶν Κληρικῶν καί ἡ ἀθέτηση ἐκ μέρους τους τῆς Νηστείας, ἐπισύρουν τήν ποινή τῆς καθαιρέσεώς τους, πράγματα τά ὁποῖα σχεδιάζουν νά ἀνατρέψουν στήν πολυπληθῆ Σύνοδό τους!

Τό φοβερότερο εἶναι ὅτι ἡ προσεχής Σύνοδος ἔχει θέσει σκοπό της νά καταργήση τό Ἱερό Εὐαγγέλιο ἀλλά καί ὁλόκληρη τήν Ἁγία Γραφή! Ἕνα ἀπό τά θέματά της εἶναι καί ἡ σχέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μέ τόν ὑπόλοιπο Χριστιανικό κόσμο. Τί ἄραγε θέλουν νά ἐπιτύχουν μέ τήν συζήτηση αὐτοῦ τοῦ θέματος; Δέν ἔχει δοθεῖ ἐπ’ αὐτοῦ ἡ ἀπάντηση τοῦ Οὐρανοῦ; Δέν μᾶς ἔχει διευκρινήσει ὁ Χριστός ὅτι ἦλθε ἐπί τῆς γῆς γιά νά διχάση τήν Ἀλήθεια ἀπό τό ψέμα; Καί γιά νά γίνη ἀπολύτως σαφής, χωρίς νά μᾶς ἀφήση περιθώρια παρανοήσεων καί δισταγμῶν, μᾶς τόνισε ὅτι αὐτός ὁ σωτήριος διχασμός Ὀρθοδοξίας καί πλάνης πρέπει νά φθάση μέχρι τά σπίτια καί τίς οἰκογένειές μας – ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει ἀντίθεση μέ τίς Ὁδηγίες τοῦ Θεοῦ– καί νά διχάση ἀκόμη καί τόν ἄνδρα ἀπό τήν γυναῖκα του, τόν Πατέρα ἀπό τόν Γυιό, τήν Νύφη ἀπό τήν Πεθερά!

Ἐμεῖς τί θέλουμε νά παραστήσουμε, ἑνώνοντας τήν Ὀρθοδοξία μέ τόν Παπισμό καί τά παρακλάδια καί γεννήματά του; Θέλουμε νά παραστήσουμε τούς νέους θεούς ἤ νά ἀποδείξουμε στόν κόσμο ὅτι καί τό Εὐαγγέλιο εἶναι μιά ἀνθρώπινη φιλοσοφία καί ὁ Χριστός ἁπλῶς ἕνας σπουδαῖος ἄνθρωπος, πού παρίστανε τόν Θεό γιά νά κρατάη σέ ἠθική πειθαρχία τούς ἀνθρώπους καί τοῦ ὁποίου ἡ ἐποχή πλέον πέρασε καί πρέπει νά βρεθοῦν νέοι “φωστῆρες”(!) γιά νά συνεχίσουν νά κοροϊδεύουν τόν κοσμάκη πού πιστεύει ἀκόμη στόν Θεό καί νά τόν ἔχουν στόν ἔλεγχό τους;

 Ἐάν νομίζουν ὅλοι αὐτοί, ὅσο ὑψηλά ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα καί ἄν κατέχουν ὅτι θά συμπράξουμε σέ αὐτό τό ἄθλιο παιχνίδι, εἶναι πολύ γελασμένοι! Ἡ Ἐκκλησία  δέν πρόκειται νά κρατήση στό Ἅγιο καί Ἄμωμο Σῶμα Της αὐτοῦ τοῦ εἴδους τά ἐκκλησιαστικά καρκινώματα, πού ἐπιχειροῦν νά διευκολύνουν τόν συγχρωτισμό τῆς πλάνης μέ τήν Ἀλήθεια, ὡς ἀντίθεοι, ἐνῶ ὁ Θεός ἀνά τούς αἰῶνες μέ τήν Ἐκκλησία Του διαρκῶς ἐμποδίζει αὐτή τήν ἐπικοινωνία. Θα τά ἀποβάλη, ὅπως ἀπέβαλε ὅλους τούς προδότες τῆς Πίστεως ἀνά τούς αἰῶνες, γιατί «Ἰησοῦς Χριστός, χθές καί σήμερον ὁ Αὐτός καί εἰς τούς αἰῶνας»!

Ἔστω αὐτή τήν ὑστάτη ὥρα ἄς ἀναλογισθῆ ὁ καθένας μας τίς εὐθῦνες του, Κλῆρος καί Λαός! Γιατί καί τό νά ἀνεχόμεθα ἀδιαμαρτύρητα τήν προδοσία τῆς Πίστεώς μας, σημαίνει ἀπάρνηση τοῦ Μόνου Φιλανθρώπου καί Ἐλεήμονος Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ μας, ἀλλά καί τήν ἀναμονή δεινῶν στήν Πατρίδα μας. Ὁ Ἱστορικός Σωκράτης ἔχει καταγράψει τό τί προηγεῖται καί τό τί ἐπακολουθεῖ μετά ἀπό μιά Ἐκκλησιαστική παρεκτροπή, ὅπως αὐτή τῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, ἡ ὁποία καί μόνο ἀπό τήν θεματολογία της ἔχει λάβει τήν θέση της πλάϊ στίς ἀπ’ αἰῶνος Ληστρικές Συνόδους. Ἄς προσέξουμε τά λόγια του: «Ἄν προσέξης, θά παρατηρήσης πώς, παράλληλα χρονικά, ἀναπτύσσονται τά πολιτικά κακά καί οἱ Ἐκκλησιαστικές παρεκτροπές. Θά διαπιστώσης ὅτι εἴτε συγχρόνως, εἴτε ἀλληλοδιαδόχως αὐξάνουν τά μέν καί τά δέ ἀκολουθοῦν, καί ἄλλοτε προηγοῦνται τά Ἐκκλησιαστικά δεινά καί ἀκολουθοῦν τά πολιτικά, καί ἄλλοτε προηγοῦνται τά πολιτικά καί ἀκολουθοῦν τά Ἐκκλησιαστικά, ἔτσι ὥστε δέν μπορεῖς νά ἀποδώσης τόν μεταξύ τους χρονικό συσχετισμό στή σύμπτωση, ἀλλά στό ὅτι οἱ δικές μας ἁμαρτίες εἶναι αἰτία γιά τήν κατάπτωση καί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καί τῶν πολιτικῶν πραγμάτων… Καί αὐτά συμβαίνουν ἀπό τότε πού ἄρχισε νά χριστιανίζη ἡ πολιτεία».

 Πρωτοπρεσβύτερος  Βασίλειος Ε. Βολουδάκης

 Ὑποσημειώσεις

  1. Ὀρθοδοξία καί Χρῆστος Γιανναρᾶς, Ἐκδόσεις «ὙΠΑΚΟΗ» 1993, σελίς 184-192
  2. ὅ. ἀνωτέρῳ, σελίς 192.

 

«ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ» Ἀρ. Τεύχους 166-167

Ἰούνιος-Ἰούλιος 2016

Το καταλάβατε Χριστιανοί τι κρύβεται από πίσω;